JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

                               BINGO

    Artikel 7c van de Wet op de Kansspelen

 

 

 

                                               08 januari 2013

 

 

30 januari 2007. Misstanden bij de bingo's al jaren gebruikelijk.
In de landelijke pers wordt nu plotseling melding gemaakt van misstanden bij de bingo's.
Dit is een achterhaald signaal. Deze misstanden zijn al jaar en dag aanwezig en de diverse gemeenten hebben daar al meerdere jaren op gewezen. Het ministerie van Justitie heeft twintig jaar geleden al aangekondigd de Wet op de Kansspelen te zullen wijzigen. Wat is daar van gerealiseerd, NIETS.
Door het stil zitten van Justitie en het feit dat bingo's geen enkele prioriteit bij de politie hebben kunnen de profiteurs in de vorm van de zogenaamde bingomasters er met het grote geld er tussen uit gaan.
JEEJAR heeft reeds 20 jaar geleden een methodiek ontwikkeld om deze gang van zaken aan te pakken en om de bingomasters het werk onmogelijk te maken.
Wilt u een eerlijke bingo in uw gemeente, neem contact met ons op.
WIJ WETEN AL 20 JAAR HOE DIT PROBLEEM KAN WORDEN OPGELOST.

12 april 2006
Minister Donner van Justitie heeft aangegeven de commerciŽle bingo's te willen aanpakken. Veel ministers voor hem hebben ook aangegeven dit doel te hebben, echter in de afgelopen 15 jaar is het er nooit van gekomen. Het resultaat hiervan is dat veel zogenaamde bingomasters een zeer goed belegde boterham verdienen met het organiseren van bingo's voor de diverse verenigingen.
De organisator (bingomaster) mag dan de naam van de vereniging gebruiken om bingo's aan te melden. Het bestuur van de betreffende vereniging weet in de regel niets van de organisatie van de bingo's maar krijgt per bingo een bedrag in handen gesteld en dat alleen maar voor het ter beschikking stellen van de naam van de vereniging. Een makkelijke manier om de kas van de vereniging te spekken zonder echter ook maar de geringste wetenschap te hebben dat de organisator aanmerkelijk meer verdient met houden van de bingo's.
Omdat voor het houden van een bingo alleen een meldingsplicht geldt zijn het overgrote deel van de gemeenten volstrekt nalatig om ook op maar enigerlei wijze enige controle uit te oefenen. In veel gevallen worden er zelfs geen voorschriften gegeven na het aanmelden van de bingo. Laat staan dat er een gemeente is die in de avond uren een kijkje komt nemen. Bingo heeft voor de politie in de regel geen enkele prioriteit.
Vijftien jaar geleden heeft de gemeente Almelo 10 verenigingen om de boekhouding en verantwoording gevraagd betreffende de op hun naam gehouden bingo's. Dit heeft destijds geleid tot 10 verboden om gedurende een langere periode bingo te mogen houden.
Twee jaar nadien heeft justitie in het arrondissement Almelo een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Dat heeft destijds zelfs geleid tot het opleggen, aan de bestuurders van de verenigingen, tot voorwaardelijke gevangenisstraffen.

De minister van Justitie geeft nu aan commerciŽle bingo's onder een vergunningplicht te willen stellen. De vraag hierbij is wanneer er sprake is van een commerciŽle bingo en of deze, gelet op de geest en doelstelling van de wet, op zich al niet verboden moet worden en of er in de zin van de huidige wet er dan eigenlijk niet sprake is van een uitbreiding van de soort te houden bingo.
 

Wilt u weten hoe u in de huidige situatie de bingo's de baas blijft. Neem contact op met jeejar@home.nl.
Jeejar was grondlegger van het hiervoor genoemde administratief rechtelijke onderzoek betreffende de bingo's in Almelo en het adviseren van de verenigingen nadien.

Wettelijke tekst

Art 7c
Onder het organiseren van het kleine kansspel wordt verstaan het door een ten minste drie jaar bestaande Nederlandse vereniging, die krachtens zijn statuten een duidelijk omschreven doel - niet zijnde de beoefening van enigerlei vorm van kansspel - beoogt te dienen, ten bate van een genoemd, niet met het algemeen belang in strijd zijnd doel beleggen van een bijeenkomst, waar gelegenheid tot het deelnemen aan het kleine kansspel wordt gegeven, waarbij de prijzen of premies in geld of goederen, die door de deelnemers aan het spel kunnen worden verkregen , geen hogere waarde hebben dan Ä 318,-- per serie of set en de gezamenlijke waarde daarvan niet meer bedraagt dan Ä 1272,-- per bijeenkomst.
Het is verboden een bijeenkomst, waar gelegenheid tot het deelnemen aan het kleine kansspel wordt gegeven, te organiseren:
a. indien niet ten minste veertien dagen te voren aan de burgemeester en wethouders van de gemeente, waar de bijeenkomst zal plaatsvinden, op door hen aan te geven wijze of bij gebreke van dien bij aangetekend schrijven, mededeling is gedaan van de plaats waar en het tijdstip waarop de bijeenkomst wordt georganiseerd,
b. indien burgemeester en wethouders zodanige bijeenkomst hebben verboden.
3. Burgemeester en wethouders verbieden zodanige bijeenkomt, indien op de, in de in het voorgaande lid bedoelde mededeling aangegeven dag in de mede daarin aangemelde lokaliteit reeds een soortgelijke bijeenkomst zal plaatsvinden, of indien aannemelijk is dat een of meerdere leden van de vereniging die de bijeenkomst georganiseerd, persoonlijk voordeel daaruit verwerven dan wel dat bij de wet of door hen gestelde voorschriften niet zullen worden nageleefd of zodanige voorschriften niet zijn nageleefd.