PROSTITUTIE
   

           

                     JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                               24 september 2015

 

 

24 september 2014. Nederlandse hotels verworden tot prostitutie-inrichtingen.
Nederlandse hotels hebben een "gat" in de Nederlandse hotel markt ontdekt. Iets wat blijkbaar al langer gangbaar is in Frankrijk en al heel lang in Amerika. Het huren van een hotelkamer voor enkele uren. En de hotels bieden die nieuwe service in de wetenschap dat er dan op grote schaal gebruik van zal worden gemaakt om seksuele behoeften te bevredigen en dan niet voor de hele nacht behoeft te worden betaald.
De hotels geven zelfs aan niets te zullen vragen aan die gasten die voor 1 of 2 uur een hotelkamer boeken. Dat zijn ook geen echte overnachters en dus is het hotelregister niet van toepassing. Legitimatie niet verplicht.
Deze service zal dan echter ook snel gebruikt worden voor de prostitutie. Callgirl- en boys kunnen dan snel een afspraak maken met een klant, even een kamer huren en klaar. Het lijkt behoorlijk veel op de kamer verhuur praktijken die in de prostitutiebranche te doen gebruikelijk is, alleen de ramen ontbreken. Zo snoepen de hotels in Nederland een graantje van die stiekeme markt mee en de handhavers  van gemeente en politie hebben het nakijken.

2-12-2009 Jacht op raamprostitutie in Nederland fouter dan fout.

Al sinds jaar en dag bestaat de raamprostitutie in bepaalde steden. Amsterdam en Groningen zijn daar voorbeelden van. In honderd jaar geen enkel probleem. Het randgebeuren van dit soort prostitutie vormt wel een probleem. Echter in al die vele jaren hebben justitie en de politie er niets aan gedaan. En nu plotseling voelen burgemeesters van gemeenten zich geroepen om deze tak van  de prostitutie te moeten aanpakken.
Een volstrekt tegenstrijdige situatie met het opheffen van het prostitutie verbod. De acties van de betreffende burgemeesters en ook gemeentebesturen werken averechts op de feitelijke doelstelling van het legaliseren van de prostitutie.
Strengere eisen ten opzichte van de prostitutie drijft deze bedrijfstak weer terug in de illegaliteit. Een illegaliteit waar de zware criminaliteit de baas is en waar noch justitie noch politie grip op hebben. En dat in een tijd waar politiebazen zelf hun vingers hebben in de grote financiële graai pot. Maar wel zedenmeester spelen voor het oog van het volk.
Waarom laten de regering en de gemeenten zich nu eens niet behoorlijk adviseren over wat er werkelijk gaande is. Het publiekelijk scoren bij deze wijze van aanpak van de prostitutie is al een bal die tegen de muur kaatst. Terug naar de basis van de legalisering van de prostitutie en de daarbij naar voren gebrachte doelstellingen.

6-11-2009 Er komt een landelijke prostitutiewet.
Na het opheffen van het prostitutieverbod in 2000 zijn er veel seksinrichtingen in Nederland verdwenen. De ene na de andere inrichting heeft de deuren gesloten. Bij het opheffen van het bordeel verbod is er nog gewaarschuwd om vooral voorzichtig op te treden om niet alle prostituees in de escortbedrijven te laten "verdwijnen". Echter direct na de vergunningplicht begonnen de diverse overheidsinstanties jacht te maken op alles wat met prostitutie te maken had met als gevolg dat een groot deel van die branche weer de onderwereld is ingedrukt met alle misstanden van dien.
In het huidige voorstel van het kabinet mogen gemeenten de nul optie gebruiken, dus geen prostitutie in hun gemeente. En alle prostituees moeten zich laten registreren. En zich dus voor altijd en eeuwig een dikke stempel op laten drukken. En wat bijzonder is dat de bezoekers van prostituees het alleen met een legale prostitué mogen "doen" anders is deze "consument" strafbaar.
Van het voornemen om prostitutie normaal legaal te krijgen is dus niets meer overgebleven. Voor 2000 hebben diverse groepen zich ingezet om prostitutie legaal te krijgen en om daarmee uitwassen uit te bannen. Echter de opstelling van velen waaronder overheidsorganen  hebben daar in de afgelopen jaren een flinke streep door die poging gehaald.

28 mei 2007 Nederlands prostitutiebeleid gedoemd te falen.
In 2000 is prostitutie officieel gelegaliseerd. Echter met een combinatie van middelen houden de gemeenten prostitutie in hun gemeenten buiten de deur. Voorbereidingsbesluiten, bestemmingsplannen, zeer trage besluitvorming en pure onwil zetten hierbij de toon.
Resultaat van dit alles dat de prostitutie weer onderduikt in de illegaliteit met alle gevolgen van dien.
De doelstellingen van het nieuwe beleid waren goed en de verwachtingen hooggespannen echter niets is gerealiseerd in tegendeel zelfs. Effecten waarvan werd verwacht zij zouden verdwijnen zijn alleen maar versterkt, zoals vrouwenhandel.
Gemeenten voelen zich door de samenstelling van het nieuwe kabinet alleen maar gesterkt op hun weg om prostitutie tegen te gaan in de gemeente.

 19 april 2007 Gemeenten bruuskeren met opzet legale prostitutie.
Nu de wetgever de gemeenten dwingt om prostitutie te regelen en zelfs toe te staan wringen zich diverse gemeenten in allerlei bochten om toch maar geen prostitutie binnen haar gemeentegrenzen te krijgen. Hiertoe wijzen gemeenten, meestal naar hun eigen mening, een zeer onaantrekkelijk gebied aan waar prostitutie mogelijk is. Indien blijkt dat iemand daarvan gebruik wil gaan maken en aangeeft, om een pand te gaan verbouwen om deze te laten voldoen aan de inrichtingseisen, dat er een bouwvergunning zal worden aangevraagd dan gaat die gemeente snel over tot het treffen van een voorbereidingsbesluit en moet de aanvraag om bouwvergunning worden aangehouden.
Omdat exploitanten geen zin hebben in ellen lange administratief rechtelijke procedures haken zij bij voorbaat af en heeft de gemeente haar zin. Echter die zelfde gemeente zal wel weer op zoek moeten naar een nieuwe plaats.
De exploitanten zouden bij een voorbereidingsbesluit een artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening procedure, via de rechter kunnen forceren om toch hun doel te bereiken. Met name indien blijkt dat de gemeente eigenlijk helemaal niet wil meewerken en ook geen alternatieve plaats wenst aan te wijzen.
Al met al kan er niets anders worden geconcludeerd dat sinds het opheffen van het bordeel verbod er eigenlijk niets veranderd is.
De regelwoede heeft de doelstellingen van het landelijke prostitutiebeleid volledig ondergraven.

19 maart 2007 Regelingen over prostitutie niet voor de prostitutie.
Bij de afschaffing van het prostitutie verbod had de regering diverse doeleinden voor ogen. Hieronder wordt daar nader op ingegaan.
Thans kan geconcludeerd worden dat naar aanleiding van de opheffing van het verbod de overheid en met name de gemeenten zijn overgegaan tot het maken van een zo grote scala aan regels en voorschriften dat hiermee de prostitutie weer terug is gedreven naar de situatie waaruit zij is voortgekomen, namelijk de illegaliteit.
Voor 2000 was er sprake van het gedogen van prostitutie. Nu mag er alleen sprake zijn van exploitatie indien er van gemeentewege een vergunning is verleend.
Het begrip prostitutie heeft nog steeds de negatieve lading die het altijd al gehad heeft. Door het opheffen van het verbod is dit niets anders geworden. Het "jagen" op de prostitutie door de handhavende instanties heeft er alleen maar voor gezorgd dat deze bedrijfstak is gaan zoeken naar ontsnappingsmogelijkheden.
Bij het opheffen van het verbod is er al gewaarschuwd dat een deel van de prostitutie weer in de illegaliteit zou gaan verdwijnen en dan met name in de richting van de escort. De gemeenten die hier niets mee gedaan hebben moeten nu de wrange vruchten plukken van hun struisvogel politiek. Het was beter een open dialoog aan te gaan met deze bedrijfstak om tenslotte te komen tot een beheersbaar geheel.

08012007 Het "jagen" op de legale bordeelhouder zorgt voor illegaliteit.
Sinds er prostitutie-inrichtingen zijn met vergunning is de controle op de vergunninghouders meer dan intensief te noemen. Dit heeft echter een averechtse werking. Een zelfde effect is ook zichtbaar indien er op een zelfde intensieve manier wordt  gecontroleerd in de horeca. Horecabedrijven gaan dicht of worden overgenomen door gelukszoekers of de Chinese maffia. Bij de prostitutie verdwijnen de prostituees in het illegale circuit. Met name de callgirls hebben een hoge vlucht genomen.
Prostitutie behoort als normaal werk te worden beschouwd. Nu echter een groot deel van de burgers dit niet zo ziet en ook blijkbaar niet wil zien is het maar de vraag of prostitutie ooit de stempel van een betrouwbare sector kan krijgen. Er zijn gewoon te veel randverschijnselen die het nagenoeg onmogelijk maken om prostitutie als werk geaccepteerd te krijgen. De remedie zou zijn met de vergunninghouders proberen de randverschijnselen en de illegale prostitutie buiten de legale inrichtingen aan te pakken.

In 2000 is het bordeel verbod (in werkelijkheid het opheffen van het in artikel 250bis van het wetboek van strafrecht genoemde verbod op het souteneurschap).

Het opheffen van het bordeelverbod had meerdere doelstellingen:
-    verbeteren levensomstandigheden van de prostituees;
-    tegengaan van mensenhandel;
-    legalisering van de prostitutie:
-    betere grip op de volksgezondheid aspecten (seksueel
     overdraagbare aandoeningen  soa's);
-    mogelijkheid voor gemeenten om een vergunningenstelsel
     op te nemen in een plaatselijke verordening.

Duidelijk mag zijn dat het opheffen van het bordeelverbod niet gebracht heeft wat er van verwacht is.
Bij het opheffen van het bordeelverbod hebben de gemeenten de mogelijkheid gekregen om bordelen volledig te verbieden. Veel gemeenten hebben hier gebruik van gemaakt. Er zijn zelfs gemeenten waar het woord prostitutie niet op agenda van de gemeenteraad mag worden geplaatst gelet op de Christelijke signatuur van de gemeente. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt uitgenodigd om inzicht te geven in hoeveel gemeenten er sprake is van een blijvend bordeel verbod is. Het aantal zal vermoedelijk hoog zijn.
Daarnaast is er een verschil in gemeenten die wel een vergunningenstelsel hebben opgenomen. Er zijn gemeenten die niets over escort hebben geregeld, zoals de gemeente Amsterdam. In hoeverre een regeling betreffende de escort in strijd is met andere wetten is de vraag.
Tenslotte zijn de gemeenten die een vergunningenstelsel hebben opgenomen in de plaatselijke verordening begonnen met een soort schoonmaak actie. Raamprostitutie wordt ingeperkt, tippelen wordt verplaatst of onmogelijk gemaakt, het aantal bordelen wordt verminderd.
Dit alles brengt met zich mee dat er van een feitelijke legalisering geen sprake kan zijn. De prostitutie zou een normale bedrijfstak moeten worden, echter er is gewerkt naar het tegenover gestelde.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de overige doelstellingen, zoals verbeterde levensomstandigheden en tegen gaan van mensenhandel niet alleen niet zullen worden gehaald maar er is juist sprake is van een verslechtering. Er valt steeds meer geld te verdienen met de verboden vormen van dit product.
De huidige stand van de techniek maakt het mogelijk om op dit gebied contacten met de klanten te leggen met name in hetgeen voor escort moet doorgaan. Er is dan ook een roep om een "escortwet" die meer mogelijkheden moet bieden om deze vorm van prostitutie op te treden. Dit zal echter weer betekenen dat er sprake is van een verdere neergaande spiraal en de eigenlijke doelstellingen nooit gehaald zullen worden.
Indien de gemeenten in het algemeen zich niet ruimer opstellen met het toestaan van bordelen in hun gemeente zal er van een nooit van een feitelijke legalisering sprake zijn.
Daarnaast is de horeca weer begonnen zich op de soft erotische markt te begeven. In het begin van de tachtiger jaren heeft de horeca zich geworpen op "topless boxing", lingerie shows, modderbad gevechten etc. Dit is echter weer een stille dood gestorven. Thans lijkt de horeca weer meer aandacht te hebben voor deze vormen van erotische aard. Het paaldansen is uit Amerika komen overwaaien en in het verlengde daarvan komen er ook meer pornografische voorstellingen en dit alles om meer publiek in het horecabedrijf te krijgen. Echter horecabedrijven krijgen dan in dat geval direct te maken met de plaatselijke regelgeving betreffende de prostitutie en het geven van voorstellingen van porno- erotische aard. Een normale horeca inrichting is in de regel niet aangewezen als een prostitutie-inrichting. Dit betekent dat daar dergelijke voorstellingen niet mogen worden gehouden.

Het begrip prostitutie wordt in de volksmond op maar één manier uitgelegd en dat is: "het hebben van seks om geld".
Dit is echter maar één onderdeel van de hele regelgeving in Nederland.
In een aantal gemeenten is de regelgeving opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) In andere gemeenten is door de gemeenteraad een afzonderlijke verordening vastgesteld meestal genoemd: "Verordening op de Prostitutie-inrichtingen".
De plaatselijk vastgestelde regels hebben naast "seks om geld" ook betrekking op andere vormen van seksueel handelen waarbij er sprake is van enige bedrijfsmatigheid. Zoals het geven van seksvoorstellingen in de ruimste zins des woords, eroticshops. Zelfs is getracht het bedrijfsmatig "thuiswerken" te regelen. Ook hebben veel gemeenten regelingen opgenomen betreffende "escort". Een gemeente als Amsterdam heeft in na het opheffen van het hiernaast genoemde bordeel verbod geen regeling betreffende escortbureaus opgenomen en heeft dat geweten ook in de vorm van een wildgroei in de wijze van exploitatie.
In het verleden heeft de muziekgroep "Rockbitch" in Nederland opgetreden en thans (eind september 2006) komt er een nieuwe groep genaamd "Erotica" voorstellingen geven die in wezen weinig met muziek te maken hebben maar veel met seksuele handelingen op het podium.
Gelet op de geldende regelingen kan een dergelijke groep alleen optreden in inrichtingen waarvoor vergunning is verleend krachtens de plaatselijke regelgeving inzake prostitutie.
Ook worden, met name de grotere gemeenten, geconfronteerd met het fenomeen paaldansen in horecabedrijven. Er vinden zelfs wedstrijden plaats. Zolang dat nog met kleding aan plaats heeft is er in principe niet veel aan de hand. Anders wordt het wanneer bezoekers van het horecabedrijf als gevolg van het getoonde alsnog komen tot "seks om geld" en ook anders wordt het wanneer de dame of heer grotendeels naakt de voorstelling geeft. In een normaal horecabedrijf is dit niet toegestaan in een daarvoor aangewezen inrichting wel.

 

 

 

 

 

CONTACT FORMULIERHOMEACTUEEL
GEMEENTEN
HORECA
UWV
BURGER
ONDERNEMER
APV
BIBOB
PROSTITUTIE
VERDOVENDE MIDDELEN
CAMERATOEZICHT
MARKTVERORDENING
KANSSPELEN
BESTUURLIJKE BOETE
OMGEVINGSVERGUNNINGRAMPEN/CALAMITEITENAlGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JeeJar®