JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

                           WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
                       en
                Participatiewet

 

 

                                               18 mei 2016

 

 

 

                      
     
                                                   

               

 

   Wordt u gekort op huishoudelijke hulp ga altijd in bezwaar.
                           Of vraag een herindicatie aan.

18 mei 2016. Centrale Raad van Beroep hakt in op WMO regelingen gemeenten.
De gemeenten Aa en Hunze, Utrecht en Rotterdam zullen niet blij zijn met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van vandaag.
Het toekennen van huishoudelijke hulp is maatwerk en moet gekoppeld worden aan de nieuwe WMO 2015. Gemeenteraden moet bij verordening regels stellen en bijdragen vaststellen. Het vaststellen van financiŽle bijdragen mag niet aan het College worden overgelaten maar moet in een verordening zijn opgenomen.
Basis is dat de wetgever heeft aangegeven dat de voorzieningen op grond van de WMO dusdanig dienen te zijn dat iemand zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Om dat te bepalen moet de Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Nederland heel goed kijken naar de individuele gevallen. En ieder geval is anders. En zoals de Centrale Raad van Beroep het in de motivering van een uitspraak zegt: "Hieruit vloeit voort dat indien het onderzoek uitwijst dat in het concrete geval maatwerk moet worden geboden, niet kan worden volstaan met standaardoplossingen. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de te treffen maatwerkoplossingen heel divers van aard kunnen zijn. Er bestaat dus niet ťťn oplossing, maar er kunnen meerdere wegen naar Rome leiden".
En het bepalen wat wel of niet in een huishouding moet gebeuren overlaten aan een zorgaanbieder is al helemaal uit den boze. In drie gevallen zijn de betrokkenen die in hoger beroep zijn gegaan in het gelijk gesteld. Maar deze uitspraken hebben ook hun invloed op alle andere gemeenten in Nederland. Voor veel gemeenten dus in feite terug naar de "tekentafel" om te voorkomen dat iedere rechtsprocedure wordt verloren.

21 november 2015. Gemeentelijke verordeningen uitvoering WMO en Jeugdwet onverbindend.
De door de gemeenten vastgestelde verordeningen ter uitvoering van de WMO en Jeugdwet en die dus de thuiszorg regelen kunnen de prullenbak in. Er zit in die verordeningen geen enkel objectief criterium waaraan het huis op orde of hoe het ook mag worden genoemd kan worden getoetst.
De keukentafel gesprekken kunnen eveneens die zelfde prullenbak in. De gemeenten zullen wat beters moeten regelen om de zaken objectief te reguleren en dat geldt ook voor de financiŽle controle op de thuiszorg organisaties.
Een negatief besluit ontvangen neem contact met ons op via: info@jeejar.nl.


18 augustus 2015. Rechtbanken laken het systeem van "huis op orde" of "schoon en leefbaar".
De gemeenten die noodgedwongen zijn om hetgeen in dit kader door de regering over schutting is gegooid Verordeningen te maken. Echter verordeningen dienen wel duidelijk en consistent te zijn. En dat is in de huidige situatie niet het geval. In de regel nemen de gemeenten in Nederland de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgestelde model verordening. Maar ook dat betekent niet dat die model verordening juist is.
In het hele systeem zitten veel gaten en zelfs dusdanig dat de Rechtbank Oost-Nederland op 2 juni 2015 een voorlopige voorziening heeft getroffen en heeft bepaald dat een bewoner van de gemeente Helmond per datum uitspraak weer voor 4 uren per week huishoudelijke hulp dient te krijgen.
De uitspraak is bijzonder omdat er noch in de wet noch in de verordening noch in de toelichting iets over uren wordt gezegd. Er wordt alleen gezegd dat het huis "op orde" of "schoon en leefbaar" moet zijn. Iedere gemeente heeft daarbij zijn eigen kreet. Maar wat is "op orde" of "schoon en leefbaar". Nu dat ook in de verordening van de gemeente Helmond niet uitgewerkt is (dus bij andere gemeenten ook niet) heeft de Rechtbank de bewoner van Helmond in het gelijk gesteld en uren toegewezen.
In de gemeente Almelo speelt en gelijk soort geval en is er specifiek gevraagd om weer uren toe te kennen die een bewoonster van Almelo waren afgepakt. Tijdens de hoorzitting ontspon zich een behoorlijke discussie hoe het College van de gemeente Almelo dit nu aan het uitvoeren is.
Er wordt veel overgelaten aan de thuiszorgorganisatie. Maar daarvan heeft een coŲrdinator al aangegeven dat er bij een huishouden wel wat van af wordt gehaald en dat bij een ander huishouden wordt opgeplust. En dat is natuurlijk vreemd omdat er toch een bijdrage wordt betaald voor die huishoudelijke hulp.
En ten aanzien van het zogenaamde keukentafelgesprek, welke in Almelo niet eens voor de besluitvorming maar in de bezwarenprocedure is gehouden door een WMO consulente, blijkt dat een bewoner volledig is overgeleverd aan de ambtenaar. Er zijn geen richtlijnen op grond waarvan die ambtenaar dient vast te stellen wanneer een huis "op orde" of "schoon en leefbaar" is. En iedere burger zal daar zo haar of zijn idee over hebben.  Dus de uitvoering is er een van willekeur en rechtsongelijkheid en oncontroleerbaarheid. De bewuste bewoner die is aangewezen op huishoudelijke hulp is aan de grillen van de thuiszorgorganisatie en bezoekende ambtenaar overgeleverd. In die ambtenaar is geen arts noch arbeidskundige maar gewoon een leek. Dus hoe kan die ambtenaar bepalen wat iemand nog wel of niet kan. Maar daar wordt dan blijkbaar niet naar gekeken alleen maar hoe het huis er uit ziet. En ramenlappen lijkt er ook niet meer bij in te zitten en de logeerkamer wordt ook niet meer schoongemaakt. Dus als de kinderen al een keer op bezoek komen moeten ze eerst die kamer uitmesten. Dan is het huis toch niet meer "op orde" noch "schoon en leefbaar". De Rechtbank Gelderland is zelfs al zover gegaan door de Verordening van de gemeente Lingewaar onverbindend te verklaren. Andere Rechtbanken gaan niet niet zover maar geven wel aan dat er geen of onvoldoende objectieve maatstaven zijn.


13 juli 2015. Welk bericht u van de thuiszorg instelling krijgt het College is verantwoordelijk.
Veel mensen krijgen van de diverse thuiszorginstellingen mondeling of schriftelijk allerlei berichten en kortingsmaatregelen door. Wat hiervan ook zij. De uiteindelijke verantwoording ligt bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente waaronder men valt.
De thuisorganisaties maken het wel heel bont door hun hulpen aan de cliŽnten allerlei vragen te stellen of dat de hulp zelfs moet invullen in een stadaard formulier wat een cliŽnt lichamelijk nog wel of niet zou kunnen. Deze formulieren zijn onrechtmatig dus nooit tekenen. Daarnaast kan en mag een hulp noch een coŲrdinator van de thuiszorg organisatie noch de ambtenaar van de gemeente iets in dat kader op papier zetten. Deze personen zijn geen Arbo arts en hen komt geen oordeel toe. Wordt u toch gekort op grond van een dergelijk formulier of na een zogenaamd keukentafel gesprek ga altijd in bezwaar en geef aan dat niet gekwalificeerde personen geen adviserende rol kunnen hebben. En zelfs het inschakelen van de Arbo arts is in feite niet voldoende omdat deze geen arbeidskundige is.
En noch de thuishulp nog iemand van de thuishulp organisatie noch een gemeenteambtenaar mogen medische vragen stellen of om medische gegevens vragen.


9 april 2015. Rechtbank Gelderland verplicht gemeente Lochem door te betalen.
De Rechtbank Gelderland heeft in 5 gevallen, die bezwaar bij het gemeentebestuur van de gemeente Lochem hadden ingediend, in een voorlopige voorziening uitgesproken dat de gemeente  Lochem de huishoudelijke hulp moet doorbetalen tot dat er een feitelijk onderzoek heeft plaatsgevonden naar de omstandigheden van de betrokken bezwaar makers.

30 januari 2015. Neem tafelgesprekken inzake WMO en Participatiewet op.
De Nationale Ombudsman heeft aangegeven dat niet alleen het UWV maar alle overheidsorganen moeten accepteren dat gesprekken worden opgenomen. Dus indien u nog een tafelgesprek krijgt inzake uw huishoudelijke hulp of ondersteuning. Neem het gesprek op. Wordt u gekort of krijgt u geen hulp meer ga in bezwaar. Wordt het bezwaar afgewezen ga in beroep. Laat uw rechten niet verlopen.

15 januari 2015. Participatiewet gaat voor veel rechtszaken zorgen.
In eerste aanleg probeerden de gemeenten in Nederland zich er zich makkelijk van af te willen maken door aan alle personen in de gemeente die een vergoeding kregen voor huishoudelijke hulp een algemene brief te sturen met de mededeling dat het afgelopen is met die vergoeding. Dat vindt de rechter te kort door de bocht en of de gemeenten maar even bij iedereen op bezoek willen. En dat heeft plaatsgevonden en vervolgens krijgen die personen alsnog een brief dat er niet meer betaald gaat worden. Wat moet u dan als u geen huishoudelijke hulp meer krijgt. Ga in bezwaar en stap zo nodig daarop volgend naar de Rechter.
JEEJAR gaat een proces beginnen om deze handelswijze nog veel scherper te krijgen.
Maar indien wordt gekort of de bijdrage geschrapt laat uw rechten niet verlopen ga altijd in bezwaar.


18 november 2014. Pas op voor de "zus" of "broer" van de gemeente.
Ze komen er aan. Als een soort zus of broer bij u aan de keukentafel. Gezellig kletsen over van alles en nog wat enkel en alleen met de doelstelling om te zorgen dat u op grond van de zorg minder huishoudelijke hulp krijgt, aldus professor en socioloog Jan Willem Duyvendak van de Universiteit Amsterdam.
Die zogenaamde zus en broer zijn uiteraard gemeenteambtenaren die opdracht hebben om minstens 30% te korten, omdat het Rijk die korting aan de gemeenten heeft opgedrongen. En de huidige tijd is er dan sprake van participatie maatschappij. Uw kinderen kunnen toch het huishoudelijke werk doen of andere familieleden of de buren. Volgens de professor is het begrip participatie maatschappij al behoorlijk ingeburgerd maar klopt er niets van. Empirisch heeft volgens de professor aangegeven dat het niet zal werken en dat het hoogste tijd is om dit alles te stoppen. In Nederland worden verzorgingstehuizen afgebroken terwijl in de rest van Europa juist nieuwe worden gebouwd om de zogenaamde grijze golf op te vangen.
En wees ook verstandig om een dergelijk gesprek niet alleen aan te gaan. Staat er opeens een ambtenaar voor de deur geef aan dat u geen tijd heeft en dat er schriftelijke afspraak moet worden gemaakt. En indien mogelijk, neem het gesprek op.
Wordt u gekort ga dan hoe dan ook in bezwaar. De WMO is er niet voor u maar voor de overheid en het gaat daarbij alleen maar om geld.


29 juli 2014. Niet eens met een gemeentelijk WMO besluit ga in bezwaar.
De gemeenten zullen direct met bezuinigingsmaatregelen beginnen. Huishoudelijke hulp zal in uren worden teruggeschroefd of helemaal worden afgeschaft.
De afwegingen die de gemeenten daarbij gaan maken is of er familie, dus in de regel kinderen in de nabijheid wonen die taken kunnen verrichten of dat de buren dat kunnen. Of ze dat willen of kunnen wordt blijkbaar niet gevraagd. In principe wordt met een dergelijke afweging ingegrepen in de privť sfeer van personen die geen onderwerp zijn van de besluitvorming. Het is het omgekeerde oprekken van het begrip belanghebbende. Indien er een gemeentelijk vertegenwoordiger komt die vraagt of er kinderen, andere familie of buren zijn die taken kunnen opvangen dan moet het simpele antwoord NEEN zijn. De vraag is dan of die gemeenteambtenaar in de bevolkingsadministratie gaat kijken of er familie in de zelfde gemeente woont. En kunnen die dan door de gemeente in rechte worden aangesproken om werkzaamheden te verrichten.
Mocht de bezoekende gemeenteambtenaar medische vragen stellen dan behoeft daar geen antwoord op te worden gegeven. Medische vragen mogen alleen door een arts worden gevraagd en die heeft dan ook nog eens geheimhoudingsplicht. Dus bij de vraag hoe gaat het met u (ook al wordt het zo vriendelijk mogelijk en uit belangstelling gevraagd), altijd de tegen vraag stellen of de betrokken ambtenaar arts is. Zo niet dan geen antwoord geven. Alles wat u in dat kader zegt zal tegen u worden gebruikt. Waarom om te bezuinigen. Het gaat al lang niet meer om mensen maar alleen nog om het geld.
En komt u problemen tegen, maak gebruik van het contact formulier.
En neemt de gemeente een negatieve beslissing ga altijd in bezwaar. ALTIJD.


30 september 2013 Wet maatschappelijke Ondersteuning is ieder voor zich.
En dat ieder voor zich geldt niet alleen voor de burger die er gebruik van wil maken maar ook voor iedere gemeente die deze wet weer op een eigen manier gestalte kan geven.
In een sociale gemeente, waar dus veel PvdA en SP stemmers zijn, zal het sociale beleid soepeler zijn dan in zogenaamde CDA en VVD bolwerken.
Alle gemeenteraden in Nederland hebben het recht om eigen regels te stellen en nadere uitvoeringsregels van het college van burgemeester en wethouders te toetsen aan wat de gemeenteraad in dat kader wenst.
Het probleem daarbij is dat in ťťn gemeente een hulpbehoevende een bepaald aantal aan uren hulp kan krijgen terwijl in de buurgemeente een hulpbehoevende er grotendeels naast grijpt.
Er kunnen dan zogenaamde hulpbehoevende vluchtheuvels ontstaan, dat wil zeggen dat hulpbehoevenden verhuizen naar gemeenten die soepeler zijn. Gevolg is dat die gemeenten dan weer meer moeten opbrengen om die hulp overeind te houden. En dat kan dan weer zorgen voor een vertrek naar andere socialere gemeenten.
Velen zullen zeggen dat dit niet zal gaan plaatsvinden. Maar zo zijn er in het verleden wel de zogenaamde belastingvluchtheuvels ontstaan. Zoals de gemeente Bloemendaal. Daar vestigden zich, door het aangename plaatselijke belastingregime, vele rijken. En dat is nog steeds zichtbaar in deze gemeente.

En dan de mogelijkheid om in bezwaar of in beroep te gaan tegen een negatieve beslissing in het kader van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Veel personen laten vaak deze kans voorbij gaan. Waarom omdat zij geen enkele kennis hebben of zelf maar een mogelijkheid zien om dit te doen. Ondersteuning daarbij is van essentieel belang. En veel hulpbehoevenden die zijn er al zo slecht aan toe dat het opkomen tegen een beslissing gewoon een brug te ver is.

Dus heeft u een negatieve beslissing inzake de WMO gekregen ga in bezwaar en indien nodig ga in beroep bij de rechtbank. Weet u niet hoe. Wij kunnen u helpen.

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

CONTACT FORMULIERHOMEACTUEEL
GEMEENTEN
HORECA
UWV
BURGER
ONDERNEMER
APV
BIBOB
PROSTITUTIE
VERDOVENDE MIDDELEN
CAMERATOEZICHT
MARKTVERORDENING
KANSSPELEN
BESTUURLIJKE BOETE
OMGEVINGSVERGUNNINGRAMPEN/CALAMITEITENAlGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEEJAR
Adres: Postbus 815
           7600 AV Almelo
Bezoek adres:
   Terras 36 te Almelo
   Tlf: 0546-802635
 
   Tlf: 0640920630)
    Fax: 0546-802635

   E-mail: info@jeejar.nl