JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

 

  GEMEENTEN
     ARCHIEF

 

 

 

 

 

 

 

HOMETERUG

 

 

 

                                               14 november 2013

 

 

                      
     
                                                   

               

 

 

DE BURGEMEESTERS EN HANDHAVING EN TOEZICHT.
Het streven van de landelijke politiek, hoewel niet unaniem, is om te komen tot een gekozen burgemeester. Hier tegenover staat het loskoppelen van de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad.
De gekozen burgemeester als politiek figuur anders dan ooit door de staatsman Thorbecke als grondlegger van de Gemeentewet bedoeld is geweest. Uit het oogpunt van stabiliteit en uitstrekkende vinger van de regering was het benoemen van de burgemeester een taak van de Commissaris van de Koningin in de provincie dan wel van de regering zelf. Met de gekozen burgemeester komt deze eenheid volledig te vervallen.
In de afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe wettelijke bepalingen bij gekomen die de burgemeester meer bevoegdheden hebben gegeven. Denk hierbij aan artikel 13b van de Opiumwet, de Gemeentewet mbt drugsoverlast, bestuurlijk ophouden, preventief fouilleren, camera toezicht en in de toekomst het opleggen van een soort straat/contact verbod bij gezinsproblemen en uitvoerend en handhaven orgaan ten aanzien van de hele horeca
Het dualiseren van de gemeentelijke overheid in dit geval kan de eenheid van handelen in gevaar brengen.
Naast deze ontwikkeling zijn de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie bezig één landelijk aangestuurd politiekorps op te zetten. Hiermee komt de zeggenschap van de burgemeester over de politie betreffende de openbare orde nog meer onder druk te staan en zal de gemeenteraad nog weinig invloed kunnen uitoefenen op de inzet van de politie.
De gemeenten doen er goed aan handhaving en toezicht en straks de bestuurlijke boete in de organisatie in één dienst onder te brengen, waaronder dus ook bouwtoezicht, milieutoezicht, toezicht op markt en haven en de sociale recherche. 

10 augustus 2008 Bestuurlijke boete of OM afdoening bij gemeentelijke handhaving.
Al sinds lange tijd wordt er door de gemeenten gewacht op de invoering van de bestuurlijke boete. Er is echter ook sprake van een soort tegenhanger en dat is de OM afdoening of ook wel genoemd de strafbeschikking.
Bij de bestuurlijke boete is de gemeente volledig verantwoordelijk voor het traject van het opleggen en innen van die boete.
Bij de strafbeschikking krijgen gemeentelijke buitengewone opsporingsambtenaren de bevoegdheid om deze op te leggen. Echter de verdere afhandeling valt onder de verantwoordelijkheid van justitie evenals het incasseren van het geld. Dat zal, net als bij de bekende acceptgiro's plaatsvinden door het Centraal Justitieel Incassobureau te Groningen.
Ten opzicht van de strafbeschikking verandert er eigenlijk niet zo veel aan de bestaande praktijk dat buitengewone opsporingsambtenaren proces-verbaal kunnen opmaken en justitie zorgt voor het vervolg. De strafbeschikking heeft met name betrekking op kleine overtredingen in de openbare ruimte. Het verschil met de nu gangbare praktijk is dat de gemeenten meer geld krijgen voor de uitgeschreven strafbeschikkingen. Bij de bestuurlijke boete krijgt de gemeente het hele bedrag. Dat laatste mag ook wel aangezien het verdere afhandelen en de incasso van het bedrag, met name bij kleine overtredingen, niet opweegt tegen de kosten die daarmee gemoeid zijn.
De OM afdoening om de vorm van strafbeschikkingen kan voor de gemeenten alleen plaatsvinden door de inzet van gemeentelijke buitengewone opsporingsambtenaren. Om dit voor de gemeenten aantrekkelijker te maken en om makkelijker zogenaamde BOA's in dienst te kunnen nemen, zullen de opleidingseisen voor deze BOA's  minder zwaar worden.
Aan de gemeente de keuze. De bestuurlijke boete of de OM afdoening. Beiden te samen mag niet. Of natuurlijk niets doen. Dan blijft de verantwoordelijkheid bij de politie.


11 april 2008 College bescherming persoonsgegevens komt met richtlijnen.
Het CBP komt met strakke richtlijnen voor overheidsorganen voor wat betreft het publiceren op het internet. In principe komt het er op neer dat het op internet zetten van naar personen herleidbare gegevens niet is toegestaan tenzij de betrokkene nadrukkelijk en duidelijk kenbaar zijn toestemming daarvoor heeft verleend. Het publiceren van het Burger Service Nummer of handtekening is hoe dan ook verboden. De betrokkene kan daarvoor zelfs geen toestemming verlenen. Gemeenten doen er goed aan de richtlijnen van het CBP nader te bestuderen en hun verantwoordelijkheid te nemen. Openbaarheid heeft vele beperkingen ten behoeve van het beschermen van de privacy.
In het kader van de WOZ. De waarde berekening van eigendommen heeft het CBP het volgende overwogen:

"PUBLICATIE WAARDEGEGEVENS ONROEREND GOED
In 2003 vroeg het Ministerie van Financiën advies aan het CBP over een aantal voorgenomen wijzigingen in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Het voorstel beoogde de openbaarheid van WOZ-gegevens te vergroten door de taxatierapporten op internet te plaatsen. Het CBP adviseerde: ‘Gelet op het vorengaande komt het CBP tot het oordeel dat een algemene toegankelijkheid van waardegegevens op het internet zich niet verhoudt met de Wbp en de Wet WOZ. Het CBP onderschrijft het oordeel van de Raad van State dat het waardegegeven privacygevoelige informatie betreft. Verdere verwerking van deze gegevens (door plaatsing op het internet) dient daarom op grond van het bepaalde in artikel 40, eerste lid, Wet WOZ en artikel 9, vierde lid, Wbp achterwege te blijven."
Aldus het CBP.
Maar wat als een burger die een WOZ aanslag krijgt wordt verwezen naar vier andere objecten die alleen hij kan benaderen en inzien. Hij kan die gegevens van het internet halen en naar eigen believen gebruiken en vervolgens weer doorspelen. En wat als die andere objecten diverse gegevens bevatten, zoals adres, koopprijs, m3 inhoud en verkoopwaarde.

16 juni 2007 De burgemeester als nieuwe commissaris van gemeentehandhaving.
De tijd van een lintjes knippende burgemeester zijn voor goed voorbij. In de afgelopen jaren heeft de burgemeester er nieuwe taken bij gekregen. Alles wat ook maar iets met openbare orde, veiligheid, zedelijkheid en het ordelijk verloop van het maatschappelijk leven te maken heeft is aan de burgemeester opgedragen. Hierbij zijn bij wet nieuwe bevoegdheden toegewezen aan de burgemeester. Denk maar aan sluiting van illegale coffeeshops, drugspanden en de integrale veiligheid en de veiligheidsketen. En er komen nog meer bevoegdheden aan. Zoals verdergaande mogelijkheden om woningen in kader van overtreding van de Opiumwet te sluiten, controle op ex-gedetineerden, uithuis plaatsingen bij huiselijk geweld, BIBOB (inzake bestuurlijke aanpak criminaliteit) en het vergaren en verkrijgen van inlichtingen bij de nationale inlichtingen organisaties inzake radicalisering, polarisering, terrorismebestrijding en verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. De Drank- en Horecawet wordt gewijzigd waarbij de burgemeester de exclusieve bevoegdheid krijgt inzake de uitvoering, toezicht en handhaving en dat gedurende 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

26 april 2007 Twentse controle nachtregister mbt verblijf in hotels en pensions en recreatie.
Volgens dagblad TC Tubantia hebben Twentse burgemeesters de politie de bevoegdheid gegeven om de nachtregisters te controleren. Controle van de nachtregisters is op grond van artikel 438 lid 3 van het Wetboek van Strafrecht een bevoegdheid van de burgemeester van de betreffende gemeente waar het nachtverblijf wordt aangeboden of, zoals de wet zegt: "een door hem aangewezen ambtenaar". Helaas behoort de politie, sinds de opheffing van de gemeentepolitie, niet meer tot de laatst genoemde categorie. Dus is het maar de vraag of de door de burgemeesters aan de politie gegeven bevoegdheid wel terecht is. Een moeizaam rondje via het internet met als zoekvraag APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) en waarbij de site van Enschede meerdere vastlopers had en die van Oldenzaal een ongekende hoeveelheid treffers, kan de volgende conclusie worden getrokken. De gemeente Almelo heeft in het geheel geen nadere regelgeving meer in de APV staan. Waarom niet omdat de politie er niets mee deed. Veel andere gemeenten kennen een uitvoeringregeling in artikel 2.3.2.3 van de APV waarbij de burgemeester van die gemeente verplicht is om een model nachtregister vast te stellen. Het nu overhevelen van bevoegdheden aan de politie zonder dat er een model is vastgesteld is regelrecht in strijd met dit artikel van de APV. Tevens zullen de gemeenten hier veel communicatie moeten plegen met de doelgroep, hotelbedrijven, pensions en campings. Er mag niet worden gediscrimineerd dus moet voor ieder van deze bedrijven de zelfde handhaving worden toegepast, maar dan niet door de politie.

15 november 2007 Horeca interventie team aangekondigd.
Met nogal wat bravoure wordt in Twente het HIT (Horeca interventie team) aangekondigd. Dit is niets meer en niets minder dan een samenwerking van de diverse opsporingsdiensten bestaande uit de vreemdelingendienst, UWV, Sociale recherche, Arbeidsinspectie, Belastingdienst etc. Hier wordt echter gedaan of het om iets nieuws gaat terwijl de samenstelling van deze groep al meer dan 10 jaar bestaat. In de afgelopen 10 jaar heeft de horeca dan ook veelvuldig controle gehad van deze samengestelde teams.
Blijkbaar is er in de afgelopen jaren weinig meer gebeurd en worden de teams nu een nieuw leven in geblazen. Voor de horeca is er sprake van oude wijn in nieuwe zakken.

28 juni 2007 Weer nieuwe bevoegdheden voor burgemeesters "Wetsvoorstel ernstige overlast."
Het voorstel ingediend door de Kamerleden Spekman (PvdA), Atsma (CDA) en Zijlstra (VVD) betreffende voetbalvandalisme wordt ingevoegd in het nieuw wetsvoorstel "ernstige overlast" en geeft daardoor de mogelijkheid voor zowel een stadion- als een gebiedsverbod, waarmee relschoppers ver van aangewezen gebieden of stadions kunnen worden gehouden. Het gebiedsverbod en meldingsplicht kunnen worden opgelegd door de Officier van Justitie of de burgemeester. Hiermee kan het  zogenaamde lik op stuk aanpak in de toekomst in de praktijk worden toegepast. Bij niet nakomen van de opgelegde straf bestaat de mogelijkheid een boete of gevangenisstraf op te leggen.

2 juni 2007 Voorstellen VNG om modelverordeningen aan te passen zorgen voor onrust.
In het kader van de zogenaamde deregulering doet de VNG diverse voorstellen om de bij de gemeenten gangbare verordeningen aan te passen. Eén van de bekendste de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is al in een afrondende fase. Afgeschaft wordt de vergunningplicht voor de dienstverleners op de openbare weg, zoals glazenwassers, scharensliep. Met name betreffende deze laatste is er ieder jaar weer sprake van problemen van torenhoge rekeningen die met name oudere mensen in rekening worden gebracht. De deur voor deze personen wordt, bij het overnemen van het VNG voorstel, volkomen opengezet. Het zelfde geldt voor het venten. Volgens de VNG kan de vergunningplicht vervallen. De VNG laat niet blijken enige realiteitszin in huis te hebben. Dit betekent dat de openbare weg en het huis aan huis verkopen volkomen vrij wordt. Dit met alle gevolgen van dien. Veel personen die aan de deur aan gaan bellen en hun waren proberen te verkopen.
Daarnaast wordt het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg vrij behoudens een aantal vaste regels. Maar hoe moet de burger bij voortduring kennis van die regels dragen en hoe moet de politie handhaven. De openbare weg is van iedereen maar niet om het met obstakels te blokkeren.
Hier de link en de beschouwingen op de voorstellen.

6 mei 2007 Actieve openbaarheid van gemeente op hun website voldoet vaak niet aan de regels.
Het hebben van een eigen website is voor de gemeente nagenoeg een plicht. Deze plicht vloeit voort uit landelijke regels. Bijvoorbeeld wordt het een plicht om bestemmingsplannen digitaal aan te leveren en ook in de openbaarheid te brengen.
Er zijn echter ook gemeenten, klik hiervoor de link rechts naar de gemeente Waterland, die te ver gaan met hun actieve openbaarheid.
Gemeenten kunnen hierdoor de privacy van burgers in gevaar brengen. Met betrekking tot deze actieve openbaarheid is er echter sprake van de Wet uitvoeringsverdrag van Aarhus van 30 september 2004 (Statenblad 2004, nr. 519). Op grond hiervan is artikel 6 lid 3 van de Wet openbaarheid van bestuur aangepast. Deze aanpassing betekent dat een bestuursorgaan een besluit moeten nemen over een publicatie en daarvan kennis moet geven aan diegene(n) die daar vermoedelijk bedenkingen tegen heeft/hebben. Publicatie mag niet eerder plaatsvinden dan na 2 weken na het nemen van dat besluit. Deze twee weken geeft de belanghebbende(n) dan de gelegenheid om een bezwaarschrift in te dienen en om naar de voorzieningenrechter te stappen om publicatie tegen te gaan.
Het onmiddellijk publiceren van zaken waarmee derden misschien problemen hebben is dan ook niet toegestaan. Er zijn maar weinig gemeenten die dit weten.
 (Gemeentestem 7263 nr. 169).

20 april 2007 Midden- en Kleinbedrijf Oost-Nederland de weg kwijt in wetgevingsland.
Het MKB wil dat er diverse vergunningen worden aangepast of zelfs geschrapt die zij als onzinnig beschouwen.
                                    
  Klik hier voor een beschouwing

2 maart 2007 Openbare warenmarkten in gemeente in de knel.
De huidige economie heeft er voor gezorgd dat er sprake is van een terugloop van standplaatshouders bij de warenmarkten.
Hierbij komt dat de marktkooplieden in nagenoeg iedere gemeente worden geconfronteerd met een andere marktverordening en die dan ook nog eens op een eigen manier wordt uitgelegd. Nu het minder met de markt gaat hebben de gemeenten er belang bij om goede marktkooplieden en hun producten te behouden. En daarmee worden de regels wat rekbaarder.
Nieuwe marktverordening nodig,nieuw beleid JEEJAR.

Middelgrote en kleine gemeenten kunnen 100 procent handhaving halen.
In middelgrote en kleine gemeenten kan een handhaafbaarheid van 100 procent worden gehaald. Hiervoor moeten er een aantal stappen worden genomen.
Eén van die stappen is dat de ambtelijke leiding of het management team voorstander moet zijn van een dergelijk streven. Bewust niet handhaven maakt hier ook een onderdeel van uit. Een tweede belang is dat de doelstellingen transparant moeten zijn voor de burger.
En uiteindelijk valt en staat deze doelstelling met de politieke wil van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.
Wij kunnen u aansturen om dit doel te verwezenlijken

Wij zorgen er voor dat ons leiden niet uw lijden wordt

Neem contact op met JEEJAR info@jeejar.nl, of telefonisch zie home pagina.