JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                               26 July 2016

 

HomeTerug


 

 


GEMEENTE HENGELO (Ov)

 

 

 

 

 


 

 

17 februari 2015. Artikel 2:85 APV inzake growshops per 1 maart 2013 onverbindend.
De gemeente Hengelo kent in artikel 2:85 van de Algemeen Plaatselijke Verordening een vergunningenstelsel voor growshops c.a. En onder die c.a. verstaat deze gemeente ook zogenaamde smartshops en headshops.
Maar het bijzondere is dat er duidelijk gesproken wordt over aanwezig hebben en verkopen van producten die bedoeld zijn om cannabis te telen. Nu treedt op 1 maart 2015 de wijziging van de Opiumwet in werking die het aanwezig hebben en verkopen van dit soort producten verbiedt. En daarmee komt ook dit artikel en alle daaraan gekoppelde regels van rechtswege te vervallen. De verkoop van bepaalde producten die niet vallen onder de Opiumwet maar volgens de verordening wel onder de vergunningplicht vallen is te ruim opgezet waarbij er geen specifieke producten worden genoemd.  Hiermee wordt blijkbaar de smartshop bedoeld. De zogenaamde headshop komt in dit artikel niet voor en wordt ook niet nader benoemd. Maar nu het artikel per 1 maart 2015 een onverbindend deel heeft vervalt ook de vergunningplicht voor de smartshop.

6 oktober 2006 Optreden van  "Erocktica" in "Innocent" in Hengelo gaat niet door.
Als reden wordt gegeven dat Hengelo niet zou passen in de tournee route van de groep. Aan het waarheidsgehalte van dit verhaal kan worden getwijfeld. Een groep die uit Amerika komt en die gewend is om duizenden kilometers tussen optredens af te leggen laten zich niet afschrikken voor die paar kilometers tussen het westen van Nederland en het Oosten. De basis van het niet door gaan van de voorstelling zal wel liggen in het gesprek dat de leiding van "Innocent" heeft gehad met een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders van Hengelo.

Artikel 2.4.8 van de Algemeen Plaatselijke Verordening inzake Hinderlijk drankgebruik is onverbindend.
In artikel 2.4.8 van de Hengelose APV is een algeheel verbod opgenomen voor het nuttigen van alcoholhoudende drank op de openbare weg. Een dergelijk algeheel verbod is in diverse uitspraken door de diverse rechters onverbindend verklaard.
De toepasbaarheid van dit artikel is op dit moment dan ook nihil. Zwervers en baldadige jongelui die openlijk  op de weg alcohol nuttigen kunnen op dit moment niet worden aangepakt of geverbaliseerd. Indien de politie toch de drank in beslag neemt en proces-verbaal opmaakt op grond van dit artikel dan gaat zij buiten haar boekje.

3 oktober 2006 Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Hengelo is duidelijk over porno show in "Innocent".
Artikel 3.1.1. onder c. van de Hengelose APV staat dat waar vertoningen plaatsvinden van erotische- pornografische aard er sprake is van een inrichting als in dit artikel bedoeld. Een dergelijke inrichting is vergunningplichtig op grond van de daarop volgende bepalingen in de APV. Er mag van worden uitgegaan dat deze gesubsidieerde instelling geen vergunning heeft als bedoeld in artikel 3.1.1 van de APV. Dit betekent eenvoudig weg dat de voorstelling van "Erocktica" niet in  "Innocent" mag plaatsvinden. Het is aan de burgemeester als bevoegd orgaan om te handhaven of om de politie te verzoeken op te treden, dan wel het regionale prostitutieteam te verzoeken proces-verbaal op te maken tegen de bestuurders van "Innocent".
Het achterwege laten van de handhaving betekent een doorbreking van het vergunningenstelsel op dit gebied

26 september 2006.
Muziekgroep "Erocktica" zal in oktober in Hengelo in het jongeren centrum "Innocent" optreden.

Het optreden van deze groep doet denken aan "Rockbitch". Het optreden is misschien niet zo zwaar als bij "Rockbitch" maar bepaald niet onschuldig. "Erocktica" zal op 27 oktober as ook een optreden geven in Zaandam. Een snel onderzoek op www geeft duidelijk aan dat er wel degelijk sprake is van een pornografisch optreden.
In veel gemeenten gelden hiervoor aparte regels en mogen dergelijke voorstellingen alleen worden gegeven in inrichtingen die daarvoor specifiek zijn aangewezen op grond van bepalingen in de Algemeen Plaatselijke Verordening of op grond van een afzonderlijke verordening op de prostitutie-inrichtingen.
Een jongeren centrum en dan ook nog met de naam "Innocent" lijkt niet bepaald de plaats om een dergelijk show toe te staan. Een optreden in dit jongeren centrum is niet in overeenstemming met de in de gemeente Hengelo daarvoor vastgestelde regelgeving. De vraag is dan ook of de gemeente Hengelo hier handhavend zal optreden.
Vragen en opmerkingen: info@jeejar.nl