J E E J A R
Juridisch Administratief Recht

 

 

 

 

 

 

 

  ALMELO

 

                                         

                                               04 January 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                

Wat zit er nog in het vat.

Onverbindendheid van
de verordening ter
uitvoering WMO

Resultaat onderzoek moord en zelfmoord door
politie agent in opleiding.


Evaluatie reclame-
belasting binnenstad.

Evaluatie horecaverordening medio
2015.

Besteding dwangsom
Dolle Pret € 50.000,-- en
rekening en verantwoording over 2014. Wat is
er met dit geld gedaan.

Resultaat nieuw afval beleid.

Overlast gevende honden

Onverbindend growshop
verbod.

 

1

           
4 januari 2017. Overeenkomst met Accres Exploitatie B.V. inzake de wijkgebouwen met een jaar verlengd.
Zoals hieronder reeds is aangegeven zou de overeenkomst met Accres op 1 januari 2017 aflopen. Echter op de valreep van oud naar nieuw heeft het College van burgemeester en wethouders de overeenkomst met een jaar verlengd. Dit om te voorkomen dat de wijkgebouwen per direct zouden sluiten en het personeel op straat zou komen te staan.
De gemeenteraad zal zich over de toekomst van de wijkgebouwen moeten uitspreken. Maar over hoeveel geld het dan werkelijk gaat is zeer mistig. Uit de gemeentebegroting blijk dat het in ieder geval om ongeveer 1,6 miljoen gaat. De omzet die wordt gegenereerd komt echter ook Accres toe en hoe hoog die omzet is blijkt nergens uit. Daarnaast schijnt er nog sprake te zijn van een andere vergoeding(en) die het College echter niet op tafel wil leggen. Dus is het voor de gemeenteraad ook onduidelijk over welke bedragen het gaat en dat is bijzonder aangezien de gemeenteraad in feite over het geld gaat en niet het College en op grond van de Gemeentewet moet dat ook nog eens in alle openheid zijn.


21 december 2016. Blaffende honden mogen in Almelo blijven blaffen (rectificatie).
De gemeente Almelo of beter gezegd de gemeenteraad van de gemeente Almelo heeft in 2004 de Algemeen Plaatselijke Verordening ingrijpend gewijzigd en in het kader van de drift om te dereguleren diverse artikelen uit die APV geschrapt. Er is geen sprake van winst maar alleen van verlies. Zo ook de zaak van de blaffende honden. Wijkagent Buis heeft in feite in de TC Tubantia de noodklok geluid. Duidelijk is ondertussen ook dat het feitenboekje van de politie waarin hinder gevende honden wel is opgenomen met een boete van € 140,00 gekoppeld is aan de APV. In de APV niets geregeld dan geen boete maar wel buren die elkaar soms letterlijk om de oren slaan. Zo is in het verdere verleden al een keer, op basis van het toen nog in de APV voorkomende  verbod, door het College opgetreden tegen ernstig overlast gevende honden. De honden moesten het huis uit. De bewoners zijn toen verhuisd en hebben de honden natuurlijk meegenomen. Maar in die nieuwe omgeving heeft de buurt het heft in eigen hand genomen en lagen de ramen van de woning er zo uit. Daarna zijn de eigenaren van die honden in een oude boerderij gaan wonen waar niemand last hand van die blaffende honden. Dat er in 2004 niemand in de gemeenteraad heeft nagedacht over de mogelijke consequenties van het schrappen van het verbod is bijzonder. Nog meer bijzonder is het dat het College die het voorstel tot schrappen aan de gemeenteraad heeft gedaan toch daarvoor met succes was opgetreden met zeer tevreden buren.

                                                                   
c52a0ecf-f95e-452f-8612-1e2ea40722a6

14 december 2016. Horeca Almelo roept om cameratoezicht.
De nieuwe burgemeester van Almelo de heer A. Gerritsen geeft aan hier wel aan mee te willen werken maar opteert voor de verkeerde variant. In 2000 lag er al een offerte bij bijzondere wetten om de binnenstad van Almelo van camera's te voorzien voor op dat moment een gering bedrag in de vorm van een turn key project, dus kant en klare aflevering, met meldkamer en opname apparatuur. Wel moesten daarvoor nog privacyregels worden opgesteld en vastgesteld. Maar het plaatsen etc van de camera's was en is niet de grootste kostenpost. Dat is wel het actueel meekijken. Daar zijn getrainde mensen (politie) voor nodig en die kosten geld. Het effectiefste is juist het actueel meekijken en aansturen van het politiepersoneel in de binnenstad om zo ook preventief te kunnen optreden. Het later nakijken van beelden dan is het kwaad reeds geschied.
En wat in het verleden ook al eens op tafel is geweest is het horeca verbod. Dit wordt thans nog aan de horeca ondernemers overgelaten met het systeem van gele en rode kaarten. Maar dat systeem is niet waterdicht. En het wordt de individuele horeca ondernemer verweten dat iemand een gele of rode kaart krijgt. Het zou goed zijn om hier de horeca ondernemers "uit de wind" te halen en houden doordat de gemeente cq de burgemeester een dergelijk verbod aan iemand oplegt.
En voor de goede orde onderstaande bord is een plicht om aan te geven dat er sprake is van cameratoezicht.

                                                          
                                                      


14 december 2016. Accres Exploitatie B.V. krijgt in ieder geval 1,6 miljoen voor 6 wijkcentra.
Is is de afgelopen tijd veel te doen over het behoud van de wijkcentra in Almelo. Zo heeft Accres 6 wijkcentra in beheer gekregen. Deze op grond van aanbesteding verkregen overeenkomst loopt op 1 januari 2017 af.
Uit de thans voorliggende cijfers uit de gemeentebegroting blijkt dat Accres voor die exploitatie 1,6 miljoen euro per jaar heeft gekregen. Dat is dus ruim 2,6 ton per jaar per wijkcentrum. De voormalige Stichting 't Veurbook die uit het wijkcentrum aan de Jan Tooropstraat is gezet, na 40 jaar exploitatie, kreeg per jaar € 25.000,00 aan subsidie en het gebruik van het wijkgebouw om niet. Dat staat toch wel in een schril contrast met wat Accres ieder jaar krijgt. En ook de overige wijkbesturen kunnen hun wijkgebouwen openhouden, met behulp van vrijwilligers, voor een aanmerkelijk goedkoper bedrag. Maar blijkbaar wil de gemeente van de stenen af waaruit die wijkgebouwen bestaan en dus ook van het onderhoud waarvoor trouwens maar een beperkt bedrag in de begroting is opgenomen. Dit bedrag is niet echt te herleiden omdat daarin ook een bedrag van het inventaris zit. En dat laatste is weer bijzonder. Zo was het inventaris van het, oude, wijkcentrum aan de Jan Tooropstraat eigendom van de Stichting 't Veurbrook. Thans is dat blijkbaar dus niet meer geval en is naast het wijkgebouw ook het inventaris van de gemeente Almelo.

9 december 2016. Ook APV Almelo kent een onverbindende bepaling.
In de afgelopen jaren hebben gemeenten in Nederland en zo ook de gemeente Almelo regels opgenomen inzake de growshops. In de huidige APV van Almelo is onder artikel 2:78 en verder die regeling nog te vinden. De regeling betreft een vergunningenstelsel.  Echter door de aanpassing van de Opiumwet zijn growshops op grond van deze wet verboden en dat betekent dat een gemeente en dus ook Almelo geen vergunningenstelsel meer mag hebben. Alle omliggende gemeenten in Twente hebben dit al aangepast en begin van dit jaar deze APV bepaling laten vervallen. Alleen Almelo niet. En ook hier slaapt de gemeenteraad als toezichthouder weer.

30 november 2016 Conclusies nieuwe binnenstadsplan.
Na een levendige avond in het stadhuis met een presentatie inzake de nieuwe binnenstad kan het volgende worden geconcludeerd. Ten eerste de kermis komt niet meer in de binnenstad. Of daarvoor echte alternatieven zijn is dan maar de vraag. Want waar hoort een kermis thuis, jawel in de binnenstad.
Albert Heijn verdwijnt en het hele pand zal gestript worden en wat wil men er dan gaan vestigen een kleinere vorm van supermarkt met speciaal zaken en horeca. Dus een soort Versland, maar die hebben we al gehad en iedereen weet wat daarvan het resultaat is geweest na twee jaar. Een volledige herhaling van zetten. Daarnaast komt er vanaf de huidige brandtrap hoek Klara Zetkinstraat tot aan het marktplein een hos speciaals. Men is nog zoekende. Maar het is en blijft een hele lange wand.
De nieuwe appartementen die worden gerealiseerd op de plaats van het voormalige Versland krijgen aan de binnenzijde op de eerste verdieping parkeerplaatsen. Niet voor de bewoners maar voor de bezoekers van de binnenstad. De bewoners krijgen een plek toegewezen in de kelder onder de huidige AH en dat geldt ook voor de nieuwe bewoners van het omgebouwde V&D pand die moeten ook onder AH parkeren. En dat is dan een behoorlijk eind van het appartement af. Saillant detail is dat bij de nieuw te realiseren appartementen de ingangen aan de binnenzijde van het complex liggen en dus kijkend op de parkeerplaatsen aan die binnenzijde en dat de galerijen niet overdekt zijn. Daar werd aan het eind van de avond nog even netjes naar gewezen door iemand die wel zou willen gaan wonen maar gezien de "gebreken" ver weg parkeren en geen overkapte galerij, er toch maar van af ziet.
De Klara Zetkinstraat wordt autovrij en alleen geschikt gemaakt voor noodhulp. Dus komt die verbinding te vervallen.

21 november 2016. College wil voor een tweede keer van de "groenploeg" af.
Reeds in de negentiger jaren wilde het toenmalige College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo haar buitendienstmedewerkers, dus groen, herstel en begraafplaats, privatiseren. Het gevolg van die poging was het protest van de medewerkers met vuurkorven op het stadhuisplein en aanwezigheid in de raadszaal. Het College heeft nu een tweede poging gewaagd om die taken over te dragen naar Twentemilieu met een snelheid die voor problemen moest zorgen. Zo zijn persoonsgegevens al naar Twentemilieu gezonden met privacy gevoelige gegevens. Gevolg het College moest door het stof. En van de zijde van de Ondernemingsraad van die dienst is duidelijk aangegeven dat men van niets wist. De belangrijkste vraag is wat is de winst bij die overdracht. Er wordt gedaan alsof er sprake zou zijn van een bezuiniging maar is dat werkelijk ook zo. Regulier werk wordt tegen een een bepaalde som weggezet en dat zou dan een bezuiniging opleveren. Maar wat dan niet meer zichtbaar is wat er met al die extra werkzaamheden en facturen gebeurd en waar die blijven in de gemeentebegroting. In het verre verleden is de gemeentelijke drukkerij ook al opgeheven. En als de rekenkamercommissie daarin zou duiken dan zal al snel duidelijk zijn dat er geen sprake is van een bezuiniging maar extra kosten. Inhuur/inkoop van derden is altijd duurder.
En hoe hoog is het totaalbedrag. En Twentemilieu moet worden gezien als een normale privaatrechtelijke partij. Moet deze privatisering niet worden aanbesteed ?
En dan hebben we het dan nog helemaal niet over al die medewerkers die al jaren bij de gemeente in dienst zijn en in Almelo werken om opeens een nieuw privaatrechtelijke baas te krijgen. De gemeente Borne heeft de zelfde stap al eerder gezet en de signalen van die medewerkers zijn niet positief. Ze worden zelfs buiten Borne ingezet. En daar zitten de Almelose medewerkers niet op te wachten.

1 november 2016. Met de trein sneller naar Twente en dus ook Almelo.
In het artikel in de TC Tubantia wordt geklaagd dat als je nelegd en alle spoorwegovergangen zouden verdwijnen waardoor de treinen sneller zouden moeten kunnen gaan rijden. Wel rijden er directe lijnen naar Rotterdam en Den Haag.

20 september 2016. De wet Bibob gemeenteraadsleden hebben de klok horen luiden, maar...
De Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) kent een aantal bepalingen die veel verder gaan dan we in het strafrecht gewend zijn. In het strafrecht geldt het bewijs moet wettig en overtuigend zijn bewezen. In artikel 3 staan de criteria en dat is indien ernstig gevaar bestaat dat de beschikking (besluit voor een vergunning) mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of strafbare feiten te plegen. En vervolgens dat feiten en omstandigheden er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de betrokkene in relatie staat van strafbare feiten en in lid 4 van dit artikel, de betrokkene staat in relatie tot strafbare feiten, hij die strafbare feiten zelf heeft begaan, hij direct of indirect leiding geeft dan heeft gegeven aan , zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over of vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan een rechtspersoon die strafbare feiten heeft begaan of een ander deze strafbare feiten heeft gepleegd en deze persoon direct of indirect leiding geeft dan wel heeft gegeven aan, zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over, vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene, of in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat of heeft gestaan.
Artikel 3 Bibob is een waar rook is is vuur artikel. Het artikel spreekt van vermoedens. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van Statte was in het verleden nog al rigide in de toepassing en menig ondernemer heeft dat moeten ondervinden. Er lopen dan ook zaken bij het Europese Hof van Justitie in dat kader.
Echter na de aanscherping van de wet Bibob is de Afdeling Bestuursrechtspraak een toch wat andere weg ingeslagen en heeft meer gekoppeld aan het Europese Recht en het strafrecht en dat betekent dat strafrechtelijke procedures alleen kunnen worden gebruikt als in dat kader is aangetoond dat de betrokkene schuldig is. En dan geldt dus iedereen is onschuldig tot dat hij door wettig en overtuigend bewijs schuldig is bevonden en door een rechter is veroordeeld. Maar de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak zijn nog niet helemaal eenduidig.
Bij de wijziging van de wet Bibob is één ding wel voor de betrokkene waarover het Bibob rapport gaat wel veranderd. Diegene mag nu een kopie van het rapport ontvangen. In het verleden mocht het rapport alleen worden ingezien. En dat werd toch in strijd geacht met artikel 6 van Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Inzake Lenferink is dan toch maar de vraag wat het Bureau Bibob in her rapport zet. Dat daar nu opeens de lokale driehoek doorheen komt varen is wel bijzonder. Vooral als er uit het Bibob rapport niets voortkomt. Want zo maar iets opzeggen zonder motivering zal sneuvelen bij de rechter. Iedereen heeft recht om te weten wat hem of haar verweten wordt. Daar moet verweer tegen kunnen worden gevoerd. Misschien is het verstandig dat het raadspresidium in beslotenheid eens bij de burgemeester gaat vragen wat er nu precies aan de hand is.

14 september 2016. Krijgt de gemeente Almelo ook een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens.
De gemeente Arnhem heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete gekregen omdat deze gemeente werkt met een adresgebonden afvalpas voor de ondergrondse containers. Dit adres gebonden zijn is in strijd met de privacy. De gemeente Almelo heeft in de wijk het Nijrees ook ondergrondse containers met een perceelsgebonden afvalpas. Twentemilieu en de handhavers van de gemeente kunnen precies zien hoeveel keer de pas voor welke container is gebruikt. Gezien het optreden van de Autoriteit Persoonsgegevens kan worden aangenomen dat ook de gemeente Almelo een boete krijgt opgelegd.

9 september 2016. Gegevens burgers geregistreerd bij het Werkplein Twente in Almelo liggen op straat.
Dit betekent dat naast burgers van de gemeente Almelo ook die van Tubbergen, Dinkelland en Wierden het slachtoffer zijn geworden. In het hoofdartikel van de TC Tubantia staat dat deze gegevens afkomstig zijn van de servers van de gemeente Almelo. Betekent dit dan niet dat het gehele computer systeem van de gemeente Almelo is gecompromitteerd. En dat zou kunnen betekenen dat er ook gegevens van het stadhuis hierbij betrokken zouden kunnen zijn. Onderzoek heeft blijkbaar nog niets opgeleverd zelfs niet hoe het systeem is gehackt. Wat hiervan ook zij.
Wat als straks die gestolen gegevens gewoon online worden gezet op het internet. De gevolgen kunnen zeer beschadigend zijn en een inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger. Het is dan voor al die burgers die met het Werkplein Twente in Almelo te maken hebben of hebben gehad van belang om de gemeente aansprakelijk te stellen voor de mogelijke gevolgen.
Een simpel briefje met daarin een aansprakelijkheidsstelling is voldoende. Afleveren op het stadhuis tegen een ontvangsbevestiging.

                                        

5 augustus 2016. Mag autohandelaar Lenferink nog wel zaken doen met de gemeente Almelo.
Naar aanleiding van de berichtgeving in de TC Tubantia inzake de financiering van het pand aan de Twentelaan en de, mislukte actie van de burgemeester van Almelo, om het bedrijf per direct te sluiten, is de vraag in hoeverre de verwevenheid van de heer Lenferink en de handel in verdovende middelen is. Om dit duidelijker in kaart te brengen bestaat de wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Lenferink is de financier van Euro Projecten, de investeerder waarmee Hergebruik Gebouwen het oude stadhuis een tweede leven wil geven. Daar zijn vergunningen voor nodig. En juist die vergunningen moeten thans aanleiding zijn om deze kwestie in handen te geven van het Bureau Bibob van het Ministerie van Justitie. Een essentieel onderdeel van de wet Bibob is het voorkomen van iedere soort verwevenheid tussen boven en onderwereld cq drugshandel. Indien het Bureau Bibob komt met een advies dat er sprake is van ernstig gevaar dan mag de gemeente geen vergunningen meer verlenen aan de heer Lenferink en even overstappen naar een andere B.V. gaat ook niet omdat de wet Bibob ook naar het verleden kijkt.

5 augustus 2016. Betaald de gemeente Almelo de lonen van de medewerkers van Acress Ecploitatie B.V.
Sinds enkele jaren is de exploitatie van de wijkgebouwen De Driekhoek (voormalige Veurbrook), Schelfhorst, Eninver, De Schöppe, Goossenmaat en Moll'nwiek in handen van Accres Exploitatie B.V. Dit op grond van een aanbesteding en tegen het bij het aanbesteden vastgelegde bedrag. De overeenkomst met Accres is ondertussen opgezegd per 1 januari 2017. En sluiting dreigt. Echter in de perikelen rondom de exploitatie van de wijkgebouwen zijn berichten naar boven gekomen dat de gemeente Almelo per jaar een kosten personeel van Accres met betrekking tot de wijkgebouwen ook nog eens € 900.000,00 aan Accres zou betalen. Dit is een signaal dat duidelijk door de gemeenteraad moet worden opgepakt om te kijken of dit op waarheid berust. En een dergelijk bedrag staat in een schril contrast met de subsidie welke de Stichting 't Veurbrook per jaar kreeg ongeveer € 23.000,00 en welke Stichting een zeer goed lopend wijkcentrum exploiteerde waar thans nog een schim van over is.

13 juli 2016. Wijkgebouwen aangepast aan eisen maar sluiting dreigt.
Zo is het wijkgebouw aan de Jan Tooropstraat vergroot en vernieuwd, kosten 1 miljoen. In het wijkcentrum in de Schelfhorst is veel geld gestoken omdat de brandveiligheid drastisch moest worden verbeterd. Die verbeteringen hebben plaatsgevonden zodat het gebouw voldoet aan de brandveiligheidseisen met een maximum van 500 bezoekende personen.
Deze wijkgebouwen, zoals anderen, worden geëxploiteerd door Acres Exploitatie B.V. Maar dat loopt eind van dit jaar af. En met het aflopen van die overeenkomst met Accres komt waarschijnlijk ook een einde aan het bestaan van deze wijkgebouwen. Alleen de wijkgebouwen die op eigen financiële benen staan zullen, vermoedelijk, blijven bestaan. Wijkbewoners zullen dan gedwongen worden naar andere voorzieningen in de wijk over te stappen. Voor het wijkgebouw aan de Jan Tooropstraat zal dat wel de Titus Brandsmahof zijn. Dus over geldverspilling gesproken. Bij de Jan Tooropstraat voor de verbouwing toen het wijkgebouw nog de naam 't Veurbrook droeg is het bestuur uit het, toen, zeer goed lopende wijkgebouw gezet mede onder aandrang van de Wijkcommissie die vond dat het bestuur geen draagkracht had in de wijk.

6 juli 2016. Wijkplatform Almelo Centrum laat het hoofd hangen.
Nu de gemeente Almelo, onder verantwoordelijke wethouder Langius, bij het bestuur van het wijkplatform heeft aangegeven de geldkraan dicht te zullen draaien, het gaat hier maar om een klein bedrag, maar ook omdat het College aangeeft dat het wijkplatform niet meer wordt gezien als dé organisatie die de belangen van de bewoners behartigt. De vraag is natuurlijk hoe het College tot die conclusie komt. Er zijn veel vergelijkingen. Zo is jaren geleden de officiële Commissie Handel Ambachten en Diensten (bestaande uit Groot en kleinbedrijf, marktwezen, consumentenbond, Kamer van Koophandel, banken etc.) om zeep geholpen.
Enkele jaren geleden is de Stichting 't Veurbrook, die 40 jaar lang het wijkcentrum heeft gerund aan de Jan Tooropstraat, verweten geen draagkracht in de wijk te hebben. Dit werd trouwens opgestookt door de Wijkcommissie. Het gevolg daarvan het einde van een bruisend wijkcentrum en vercommercialisering die thans ook al weer is mislukt en een Wijkcommissie die, naar het zich laat aanzien, zelf ook geen draagkracht meer in de wijk heeft.
Maar het spel wordt slim door de gemeente gespeeld onder het gezegde verdeel en heers. Indien er sprake is van krachtige bestuurders van de vertegenwoordigende partijen dan worden die gezien als lastig. Als de burger individueel wordt gevraagd om een mening dan is die burger, om welke reden dan ook, vaak niet thuis. Zo blijkt ook uit de vragenrondjes inzake het parkeren in de binnenstad, met een minimale opkomst van de burger. Met die wetenschap is het dan goed vissen in troebel water.
Maar het Wijkplatform doet er goed overeind te blijven en als spreekbuis te blijven fungeren. En maak eens een rondje langs de burgers van de binnenstad voor ondersteuning en laat je niet zo wegzetten door de gemeente.

6 juli 2016 Bijzonder bijzonder in Almelo.
Een nieuw te ontwikkelen Natuurhuus in het Hagenpark is gesneuveld nu het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo en de meerderheid van de gemeenteraad geen € 180.000,00 wil bijdragen.
Maar wat schetst de verbazing als enkele dagen later bekend wordt gemaakte dat een aantal hallen van het zogenaamde Indiëterrein zullen worden omgebouwd tot evenementenhallen, inclusief horeca en toiletten. Het geheel zal naar buiten worden gebracht onder de naam: “Volkspaleis van Indië”. Met het geheel is een investering gemoeid van € 150.000,00 die de gemeente gaat betalen. En nu betaald de gemeente aan dit nieuwe gebeuren opeens wel mee. Er zit dus blijkbaar toch nog ergens geld in een potje waar de gemeenteraad niets van af weet. En het toch de gemeenteraad die de verdeelsleutel van dat geld in handen heeft.

1 juli 2016. Dolle Pret in Almelo aan het Noordbroek gecertificeerd brandveilig.
Na gesteggel van vele jaren inzake de brandveiligheid heeft Dolle Pret weer een vermogen gestopt in een brandveiligheid- en ontruimingsinstallatie. Het bijbehorende veiligheidscertificaat hangt naast het "zenuwcentrum" van de installatie. Ook is het pand al lang voorzien van vele veiligheidscamera's die binnen en op eigen terrein gericht zijn en beelden vastleggen.
Tijdens feesten waren het personeel en beveiligers in het verleden al voorzien van portofoons en stonden dan met elkaar in verbinding via het eigen, officieel gekochte, portofoonkanaal. Dit laatste blijft zo omdat personeel en beveiligers nu eenmaal sneller signaleren dan een installatie en met name waken over andere zaken dan brand.


                       


10 mei 2016. Steeds meer reclamebelasting voor financiering centrummanager.
In een bij het Gerechtshof lopende procedure inzake het horecabedrijf "Brandpunt" aan de Kerkstraat geeft de gemeente aan dat met de reclamebelasting ook de Centrummanager wordt betaald. In feite betekent dit dan dat het grootste deel van de opbrengsten van de reclamebelasting opgaan aan indirecte kosten en de Kerstverlichting en er dan nog zeer weinig overblijft voor evenementen of zoals de gemeente het noemt "reuring".

4 mei 2016. Gemeentelijk Belastingkantoor gooit geld over de balk.
De heffingen inzake Onroerendzaakbelasting, Afvalstoffenheffing, Reclamebelasting etc. zijn onder de verantwoordelijkheid gesteld van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (hierna GBT). Ook de aanvragen voor kwijtschelding worden daar behandeld. Zo heeft een Almelose inwoner, zittende in de bijstand, een aanvraag ingediend. Op 30 maart 2016 kreeg deze inwoner een ontvangstbevestiging van de aanvraag om kwijtschelding. Daarin staat dat indien er geen automatische incasso is er uitstel van betaling is, maar indien er wel een automatische incasso dan is er GEEN uitstel van betaling. Een vreemde gang van zaken.
Bij brief van 7 april 2016 krijgt deze inwoner van het GBT een exact de zelfde brief en om het nog mooier te maken bij brief van 19 april 2016 komt er nogmaals een zelfde brief. Verwarring bij de inwoner en geld over de balk gooien van het GBT.


20 april 2016. Ontwikkeling nieuwe binnenstad einde aan kermis en grootschalige evenementen.
Ondernemers willen graag een bruisende binnenstad met veel activiteiten. Gezien de ontwikkelingen van het terug brengen van het water in de binnenstad, de pleinen in hartje Almelo en het planten van bomen aldaar zal niets meer en niets minder betekenen dat de grootschalige evenementen in de binnenstad voorbij zullen zijn. Het Centrumplein en het Waagplein zullen als zodanig verdwijnen. Het Waagplein wordt Waagstraat en het Centrumplein daar worden extra woningen tegenaan gebouwd en het plein zal voorzien worden van bomen. Waar moet de kermis dan staan. En de huidige warenmarkt, die al jaren bewust is uitgekleed daarna verzelfstandigd, komt ernstig in het gedrang. En welke nieuwe inwoner wil er straks nog een tot diep in de nacht voortdurend evenement voor de deur. Met de wetgeving in de hand kunnen die nieuwe bewoners die evenementen blokkeren. Zelfs bestaande horeca terrassen zouden nog wel eens onderwerp van discussie kunnen worden. Horeca en wonen gaat nu eenmaal niet samen.

20 april 2016. Afvalberg in Almelo nog lang niet onder controle.      

               

Zoals blijkt uit deze foto van afgelopen zaterdag bij het Vincent van Goghplein.

5 april 2016. Aanvragers vrijstelling gemeentelijke belastingen worden bewust aan het lijntje gehouden.
Een ieder die een sociaal minimum heeft mag bij de gemeente vrijstelling vragen van de gemeentelijke belastingen. En dat beginnen de problemen. Hoe doet iemand dat. Dat is per post, mail of stadhuis. De gemeente Almelo heeft daar een formulier voor. Jawel te verkrijgen via de website van de gemeente. Per post is gevaarlijk omdat daardoor niet aantoonbaar is dat die brief ook op de post is gedaan, tenzij deze aangetekend is verzonden. Dus de brief of het verzoek om vrijstelling op het stadhuis indienen. En bij die brief vragen om een schriftelijke ontvangstbevestiging.
Is het dan eindelijk voor elkaar dan krijgt tegenwoordig de burger die het verzoek heeft ingediende een standaard brief van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente waarin, standaard, wordt aangegeven dat er gegevens ontbreken en dat die bij aparte brief dan alsnog zullen worden opgevraagd. En daarmee wordt die burger overgeleverd aan de willekeur van het Belastingkantoor. De Algemene wet bestuursrecht en de regels omtrent de vrijstelling schrijven namelijk voor dat indien een aanvraag niet kompleet is (volgens de gemeente of het Belastingkantoor) de termijn waarbinnen het verzoek om vrijstelling moet worden afgehandeld opschuift tot dat die gegevens zijn overgelegd. In de brief van het Belastingkantoor staat niets over welke gegevens ontbreken en niet duidelijk is wanneer die brief komt waarin wordt aangegeven wat er dan ontbreekt. De bal ligt dan bij het Belastingkantoor en die kan de zaak rekken naar eigen goeddunken. De gegevens ontbreken. Maar welke. En de termijn kan in feite oneindig blijven doorlopen. Maar nu er niets wordt gezegd over wat er ontbreekt kan de vraag worden gesteld of die brief eigenlijk een opschortende werking heeft omdat deze te onbepaald is. Wordt vervolgd.

24 maart 2016. MKB door gemeente aan de kant gezet als gesprekspartner.
Een boos MKB bestuur welke de afgelopen week in feite aan de kant is gezet als gesprekspartner van de gemeente Almelo inzake de ontwikkelingen in Almelo. Maar is er iets nieuws onder de zon. Neen. In het verdere verleden had de gemeente Almelo nog een Commissie Handel en Ambachten. Daarin waren naast het MKB, de Marktbond, Kamer van Koophandel, de Banken, de Middenstand en Consumenten alsmede vertegenwoordigers uit de gemeenteraad vertegenwoordigd. Een mooi en breed draagvlak. Maar bij de zogenaamde dualisering heeft de gemeente deze Commissie HAD snel afgeschaft. En daarmee was een breed draagvlak verdwenen alsmede de stem van de diverse partijen. Dat de MKB probeert toch weer invloed te krijgen is natuurlijk begrijpelijk. Maar de gemeente is daar blijkbaar nog steeds niet van gediend. De MKB zal wel als te lastig worden beschouwd. En dan rest er maar één ding en dat is die club buiten de deur te houden. De gemeenteraad zou er goed aan doen om weer een HAD in het leven te roepen en om in dat kader voor de nodige transparantie in de besluitvorming te zorgen en dan ook de MKB weer als volwaardige gesprekspartner te accepteren.

17 februari 2016. Wat gaat er met de wijkgebouwen gebeuren na vertrek Acress.
De gemeenteraad met 15 kapiteins op het schip heeft blijkbaar moeite om knopen door te hakken. Kijk alleen maar eens naar de ellen lange discussie over het oude stadhuis. Drie jaar geleden had de gemeenteraad een mooie deal kunnen sluiten welke geld had opgeleverd. Maar de besluitloosheid van toen zorgt nu voor een financiële strop.
En wat te denken van de wijkgebouwen die in exploitatie zijn gegeven van Acress Exploitatie B.V. De overeenkomst is opgezegd en de overeenkomst loopt af op 1 januari 2017. De gemeenteraad mag wel snel duidelijkheid geven over wat er met de wijkgebouwen moet gebeuren en of er sprake is van een doorstart van de exploitatie door anderen. De gemeenteraad is enkele jaren geleden stilzwijgend akkoord gegaan met het opzeggen van de ingebruikgevingsovereenkomst met de Stichting 't Veurbrook, welke Stichting in feite de zogenaamde founding father was van het wijkgebouw aan de Jan Tooropstraat en die het wijkgebouw ruim 40 jaar in beheer heeft gehad. Onder adhesie van het wijkplatform in de toenmalige leiding van de heer Martens is de Stichting aan de kant geschoven. Resultaat van dit alles dat het wijkgebouw vele uren per week gewoon dicht zit en de commercie alles heeft afgebroken. De Stichting 't Veurbrook kreeg per jaar € 26.000,00 aan subsidie. Acress krijgt € 250.000,00 per jaar als commerciële uitbater. En heeft een volledig vernieuwd en uitgebouwd wijkcentrum ter beschikking gekregen inclusief inventaris. Een investering van vele tonnen. Met een meer dan droevig resultaat.
Het woord is aan de gemeenteraad en die mag wel snel zijn anders dreigt hier sluiting. En bij het vertrekt van Acress uit Almelo komen dan ook de bij Acress in dienst zijnde medewerkers op straat te staan ?
HEn dat nog even het volgende.
het wijkgebouw aan de Jan Tooropstraat is gezien de verbouwing nieuw en voldoet aan alle eisen. Het wijkgebouw in de Schelfhorst is oud. De brandweer heeft commentaar op de brandveiligheid van parkeergarages van de gemeente en kinderspeelparadijs en party centrum Dolle Pret in Almelo. Maar laat die brandweer eens kijken naar het wijkgebouw in de Schelfhorst. Dat wijkgebouw is in het kader van de brandveiligheid jaren geleden al afgekeurd. En daar zit zelfs een crèche in. Maar daarover geen woord.

15 februari 2016. Wordt de gemeenteraad wel volledig geïnformeerd inzake vervuiling Christoffelstraat.
Een bewoner van de Christoffelstraat die woonachtig is nabij de nieuwbouw locatie van de voormalige Christoffelkerk heeft al ruim een jaar geleden informatie opgevraagd over de vervuiling in zijn tuin. Er ligt zelfs een rapport onder van Tauw van 13 februari 2007 welke destijds aan de gemeenteraad is gezonden. Ook daarvoor zijn reeds metingen verricht. De Christoffelstraat is tijdens de bouw omgedoopt van Beltweg naar Christoffelstraat. Van de vuilnis overstort naar de beschermheilige voor de reizigers. De betrokken burger is dusdanig geschrokken van de uitkomsten van de meetwaarden dat hij zijn moestuin onmiddellijk heeft omgetoverd tot grasveld. In de eerste jaren was er nog sprake van dat er een volledige sanering zou plaatsvinden. Maar in de loop van het proces is dat steeds verder afgezwakt dan de aangetroffen vervuilingen geen risico met zich mee brengen. Saillant detail is dat deze bewoner aldaar een waterput heeft. En op moment dat het gebruik daarvan enige tijd heeft stil gelegen en er daarna weer grondwater wordt opgepompt dit duidelijk naar benzeen en andere vluchtige stoffen ruikt. Maar dit water komt van tien meter diepte en zo diep zijn de metingen niet verricht. Ook de woningen aan de Bornsestraat nabij het kerkterrein hebben last van vervuiling. Voor en achter die woningen hebben zich ooit sloten bevonden die later gedempt zijn. Daar is nooit iets opgeruimd maar alleen volgegooid.
Er wordt nu gedaan alsof er bijna niets aan de hand is. Maar de gemeenteraad krijgt nu nog meer heel weinig aan rapportages in handen gesteld.

10 februari 2016. College wil kwijtschelding Recon € 192.000,00 en legt geheimhouding op.
Van de geldlening van € 273.000,00 wil de gemeente, na onderhandelingen die onder de beperking van geheimhouding worden gelegd, slechts € 81.000,00 terug vorderen. Dat betekent dus een strop van € 192.000,00.
De overwegingen die hierbij spelen is dat er door het College in het verleden behoorlijk is geklungeld met het dossier en dat het onzeker is dat indien het College het hele bedrag terug wil er dan weer gerechtelijke stappen moeten worden ondernomen. En dat kost geld. Het College vraagt zich nu af of die kosten van de procedure niet hoger zullen worden dan het resterende bedrag.
Dit geeft dubbel te denken. Eerder vond het College in diverse procedures het blijkbaar niet belangrijk wat die procedures kosten. Denk maar aan Dolle Pret in Almelo B.V. en de kwestie "De Poort" en de kwestie "Fortezza".
Het is toch zo dat indien er een gerechtelijke procedure wordt gestart toch ook de kosten van die procedure in het geding worden gebracht. Zo moest Dolle Pret in Almelo B.V. ook die exorbitante hoge rekening van de gemeentelijke advocaat betalen.
Het College geeft in het geval van Recon aan dat dit de gemeente al € 27.000,00 aan kosten heeft gekost. De gemeenteraad heeft tot op heden nagelaten om te vragen wat de kosten van de procedure  "De Poort" en "Fortezza" zijn geweest.
Iedereen moet terug betalen. Het zelfde College dat bijstandsgerechtigden met procedures inzake terugvordering en torenhoge boetes op de huid zit laat hier even gemakkelijk een enorm bedrag vallen.
Het woord is aan de gemeenteraad.

 

6 februari 2016. Gemeenteraad is een vijftienkoppige struisvogel.
Op 1 oktober 2015 werd op deze site al aangegeven dat de verordening van de gemeente Almelo ter uitvoering van de WMO en Jeugdwet, onverbindend is. Dat wil zeggen dat die verordening ook de prullenbak in kan of eigen terug naar de tekentafel moet. De Almelose bezwarencommissie van sociale zaken had in september al gewezen op de onverbindendheid van de verordening en tevens veel kritiek over het volstrekt ontbreken van een behoorlijke controle op de uitgaven in dit kader.
De wethouder mevrouw Anja Timmer zwijgt. Ze zwijgt ook over het onverbindend zijn van een verordening die door de gemeenteraad is vastgesteld cq die door gemeenteraad klakkeloos is geaccepteerd. En wat heeft mevrouw Timmer tot op heden gedaan jawel gewoon verder uitvoering gegeven aan de onverbindende verordening. En wat erger is wat heeft de gemeenteraad gedaan NIETS.

6 februari 2016 Kwestie Recon en het wel of niet terugbetalen van geleend geld uitgesteld
Op 9 april 2015 brachten wij al de kwestie Recon onder de aandacht. De gemeenteraad heeft toen vragen gesteld over het niet behoeven terug te betalen van Recon van een door de gemeente versterkte geldlening. Recon is reeds geruime tijd gevestigd nabij Schiphol. Het gaat om een bedrag van ruim € 272,000,00.
Geconstateerd dient te worden dat de gemeenteraad nog niet behoorlijk is geïnformeerd. Komt dat geld nu wel of niet terug.

6 februari 2016. Van parkeertarieven en brandgevaarlijke parkeergarages.
Plotseling komt van de zijde van de regionale brandweer dat de parkeergarages in Almelo brandonveilig zijn. En de gemeente reageert daarop dat dit meer dan een miljoen gaat kosten om de benodigde voorzieningen aan te passen.
Maar enkele maanden geleden toen bekend werd dat de parkeertarieven van de parkeergarages behoorlijk omhoog zouden gaan deelde de door de burgers en de gemeenteraad aangevallen wethouder Irene ten Seldam mede dat zij geen invloed zou hebben op die verhoging omdat de parkeergarages eigendom zouden zijn van Stadstoezicht B.V. Dat wekte toen al bevreemding van deze zijde omdat er in noch in het College noch in de gemeenteraad ooit iets is besloten inzake de eigendomsoverdracht van de gemeente naar Stadstoezicht B.V. van de parkeergarages. En nu in het kader van de brandveiligheid moet de gemeente de kosten wel dragen. Dus is de gemeente eigenaar en heeft die zelfde gemeente en dus ook de wethouder niet alleen directe invloed op de tarieven maar stelt die ook vast. En dat is wat anders dan de wethouder ons heeft willen doen geloven.

20 januari 2016. Ondernemers Almelo betalen te veel precario.
Nadat de Rechtbank Overijssel een zes tal aanslagen reclamebelasting vernietigde van de ondernemers gevestigd aan de Grotestraat tussen de Holtjesstraat en Bornsestraat zijn er thans ook een aantal aanslagen precariorechten voor een deel gesneuveld.
In dit geval van drie horeca ondernemers. In één geval was de aanslag onterecht opgelegd in verband met het niet hebben van reclame op of boven de openbare wet (ondernemer valt buiten het gebied waarop de reclameverordening van toepassing is) en twee ondernemers waar de gemeente wel heel ruimhartig het aantal vierkante meters had opgemeten. In beide gevallen werd met succes aangetoond dat de gemeente niet kan meten en zijn de aanslagen aangepast en krijgen de ondernemers het grootste deel van hun, onterecht, betaalde geld retour. Maar in feite betekent het wel dat de ondernemer al jaren te veel hebben betaald.
Het lijkt verstandig dat alle ondernemers die jaarlijks een aanslag precario krijgen die aanslag nog eens goed bestuderen.

18 januari 2016.
                        
Hedenmiddag is het bericht ontvangen van het overlijden van Hennie Nijhuis.
                         Hennie Nijhuis is ruim 40 jaar bestuurslid geweest van de Stichting 't Veurbrook.
                         Daarnaast is hij gedurende meerdere jaren raadslid geweest en bestuurder van de PvdA
                         afdeling Almelo.
                         Hierbij worden zijn vrouw en dochter en overige familieleden sterkte gewenst om het
                         verlies te dragen.
                         

14 januari 2016. Lopende zaak bij de Raad van State kan ook gevolgen hebben voor Almelo.
Tegen de gemeente Appingedam is een procedure aangespannen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het niet willen toestaan van detailhandel op een woonplein. Alleen verkoop van volumineuze zaken is toegestaan. Een vergelijkbare situatie als op de Almelose woonboulevard. Een vastgoedbedrijf is het niet eens dat er geen schoen- en kledingwinkel op dat woonplein mag worden gevestigd. De advocaat van het vastgoedbedrijf heeft in dat kader gewezen op de Europese Dienstenrichtlijn. De Afdeling geconfronteerd met deze verwijzing naar de Dienstenrichtlijn heeft nu diverse vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie om te bepalen of de Dienstenrichtlijn van toepassing is en of die in het bestemmingsplan gestelde beperkingen op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening wel toegestaan zijn, maar ook indien de Dienstenrichtlijn niet van toepassing is of een dergelijke beperking wel in overeenstemming is met de algemene verdragsbepalingen. Dus mag een bestemmingsplan dergelijke beperkende voorschriften opleggen.
Tevens wil de Afdeling van het Europese Hof weten of detailhandel een dienst is als bedoeld in de Dienstenrichtlijn en of de door het toepassen van ruimtelijke ordeningvoorschriften de leefbaarheid van het stadscentrum mag worden behouden en leegstand mag worden tegengegaan. En bij dit laatste valt bijvoorbeeld te denken aan de vestiging van Hornbach.
Het Europese Hof heeft in de regel één tot anderhalf jaar nodig om met een oordeel te komen.

4 januari 2016. Nieuwjaarsreceptie gemeente Almelo en uitspraken.
In november 2015 kregen 6 ondernemers in de Grotestraat tussen de Holtjesstraat en Bornsestraat gelijk in hun strijd tegen de reclamebelasting. Ter zitting bij de Rechtbank was er alleen sprake van één vertegenwoordiger van de zijde van het Gemeentelijk belastingkantoor Twente. Tijdens de nieuwjaarsreceptie gaf, de daarbij aanwezige, voorzitter van de ondernemersvereniging Centrum Almelo Aktief, de heer Gerrit Woudenbergh, aan dat het belastingkantoor slecht zou hebben gecommuniceerd en dat indien hij ter zitting zou zijn geweest de Rechtbank de beroepen van de ondernemers ongegrond zou hebben verklaard!!!???
Een wel zeer boute stelling van deze voorzitter en voormalig wethouder.
Ten eerste had de heer Woudenbergh ter zitting zijn mond niet eens mogen opendoen, omdat hij geen direct belanghebbende is en er in dat kader ook nog wat andere juridische kantjes aan die vertegenwoordiging zitten.
Daarnaast was er in november 2015 in feite sprake van een herhaling omdat 1 Almelose ondernemer anderhalf jaar daarvoor als door het Gerechtshof in Arnhem in het gelijk was gesteld en dus de gemeente en de heer Woudenbergh via de gemeente zich in de strijd hadden kunnen mengen.
Maar deze voorzitter spreekt zich ook nog eens tegen nu na de overwinning door de ondernemers in november vorig jaar er direct Kerstverlichting uit dat deel van de straat is verwijderd en er zelfs is aangekondigd dat de verordening op de Reclamebelasting zou worden gewijzigd en het betreffende deel van de Grotestraat buiten het belastinggebied zou worden gehouden. Geconstateerd dient te worden dat die wijziging niet heeft plaatsgevonden en dus de zes ondernemers dit jaar waarschijnlijk weer een aanslag reclamebelasting op de mat krijgen en dat de heer Woudenbergh een herkansing krijgt om zijn boute opmerking gestand te doen, maar hij er wel goed aan doet om zich eerst in de materie te verdiepen en kennis te nemen van het feit dat het College van burgemeester en wethouders van Almelo niet in hoger beroep is gegaan.
 

16 december 2015. UWV Werkbedrijf verdwijnt per 1 april 2016 uit Twenthecentrum.
Dit brengt met zich mee dat in feit alle zaken die betrekking hebben op een re-integratie of het vinden van een baan via het UWV uit Almelo gaat vertrekken en dat betekent vervolgens de alle diegenen die onder het UWV vallen en dat dus niet alleen in Almelo maar ook in de omgeving per 1 april 2016 naar het UWV Werkbedrijf in Enschede moeten. Het lijkt er niet op dat de gemeente Almelo er ook maar iets aan gedaan heeft om dit onderdeel van het UWV in Almelo te houden.

9 december 2015. Havenverordening op zijn kop voor terrasboot aan Haven Noordzijde.
De Havenverordening ondergaat op een aantal onderdelen een behoorlijke wijziging als het aan het College van burgemeester en wethouders ligt. En dat alles om het mogelijk te maken dat er voor de terrasboot, die er in feite illegaal ligt, een ligplaats vergunning kan worden verleend. En het gaat om één terrasboot. Dat is het nemen van een beschikking.
Het College wil als sinds de begin tachtiger jaren alle woonschepen uit de Almelose wateren hebben. Thans ligt er aan de Haven Noordzijde nog 1, aan de Slachthuiskade ook nog 1 en in de derde industriehaven 3 (ten behoeve van de prostitutie). Bijzonder is echter dat in de Havenverordening er wel een vergunningenstelsel blijft voor woonschepen en dat betekent bestuursrechtelijk dat er woonschepen mogen komen maar dat daar een vergunning voor nodig is. Maar het College maakt die regeling, die sinds enkele jaren geleden in de Havenverordening is opgenomen, volledig illusoir door aan te geven geen enkel ligplaatsvergunning voor woonschepen te willen afgeven. Dan moet het College helder zijn en aan de raad voorstellen om het vergunningenstelsel uit de verordening te halen en daarvoor een verbod op te nemen. Of wil het College die discussie niet in de gemeenteraad voeren. Dan is het aan de gemeenteraad om die discussie wel te voeren. Hoe kun je als gemeenteraad met droge ogen iets in een verordening opnemen terwijl duidelijk is dat het in feite niet wordt uitgevoerd maar een verbod van toepassing is. Dat is net zo iets als voor de gemeentebegroting stemmen en daarna alsnog het parkeerbeleid afschieten waardoor er weer een gat in de begroting ontstaat. Dan had ook die gemeentebegroting moeten worden afgeschoten.

9 december 2015. Nieuwe evenementenbeleid en de ontwijkende overheid/burgemeester.
Er zitten in het nieuwe evenementenbeleid een aantal opmerkbare zaken. De gemeente dan wel in de meeste gevallen de burgemeester, aangezien die verantwoordelijk is voor het verlenen van vergunningen voor evenementen, probeert zich zoveel mogelijk te verstoppen achter de organisator en achter Almelo Promotion.
In het evenementenbeleid staat onomwonden dat de organisator aansprakelijk is voor alle schade die door het gebruik van de vergunning wordt veroorzaakt aan gemeentelijk en andere eigendommen. En de organisator moet de gemeente vrijwaren van schade aanspraken. Ook in Almelo heeft het onheil van de monstertruck van Haaksbergen ingeslagen maar dan wel indirect.
Het zou goed zijn dat mevrouw de burgemeester en gaat kijken naar uitspraken van de Hoge Raad. Waarin wordt aangegeven dat een vergunninghouder alle redelijke mogelijke maatregelen moet nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden door het gebruik van de vergunning schade leiden. En dat is wat anders dan zo maar direct een vergunninghouder verantwoordelijk houden. Een vergunning heeft een publiek trekkend karakter, daar is het nu eenmaal voor bedoeld. Maar wat dat publiek doet dat is een hele andere zaak. Je kunt nog zoveel maatregelen nemen zo nu en dan zijn zaken gewoon niet te voorkomen. Dan moet je geen evenementen meer houden. De stellingen inzake schade in het evenementenbeleid zijn veel te pertinent. De gemeente en in deze de burgemeester zal altijd verantwoordelijkheid blijven houden. En vooraf al met een vinger wijzen naar de organisator gaat niet op.
En wie wil er nu nog iets grootschaligs houden. Per 250 bezoekers 1 beveiliger. Te betalen door de organisator. En voor de goede orde en niet openbare orde, een beveiliger mag net zoveel als iedere andere burger, niets. Alleen de politie gaat over de openbare orde onder de bevoegdheid en bevel, van jawel weer, de burgemeester.
Er staat ook nog wat in over handhaven tijdens evenementen. Maar niets over handhaven tijdens grootschalige evenementen. Wat te doen indien er op één plek in de binnenstad het niet goed gaat dan wel uit de hand loopt. Wie neemt dan het bevel op in te grijpen. In het evenementenbeleid staat dat de gemeente buiten kantooruren niet bereikbaar is. We mogen toch hopen dat de burgemeester of waarnemer (aangewezen wethouder) dat toch wel is. Maar de ambtenaren zitten thuis, die ruimen na de tijd wel het puin en bepalen naar hun mening de schuldvraag. En er staat in het evenementenbeleid dat tijdens het evenement geen onnodige klachten bij de politie moeten worden ingediend en de daarop volgende tekst gaat over die niet bereikbaar zijn tijdens kantooruren en wie moet er dan gebeld worden, de politie !!?
Circussen moeten voldoen aan de richtlijnen opgesteld door de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO), maar die organisatie is niet wettelijk ingebed en die richtlijnen hebben geen enkele basis noch kan er afgedwongen worden dat die richtlijnen moeten worden nageleefd. De gemeente kan wel die richtlijnen letterlijk overnemen en onderdeel laten uitmaken van het beleid maar dat heeft niet plaatsgevonden.
Bij voetbal hoort het plaatsen van schermen, of diegenen die dat doet dan eerste wel even overleg wil plegen met de horeca verenigingen. Een dergelijk initiatief gaat toch altijd uit vanuit de horeca ?
En uit het evenementen overzicht 2015 blijkt dat de ondernemersvereniging Centrum Almelo Aktief, die per jaar € 125.000,00 aan reclamebelasting opbrengst van de gemeente krijgt, alleen nog gaat over de koopzondagen en Halloween.
En er wordt zoveel gevraagd aan gegevens, beveiliging, EHBO etc. ect. dat eventuele nieuwkomers, die zich eerst ook nog moeten melden bij de STAP, snel zullen afhaken.

21 november 2015. Almelo  3,6 miljoen meer kwijt aan zorgtaken WMO en Jeugdwet.
In de TC Tubantia van vandaag staat dat ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet de gemeente Almelo er financieel er behoorlijk bij in zal schieten. Het betreffen hier taken die door het Rijk over de schutting van de gemeenten zijn gegooid. Gemeenten die allemaal hebben aangegeven er klaar voor te zijn om die taken over te nemen, echter niets is minder waar gebleken.
De ondertussen beroemde/beruchte keukentafel gesprekken kunnen qua betekenis de prullenbak in.
Financieel gezien hoopt de gemeente nog op een compensatie van het Rijk.
Maar op 1 oktober 2015 is hieronder al aangegeven dat de gemeenten, waaronder dus ook de gemeente Almelo in het kader van de uitvoering van de WMO en Jeugdwet, een model verordening gebruiken van de VNG die onverbindend is. Dat wil zeggen dat die verordening ook de prullenbak in kan of eigen terug naar de tekentafel moet. De Almelose bezwarencommissie van sociale zaken had in september al gewezen op de onverbindendheid van de verordening en tevens veel kritiek over het volstrekt ontbreken van een behoorlijke controle op de uitgaven in dit kader.
De wethouder mevrouw Anja Timmer zwijgt. Ze zwijgt ook over het onverbindend zijn van een verordening die door de gemeenteraad is vastgesteld cq die door gemeenteraad klakkeloos is geaccepteerd. En dat geeft ook aan dat er in die gemeenteraad geen enkel niveau zit om in dit kader ook maar enig tegengas te kunnen geven.
In feite betekent dit dat iedereen die gekort is op huishoudelijke hulp direct een herindicatie moet aanvragen en wordt dat afgewezen daartegen gewoon een bezwaarschrift moet worden ingediend. En alleen al het indienen van bezwaar zal het College, die moet beslissen en niet de thuiszorgorganisatie, er toe aanzetten om het bezwaar gegrond te verklaren. Ondertussen hebben diverse Rechtbanken in Nederland even zovele gemeenten  ook al op de vingers getikt. Maar de wethouder zwijgt. En de wethouder moet de gemeenteraad toch juist informeren. Vorige week is, ondertussen voormalig wethouder van Marle, hierom afgetreden.

6 november 2015. Wijziging looptijd overeenkomst van geldlening met CAA een groot raadsel.
Donderdag 5 november 2015 een klein stukje in de TC Tubantia waarbij wordt vermeld dat vereniging Centrum Almelo Aktief er langer over mag doen om een lening, inzake sfeerverlichting in de binnenstad van Almelo, aan de gemeente terug te betalen.

Wethouder van Marle geeft zelfs aan de TC Tubantia aan dat de reclamebelasting één op één, min natuurlijk de inningskosten, wordt overgeheveld naar de ondernemersvereniging Almelo Centrum Aktief. Het woord subsidie wordt hier zelfs al niet meer genoemd.

Gelet echter op de procedures bij de Rechtbank Overijssel inzake de reclamebelasting zijn diverse bescheiden opgevraagd inzake deze belasting en de besteding daarvan.
Van belang is dat de Stichting Ondernemersfonds Centrum Almelo Aktief (SOCAA) de opbrengst van de reclamebelasting krijgt en deze opbrengst vervolgens doorgeeft aan de ondernemersvereniging Centrum Almelo Aktief (CAA).
Over de afgelopen jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 hebben de Stichting en de CAA verantwoording afgelegd inzake de uitgaven over die jaren.
In de verantwoordingen staat aan huur van de sfeerverlichting en elektra/onderhoud het volgende vermeld:
2011 € 18.750,00 en € 8.807,00;
2012 € 37.000,00 en € 5.722,00;
2013 € 37.000,00 en € 4.816,00;
2014 € 37.000,00 en € 4.173,00 is totaal € 153.268,00.
En er mag aangenomen worden dat ook dit jaar die huur weer zal plaatsvinden tegen € 37.000 en dan komt dat bedrag ruim uit over  € 190.000,00 aan huur en elektra/onderhoud.
Nu staat er in de College voorstel iets bijzonders, namelijk dat eind 2011 aan de Stichting Sfeerverlichting Binnenstad Almelo (dat moet trouwens Stichting Sfeer Binnenstad Almelo zijn) (volgens het College) nu Stichting Centrum Almelo Aktief een geldlening verstrekt zou zijn van € 74.519,75 voor sfeerverlichting in de binnenstad van Almelo.
Maar de Stichting Sfeer Binnenstad Almelo is niet opgegaan in de ondernemersvereniging CAA en bestaat nog steeds met twee oud ondernemers/winkeliers als bestuurder.
In de financiële verantwoordingen van SOCAA en CAA staat het volgende:
De ondernemersvereniging heeft een huurcontract met de Stichting Sfeerverlichting Binnenstad Almelo voor de huur van straatverlichting in het centrum voor de duur van 5 jaar, ingaand op 1 januari 2011 en eindigende op 31 december 2015. De jaarlijkse huur bedraagt € 37.000,00”.
Die lening van de gemeente aan de Stichting Sfeer Binnenstad Almelo had dus al lang terug betaald kunnen worden door de Stichting Sfeer Binnenstad Almelo.
Maar de opzet van het College voorstel is vreemd. De SOCAA ontvangt het geld en sluist het door aan de CAA. De CAA ontvangt niet direct het geld van de gemeente. Daarnaast is er geen sprake van een opgaan van de Stichting Sfeer Binnenstad Almelo in de SOCAA laat staan de CAA.
En de beweegredenen cq motivering om de termijnen, om te laten terug te betalen, te verlengen is dat er dan meer geld vrijkomt voor de verlevendiging van de binnenstad door CAA. Daarnaast is vermeldingswaard is dat het CAA in 2014 ook nog een zogenaamde overhead heeft gehad van € 27.000,00, dus interne kosten, die niet voor verlevendiging zijn gebruikt maar voor de eigen organisatie.
Het besluit van het College gaat over een overeenkomst met de Stichting Sfeer Binnenstad Almelo en niet het SOCAA of CAA.
De vraag is natuurlijk wel wat in het verzoek van het CAA aan het College heeft gestaan.
Daarnaast blijkt het College geen kennis te hebben genomen van de bedragen van inhuur van de sfeerverlichting. Blijkbaar heeft het College ook geen kennis genomen van de overeenkomst tot inhuur van de sfeerverlichting. Gezien de betaalde bedragen  had het College dienen te concluderen dat de lening al afgelost had kunnen worden. Op 2 december 2014 is op deze pagina reeds een vermelding geweest van het uitgaven patroon van het CAA.
Saillant detail is dat de Stichting Sfeer Binnenstad Almelo geen verantwoording verschuldigd is over haar financiële status van inkomsten en uitgaven.
Het college had het verzoek van het CAA dienen af te wijzen omdat de CAA ten aanzien van die overeenkomst van lening tussen de gemeente en de Stichting Sfeer Binnenstad Almelo geen partij is.

2 november 2015.
Ondernemers krijgen gelijk bij de Rechtbank Overijssel en krijgen de betaalde reclamebelasting over 2014 terug.
Zes ondernemers gevestigd aan de Grotestraat zuid-zuid (Grotestraat tussen de Holtjesstraat en de Bornsestraat) in Almelo hebben een procedure aangespannen bij de Rechtbank Overijssel tegen het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo, vertegenwoordigd door de directeur van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente, tegen de reclamebelasting die zij moesten betalen. De Rechtbank is van mening dat het niet aannemelijk is gemaakt dat deze ondernemers ook op maar enige wijze baat hebben bij die reclamebelasting. Gevolg is dat de aanslagen alsnog zijn vernietigd en dus terug moeten worden betaald en dat de gemeente voor de proceskosten moet opdraaien.
Wordt uiteraard nog vervolgd, maar dan ook omdat de horeca onderneemster aan de Kerkstraat, die twee jaar geleden het Gerechtshof aan haar zijde kreeg, en die weer in beroep is gegaan tegen de toch weer opgelegde aanslag reclamebelasting, thans weer tegen een ongegrond van de Rechtbank is aangelopen. Dat betekent dat deze horeca onderneemster weer de gang naar het Gerechtshof te Arnhem zal maken om het gelijk wederom aan haar zijde te krijgen.


5 oktober 2015. Gaan de binnenstadsplannen van Almelo nog wel door.
Naast de speler van Urban Interest, die nog steeds een handtekening moet zetten zit ook de Ontwikkelcombinatie Almelo 2010 (bouwbedrijven Dura Vermeer, Kondor Wessels Projecten) stevig in het zadel zonder dat er door deze laatste combinatie tot op heden ook maar 1 eurocent op tafel is gelegd.
Wanneer is de gemeente in die valkuil gestapt. De gemeente heeft zich met handen en voeten vast laten leggen aan deze combinatie en daarmee zelfs de gemeenteraad buitenspel gezet. En dus heeft ook de gemeenteraad liggen slapen. De VVD fractie wil er nu meer van weten. Maar die combinatie is binnengehaald toen de VVD fractie nog aanmerkelijk meer leden in de gemeenteraad had zitten. En ook die fractie heeft het in 2010 laten lopen.
Wel overal voor mogen gaan liggen maar geen euro betalen dan is ook de vraag wie ooit die overeenkomst heeft opgesteld en laten controleren. Het oude Bureau Bestuurlijk en Juridische Zaken die in het verleden de gemeente moest behoeden voor dat soort blunders (en dat zijn er ondertussen al velen) is in 1990 door toenmalige gemeentesecretaris M. Snijder over de kling gejaagd als een te lastige club die overal opmerkingen over had. En geconstateerd dient te worden dat vanaf die datum het in juridische zin behoorlijk bergafwaarts is gegaan met de gemeente Almelo. De lachende derde is natuurlijk de zogenaamde Stadsadvocaat die ook nog eens verschrikkelijk duur is. Maar die stadsadvocaat heeft de gemeente al laten weten dat om onder die combinatie uit te komen er, weer, veel geld op tafel moet worden gelegd. De gemeenteraad regeert niet meer de gemeenteraad wordt geregeerd.
En dan blijft met recht de vraag over of al die binnenstadsplannen nog wel doorgaan.

20 oktober 2015 Evenementen in Almelo en wat mag het kosten.
In den beginne waren er 6 ondernemersverenigingen in de binnenstad van Almelo die ieder voor zich bezig waren met het houden van evenementen. De voormalige VVV in de vorm van directeur Ko Smit was daarin een bindende factoor om die verenigingen op één lijn te krijgen en dan nog maar niet te denken van die vergunningen.
Tot dat uiteindelijk de Stichting Almelo Promotion werd opgericht met daarin een evenementen begeleiding.
Vervolgens werd vanuit de gemeente dit in de loop der jaren verder geprofessionaliseerd en gefaciliteerd en werd binnen de gemeente de PECT (Praktijk Evenementen Coördinatie Team) opgericht en dat heeft jaren goed gelopen. Er werden portofoons aangeschaft en bij grootschalige evenementen een Centrale Post ingericht.
Echter ook hier sloegen de bezuinigingen toe en moest de PECT haar recht op bestaan bevechten. Uren moesten strak worden verantwoord en ook voor de toekomst moest worden aangegeven wat de kosten zouden gaan worden. Echter hetgeen in al die jaren nooit echt inzichtelijk ijn geworden zijn de bijkomende kosten van aansluiting elektra, schoonmaken na het evenement, verkeersafzettingen, kosten portofoons, faciliteiten voor vrijwilligers etc. etc. Veel van die kosten werden ten laste gebracht van diverse posten in de gemeentelijke begroting.
Tenslotte is alles op 1 januari 2012 overgegaan naar Stichting Almelo Promotion (dus niet te verwarren met de oude STAP die al lang ter ziele is).
Maar bij de overdracht van taken zijn al die diffuse zaken inzake extra kosten niet goed afgeregeld en heeft ook de gemeente, die nu wil afrekenen, steken laten vallen, door bij die overdracht niet de reële cijfers boven tafel te halen. En als die cijfers er wel zouden geweest zou dan de nieuwe Stichting onder die voorwaarden er zijn ingestapt ?
Daarnaast speelt de Ondernemersvereniging Almelo Aktief een bijzondere rol. Deze krijgt ongeveer € 125.000,00 per jaar, op grond van doorgesluisde opbrengst reclamebelasting, als subsidie toegekend. Waarvan de helft aan de Kerstverlichting en overhead wordt uitgegeven. Zou dat nu niet efficiënter kunnen en kan dat geld niet beter naar de Stichting Almelo Promotion worden overgeheveld. Dat voorkomt in ieder geval één keer overhead kosten in de vorm van administratie en personeel. En het komt de coördinatie ten goede

14 oktober 2015. Terras boot van een half jaar ligplaatsvergunning nu naar vijftien jaar.
Hieronder op 24 september 2015 het verhaal van het laatste woonschip aan de Haven Noordzijde genaamd Den Boet.
Gisteravond werd deze zaak door de bezwarencommissie behandeld.
Het College van burgemeester en wethouder van de gemeente Almelo heeft in de hele procedure, gezien de bestuursdwang aanzegging van het woonschip, inzake de terrasboot in haar verweerschriften bij hoog en laag aangegeven dat de terrasboot er maar gedurende een half jaar zou blijven liggen.
En wat zien we vandaag in de TC Tubantia. De terrasboot mag 15 jaar blijven liggen. En in de gisteravond gehouden zitting van de bezwarencommissie werd nog even door de vertegenwoordiger van de gemeente naar voren gebracht dat voor de terrasboot geen ligplaats vergunning nodig zou zijn omdat het betreffende deel van het openbaar water niet onder de regels van de Havenverordening zou vallen. En dat betekent vervolgens weer dat er in dat deel van het water gewoon met jetski's, motorboten etc. mag worden gevaren. En het College verstopt zich achter een kaart die bij de Havenverordening zou horen en die zou aangeven dat dat water niet onder de verordening valt. Maar die kaart is nooit gepubliceerd en wat niet gepubliceerd is en voor de gemeente is dat het Gemeenteblad (zie Overheidspublicaties) kan niet van toepassing worden verklaard. Dus toch weer met dubbele maten meten.
Daarnaast kent de Havenverordening een vergunningenstelsel voor woonschepen en dat is heel wat anders dan een nul beleid van het College. De Havenverordening is vastgesteld door de Gemeenteraad en die geeft door het vergunningenstelsel op te nemen aan dat woonschepen mogen maar dat er wel een vergunning voor nodig is. Een nul beleid maakt de verordening op dat gebied volstrekt illusoir. Het wachten nu is op het advies van de bezwarencommissie. Maar dat van die terrasboot van 6 maanden naar 15 jaar is wel tekenend.

9 oktober 2015. Vijandige bestuurs overname van Stichting “Wij voor Jong en Oud”  teruggedraaid.
Deze Stichting is al sinds jaar en dag actief in het wijkcentrum “De Schöppe” aan de Hoornbladstraat.
Eén van de bestuursleden heeft echter dit jaar de voorzitter en de penningmeester uitgeschreven uit het Handelsregister zonder dat deze bestuursleden dat wisten. Een soort vijandige overname. En er werden snel twee nieuwe bestuursleden benoemd en ingeschreven in het Handelsregister.
De Kamer van Koophandel die verantwoordelijk is voor het Handelsregister had bij het uitschrijven niet gevraagd om bewijzen in de vorm van notulen van de vergadering van het bestuur waaruit zou kunnen blijken dat de twee bestuurders hun functie hadden neergelegd noch stonden op het wijzigingsformulier bij de namen van die bestuurders de handtekeningen van die bestuurders. Op het formulier zijn die velden blanco gelaten.
De twee afgezette bestuursleden hebben het er niet bij gelaten en hebben een bezwaar ingediend bij de Kamer van Koophandel.
Na een toch wel lange tijd, de Kamer van Koophandel was in feite al over de termijn heen waarop op het bezwaarschrift moest worden beslist, werd er alsnog een hoorzitting gehouden bij de Kamer van Koophandel vestiging te Arnhem.
Naast de twee bestuurders die het bezwaar hadden ingediend, vergezeld van de juridische ondersteuning van JEEJAR, was ook de bestuurder (ster) die de beide heren had uitgeschreven aanwezig vergezeld van een medewerkster van Scoop Welzijn te Almelo als ondersteuning.
Maar in feite waren de kaarten al geschud aangezien de bestuurder (ster) niet overeenkomstig de statuten van de Stichting had gehandeld en er geen enkel bewijs aanwezig was dat de voorzitter en penningmeester hun bestuurdersfuncties hadden neergelegd. Dit werd uiteraard ook bestreden door deze twee bestuurders.
Het ingediende bezwaarschrift is gegrond verklaard. De inschrijving van de voorzitter en penningmeester zijn hersteld en de tussentijds ingeschreven bestuursleden zijn weer op datum inschrijving weer uitgeschreven.


1 oktober 2015. Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo 2015 is onverbindend.
Met onverbindend wordt bedoeld dat deze verordening niet kan worden toegepast. En daarmee is de bodem weggeslagen uit het wel of niet toekennen van huishoudelijke hulp.
Waarom onverbindend omdat de verordening (voor de goede orde moet hier worden vermeld dat de basis van de verordening de Model verordening is van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) geen enkele objectief criterium kent over wat onder een "huis op orde" moet worden verstaan.
Bijzonder is dat in de gemeente Almelo, per vandaag nieuwe Beleidsregels van toepassing zijn verklaard die echter gebaseerd zijn op een verordening die als onverbindend moet worden beschouwd en daarmee ontberen die beleidsregels in dat kader ook onverbindendheid.
De bezwarencommissie tikt het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo nog extra op de vingers door (hetgeen blijkbaar al vaker in dit kader is gebeurd) dat het aan het College is om een ondersteuningsplan op te stellen en niet aan de zorgverlener. De zorgverlener is daartoe niet gemandateerd. Het College is en blijft verantwoordelijk.
Volgens de bezwarencommissie zou de medische achtergrond niet van belang zijn, maar daarmee slaat deze commissie de plank mis aangezien juist de medische achtergrond zorgt voor de beperkingen dat een huis niet op orde is dan wel dat er sprake is van mindere zelf redzaamheid.
De bezwarencommissie geeft in dit geval aan dat er sprake is van een commerciële zorgverlener waarmee een contract is afgesloten en die € 175,00 per persoon krijgt waarbij het niet onaannemelijk is dat de zorgverlener per persoon niet meer of zelfs minder uren in zal zetten dan de commerciële zorgverlener ervoor krijgt. Bovendien mag de zorgaanbieder naar eigen inzicht 'middelen' met uren, terwijl er geen objectieve criteria zijn waarop de zorgverlener kan worden aangesproken. Een en ander maakt dat controles (van de zijde van de gemeente) in feite op niets zijn gebaseerd en dat ze daarmee zonder enige betekenis zijn.
De commissie is van mening dat het niet zo kan zijn dat de belanghebbende over een niet schoon huis moet klagen bij de commerciële partij.
En tenslotte de uitsmijters:
"Het probleem is denkt de commissie dat de zorgaanbieders zich kennelijk voor een te laag bedrag hebben ingeschreven en dat inzet van hulp aan de zorgverlener is overgelaten (zonder mandaat)".
"De commissie kan zich voorstellen dat de zorgaanbieder probeert om de uitbreiding van zorg tegen te houden, omdat zij zich zo scherp mogelijk zullen hebben ingeschreven tijdens de aanbestedingsprocedure".

24 september 2015. College B&W zegt laatste woonschip Haven Noordzijde bestuursdwang aan.
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo heeft de eigenaar van het laatst overgebleven woonschip genaamd Den Boet aan de Haven Noordzijde bestuursdwang aangezegd dat het woonschip in het Overijsselskanaal op uiterlijk op 1 oktober 2015 uit de Almelose wateren verwijderd dient te zijn en te blijven en dat het talud per die datum moet worden opgeschoond. Zo niet dan zal het College dat op kosten van de eigenaar doen.
Even wat punten op een rij.
Het woonschip ligt er al meer dan 30 jaren.
Op 31 oktober 1981 is het betreffende deel van het Overijsselkanaal aan de Haven Noordzijde aangewezen als vrije ligplaats voor woonschepen met een maximum van 15 schepen met de bepaling dat indien een woonschip uit zich zelf verdwijnt of wordt aangekocht door de gemeente het maximum aantal naar beneden zal worden bijgesteld.
In de afgelopen jaren er drie woonschepen door de gemeente zijn aangekocht de  "Lely" voor € 100.000,00 en in november 2008 de "Calypso" voor € 180.000,00 in verband met de ontwikkelingen op de zogenaamde Indië-locatie. Met de zelfde doelstelling is in april 2011 het woonschip "Roelofje" aangekocht voor € 110.000,00 en is tenslotte alleen het woonschip Den Boet overgebleven.
De gemeente is met de Project ontwikkelaar Ter Steege vastgoed overeengekomen dat de gemeente van de ontwikkelaar € 387.500,00 ontvangt als het laatste woonschip aldaar is verwijderd.
De gemeente wil de eigenaar van Den Boet € 5000,00 betalen omdat er geen ligplaatsvergunning meer aanwezig is (was nooit nodig als vrije ligplaats)
Nu eerdere onderhandelingen inzake de aankoop zijn vastgelopen (De eigenaar wil het woonschip weer volledig opknappen en heeft daarvoor alle materialen al in bezit). Geeft het College aan dat in het nieuwe bestemmingsplan aldaar geen woonschip meer past. Het College slaat dan over de bij nieuwe bestemmingsplannen het bestaande gebruik dan wel situatie mag worden voortgezet.
Het College heeft opeens het woonschepen beleid van 1981 met onmiddellijke ingang gewijzigd naar een nul beleid en dat voor maar 1 woonschip. Het woonschip gelegen aan de Slachthuiskade en de drie woonschepen in de derde industriehaven vallen opeens niet meer onder het woonschepen beleid.
Het College geeft aan evenmin een ligplaatsvergunning te willen verlenen en dat terwijl in de Havenverordening van de gemeente Almelo een vergunningstelsel is opgenomen voor woonschepen.
Saillant detail is dat de recent geplaatste terrasboot voor Dock 19 ook geen ligplaatsvergunning heeft omdat volgens het College dat deel van het water niet zou vallen onder de Havenverordening. Dus iedereen mag er blijkbaar met jetski's rondrazen. Voor de terrasboot behoeft ook geen ligplaats geld te worden betaald.
De eigenaar van Den Boet betaald ieder jaar zijn vast recht aan elektra, gas en aansluiting riool en ligplaats.
Administratiefrechtelijk probeert het College zich in een dusdanige positie te manoeuvreren dat het privaatrechtelijk zo gunstig mogelijk uitpakt voor de gemeente. Die een riant bedrag opstrijkt en de eigenaar met een schijntje wil afkopen. En dat allemaal met recent aangepaste eigen regelgeving.
Tegen de aanschrijving bestuursdwang is een bezwaarschrift ingediend en tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Rechtbank Overijssel.
Door dat verzoek bij de Rechtbank heeft het College toch maar besloten met de uitvoering van de datum van de bestuursdwang op te schuiven tot dat er op het bezwaarschrift is beslist, terwijl in de last onder bestuursdwang stond dat er niet zou worden gewacht op afhandeling van het bezwaarschrift.

 3 september 2015. Nieuwe Centrum Manager, wie zal dat betalen.
De oude Centrum Manager Han Wild gaat om privé reden zijn baan als centrummanager neerleggen en voor hem komt in de plaats Diane van Os. Dat is aardig zal iedereen zeggen, maar daar zit nog wel een financieel addertje onder het gras. Han Wild als gemeenteambtenaar krijgt het grootste deel van zijn inkomen als salaris van de gemeente Almelo. Hij was bij de aanstelling als centrummanager afkomstig van de afdeling Economische Zaken, welke afdeling in feite niet meer als zodanig bestaat. Saillant detail is dat de ondernemersvereniging Centrum Almelo in 2014 € 9000,00 aan deze centrummanager heeft betaald (Er stond voor 2014 eerst € 14.000,00 als gepland op de begroting). Dus heeft de gemeente Almelo in 2014 € 9000,00 minder aan salaris uitgegeven. Zo bleek twee weken geleden toen 7 Almelose ondernemers bij de Rechtbank Overijssel te Zwolle tegen de reclamebelasting vochten. Waarbij ook het uitgavenpatroon van CAA op tafel kwam. Op de vraag van de Rechtbank wat die centrummanager dan wel allemaal niet had gedaan voor de aanwezige ondernemers voor die € 9000,00 moest de tegenpartij het antwoord schuldig blijven.
Maar nu komt uit het bedrijfsleven een nieuwe centrummanager. Waar komt haar inkomen vandaan. Ook € 9000,00 of wordt dat opgeschroefd naar € 14.000,00. De helft van de opbrengst van de reclamebelasting gaat naar de Kerstverlichting en andere zaken die zogenaamd overhead worden genoemd. Als daar ook nog eens € 14.000,00 naar de nieuwe centrummanager gaat blijft er maar heel weinig over van die € 125.000,00 die CAA ieder jaar netto vangt.

26 augustus 2015. Deel taken Rechtbank Overijssel te Almelo al overgeheveld.
De discussie is gaande over het uitkleden/opheffen van de Rechtbank in Almelo. Dat dit een bezuiniging met zich mee zal brengen voor het Rijk is een zelfstandig naar het Rijk toegekeerde zaak. Maar er wordt vergeten dat mens volgt werk, en slachtoffer en dader, en verzoeker in beroep etc ook achter die Rechtbank aan moet lopen. En dat zijn enorm veel verkeersbewegingen tussen Twente en Zwolle en dat allemaal over dat karrenspoor of in dat boemeltreintje waar je dan ook nog een heel eind moet lopen van het station.
Denk eens even aan al die kilometers en vooral aan de extra uren die iedereen nodig heeft. Iedereen heeft recht op een rechter maar in dit geval wordt het recht op een rechter geweld aangedaan. Het is in de regel al een hele stap om naar de Rechtbank te gaan maar dan ook nog eens ver weg is een drempel die voor velen onoverbrugbaar zal worden.
Maar in de afgelopen tijd is de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Overijssel te Almelo al naar de Rechtbank Overijssel te Zwolle verdwenen en worden zitting in het kader van het sociale verzekeringsrecht nog wel in Almelo gehouden. Wat grotere zaken, zoals die van vorige week van 7 Almelose ondernemers tegen de reclamebelasting van de gemeente Almelo, worden ter zitting in Zwolle behandeld. Voor die ondernemers gaat er dus veel tijd in zitten en dat kost geld.
Daarnaast staat de tweede verdieping van de Rechtbank Overijssel te Almelo al leeg omdat een deel van Justitie is verhuisd naar Arnhem. Dat dit voor problemen kan zorgen is vorig jaar al gebleken toen de politie samen met belastingdienst een huiszoeking wilde doen maar het bevel daarvoor, op papier, uit Arnhem moest komen. Een ondoenlijke zaak van uren wachten. Het Rijk rekent zichzelf alleen Rijk. De gevolgen net als de Pgb gelden zijn niet te overzien.

22 augustus 2015. Antikraak moet onmiddellijk weer oude stadhuis Almelo verlaten.
Het oude Stadhuis van de gemeente Almelo in na leegstand bemenst door jongeren in de vorm van antikraak. In de media is al naar voren gebracht om er asielzoekers in onder te brengen.
Echter na het regelmatig afgaan van het brandalarm heeft vorige week maandag een inspectie plaatsgevonden van bouw- en woningtoezicht en de brandweer en moest het oude stadhuis onmiddellijk worden ontruimd wegens brandgevaar voor de antikraak bewoners.
Typisch geval van hoe kan dit nu. Jarenlang hebben ambtenaren in de pand gebivakkeerd en toen was de staat van het pand het zelfde. En nu opeens het brandalarm veelvuldig afgaat en er een inspectie komt van de eigen afdeling bouw- en woningtoezicht, die toch ook al die jaren in dat oude stadhuis heeft gezeten. Nu opeens is het te brand gevaarlijk.
Maar het oude Stadhuis is nu dus weer helemaal leeg en voor ander gebruik dus niet geschikt, tenzij er rigoureus wordt verbouwd en aangepast en dan nog is het maar de vraag of het pand ooit nog kan voldoen aan de brandveiligheidseisen. Het oude Stadhuis is in 1990 ook al een keer volledig gestript en verbouwd met het gevolg dat het vanaf die tijd het gebouw ook al brandveilig was.

 augustus 2015. Accres Exploitatie B.V. verhuurd "de Driehoek" voor bruiloften en partijen.
Accres Exploitatie B.V. heeft een gebruiksovereenkomst gesloten met een Almelose horeca ondernemer voor een heel jaar voor alle dagen van het jaar voor € 5.233,60 met de mededeling dat de ondernemer in dit wijkgebouw, vroeger genaamd "'t Veurbrook", bruiloften en partijen mag houden. De overeenkomst is in het bezit van JEEJAR v.o.f.
Dat het bestuur van het Wijkplatform aangeeft dat het niet goed gaat met "de Driekhoek" zoals het wijkgebouw aan de Jan Tooropstraat nu wordt genoemd, maar wat anders is dat Accres nu volledig op de commerciële toer denkt te kunnen gaan om in ieder geval inkomsten te genereren. Maar die commerciële exploitatie in de vorm van bruiloften en partijen is niet toegestaan. De Jan Tooropstraat heeft geen parkeer gelegenheid om een massa mensen op te vangen. En volgens de overeenkomst mogen de feestjes per dag worden gehouden van 08.00 tot 23.00 uur.
Ten eerste moet die ondernemer daarvoor toch zelf vergunningen aanvragen. Wat niet in de overeenkomst staat vermeld. Ten tweede past dit soort activiteiten niet in de overeenkomst welke de gemeente Almelo in het kader van de aanbesteding met Accres heeft afgesloten en ten derde is dit in strijd met het geldende bestemmingsplan. En dan hebben we het, ten vierde, nog maar helemaal niet over de bewoners die direct tegenover het wijkgebouw wonen. En bruiloften en partijen hebben niets met het wijkgebeuren te maken.

 

31 juli 2015. Gaat Accres Exploitatie B.V. volgend jaar nog wel door met de wijkgebouwen.
Volgend jaar loopt de termijn af inzake het commercieel exploiteren van de wijkgebouwen in Almelo, waaronder "de Driehoek" aan de Jan Tooropstraat. Het voormalige bestuur van de Stichting 't Veurbrook werd uit het gebouw gezet wat tot dan toe een bruisend wijkgebouw was.
Maar nu Accres Exploitatie B.V. sinds een jaar het heft in handen heeft is er van al die activiteiten niet zoveel meer over. Zelfs de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (bestuurders persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk) het Wijkplatform luidt de noodklok in de vorm van een brief van bestuurder van deze vereniging aan een ondernemer waarin ondermeer staat: "Wij van het wijkplatform zijn evenals u gebruiker en spelen in principe geen rol in een organisatie rondom- of in het wijkcentrum-gebeuren. Nu het vernieuwde wijkcentrum een jaar "draait" moeten we helaas vaststellen dat er nog bepaald geen sprake is van een bruisende activiteiten-agenda en of sfeer". En dat in een brief aan een ondernemer die in een andere wijk is gevestigd.
Wordt binnenkort nog vervolgd.

31 juli 2015. De ene ondernemer in Almelo kan meer dan de andere.
Dat blijkt al weer snel kijkend naar de diverse verwijzingsbordjes die Kees Smit heeft geplaatst op diverse plekken waaronder aan de Bornerbroeksestraat.

                                

Op de voorgrond het eigen bordje en vlak er achter een blauw bord die juist bedoeld is voor dit soort vermeldingen. Maar daar zal wel voor betaald moeten worden. En die borden in gemeentegrond daar zal dan wel weer geen vergunning voor zijn en en dat betekent dat het ook geen geld kost. En die borden staan er al een lange tijd zonder dat er ook iemand van de gemeente er wat aan gedaan heeft en de toezichthouders rijden er toch regelmatig langs.

21 juni 2015. 65 jarige onder het bijstandsniveau moet zich laten inschrijven bij het UWV werkbedrijf.
Een Almelose inwoner welke binnenkort 65 jaar wordt en zijn levenlang hard heeft gewerkt en sinds een aantal jaren is uitgevallen met diverse ernstige ziekte verschijnselen komt op het moment van zijn 65ste verjaardag qua inkomen onder het bijstandsniveau. Omdat deze burger dat zag aankomen heeft hij zich gemeld op het stadhuis. Daar werd hij doorverwezen naar het Twente centrum waar ook de bijstandsambtenaren zitten. En aldaar kreeg deze burger te verstaan dat hij zich maar moest inschrijven als werkzoekende. Hoe zo 65 jaar en een pensioentje. Gaat deze gemeente zo met haar burgers om die 65 jaar zijn. Dit lijkt daarnaast ook nog eens in strijd met diverse wetgeving. Als de gemeente hierin niet gaat meedenken zullen er weer procedures van komen. Wordt vervolgd.

21 juni 2015. Nieuwe gevels aan de Grotestraat voor het aanzien.
Is dit echter alleen maar window dressing. Er wordt namelijk niets gezegd over de vele reclameborden die op de openbare weg staan. Ooit wilde voormalig wethouder Pingen zich hard maken voor een totaal verbod op reclameborgen op de openbare weg. Maar via de achterkamertjes is dit destijds tegen gehouden. Gevels aanpassen is mooi, maar heeft geen resultaat indien het straatbeeld rommelig blijft. En bij een eerdere navraag op grond van de Wet openbaarheid van bestuur is gebleken dat voor veel van die reclameborden geen vergunning is verleend en de gemeente duidelijk ook niet aan het handhaven is. Dus blijft het rommel(en) in de marge wat ook nog eens veel geld moet gaan kosten.

21 juni 2015. XXX L Park in beweging.
De niet afgebouwde hal van Auto Demontage Almelo staat er al heel lang desolaat bij. Maar is verandering op komst. De grond zou verkocht zijn en er komt wat nieuws voor in de plaats. Wat is nog niet geheel duidelijk. En dat geldt ook voor een nieuw te bouwen pand met het aanzicht naar de A35. Smit tuinmeubelen zou hier iets van plan zijn. We wachten de ontwikkelingen af.

19 mei 2015. College B&W wijst twee nieuwe toezichthouders aan, maar waarvoor?
In het besluit van het College worden twee nieuwe toezichthouders aangewezen op grond van de Algemene wet bestuursrecht en er wordt bij vermeld dat de heren een legitimatiebewijs zullen krijgen.
En natuurlijk zijn daar weer regels voor.

 • Reling model legitimatiebewijs toezichthouders Algemene wet bestuursrecht
 • De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 5:12, derde lid, tweede volzin, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:

 • Artikel 1

Het legitimatiebewijs van een toezichthouder bevat:

  • a. de naam, hoedanigheid en handtekening van de toezichthouder;
  • b. een foto van de toezichthouder;
  • c. de naam, het correspondentieadres en het telefoonnummer van het bestuursorgaan of het onderdeel daarvan, waarvoor de toezichthouder werkzaam is;
  • d. de naam en handtekening van degene, die het bewijs namens het bestuursorgaan heeft afgegeven;
  • e. een omschrijving van de wettelijke voorschriften, met het toezicht waarop de toezichthouder is belast;
  • f. de datum van afgifte van het legitimatiebewijs.
 • Artikel 2

Het legitimatiebewijs bevat het logo of beeldmerk van het bestuursorgaan of het onderdeel daarvan, waarvoor de toezichthouder werkzaam is.

En wat blijkt nu uit het College besluit dat er niets wordt gezegd over de wettelijke voorschriften waar deze heren op moeten letten. En dat moet ook nog eens op het legitimatiebewijs. Dus lopen er straks twee toezichthouders rond zonder bevoegdheden. En worden die heren tegenwoordig niet meer beëdigd.

12 mei 2014. Chaos op de Kleine Bunder.
Iedere ochtend 08.00-09.00 uur en namiddag om17.00 en 18.00 uur is er op de Kleine Bunder bij de Bornerbroeksestraat en de Henriette Roland Holstlaan een verkeerschaos waarbij met name bij de kruising met de Bornerbroeksestraat en het bedrijventerrein de auto's min of meer om elkaar heen dansen en er, komende van uit Bornerbroek, sprake is van een lange file en er sprake is van een daar doorheen kruisende verkeer tussen het bedrijventerrein en de Bornerbroeksestraat. Iedere dag een soort stoelendans. Het is een wonder dat ernstige ongelukken tot op heden zijn uitgebleven.

                              


12 mei 2014.  Parkeren voor € 1,00 Java parkeergarage is drama geworden.
De gemeente Almelo maakt uitvoering reclame dat het reizen met de trein en een parkeerkaartje van € 1,00 voor de Java parkeergarage toch heel goedkoop is. Echter de reiziger komt tegenwoordig behoorlijk op de koffie. Als iemand om 11.00 uur nog in die parkeergarage wil parkeren komt deze voor een dichte deur te staan. Dus moet er naar zeer duur betaalde alternatieven worden gezocht. Als die persoon pech heeft dan wordt de trein ook nog eens gemiste aangezien het zoeken naar een alternatief niet zo makkelijk is. En eenmaal op het perron van het station kan diegene zien dat de parkeergarage bij lange na niet vol is. De reclame van de gemeente Almelo inzake goedkoop pakeren is dus een leugen en in feite goed voor een klacht bij de Reclame code commissie.


29 april 2015. Gemeentelijke publicaties te laat of onbegrijpelijk.
Iedereen die de gemeentelijke advertenties leest in het Almelo's Weekblad moet toch wel eens zijn wenkbrauwen fronzen. Er worden activiteiten aangekondigd die al binnen 1 of 2 weken plaatsvinden en er dus na die activiteit nog bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Zoals ook gebeurd is in Haaksbergen na het gebeuren met de monstertruck. Echter in feite zegt dit iets over de aanvraag van de vergunning. Namelijk dat deze te laat is ingediend en de gemeente die aanvraag in feite buiten behandeling moet laten. Maar door dit niet te doen stelt de gemeente zich kwetsbaar op, zoals reeds aangegeven, bezwaarschriften achteraf.
Maar er zijn ook publicaties waar geen touw aan vast te knopen is. Zoals deze week:
"Stichting Scoop Almelo voor het organiseren van Huttenland van 27 juli tot en met 12 augustus 2015, dagelijks van 12:0 uur tot 17:00 uur en op 12 augustus van 19:00 uur tot 21:00 uur aan de Bornerbroeksestraat perceel sektie G perceelnummer 3453."
Weet u waar dit is. De Bornerbroeksestraat strekt zich uit van de Bornsestraat tot aan de Kleine Bunder en dat zijn vele kilometers. Wie is er dan belanghebbende die bezwaar kan indienen. Onbegrijpelijk.
 

22 april 2015. Verantwoording jaarrekening 2104 te kort dramatisch.
Na de voorlichting inzake de begrotingsscan en met name dat er geen rente opbrengst in de boeken kan worden bijgeboekt inzake de bij de gemeente in bezit zijnde gronden, bijvoorbeeld waar Waterrijk had moeten worden gebouwd, aangezien die gronden in waarde dalen en die rente opbrengst gebakken lucht is en in feite zorgt voor 5 miljoen extra te kort. Hoe het in de jaren er voor is gegaan wordt niet vermeld. Wel is nu duidelijk dat het tekort over het jaar 2014 uitkomt op 52 miljoen en dit  te kort dit jaar nog verder zal toenemen.

                                                                                


22 april 2015 Saillant detail in het jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften.
Uit het jaarverslag blijkt dat er vorig jaar meer bezwaarschriften zijn ingediend en de Commissie bij een deel daarvan het advies heeft gegeven om het bezwaar ongegrond te verklaren. In de regel neemt het College van burgemeester en wethouders of de burgemeester een dergelijk advies gewoon over en dat betekent dat een bezwaar ongegrond wordt verklaard. En tegen die ongegrond verklaring staat dan weer beroep en zo nodig hoger beroep open.
Bijzonder daarbij is dat de Commissie in het jaarverslag aangeeft dat uit het ambtelijk apparaat geen informatie kan worden gehaald tot hoeveel beroepszaken het ongegrond verklaren heeft geleid, laat staan het resultaat. Voor een Commissie is dat natuurlijk ook niet handig, aangezien het voorkomt dat in beroep bij de Rechtbank de zaak alsnog gegrond wordt verklaard en het voor de Commissie het dan wel handig is waarom de rechter een andere mening heeft.
Maar het lijkt er op dat de ambtelijke structuur de zaken onder de pet willen houden.

9 april 2015 Kwestie Recon en het wel of niet terugbetalen van geleend geld uitgesteld
De gemeenteraad heeft vragen gesteld over het niet behoeven terug te betalen van Recon van een door de gemeente versterkte geldlening. Recon reeds geruime tijd gevestigd nabij Schiphol. Het gaat om ruim € 272,000,00.
Het College wil voorstellen om de informatie daarover aan de gemeenteraad op te schorten omdat er nog sprake zou zijn van onderhandelingen ?


9 april 2015 terrassen van openbare orde problematiek naar welzijn problematiek.
Wie gaat er over de terrassen, de burgemeester, die is op grond van de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening het bevoegd bestuursorgaan. Dus de burgemeester gaat ook over het aantal vierkante meters terras en wanneer de terrassen open mogen zijn. Maatwerk is het credo.
Maar afgelopen gemeenteraadsvergadering is op een hele andere wijze gesproken over de terrassen namelijk op grond van welstand. En dat heeft dan weer te maken met de winterterrassen. En dus was opeens de burgemeester niet meer in beeld maar wethouder Bruggink. Hetgeen om een horecapand wordt gebouwd is nu onderhevig aan welstandstoezicht en of de ondernemers dat met een vergunning maar even in 2 jaren willen regelen. Welstand is toch een onderwerp waar veel mensen van af willen. Welstandsvrije gebieden in bestemmingsplannen zijn daar een voorbeeld van. Maar aan welke eisen moet er worden voldaan, wat is mooi en wat is niet mooi. Dit zal in de komende jaren aanleiding geven tot veel discussie en mogelijk bezwaar en beroepszaken. En bij de panden die Rijksmonumenten zijn komt zelfs de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in beeld. Kijk eens naar 't Wetshuijs. Wat gaat die Rijksdienst daarvan vinden. En de wijkcommissie heeft alleen inbreng gehad over de geluidsoverlast, maar dat valt dan weer onder de bevoegdheid van de burgemeester.
En de afmetingen van de terrassen is lang geleden al vastgesteld en zelfs in de exploitatievergunningen opgenomen. En de uitvoering daarvan heeft toen ook plaatsgevonden door het bevestigen van roestvrijstalen plaatjes op de grond al hoekpunten.

                                         

9 april 2015. Brandveiligheid en de appartementen boven de HEMA.
Voor het verbouwen van de bovenverdieping van het gebouw aan de Koornmarkt waar de HEMA in is gevestigd moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Daarbij speelt ook het advies van de brandweer. Zo heeft de brandweer op 20 mei 2014 geschreven bezwaar te hebben tegen de omgevingsvergunning omdat het bouwplan niet voldoet aan de eisen die niet met een eenvoudige aanpassing is op te lossen. Genoemd worden veilig vluchten, brandcompartimentering, brandveiligheidsinstallatie, bereikbaarheid en bestrijdbaarheid voor en door de brandweer.
Na blijkbaar aanpassen van de plannen schrijft de brandweer dat er nog steeds bezwaar bestaat en dat die niet eenvoudig zijn op te lossen. Nu worden nog genoemd veilig vluchten en bereikbaarheid en bestrijdbaarheid.
Op 29 juli 2014 geeft de brandweer aan geen bezwaar meer te hebben met die opmerking dat afnamepunten van de droge blusleiding in het trappenhuis op elke verdieping aanwezig moet zijn.
Het vluchten en het aanrijden van de brandweer was een probleem omdat dit ook via de achterzijde moet kunnen maar de vluchtende personen zowel als de brandweer op het marktplein (links naast Duthler) tegen een stalen hek aanlopen.
Aangenomen mag worden dat de door brandweer geschetste problemen inzake vluchten, branddoorslag, brandbestrijding zijn opgelost.
   

30 maart 2015. Namenrecht en de politiek.
Gerrit Stam raadslid en voormalig deelnemer aan Lokaal Almelo Samen in de gemeenteraad gekomen op basis van een plaatsing op de kieslijst van ALA en op grond van restzetels door de lijstverbinding met Burger Belangen Almelo, Almelooooo en ALA.
Nu blijkt Gerrit Stam onder de zelfde naam van ALA als eenmansfractie in de gemeenteraad verder te willen gaan. Maar dat kan natuurlijk niet. Indien Stam zijn raadszetel zou hebben opgegeven dan zou de volgende op de kieslijst van ALA in de gemeenteraad terecht zijn gekomen. Echter Stam wil blijven zitten. En hij is niet alleen door LAS er uit gezet maar ook en met name door ALA. ALA is een zelfstandige vereniging met een bestuur en leden en het kan niet zo zijn dat Stam dat dan allemaal zo maar overneemt en verder gaat onder de naam ALA. Dat heeft ook nog eens met het namenrecht te maken. Er zouden dan namelijk zelfs twee ALA's in de gemeenteraad zitten en dat kan natuurlijk niet. De griffier van de gemeente moet hier toch een rol spelen om dit soort situaties te voorkomen. En wat is Stam nu, een natuurlijk persoon of richt hij een rechtspersoon in de vorm van een vereniging op. Dan moet hij statuten maken en naar de Kamer van Koophandel voor een inschrijving in het Handelsregister. De Kamer van Koophandel zal die inschrijven tegengaan omdat er niet twee ALA's in Almelo ingeschreven mogen zijn in verband met het Namenrecht.
 

22 maart 2015. Elektronische handhaving in ze parkeerschijf zones.
Heel ingenieus en bijna niet opvallend blijken de parkeerplaatsen waar de parkeerschijf moet worden gebruikt voorzien te zijn van elektronische signalering in het parkeervak waar de auto wordt geparkeerd. Ieder parkeervak is voorzien van een dergelijk elektronische signalering. Daarmee kan exact worden bepaald of een auto er te lang staat. Dus even teruglopen naar de auto en de parkeerschijf aanpassen is er niet meer bij. De auto moet feitelijk van de parkeerplaats worden gereden om de tijdwaarneming te doorbreken.
                                                 

                                                 Foto is genomen bij de parkeerplaatsen bij de JAVA toren.

18 maart 2015. Stadstoezicht vindt dat toezicht geen beveiliging is. (aanvulling 19-3-2015)
Stadstoezicht Almelo B.V. wil geen toezicht houden in de Havenpassage en daar zwervers aanspreken of proces-verbaal opmaken omdat de directeur van deze B.V. van mening is dat dat beveiligingswerkzaamheden zijn. Voor het verrichten van beveiligingswerkzaamheden moet er voldaan worden aan de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherche bureaus. En Stadstoezicht valt onder deze wet. En meer nog. Deze B.V. heeft zelfs buitengewone opsporingsambtenaren (BOA) in dienst met een ruime bevoegdheid waaronder de Algemeen Plaatselijke Verordening (verbod nuttigen alcohol op de openbare weg, hinderlijk ophouden, behoeften doen etc. etc). Dus een uitgelezen taak voor deze B.V., waar trouwens alle aandelen in handen zijn van de gemeente Almelo.
Waarom moet RJ Safety & Security worden ingehuurd. De medewerkers van RJ zijn geen BOA en mogen geen proces-verbaal opmaken en mogen geen mensen opdragen zich te verwijderen. Ze mogen zelfs de overtredingen niet laten ophouden. Dat mogen de BOA's van Stadstoezicht wel. Stadstoezicht is er derhalve niet alleen voor toezicht maar ook voor beveiliging en zelfs voor een deel politie taken. En de Havenpassage is tijdens openingstijden gewoon een publieke ruimte.
En Stadstoezicht loopt wel op maandag op de markt in Rijssen en doet ook mee aan acties samen met politie, belastingdienst, kansspelautoriteit en heeft recent nog 4 laptops en een computer in beslag genomen omdat er mee gegokt zou worden.
En bijzonder tijdens de raadsvergadering was dat wethouder van Marle geen antwoord kon geven op de vragen over de kosten van het inhuren van RJ. Terwijl RJ is ingehuurd door de gemeente zelf als eigenaar van de Havenpassage. En de gemeenteraad, die haalde zijn schouders op.
Op 28 maart 2013 heeft het College een nota aangenomen "Convenant samenwerking BOA's in de openbare ruimte Leefbaarheid en veiligheid", met het doel om de BOA's uit te wisselen tussen gemeenten onderling. In deze nota staat ondermeer: "Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het maken van hun eigen veiligheidsbeleid in de openbare ruimte en zijn inmiddels verantwoordelijk voor de uitvoering van dit veiligheidsbeleid". Gezien het gestelde in deze nota moet worden geconstateerd dat de directeur van Stadstoezicht B.V. en wethouder van Marle zichzelf tegen spreken.

18 maart 2015. Privatisering van de warenmarkt een zaak van voetangels en klemmen.
De gemeenteraad van Almelo heeft gisteravond besloten om de marktverordening en die van de marktgelden in te trekken. Doel natuurlijk bezuiniging. Maar wethouder van Marle gaf aan dat het toch nog wel € 50.000,-- per jaar gaat kosten met in de toekomst minder kosten. De kosten zijn er in verband met schoonmaken etc. En de gemeente blijft op afstand de regie houden.
De markt wordt op grond van een bruikleenovereenkomst overgedragen aan de Stichting Weekmarkten Almelo (SWA). Een Stichting heeft geen winstoogmerk en geen leden dus is er geen inspraak. Dat zal gaan wringen.
Maar er is veel meer.
De markten worden overgedragen aan de SWA. Maar zijn er geen andere gegadigden in Nederland die die markt wil hebben. Moet er bijvoorbeeld niet worden aanbesteed ?
Het College kan markten aanwijzen en ook privaatrechtelijke overeenkomsten sluiten. Maar behoort daarbij ook het gedurende dagen of dagdelen ontrekken van de publieke ruimte ten behoeve van een derde die daar commercie mag plegen en dan de baas is over die publieke ruimte, waar dan privaatrechtelijke regels gelden.
En in marktverordening staan regels over vergunning verlening, intrekken daarvan en het opleggen van sancties. En in het kader daarvan zijn de waarborgen van het bestuursrecht van toepassing, zoals het  laagdrempelig bezwaar. Moeten de marktkooplieden problemen straks via de civiele rechter uitvechten. En hoe denkt de SWA toestemming verlenend en handhavend op te treden. Als er in dat kader civiel rechtelijke problemen zijn en dus direct problemen op de markt dan zal de politie zich daar niet mee bemoeien.
Het innen van de marktgelden moet dan ook civiel rechtelijk om het, als er problemen zijn, tenslotte bij de kantonrechter uit te vechten.
Maar zoals gezegd er is sprake van een Stichting en dus geen inspraak van de individuele marktkoopman. En hoe zit de marktbond hier in. Daar worden de marktkooplieden wel gehoord.

11 maart 2015. Gemeente heft jaren onrechtmatig leges voor melding bingo.
JEEJAR is door een vereniging gevraagd om informatie inzake het houden van bingo. Artikel 7c van de Wet op de Kansspelen is daar eenvoudig in. Een al drie jaren bestaande vereniging moet tenminste 14 dagen van te voren melding doen van het houden (per aangetekend schrijven) van een bingo in een lokaliteit. De gemeente Almelo heeft daar al sinds jaren een andere werkwijze op losgelaten en dat is het verplicht bij de publieksbalie ophalen van meldingsformulieren. Dus in feite een controle vooraf in plaats van achteraf zoals de wet voorschrijft. Maar voor het ophalen van die meldingsformulieren moet leges worden betaald en zo ook JEEJAR voor haar cliënte. 3 Meldingsformulieren, kassa €45,60. JEEJAR heeft in verband met die verplichte betaling een bezwaarschrift ingediend. En per heden van de directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente de mededeling gekregen dat het bezwaar gegrond is. Om het niet ingewikkelder te maken komt het er op neer dat het artikel in de Legesverordening van de gemeente Almelo in strijd is met artikel 229 Gemeentewet en dus zoals het zo mooi wordt genoemd "onverbindend".
En dat brengt met zich mee dat vele verenigingen dien in de afgelopen jaren voor de meldingsformulieren hebben betaald dit niet hadden behoeven te doen. En dan spreken we over vele jaren. Maar nu die verenigingen geen bezwaar hebben ingediend valt het, in feite onverschuldigd betaalde, niet meer terug te vorderen zoals JEEJAR voor haar client wel heeft gedaan.
Het betekent echter ook dat verenigingen die nu nog bingo willen houden ook niet meer behoeven te betalen voor die formulieren.
De financiële strop voor de gemeente zal niet zo groot zijn omdat er niet zoveel bingo's meer worden gehouden.

5 maart 2015. Komen er in Almelo Italiaanse afval  toestanden.
Het ligt in de bedoeling om de grijze container nog meer 1 keer per 4 weken te legen. Lokaal Almelo Samen (LAS), Ceté van lijst Ceté en Bert Hummels stemden tegen. Iets om goed in de gaten te houden voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018, aangezien dan heel duidelijk zal zijn hoe dit besluit heeft uitgepakt. Louis Kampman gaf nog even aan in welke gemeenten het afval gewoon per 2 weken wordt afgehaald. Een raadslid moest natuurlijk even vragen of er ook aangegeven kon worden hoe het zat met de hoogte van de afvalstoffen heffing van die gemeenten. Dat had Kampman helaas niet paraat. Even een snelle controle en het blijkt dat Enschede iets hoger ligt in het tarief en de andere gemeenten lager. Haaksbergen staat op € 146,00 met een ophaal frequentie van om de twee weken.
Appart is dat Twente Milieu zelf afval importeert uit Italië en Engeland en dat is een soort verzameld rest afval. Zelfs de grote afval berg bij Apeldoorn gaat naar Twente Milieu. Hoe zo gescheiden aanbieden.
Niemand van de Gemeenteraad heeft gevraagd om cijfers inzake de kosten van illegaal gedumpt afval over 2014. Laat staan dat er gesproken is over wat het risico is van een toename van illegaal dumpen.

                
                          Deze foto is op 25 februari 2015 genomen in de omgeving van Almelo.
Het lijkt er op dat die personen nog nooit van marktplaats.nl hebben gehoord. Maar wordt dit de toekomst op grond van het nieuwe afvalstoffen beleid en gaan we straks Italiaanse toestanden krijgen.


5 maart 2015. College moet weer bij GS op de knieën om de centen.
In het oeverloze debat over de binnenstad lijkt het er op dat wethouder Bruggink de Gemeenteraad niet helemaal juist heeft voorgelicht. Bruggink was tijdens het debat zeer stellig. De Gemeenteraad moest een positief besluit nemen anders zou er geen subsidie meer van Gedeputeerde Stateen komen. Of anders gezegd u moet het besluit nemen en het geld van GS komt er aan.
Hoe nu anders in de afgelopen Gemeenteraadsvergadering. Het subsidiepotje waaruit de gelden zouden moeten komen bestaat niet meer bij GS en het geld moet nu uit een andere pot van GS komen. En daar zitten dan weer voorwaarden aan vast. En daar is volgens Bruggink op hoog ambtelijk niveau overleg over. Maar het betekent, net als bij Heracles, dat het College moet doen wat GS opdragen. En Bruggink deelde mede geen keiharde garantie kan geven dat het geld er volledig komt. Dus de kans bestaat dat de financiële problemen nog groter worden.  De Gemeenteraad reageerde behoorlijk lauw op deze draai van Bruggink.


25 februari 2015. Invallen in panden in Almelo om vermeende gokactiviteiten.
De Kansspelautoriteit heeft gisteren invallen gedaan bij ten minste twee inrichtingen aan de  Nieuwstraat (hoek Nieuwstraat/Wondestraat en horecabedrijf naast de molen) te Almelo in een gezamenlijke actie met de gemeente. In ieder geval één situatie moest iedereen het pand verlaten en werden er nieuwe sloten geplaatst zodat de huurder simpelweg werd buitengesloten. Echter op dat moment kreeg de gebruiker van het pand geen besluit van wie dan ook. En of dat dan allemaal weer kan zal een zaak zijn die waarschijnlijk aan de bestuursrechter zal worden voorgelegd.
Te denken valt nog aan de grote inval bij "Akdeniz" waarbij er ten aanzien van het pand sprake van een grote opgeblazen luchtballon waarbij een vermeende steunfraude kwestie per voorkomend geval bij de bestuursrechter onderuit is gehaald en de gemeente op dit moment zelfs nog in een procedure is verwikkeld waar een schadeclaim uit zal volgen.

18 februari 2015. Havenkom terug in binnenstad Almelo en binnenstad op de schop met onwetende ondernemers.
Na urenlang geleuter in de Gemeenteraad van Almelo is dan toch eindelijk het besluit genomen om de binnenstad op de kop te zetten en de havenkom terug te brengen in de binnenstad, echter met de beperking dat de bevaarbaarheid niet verder gaat dan kano's en sloepen die bij de Egbert Gorterstraat door een duiker kunnen varen. Oneerbiedig door een raadslid als "riool" genoemd.
Dit binnenstadsplan zal veel ondernemers treffen en de markt. Velen weten echter nog van niets. Dus dat kan dan weer leiden tot ellenlange procedures. En het eeuwenoude Waagplein wordt teruggebracht naar Waagstraat. En de evenementen in de binnenstad daar moet "rekening" mee worden gehouden.
Almelo heeft in het verleden echter uit veel meer water bestaan.
Hieronder een tekening afkomstig uit het boek "De opkomst van Almelo en omgeving" van mr. G.J. ter Kuile sr. uitgebracht door vier plaatselijke boekhandels (Heutink's, Hilarius, Lohuis en Scholtens).
              

Het wit gekleurde is water. Zo liep de Molenstreng langs het café 't Botervat naar de Molenkolk waar nu de Hema staat. De kaart dateert uit 1805-1817.

13 februari 2015. Voldoet de gemeente Almelo nog wel aan de publicatieplicht ?
Artikel 19 Gemeentewet geeft aan dat de leden van de gemeenteraad schriftelijk moeten worden opgeroepen voor een vergadering en in lid 2 van dit artikel staat dat tegelijkertijd met die oproeping dag, tijdstip en plaats ter openbare kennis moet worden gebracht waarbij dan tevens de agenda en de daarbij behorende voorstellen tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijs ter inzage gelegd. Afgelopen week was een mooi voorbeeld hoe de gemeenteraad vlak voor de raadsvergadering het omvangrijke voorstel inzake de binnenstad voor de neus kreeg. Maar dan hebben wij het nog niet eens over de burger, die volledig achter het net vist.
En dan de oproeping die staat in het Almelo's weekblad gedateerd op de dinsdag en veelal aan huis bezorgd op de dinsdagavond terwijl op dat moment de betreffende vergadering van de gemeenteraad reeds aan de gang is. Vastgesteld dient te worden dat artikel 19 van de Gemeentewet doorlopend wordt geschonden. Wat heb je als burger er aan dat je stukken na een raadsvergadering kunt inzien en je recht om in te spreken voorbij is. De griffie moet de vergaderingen conform het gestelde in artikel 19 Gemeentewet tenminste een week van te voren laten plaatsen in het Almelo's Weekblad.
Daarnaast gaan er geluiden op, in verband met bezuinigingen, om die, verplichte, publicatie "uit te kleden". De Gemeentewet wordt nu al geweld aangedaan. Als er nog verder wordt ingegrepen in de verplichte publicatieplicht wordt het tijd om daar actie tegen te gaan voeren. Het is toch de bedoeling om de burger bij de politieke besluitvorming te betrekken. De gemeente is duidelijk bezig de kar achter de wagen te spannen.

11 februari 2015 Planschade vergoedingen naar Bornerbroek.
Ondernemers aan de Wolbes Landen zijn jaren geleden al op het verkeerde been gezet door bestemmingsplan veranderingen waar zij geen weet van hadden. Publicatie in de zomer en dat onder de kop van de naam van het bestemmingsplan, bestemmingsplan Zuid Bornerbroek. Wolbes Landen Zuid Bornerbroek ? Ook de vertegenwoordiger in de gemeenteraad afkomstig uit Bornerbroek heeft toen liggen slapen bij het vaststellen van het bestemmingsplan. De Wolbes Landen ligt aan de Noordzijde van Bornerbroek en aan de Zuidzijde van Almelo.
Door deze verkeerde benaming zijn ondernemers op het verkeerde been gezet. Eén ondernemer niet en die heeft vorig jaar zijn recht gehaald bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Twee ondernemers zijn met behulp van JEEJAR een planschade procedure begonnen. Voor beide ondernemers is in het nieuwe plan de milieucategorie van 3.2 naar 2 terug gebracht en dat betekent dat veel bedrijfsactiviteiten niet meer ter plaatse mogen plaatsvinden. En dat betekent een verminderde verkoopwaarde. De ondernemer M.E.M. Schroten (biljartfabriek Brock) krijgt een vergoeding toegewezen van € 12.500,-- en de ondernemer mevrouw J.W. M. Molenkamp krijgt € 12.000,--, beiden inclusief rente vanaf 3 maart 2014 en teruggave van het drempelbedrag € 500,--.
Maar gezien het College besluit zal dit nog wel weer leiden tot in ieder geval 1 bezwaarschrift. Waarom daarover later meer.

28 januari 2015. Kwestie Recon B.V. van oninbaar naar plotseling niet oninbaar.
Wethouder van Marle heeft gisteravond in de gemeenteraad een vreemd betoog gehouden inzake de kwestie van Recon B.V.
Hieronder staat de integrale tekst van het besluit van het College en daar staat toch echt in dat het bedrag van € 272,682,-- oninbaar wordt verklaard en ook nog eens wordt afgeboekt over de rekening en verantwoording van 2014. En in de gemeenteraad geeft van Marle aan dat de schuld van de lening (dus geen subsidie) tot 2017 verhaalbaar blijft indien blijkt dat de solvabiliteit van de onderneming toeneemt. Door de vele vragen uit de gemeenteraad en de antwoorden van wethouder van Marle daarop werd de zaak steeds diffuser. Het besluit van het College is genomen op basis van een door Recon B.V. overgelegde begroting van het jaar 2010, waarbij door de VVD werd aangegeven dat er ook recentere begrotingen bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd.
En de lening is verstrekt om allochtonen aan het werk te krijgen. Wie daarop gecontroleerd. Niemand blijkbaar. In de wandelgangen werd aangegeven dat er alleen Poolse vrouwen zouden hebben gewerkt. Saillant detail is dat het bedrijf is verhuisd naar een vestiging nabij Schiphol en dus voor de Almelose werkgelegenheid niets meer kan betekenen als het al ooit iets betekend heeft. Volgens wethouder van Marle is het dossier ook heel dun.
Nog vreemder het antwoord van wethouder van Marle was dat de oninbaar verklaring, naast het voorbestaan van de onderneming, ook bedoeld was om de mogelijkheid te openen voor de onderneming om elders kredieten aan te kunnen trekken. Dan moeten die ondernemers wel met een papiertje in de hand staan bij de nieuwe kredietgevers dat de gemeente Almelo niets meer te vorderen heeft cq de lening oninbaar is verklaard en is afgeboekt. En de wethouder van Marle maar uitleggen dat de onbaar verklaarde lening nu opeens niet meer oninbaar zou zijn en tot 2017 zou worden gekeken naar de verhaalsmogelijkheden. En rente hoeft er ook niet betaald te worden door Recon B.V. Maar wie wordt er nu voor de gek gehouden. De nieuwe kredietverleners die misschien toch geconfronteerd gaan worden met de gemeente Almelo die het geld terug wil hebben, terwijl er sprake zou zijn van een oninbare vordering. Is dit dan niet frauduleus handelen ten opzichte van nieuwe kredietverleners.
En wat te denken van de kwestie Dolle Pret in Almelo B.V. inzake de dwangsom en kosten. En een gemeenteraad die daarover zwijgt.


24 januari 2015. Voorlichting gemeente over Recon B.V. anders dan het besluit.
In TC Tubantia van vandaag staat inzake de lening van Recon B.V. dat terugbetaling nog aan de orde zou zijn tot aan het einde van de duur van de overeenkomst. Er wordt zelfs gesproken van een subsidie.
Hier de integrale tekste van het College besluit.

1. De lening, groot 272.682 euro, gedaan aan Recon BV in het kader van het Grotestedenbeleid, als oninbare vordering te beschouwen.
2. Genoemd bedrag ten laste te brengen van de reserve Grotestedenbeleid en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarverantwoording 2014 .
3. De raad hierover per bijgevoegde brief te informeren. Toelichting voor openbare besluitenlijst: In het kader van het Grotestedenbeleid is in 1999 aan Recon BV een lening van 272.682 euro verstrekt onder voorwaarde van aflossing bij solvabiliteit van 35%. Recon BV is niet in staat om deze lening af te lossen zonder ernstige gevolgen voor continuering van het bedrijf. Reden waarom aan het college is verzocht een besluit te nemen om de vordering als oninbaar te beschouwen en ten laste te brengen van de reserve Grotestedenbeleid.

Bij het bovenstaande is geen woord Spaans bij. Er wordt gesproken van een lening die oninbaar wordt beschouwd, punt. En als bevestiging wordt het bedrag ook nog eens afgeboekt op de jaarverantwoording van 2014. Niets einde duur overeenkomst.

21 januari 2015. Recon B.V. in Almelo krijgt lening cadeau.
Recon B.V. heeft een bedrag van € 272.682,-- geleend van de gemeente Almelo. Het bedrijf heeft de gemeente gevraagd of de lening niet behoeft te worden terugbetaald. Het College van burgemeester en wethouders wil de lening thans als oninbaar verklaren en dat betekent dat de lening kwijt wordt gescholden. De reden van het College is dat er bij het moeten betalen er sprake is van ernstige gevolgen voor de continuering van het bedrijf.
Dan kijken we even naar de affaire van Dolle Pret die € 50.000,00 dwangsom en de exorbitante kosten moest betalen waarbij ook sprake was van ernstige gevolgen voor de continuering. Maar daar had nog het College noch de Gemeenteraad een boodschap aan. Dit valt weer onder het ondertussen dubieuze begrip van de gemeente Almelo "het verschil maken".


20 januari 2015. Kerntakendiscussie ook een herhaling van zetten.
In begin van de tachtiger jaren stond Almelo er ook slecht voor. Veel werkloosheid en moest de gemeente veel aan bijstand betalen die ook toen slechts voor een deel werd vergoed door het Rijk (dat is trouwens nog zo).
En ook toen moest de gemeenteraad zich buigen over de kerntakendiscussie en moesten de leges omhoog. De burger moest ook toen betalen voor het gelag en er werd toen uitgesproken dat gedwongen ontslagen bij de gemeente niet onbespreekbaar was.
Exact de zelfde discussie ligt nu thans weer voor. Maar veel wordt verkapt weggezet. Maak het voor de burger nu eens volstrekt duidelijk hoeveel rente er per jaar wordt betaald aan uitstaande leningen en investeringen.
Veel van het financiële personeel, met name inzake de belastingen, zijn vertrokken naar het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente in Hengelo. Het sociografische bureau zit thans in Enschede en een aantal sociale rechercheurs zit ook ergens anders. En dan wordt er gedaan alsof er sprake is van een bezuiniging. Minder mensen in het stadhuis. Maar die ambtenaren die thans elders werkzaam zijn moeten gewoon betaald worden.
En dan een mogelijk voorstel om het secretariaat van de algemene bezwarencommissie samen te voegen met die van Enschede. Weg is de plaatselijke kennis en wordt Almelo straks gezien als een vazal van Enschede. Daar zullen ze dan wel even uitmaken of ze het hier wel goed doen in Almelo. En waar worden dan de hoorzittingen gehouden. In Enschede of blijven deze in Almelo. Dan moet het hele "circus" dus per hoorzitting naar Almelo verhuizen. En dat maakt de interne communicatie met het resterende apparaat er ook niet bepaald makkelijker op. En Almelo heeft geen Afdeling Economische zaken meer, wegens succes opgeheven, terwijl EZ toch in feite de bedrijven dient binnen te halen. En de binnenstadsmanager wordt thans zelfs al voor een deel door de Ondernemersvereniging Almelo Aktief betaald, die het geld van de gemeente via een vermeende subsidie krijgt, terwijl het geld in werkelijkheid afkomstig is van de reclamebelasting.

20 januari 2015. Grote advertentie van Ziggo in Almelo's Weekblad.
In het Almelo's Weekblad van deze week staat een pagina grote advertentie van Ziggo over het verbeteren van het televisiekanaal.
Als u het nog begrijpt Ziggo verdwijnt uit Twente, dus niets verbeteren tv kanaal naar HD door Ziggo. Wie maakt er nu een fout. Ziggo door die advertentie te plaatsen of Almelo's Weeblad die Ziggo niet gewezen heeft naar de feitelijke omstandigheden dat over een maand er geen Ziggo meer is in Twente. Of heeft het Almelo's Weekblad alleen maar aan de eurocentjes gedacht.
      
24 december 2014. Rechtbank Overijssel haalt weer College B&W Almelo onderuit.
In maart 2012 hebben de gemeentelijk Sociale Dienst en de politie een grootschalig onderzoek verricht in het toenmalige horecabedrijf "Akdeniz" aan de Nieuwstraat. Daarbij zou er ook sprake zijn van steunfraude. Wat de sociale rechercheurs niet wisten was dat diegene die aldaar aan het werk was en dus van steunfraude werd beticht er door Soweco was neergezet en dat er met die persoon ook een overeenkomst was gesloten om aldaar verplicht te werken. De directeur van Soweco dhr. R. van Broekhoven tekende de overeenkomst mede namens wethouder mw. M. Kuik van de gemeente Almelo.
De Sociale Recherche, die is ondergebracht bij het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum), bleef echter op haar standpunt staan met als gevolg dat de betrokkene naar de Rechtbank is gestapt. En de Rechtbank haalde de besluitvorming van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo onderuit. Maar daarmee was het nog niet afgelopen.
Tijdens de inval in "Akdeniz" werd de man, enkele dagen later, aangehouden en opgesloten. Zijn huis werd doorzocht, aanwezig geld werd in beslag genomen en zelfs de spaarpot van de dochter moest het ontgelden en werd meegenomen. De auto werd in beslag genomen en de deurwaarder heeft in twee jaren tijd meerdere keren met openbare verkoop gedreigd van het voertuig.
Omdat de Rechtbank een streep heeft gezet tegen de aantijgingen inzake steunfraude moest alles worden teruggegeven.
De betrokkene werd ook nog eens met terugwerkende kracht door het UWV in de Ziektewet gezet. Dus de bijstandsuitkering en de Ziektewet uitkering moesten met elkaar worden verrekend. Omdat bij dat verrekenen door het College vraagtekens ontstonden en de man dus schade heeft geleden door het onterecht afpakken van zijn auto is er gevraagd om een herberekening. Het College was niet bereid om daar aan te voldoen. Dus weer naar de Rechtbank. En die heeft deze week het College weer onderuit gehaald en opdracht gegeven dat het College binnen 6 weken na de uitspraak alsnog met een herberekening dient te komen.


17 december 2014. Overijsselse Ombudsman tikt weer het College Almelo op de vingers.
Krijg je als bewoner van de gemeente Almelo van het College een elektrische fiets toegewezen en wordt er een overeenkomst gesloten. Na enkele jaren, na een regenbui is er iets mis met de elektronica op het stuur. Fiets ingeleverd bij de nieuwe door de gemeente aangewezen reparateur Kersten Revalidatierechniek B.V. Na uitblijven van een reactie van die reparateur deze maar eens gebeld en om te horen te krijgen dat de fiets is vernietigd. Ook de motor zou kapot zijn geweest. Het College hierop aangeschreven, jammer maar helaas geen fiets meer in het pakket maar: "u kunt wel een scootmobiel krijgen". De bewoner klapperde met zijn oren. Vervolgens een klacht ingediend en het College aangezegd de overeenkomst na te leven en een nieuwe fiets aan te leveren. Jammer maar helaas dus. Ondertussen heeft de bewoner dus uit eigen zak en na verkoop van wat eigendommen zelf weer een fiets gekocht. Het College heeft naar aanleiding van de klacht haar verontschuldiging aangeboden en een schikkingsvoorstel van € 570,30 gedaan.
Hier is niet akkoord mee gegaan en is er een klacht ingediend bij de Overijsselse Ombudsman. En deze is duidelijk in zijn oordeel:
"open en duidelijk; Transparant: niet zorgvuldig;
open en duidelijk; Goede informatieverstrekking" niet zorgvuldig;
klacht afhandeling: niet zorgvuldig;
Daarmee is de klacht van verzoeker gegrond".
De Ombudsman is van mening dat het schikkingsvoorstel wel ruimhartig is. Echter geeft de Ombudsman aan dat de bewoner ook de keus had moeten hebben om de fiets zelf te laten herstellen. En dat had met het bedrag van € 570,30 makkelijk kunnen plaatsvinden zonder dat de bewoner zelf weer diep in eigen buidel heeft moeten tasten.
En die overeenkomst is tot op heden niet ontbonden en volgens de Ombudsman is de bewoner daarmee de mogelijkheid ontnomen om in bezwaar te gaan tegen een dergelijk besluit.


De gemeente Almelo en dus ook de hele gemeenteraad heeft weer eens liggen slapen. Wat een overstap. Van elektrische fiets naar scootmobiel.

10 december 2014. Discussie "oude" stadhuis herhaling van zetten. (gwz 11-12-2014).
In de raadsvergadering van gisteravond werd er weer gesproken over wat er met het binnenkort leegstaande stadhuis, dan gewoon kantorengebouw, moet gebeuren. Het was een behoorlijke herhaling van zetten. En het leek er zelfs op dat bij de eerdere presentatie er niet geluisterd is laat staan dat iemand iets heeft onthouden van die presentaties. Zo wil een groep het dan leegstaande kantorengebouw om toveren in horeca (daghoreca), cultuur, wonen, bedrijfjes. Er zou sprake zijn van personen die daarin zouden willen investeren. Maar dat bleef allemaal zeer mistig. Of de erven van architect Oud wel of niet wat in de melk te brokkelen hebben dat zal nog moeten blijken, maar vermoedelijk niet. Menig gemeenteraadslid waagde zich aan die discussie terwijl er met geen woord over werd gerept toen de groep die het gebouw wil behouden met een tekening kwam waaruit overduidelijk bleek dat de gevel aan de zijde van de huidige raadzaal ingrijpend en aan kleur zal worden veranderd bij die plannen. En dat mag dus nu net niet en kan wel door de erven Oud worden tegengehouden. Als men het gebouw wil behouden dat moet iedereen er goed van doordacht zijn dat er aan de hele gevel niets mag veranderen. Dus de tochtende ramen en het enkel glas moeten blijven. Dat het enkel glas moet blijven heeft niets te maken met de erven Oud maar alleen met het feit dat de gevel van het gebouw het extra gewicht niet kan dragen. Ook wordt voorbijgegaan aan de discussie dat het gebouw in 1990 ook al een keer volledig gestript is zonder welk beoogd resultaat dan ook. Het gebouw zal nooit kunnen voldoen aan de vereiste isolatie normen. En op dit moment is het gebouw in het kader van brandveiligheid zelfs volledig afgekeurd en mag er eigenlijk niemand meer werken. Afgaan op fictie of gewoon het reële aanbod ingaan. Blijft het gebouw staan en het hergebruik wordt niets blijft de gemeente dan misschien niet als eigenaar verantwoordelijk maar wel politiek.

2 december 2014. Reclamebelasting vooral besteed aan waarvoor het niet is bedoeld.
Zeven ondernemingen aan de Grotestaat welke zijn gevestigd tussen de Bornsestraat en de Holtjesstraat hebben beroep aangetekend bij de Rechtbank tegen de reclamebelasting. Dit deel van de Grotestraat ook wel genoemd zuid zuid moet wel reclamebelasting betalen maar profiteert daar op geen enkele wijze van. Ieder evenement gaat letterlijk aan de deur van deze ondernemers voorbij. Daarbij is er dan ook nog sprake van ondernemingen, computerreparatie, fietsenzaak, zonnestudio, die zo speciaal zijn dat men daar alleen naar toe gaat met een directe reden en niet als consument die wordt aangetrokken door evenementen of koopzondagen.
Halverwege dit deel van de Grotestraat hangt de kerstverlichting. Dus niet vanaf de hoek van de Grotestraat met de Bornsestraat, maar de ondernemers moeten wel betalen en daar zijn ze het dus niet mee eens.

                          

En de ondernemersvereniging Centrum Almelo Aktief heeft dit jaar € 129.862,-- van de gemeente ontvangen als vermeende subsidie. Daarvan gaat € 46.000,-- naar de Stichting sfeerverlichting (ieder jaar), waarvan het bestuur bestaat uit oud ondernemers. En een verlichting die reeds jaren geleden is aangeschaft en die er maar enkele weken per jaar hangt en overdag gewoon uit is.
En € 24.000,-- gaat naar de Centrummanager, € 2.700,-- naar stagiaires, € 7000,-- aan algemene kosten, € 2000,-- aan overige kosten en € 1000,-- aan onvoorzien. Dus totaal € 82.700,-- en dat is tweederde van het ontvangen geld wordt indirect gebruikt of helemaal niet gebruikt voor het beoogde doel. En die Centrummanager hebben de ondernemers van Grotestraat zuid zuid nog nooit gesproken. Koopzondag super sale, koopzondag Shanty koren, kosten ieder 1.500,--. Het straat muzikantenfestival kost € 8.500,--, koopzondag Halloween € 6000,00, Sinterklaas plus huis € 5000,-- en Winters Almelo gaat € 10.000,-- kosten. Daarnaast zijn er bijdragen gedaan aan activiteiten kop van zuid en straattheater ieder € 1.500,--, Koningsdag, Havendagen, Beach volleybal, Profronde Almelo en Atelierronde ieder € 1000,--.

26 november 2014. Italia Boulevard verdreven uit Haven Passage.
Het complex Haven Passage is in handen van de gemeente Almelo. Daarin zijn ondermeer gevestigd C&A, Albert Heijn, Multi Vlaai en in het middenplein Italia Boulevard. Echter deze laatste heeft al een jaar problemen met de gemeente inzake onderhoud, ratten in het complex, veiligheid, ventilatie etc. Ondanks het schrijven van brieven deed de gemeente veel te weinig. Om de gemeente er toe te bewegen om er iets aan te doen heeft de ondernemer van Italia Boulevard een deel van de huur achtergehouden. Voor dat zo iets mag moet er echter aan formaliteiten worden voldaan en dat had de ondernemer overgeslagen. Het aanspreken van de gemeente op het feit dat een deel van de brandveiligheidsinstallatie van het complex niet werk en dat de toiletten niet goed werken en de gemeente zelf geen idee heeft hoe er bij een tussenruimte kan worden gekomen inzake de afvoer van de toiletten heeft de gemeente de zaak formeel op scherp gezet en gezien de, bewuste, huurachterstand, de ondernemer uit het pand laten zetten.
Zie hier het resultaat van ondernemend Almelo = afbraak.

                 


25 november 2014. KPN lacht zich in het vuistje in Twente.
Cogas is aangeslagen wild en heeft een imago schade opgelopen die zij nooit meer te boven zal komen. Door Caiway naar voren schuiven met hogere prijzen inzake aansluiting op het glas. De hoogste snelheid is zelfs extreem duur. Ziggo wordt van de coax kabel gegooid en Caiway levert daar ook diensten voor aan. De regering zegt machteloos te staan. De regering en de politiek die de verzelfstandiging van de nutsbedrijven, waaronder dus ook de kabel, hebben bewerkstelligd, met het doel om de vrije marktwerking er op los te laten zodat er concurrerende prijzen zullen ontstaan die goed zijn voor de burger. In dit geval wordt de plank dus volledig misgeslagen. Niets vrije marktwerking. Monopoly posities en prijsopdrijving. En een minister die roept dat hij niets kan doen. En de Tweede Kamerleden die vragen stellen over de ellende die zij zelf hebben veroorzaakt met die privatisering.
Maar de burger laat zich niet ringeloren en kiest zijn eigen weg. De KPN merkt dat en heeft in Twente extra personeel ingezet in de winkels. En Multimedia Center op de woonboulevard wijst er, gezien het gestelde in de TC Tubantia van vandaag, op om bij de coax kabel te blijven en dat wordt dan Cbizz coax.
Glas heeft nog lang geen voorkeur omdat in de woningen nieuwe leidingen moeten worden getrokken en nieuwe apparatuur moet worden geplaatst. De Ziggo decoders moeten dan worden vervangen. Bij het behouden van de coax aansluiting zijn alleen nieuwe smartcards nodig. Velen zullen ook hun reguliere vast telefoonlijn laten vervallen en volledig overgaan op mobiel.
Daarnaast is er nog een alternatief.

                                                                                   

            
Keuze genoeg in schotels en meer zenders dan Caiway kan leveren.

21 november 2014. Hoofdredacteur de Roskam Han Pape getroffen door hersenbloeding.
Vandaag heeft de redactie van het opinieweekblad de Roskam haar lezers geïnformeerd dat hun hoofdredacteur Han Pape deze week door een hersenbloeding is getroffen en in het ziekenhuis ligt. Han Pape heeft aangegeven vooralsnog geen behoefte te hebben aan bezoek.
Een enorme dreun voor dit opinieweekblad die deze week dan ook niet uitkomt.

14 november 2014. Burgemeester stelt eisen aan aanvragen met als grondslag onbekende jurisprudentie.
Horeca ondernemers en ondernemers van erotheken krijgen van de gemeente een aanvraag formulier toegestuurd met een grote diversiteit aan vragen en waarbij ook nog eens een veel grotere diversiteit aan bescheiden moet worden ingeleverd.
                                 

Als onderbouwing wordt hierbij verwezen, met name naar een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 juni 1997. Dus aan de gemeente gevraagd om een kopie van die uitspraak. En het antwoord. Sorry die hebben wij niet. Hoe kan dit nu weer. Verwijzen naar een uitspraak en die als grondslag gebruiken om veel vragen en vooral financiële vragen te stellen en dan die uitspraak zelf niet in bezit hebben. Nog vreemder is dat die uitspraak betrekking heeft op een zaak die de burgemeester van Almelo zelf heeft gevoerd. En dan aangeven dat die uitspraak er niet is. Het is jammer dat de huidige ambtenaren dus geen kennis kunnen nemen van die uitspraak. De uitspraak geeft namelijk heel wat anders aan dan hetgeen de burgemeester thans aan het doen is. De gemeente heeft het verzoek doorgestuurd naar de Raad van State en die heeft binnen enkele dagen een kopie van die uitspraak te voorschijn getoverd. Sinds het ontslag van de gemeentelijke archivaris is in het archief blijkbaar alles zoek.

13 november 2014. Pers moet bij intocht Sinterklaas in Almelo een hesje dragen. gwz 14/11/2014
De burgemeester heeft in de vergunning voor de intocht van Sinterklaas de hele binnenstad als evenementengebied aangewezen en daarbij ondermeer bepaald dat de pers een hesje dragen. Af te halen bij de organisatie van het evenement.

                                                                 

Een aardig voorbeeld hoe dit er uit zou kunnen zien. Echter volgens Bob Nuys voorzitter van de Stichting Landelijke Politieperskaart (SLP) is het dragen van dit hesje niet verplicht. Wel adviseert hij het gebruik er van. Maar: In de tegenwoordige tijd wordt ook van de media verwacht dat ze zichtbaar zijn bij een incident. Niet zo zeer als media, maar als persoon. Dus wordt er in dat kader niet over evenementen gesproken maar over incidenten (grote branden etc.)
Dus is deze plaatselijke verplichting in strijd met de landelijke richtlijn van de Nationale Politie. En welke fotograaf gaat straks met de hesje lopen. In het voorschrift van de vergunning van de burgemeester staat bij die verplichting iets bijzonders, namelijk het volgend: "voor het gericht analyseren van het evenemententerrein is het een vereiste dat de fotograferende pers goed herkenbaar is door middel van het dragen van een hesje. Zij dienen in de mensen massa goed herkenbaar te zijn. Ook dat er duidelijkheid is voor de organisatie, de politie, en aanwezige toezichthouders dat zij toegang  hebben tot locaties waar geen publiek mag komen".
Waar mag in de binnenstad geen publiek komen. Alleen toch bij een klein stukje aan de haven bij de binnenkomst van Sinterklaas en op het bordes van het Stadhuis. En alsof de fotografen elkaar staan te verdringen om de heugelijke aankomst van Sinterklaas in Almelo vast te leggen.


12 november 2014. Subsidies van de gemeente als budgetsubsidie. Problemen voor CAA ?
In de raadsvergadering van 15 oktober 2013 heeft gemeenteraad het onderzoeksrapport budgetsubsidiëring van de Rekenkamercommissie Almelo behandeld. De gemeenteraad heeft besloten de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Op 3 december 2013 heeft de gemeenteraad het opgestelde plan van aanpak Subsidieverleningsproces Sociaal Domein en de daarbij behorende planning vastgesteld. Dit betekent dat subsidies boven de € 5000,-- aan een strakke lijband moet worden gehouden. Er overeenkomsten moeten worden gesloten inzake prestaties in de vorm van Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF). In feite betekent dit een directe financiële sturing. En volgens het College van burgemeester en wethouders zou dit proces op schema liggen. Maar hoe is het dan gesteld met de, door vele ondernemers van de binnenstad, omstreden reclamebelasting die, na aftrek van de perceptiekosten als subsidie (2014 € 129.000,00) aan de ondernemersvereniging Centrum Almelo Aktief (CAA) wordt doorgegeven. Volgens recente opgave van het Belastingkantoor Twente, die reclamebelasting aanslagen de deur uit doet en het geld int, kan het CAA vrij over dit bedrag beschikken zonder dat daar door het College gestuurde opdrachten aan vast zitten. Dus blijkbaar geldt deze, door de gemeenteraad opgedragen, aanpak niet voor het CAA.
En gezien recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is het dan ook nog de vraag of die instellingen die subsidie krijgen en strak worden aangestuurd door het College niet moeten worden beschouwd als overheidsorgaan en daar dan dus weer het bestuursrecht op van toepassing is op het handelen van die instellingen.


10 november 2014 Twente milieu voert met papier containers zwabber beleid.
Twee maanden geleden zijn de papier containers in gebruik genomen. Eén keer in de maand worden deze geleegd. Bij de eerste keer dat de containers werden geleegd werden de containers die verkeerd stonden voorzien van een label van Twente milieu. Voor de ene bewoner wat het goed en voor de bewoners aan de overkant die de container voor hun eigen deur neer hadden gezet, fout. Dus een label er aan met volgende keer aan de overzijde plaatsen.
Wat schetst vandaag de verbazing. De aan de "goede" kant geplaatste container blijken nu opeens toch weer aan de verkeerde kant te staan. Wilt u de containers graag de volgende keer aan de overkant neer zetten. Bij de volgende keer in december zal het dan waarschijnlijk weer andersom moeten. Of is het zo dat de wagen die de containers moet oppakken en legen de eerste keer achterwaarts de, doodlopende, straat werd ingereden en dus met het grijp mechanisme aan de andere kant. En bij deze keer werd de wagen van Twente milieu vooruit de straat in gereden en stonden de containers dus verkeerd voor het voertuig. Dus waarschijnlijk ligt het aan de chauffeur hoe deze de straat in komt en niet aan de bewoners. De vraag aan Twente milieu is duidelijk, wordt het links of rechts van de straat. De bewoners willen af van het zwabberen en van het label.

                                                  
                 De vorige keer waren de bewoners aan de overkant de klos en kregen dit label aan de container.

5 november 2014. Enquête over parkeren niet representatief.
Bij het uitwerken van enquêtes geldt een ijzeren wet en dat is dat deze representatief moet zijn. De gisteravond in de gemeenteraad gepresenteerde uitkomsten geven aan dat er sprake is minder dan 25% respondenten. De enquêteurs hebben blijkbaar weinig moeite gedaan om dat percentage omhoog te halen. Echter 25% is te weinig om daar ook maar enige conclusie te trekken.
En, zoals min of meer de conclusie aan het eind van dit raadsdebat was, is dat de bal eerst bij het College ligt en daarna bij de gemeenteraad om werkelijk knopen door te hakken. En zich laten leiden door de uitkomsten van de enquête zou wel eens heel anders bij de bewoners van de binnenstad kunnen worden ontvangen.


5 november 2014. XL Park kost Almelo nog een extra € 100.000,--
Maatschap Wilmink heeft in de nabijheid van het XL Park een varkenshouderij. Op grond van het bestemmingsplan was het mogelijk om er een varkensstal bij te bouwen. Echter door de ontwikkeling en voortschrijdende uitbreiding van het XL Park zou er, op milieutechnische gronden genaamd geurcontour, een blokkade komen voor de varkenshouderij. Deze laatste sleepte de gemeente dan ook naar de rechter. Het XL Park en de aandeelhoudende gemeenten, waaronder Almelo, hebben hierop een aanbod gedaan om zogenaamde luchtwassers te bekostigen op de nieuw te bouwen schuur. Alle aandeelhoudende gemeenten betalen mee en de gemeente Almelo moet € 100.000,-- ophoesten. Wat de andere gemeenten moeten betalen is niet bekend en de overeenkomst die daar over gaat legt geheimhouding op, ook aan de aandeelhouders. Benieuwd hoe de gemeenteraad hier mee omgaat omdat dit geld uit de reserve moet komen.

30 oktober 2014. Naam 't Nieje Veurbrook gaat verdwijnen.
Het bestuur van de, nog steeds bestaande en actieve, Stichting 't Veurbrook heeft door middel van advocatenkantoor Brusse en Massellink gereageerd op het gebruik van de naam 't Nieje Veurbrook. Deze naam heeft geen onderscheidend vermogen van de naam 't Veurbrook waarvan de Stichting 't Veurbrook de eigenaar is. Dit leverde, na het gedwongen verstrek van de Stichting uit het wijkgebouw aan de Jan Tooropstraat en het op het dak zetten van de nieuwe naam, diverse problemen op. Zo kreeg de Stichting 't Veurbrook rekeningen van de energie maatschappij, aanmaningen en zelfs dreigingen om gas en elektra  van het wijkgebouw af te sluiten. De vermeende nieuwe naam heeft er voor gezorgd dat de Stichting nog steeds door vele instanties als verantwoordelijke beheerder van het wijkgebouw wordt beschouwd.
Het College van burgemeester en wethouders heeft, via de advocaat, de Stichting laten weten dat de naam 't Nieje Veurbrook er af gaat en er gezocht zal worden naar een nieuw naam.
Voorstel "De Ossenkop".

28 oktober 2014. Wel of geen invloed gemeenten als aandeelhouders op Cogas en de Caiway affaire.
Gisteravond deelde wethouder van Marle in de raadsvergadering min of meer vertwijfeld mede dat aandeelhouders, dus de gemeenten, geen invloed hebben op onderhandelingen en overeenkomsten welke door Cogas zijn aangegaan. Dat is correct. En of de aandeelhouders invloed kunnen hebben op de directie of de Raad van Commissarissen hangt af van de regels die daarover zijn vastgesteld. Aandeelhouder zijn wil zeggen geld in handen hebben van die onderneming, maar dat wil nog niet zeggen dat er directe invloed kan worden uitgeoefend. Dat in 2012 de gemeente Almelo, evenals andere Twentse gemeenten, een deel van hun belangen hebben verkocht en daarmee een aardig bedrag hebben ontvangen zorgt nu voor problemen om invloed uit te kunnen uitoefenen op de directie en de Raad van Commissarissen. De gemeenten en vooral Almelo hadden blijkbaar alleen de financiële opbrengst voor ogen.
CAIW Holding B.V. is voor de volle honderd procent (van de 50 procent, de overige 50 procent zijn in handen van de Twentse gemeenten) aandeelhouder van Caiway B.V. Uit de winst- en verliesrekening van de Holding blijkt dat er in 2013 bij deze Holding sprake was van een verlies van € 4.061.228,--.
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad gaf wethouder van Marle aan dat "men" er van uit was gegaan dat Ziggo de leverancier zou blijven en dat het normaal was dat in 2012 de overeenkomst met Ziggo was opgezegd. Bijzonder is dat Caiway Kabeltelevisie B.V., met als internetadres www.cogas.nl en e-mail adres info@cogas.nl, met statutaire zetel in Almelo, op 15 december 2012 is opgericht. Kan daaruit al niet het duidelijke doel worden gedestilleerd dat toen reeds het plan bestond om Ziggo buitenspel te zetten. En van Marle had het over strategische onderhandelingen met Ziggo en Caiway. Aan die onderhandelingen is niets strategisch aan, het gaat alleen om het geld. Caiway min of meer gelieerd aan Cogas wil blijkbaar meer betalen. Maar dat meer betalen wordt dan wel weer verrekend met hogere tarieven voor de burger. Daarom is Caiway duurder.
Op de vraag of in 2012 de aandeelhouders inhoudelijk zijn geïnformeerd over de consequenties, bijvoorbeeld verlies van @home.nl of @ziggo.nl pareerde wethouder van Marle met dat "men" er van uit was gegaan dat ziggo zou blijven. Dus duidelijk is dat er in 2012 niet is gecommuniceerd over de mogelijke gevolgen van het buiten de boot vallen van ziggo. Indien de inwoners van de gemeenten in Twente geweten hadden wat ze nu weten dan had er nu geen glasvezel gelegen of anders onder hele andere voorwaarden.
Gemeenteraadslid Louis Kampman van Lokaal Almelo Samen gaf ondermeer aan wat er aan de hand is ten aanzien van het wel kunnen behouden van de home en ziggo extensies. Er moet voor betaald worden omdat het ziggo geld kost. En raadslid van D'66 Fred Gerritsen vroeg zich, terecht af, wat er nu nog van ziggo verlangd kan worden nu de overeenkomst op 1 januari 2015 is afgelopen.
En de indirecte klapper kwam van her raadslid Jemy Pauwels van de VDD, die zich zeer goed had voorbereid, met enkele keren nadrukkelijk aan te geven dat ook de wethouder een prijsverhoging van 10% of meer onacceptabel vindt.
Op vragen uit de gemeenteraad of burgers bij Caiway extra moeten betalen bijvoorbeeld voor extra hardwear (router, modem etc.) werd ontkennend geantwoord door de wethouder. Echter Caiway onder de naam CBizz geeft niet alleen ondernemers de mogelijkheid maar ook burgers om van dat pakket gebruikt te maken. Wil men op de kabel blijven dan kost dat € 99,-- activeringskosten en voor twee telefoonlijnen moet er een "Fritzbox" worden aangeschaft voor € 89,--. Hoe zo geen extra kosten. Bijna € 190,-- extra kosten. Bijzonder is dat aansluiten op glasvezel minder aan activeringskosten met zich meebrengt en er geen "Frizbox" nodig is.
Tenslotte werd raadsbreed een motie aangenomen waarbij wethouder van Marle naar de aandeelhouders vergadering is gestuurd met de boodschap eerst meer providers en voor het overige moet het bijna een spiegelbeeld van Ziggo zijn.