ALGEMENE  VOORWAARDEN
   

           

                     JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                               12 januari 2021

 

 

 

Algemene voorwaarden van JEEJAR v.o.f.

Artikel 1. Begripsomschrijving.

1.       CliŽnt:  de contractpartij van JEEJAR v.o.f. (hierna JEEJAR).
2.
       Honorarium:  de financiŽle vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) -exclusief
          verschotten als sub 3- die JEEJAR voor uitvoering van de opdracht aan cliŽnt in rekening
          brengt.
3.       Kosten:  de (al dan niet met BTW belaste) kosten die JEEJAR in het belang van de uitvoering
          van de opdracht maakt.
4.       Voorwaarden  de onderhavige algemene voorwaarden.

 Artikel 2. Aansprakelijkheid
1.     JEEJAR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik door derden naar aanleiding
        van hetgeen op de website van JEEJAR,  in deze www.jeejar.nl, is gepubliceerd.
2.     JEEJAR is jegens cliŽnt aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht,
        voor zover de tekortkoming  bestaat  in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en
        deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht  mag  worden vertrouwd. JEEJAR
        is evenwel niet aansprakelijk voor:
           -   bij cliŽnt of derden ontstane schade als gevolg van verstrekking van onjuiste of 
               onvolledige gegevens;
           -   of informatie door of namens cliŽnt of als gevolg van handelen of nalaten van of
               namens cliŽnt;
           -   bij cliŽnt of derden ontstane schade als gevolg van een handelen of nalaten van de
               door JEEJAR ingeschakelde hulppersoon,  ook indien deze werkzaam zijn bij  een
               JEEJAR verbonden organisatie of derde;
           -   bij een cliŽnt of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade;
           -   kosten of schade ontstaan door een rechtelijke uitspraak.
3.      JEEJAR heeft steeds het recht door cliŽnt geleden schade voor zover mogelijk te herstellen
         of beperken.
4.      Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk zes maanden, nadat cliŽnt de
         schade heeft ontdekt of bekend had kunnen zijn, bij JEEJAR te zijn ingediend, bij gebreke
         waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
5.    CliŽnt is gehouden JEEJAR te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien 
        uit of verband houden met de werkzaamheden van JEEJAR ten behoeve  van cliŽnt.
6.     De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de
        aansprakelijkheid van JEEJAR, alsmede de uit  het vorige lid voortvloeiende vrijwaringplicht
        van cliŽnt, gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van
        JEEJAR.

Artikel 3. Toepasselijkheid.
1.       De voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het
          verrichten van werkzaamheden door JEEJAR, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee
          samenhangende overeenkomsten tussen cliŽnt en JEEJAR, respectievelijk de
          rechtsopvolger(s).
2.       Van de voorwaarden afwijkende bedingen zijn slecht geldig indien en voor zover JEEJAR 
          deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan cliŽnt heeft bevestigd.
3.        In afwijking van het bepaalde in artikel 7:404 BW wordt iedere opdracht geacht aan
           JEEJAR  te zijn verleend, zodat cliŽnt ermee  instemt dat JEEJAR de opdracht onder haar
           verantwoordelijkheid laat uitvoeren zo nodig door derden in opdracht van JEEJAR.

Artikel 4. Gegevens en informatie.   
1.       JEEJAR is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliŽnt alle door
          JEEJAR verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door JEEJAR
          gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat cliŽnt  de verlangde gegevens of
          informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van cliŽnt.
2.       CliŽnt is gehouden JEEJAR onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die
          in verband met de uitvoering van de opdracht van belang  kunnen zijn;
3.      CliŽnt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens
          hem aan JEEJAR verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht.
1.     JEEJAR zal de werkzaamheden naar beste vermogen en zorgvuldig handelend uitvoeren.
        JEEJAR kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
2.     De schriftelijke weergave door JEEJAR van de inhoud van de opdracht en van na aanvaarding
         daarvan door cliŽnt gegeven instructies geldt als bewijs van de inhoud  van de opdracht,
         behoudens door cliŽnt te leveren tegenbewijs.
3.      De opdracht geldt,  behoudens andersluidend schriftelijk bericht van JEEJAR aan cliŽnt, niet
         als beŽindigd zolang cliŽnt het  JEEJAR nog iets verschuldigd is.

Artikel 6. Intellectuele vermogensrechten.
1.     Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die JEEJAR bij de uitvoering van de
        opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)
        contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogrammaís komen toe aan JEEJAR,
        voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
2.    Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JEEJAR is het cliŽnt
       niet toegestaan de voormelde producten van de geest of de vastlegging daarvan op
       gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken,
       verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

 Artikel 7. Honorarium (prijspeil 2021).
1.   Voor de uitvoering van een opdracht is cliŽnt het honorarium, vermeerderd met voorschotten,
       reisĖ en verblijfskosten (belast of onbelast) en omzetbelasting verschuldigd.
2.   Het honorarium wordt in beginsel berekend op basis van dienstverlening bestede uren naar een
      uurtarief van  Ä 150,00 per uur ex. 21% btw, OV volledig en autovergoeding Ä 0,40 pkm,
      behoudends voor zover een ander tarief en/of een andere berekeningswijze is
      overeengekomen. Indien er sprake is van een zogenaamd UWV tarief voor particulieren van
      Ä 80,00 per uur excl. 21% btw, komt, indien er sprake is van het toekennen van proceskosten
      deze, aan JEEJAR toe, en bij betaalde bestuurlijke boete na in gebreke stelling komt 50% van
      die boete toe aan JEEJAR, ongeacht de reeds betaalde voorschotten of facturen.
      Voor rechtsbijstandverzekeringen geldt het tarief van Ä 150,00 ex btw en kunnen nadere
      afspraken gelden.
 Artikel 8. Betaling.

1.    Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden
       door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen 14 dagen na
       factuurdatum, bij gebreke waarvan cliŽnt in verzuim is.
2.    Indien cliŽnt in verzuim is, zijn, onverminderd de overige rechten van JEEJAR, alle vorderingen
       van JEEJAR op cliŽnt dadelijk  en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet
       verstreken.
3.    Alle buitengerechtelijke kosten die JEEJAR heeft moeten maken in verband met de incasso van
       een vordering op cliŽnt zijn voor rekening van cliŽnt, met een minimum Van 15% van de
       openstaande vordering.
4.    Alle kosten die JEEJAR heeft moeten maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen
       cliŽnt zijn voor diens rekening, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskosten-
       veroordeling overtreffen, tenzij het JEEJAR als verliezende  partij in de kosten worden
       veroordeeld.
5.    JEEJAR behoudt zich het recht voor om  - voor of tijdens de uitvoering van een opdracht -  van
       cliŽnt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij
       gebreke waarvan JEEJAR gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

 Artikel 9. Retentierecht.
Indien en zolang cliŽnt ťťn of meer declaraties van JEEJAR (gedeeltelijk) onbetaald heeft gelaten, kan JEEJAR, wettelijk bepaalde uitzonderingen daargelaten, het dossier van cliŽnt en/of al dan niet daarvan deel uitmakende,  door cliŽnt bij JEEJAR achtergelaten stukken onder zich houden en weigeren een opvolgend adviseur, aan welke door cliŽnt  enige opdracht is verleend, toestemming te verlenen zijn werkzaamheden aan te vangen.

Artikel 10 Rechts  - en forumkeuze en geschillen.
1.  Op alle overeenkomsten tussen cliŽnt en JEEJAR is uitsluitend het Nederlandse recht van
      toepassing.
2.  Geschillen zullen, voor zover de wet en de voorwaarden zulks toestaat, worden voorgelegd
     aan de bevoegde rechter in het gebied waar JEEJAR is gevestigd, tenzij JEEJAR om haar
     moverende redenen besluit het geschil aan een buiten het gebied bevoegde rechter voor te
     leggen.

 

 

 

CONTACT FORMULIERHOMEACTUEEL
GEMEENTEN
HORECA
UWV
BURGER
ONDERNEMER
APV
BIBOB
PROSTITUTIE
VERDOVENDE MIDDELEN
CAMERATOEZICHT
MARKTVERORDENING
KANSSPELEN
BESTUURLIJKE BOETE
OMGEVINGSVERGUNNINGRAMPEN/CALAMITEITENWMOAlGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEEJARģ