J E E J A R
Juridisch Administratief Recht

 

 

 

 

    ONDERNEMER

 

 

                                               13 april 2015

 

 

 

                      
     
                                                   

               

14 november 2014. Ontslagrecht nog steeds beschermend voor werknemer.
Ondanks dat het ontslagrecht op de schop gaat blijven bepaalde rechten voor de werknemer gewoon bestaan. Vele grote organisaties, banken, zorginstellingen gaan dan ook over op reorganisaties. Daarbij wordt er gesproken met de Ondernemingsraad en de vakbonden. Gezien het feit dat veel reorganisaties gewoon doorgaan kan er geen andere conclusie worden getrokken dat er niet echt veel tegengas wordt gegeven door de vakbonden. Voor de werknemer ongunstig voor de werkgever gunstig. En tenslotte zal het UWV in moeten stemmen met het ontslag. In de toekomst zit daar dan ook een ontslag vergoeding aan vast overeenkomstig de zogenaamde kantonrecht formule. Daarbij wordt het bedrag aanmerkelijk naar beneden bijgesteld.
Echter een werknemer zo maar ontslaan is er bijna niet bij. Van iedere werknemer moet een zogenaamd dossier worden opgebouwd en moeten functioneringsgesprekken worden gehouden. Indien de werknemer dingen niet doet of anders functioneert dan van het wordt verwacht moet dat op papier worden gezet en naar de werknemer worden gezonden. Pas bij een veelvoud van onjuist functioneren kan er van een mogelijk ontslag sprake zijn. Ontslag op staande voet moet dubbel worden onderbouwd of dusdanig ernstig zijn dat het niet anders kan. Maar ontsla de werknemer niet  direct maar schors hem en start dan de ontslag procedure op.

29 augustus 2006 Uitspraken rechtelijke macht ongunstig voor de ondernemer.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitgesproken dat de gemeente het bestemmingsplan moet handhaven. Een ondernemer kan verwijzen naar vergelijkbare situaties waar de gemeente blijkbaar niet handhaaft of dat er jaren door de gemeente is gedoogd. Dit kan hem volgens de rechter echter niet helpen. Ook al heeft de gemeente vergunning verleend op de grond van de plaatselijke APV en ontheffing verleend op grond van de plaatselijke verordening op de winkelsluitingstijden dan nog mag die zelfde gemeente handhavend optreden ten behoeve van een andere maar hogere wettelijke regeling.
Er is duidelijk sprake van willekeur, maar u als ondernemer krijgt het probleem voor de kiezen en bent afhankelijk van die willekeur. Mail info@jeejar.nl

Als ondernemer hebt u te maken met een overvloed aan regelgeving. U dient nagenoeg alles wat u doet een ontheffing of vergunning te hebben. En op het moment dat u ook maar iets aan de bedrijfsvoering wenst te veranderen u ook dan weer gehouden bent om nieuwe ontheffingen of vergunningen of wijzigingen daarvan aan te vragen. Hierbij dient u voor de door de overheid verrichte werkzaamheden diep in de buidel te tasten.

Wist u dat:
1.     per gemeente er sprake is van een andere wijze van uitvoering en handhaving van
        regelgeving;
2.     politie en justitie in het overgrote deel betreffende de administratieve wetten, die dienen als
        grondslag van uw vergunning, de zaak overlaten aan de provincies of gemeenten;
3.     er in landelijke, provinciale en gemeentelijke wetgeving feitelijke fouten zitten;
4.     dat er met betrekking tot verleende ontheffingen of vergunningen er soms sprake is van
        onjuiste voorschriften of dubbele voorschriften;
5.     u afhankelijk bent van de politieke wil van het college van burgemeester en wethouders
        en de burgemeester en dat dit zorgt voor een onjuiste wijze van interpretatie in de
        toepassing, uitvoering en handhaving van regelgeving.
6.     toezichthouders van controlerende overheidsorganen vaak niet voldoen aan de wettelijke
        eisen
        en daardoor illegaal handelen en dat daardoor de bij u geconstateerde omstandigheden
        onrechtmatig zijn verkregen en niet als basis kan dienen om u ook maar iets te verwijten;
7.     indien er geconstateerd is dat uw onderneming aan bepaalde niet aan bepaalde wettelijke
        bepalingen of voorschriften voldoet de overheid u de gelegenheid moet geven om de situatie
       aan te passen, tenzij er  sprake is van een dusdanige ernstige situatie dat een dergelijk uitstel
       niet mogelijk is, bijv. bij levensbedreigende situaties;
8.    dat overheidsorganen wettelijke termijnen overschrijden om tot een beslissing te komen
       waardoor u in de financiële problemen kun komen en dat terwijl u met de wet in de hand
       veel sneller een beslissing kunt afdwingen.
9.    vooral de gemeentelijke overheid meerdere keren  leges of precario vraagt voor één
       vergunning of één recht.

Organiseren evenement maak gebruik van uw rechten.

Hebt u het voornemen om een evenement te organiseren. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (A.P.V.) Iedere gemeente gaat op zijn eigen manier om met deze plaatselijke regelgeving en nog meer met de voorschriften die bij een dergelijke vergunning worden opgelegd.
Bij u als ondernemers doet zich dan vooral het probleem voor dat u een idee hebt dat u direct wilt omzetten in daden. De gemeente echter zal eerst intern en met haar directe partner de politie uw aanvraag willen bekijken en daarmee is in de regel veel tijd gemoeid. De overheid als stroperige factor bij uw succes.

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

CONTACT FORMULIERHOMEACTUEEL
GEMEENTEN
HORECA
UWV
BURGER
APV
BIBOB
PROSTITUTIE
VERDOVENDE MIDDELEN
CAMERATOEZICHT
MARKTVERORDENING
KANSSPELEN
BESTUURLIJKE BOETE
OMGEVINGSVERGUNNINGRAMPEN/CALAMITEITENAlGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEEJAR v.o.f.
Adres: Postbus 815
           7600 AV Almelo
Bezoek adres:
   Terras 36 te Almelo
   Tlf: 0546-802635
 
   Tlf: 0640920630)
    Fax: 0546-802635

   E-mail: info@jeejar.nl