JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                               18 augustus 2016

 

 

      OMGEVINGSVERGUNNING

 

18 augustus 2016. Omgevingsrecht en de bezwaren termijnen.
Naar aanleiding van uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de rechtsbescherming weer een knauw gekregen en wordt in feite afbreuk gedaan aan de Algemene wet bestuursrecht en het daarin verankerde recht om binnen 6 weken na een kennisname of publicatie van een besluit van een overheidsorgaan daartegen een bezwaarschrift te kunnen indienen.
In het kader van de omgevingsvergunning is er echter sprake van een andere situatie. Wordt een aanvraag voor een omgevingsvergunning (bouwvergunning ca.) gedaan dan wordt deze gepubliceerd. Er is dan nog geen mogelijkheid om daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wordt de omgevingsvergunning verleend dan wordt deze aan de aanvrager toegezonden en geldt de dag na verzending van de vergunning als begindatum waarop deze vergunning wordt geacht te zijn gepubliceerd. Punt is echter dat een gemeente behoorlijk lang kan wachten met het publiceren dat de vergunning is verleend. Acht dagen is geen uitzondering. En die dagen moeten dan in mindering worden gebracht op de zes weken termijn want die is al beginnen te lopen ook al weten belanghebbenden van niets. In het kader van de  zorgvuldigheid zouden de gemeente bij het publiceren van de aanvraag nadrukkelijk moeten aangeven dat de termijn voor het indienen van het bezwaar korter is dan normaal.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift was ooit vier weken, maar dat werd te kort bevonden en is toen verlengd naar zes weken. Door deze wijze van handelen gaat er dus weer een stuk van de rechtsbescherming van de burger cq belanghebbende af die de vergunning niet heeft aangevraagd. Ingrijpen van de wetgever is gewenst.

8 augustus 2009. Evenementen op weilanden etc. toch mogelijk.

Ten aanzien van het zogenaamde Elsrock-festival op het sportveld van het RKSV terrein van de gemeente Rijssen-Holten is de administratieve rechter wel heel kort door de bocht gegaan. De rechter heeft aangegeven dat het festival niet op dat terrein mag worden gehouden omdat het in strijd is met het bestemmingsplan. Dat is een feitelijk constatering die juist is. Echter noch de gemeente noch de rechter hebben enige aandacht besteed aan het nieuwe Besluit Ruimtelijke Ordening. In de aanhef van het eerste lid en onder sub h. van artikel 4.1.1 Besluit Ruimtelijke Ordening staat het volgende vermeld: "Voor toepassing van artikel 3.23, eerste lid, van de wet (Wet Ruimtelijke Ordening red.) komen in aanmerking het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen met een maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste vijftien dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder begrepen". En wat zegt artikel 3.23. Dat artikel geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders in dat kader ontheffing kunnen verlenen van het bestemmingsplan.
De wetgever heeft de bepaling in het Besluit WRO opgenomen omdat er in de afgelopen jaren meer evenementen niet werden toegestaan omdat deze in strijd met de plaatselijk geldende bestemmingsplannen waren en de rechter dus niets anders kon dat daarop wijzen en de evenementen verbieden. Door de nieuwe wettelijke bepalingen kunnen de colleges van de gemeenten dus ontheffing verlenen. Een belanghebbende kan natuurlijk tegen een dergelijke ontheffing weer een bezwaarschrift indienen. Maar wettelijk gezien zijn er in feite geen belemmeringen meer. In de uitspraak van de administratieve rechter wordt echter met geen woord gerept over de mogelijkheid om ontheffing te verlenen en de het college heeft er blijkbaar niet bij stilgestaan dat deze mogelijkheid bestaat.

1 juni 2008. Omgevingsvergunning vermoedelijk niet eerder dan in 2011.
De Eerste Kamer der Staten Generaal heeft zich met een meerderheid uitgesproken tegen de omgevingsvergunning. De Eerste Kamer is hierbij gevallen over de bevoegdheden die de provincie en het rijk zouden krijgen over de gemeenten. De Eerste Kamer leden vinden deze bevoegdheden in strijd met de Grondwet. De gemeenten zouden door de nieuwe wet een deel van hun autonomie inleveren. Dat is een inbreuk in het stelsel van onze gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dwz dat iedere gemeente autonome bevoegdheden heeft en iedere gemeenteraad voor een groot deel zelf mag bepalen wat goed is voor de eigen gemeente en het zogenaamde ordelijk verloop van het maatschappelijk leven van de gemeente. Dit betekent dat gemeenten tevens zelf verantwoordelijk zijn voor uitvoering en handhaving van wetgeving zowel internationaal, landelijk als plaatselijk. De burgers en ondernemers kunnen door middel van de rechter deze uitvoering en handhaving laten toetsen. Met name de controlerende onderdelen in de nieuwe wet zien de leden van de Eerste Kamer als een te grote inbreuk op de autonome vrijheid van de gemeenten.

Omgevingsvergunning per 1 januari 2008 in werking.
Minister Dekker van Vrom houdt vast aan de invoeringsdatum van de omgevingsvergunning per 1 januari 2008.
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ligt sinds 1 maand bij de Raad van State om advies. Deze wet moet de omgevingsvergunning mogelijk maken.
Gemeente ambtenaren zien problemen bij de uitvoering van deze nieuwe wet.
Naast dat er in de gemeenten zelf met afdelingen of onderdelen daarvan geschoven zal moeten worden zitten deze ambtenaren bij de invoering van deze nieuwe wet met diverse disciplines die in één vergunning verwoord moeten worden. Of dit een voordeel is voor een belanghebbende burger is maar de vraag. Indien een belanghebbende burger bezwaar maakt en zelfs een verzoek om voorlopige voorziening aanvraagt bij de President van de Rechbank en de President een vergunning schorst geldt dit dan voor alle in de vergunning genoemde activiteiten? Ook een ondernemer kan hier dus nadelen van ondervinden.
In het ambtelijk circuit is op tafel gelegd dat automatisering van essentieel belang is voor het slagen van de omgevingsvergunning.
In het verleden hebben de gemeenten bij de uitvoering van de sociale wetten vele miljoenen verspeeld met betrekking tot automatisering. De vraag kan derhalve worden gesteld of de invoering van de omgevingsvergunning hierbij een herhaling gaat worden.

Actueel 21 januari 2006
Coördinatie regeling betreffende het verlenen van één bundel van vergunningen op grond van de Interim-wet Stad en Milieu binnenkort van kracht.
In principe is er hier sprake van een voorloper van de “omgevingsvergunning”die vermoedelijk in 2008 in werking zal treden
De coördinatieregeling zal begin februari in werking treden. Dit heeft gevolgen ten aanzien van de beroepsprocedure. De gezamenlijke afgifte van de diverse vergunningen (zoals bouwvergunning, kapvergunning, sloopvergunning, uitritvergunning) geldt als één besluit.
De aanvragen om vergunning moeten worden gepubliceerd en de belanghebbenden kunnen daartegen hun zienswijzen in brengen. Door de veelheid aan diverse vergunningen kan er ook een veelheid zijn aan belanghebbenden.
Beroep tegen een afgegeven besluit (dus meerdere vergunningen in één keer) moet rechtstreeks worden aangetekend bij de Raad van State te Den Haag, die binnen 6 maanden op het ingestelde beroep moet beslissen.
De gemeenteraad moet eerst beslissen over de toepassing van de coördinatieregeling. De raad heeft daarbij een vrije bevoegdheid wat wel of niet onder de coördinatieregeling valt

Actueel 1 februari 2006
De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het wetsvoorstel integreert rond de 25 regelingen (vergunningen, ontheffingen, toestemmingen) tot één aanvraag en één vergunning.

 

 


 

 

 

 

CONTACT FORMULIERHOME
GEMEENTENACTUEEL
HORECA
UWV
BURGER
ONDERNEMER
APV
BIBOB
PROSTITUTIE
VERDOVENDE MIDDELEN
CAMERATOEZICHT
MARKTVERORDENING
KANSSPELEN
BESTUURLIJKE BOETE
OMGEVINGSVERGUNNINGRAMPEN/CALAMITEITENAlGEMENE VOORWAARDEN