BURGER
                                               18 januari 2017

 

 

 

18 januari 2017. PvdA huilt krokodillentranen.
De PvdA reageert verontwaardigt op de berichten in de Telegraaf dat een gerechtsdeurwaarder mensen zou hebben opgelicht door hoge kosten in rekening te brengen. De PvdA eist hard optreden.
De PvdA en de rest van politiek Den Haag zouden zich echter moeten schamen nu blijkt dat mensen met schulden die bij de schuldhulpverlening lopen exorbitant hoge rente moeten betalen over het aldaar geleende geld. Het zou zelfs gaan om een maximum van 14%. Veel gemeenten zitten in de buurt van 10% rente. En dan te bedenken dat de gemeenten in Nederland bij de VNG geld kunnen lenen voor 0,5%. Wie is dan de grote bedrieger en waarom is de Tweede Kamer en dus ook de PvdA hier niet tegen in opstand gekomen. Dergelijke percentages  zijn gewoon diefstal. De burger die in de schulden zit kan niet bij een bank aankloppen, die zit al geregistreerd en al in het verdomhoekje en is dus gedwongen om naar die oh zo mooie regeling te stappen waar die in de schulden zittende burger nog eens extra een poot wordt uitgedraaid. Banken rekenen voor hypotheken ongeveer 2,5% en ook die banken kunnen bij de Nederlandse bank geld lenen voor 0,5%. De burger, arm of rijk wordt bedrogen maar het zwaarste gelag zit hem natuurlijk in die hoge rente bij de mensen die echt in financiële problemen zitten.

 

29 april 2014. De rechten van burgers verder aangetast..
Met de bezuinigingsdrift van de regering wordt nagenoeg voortdurend opgebouwde en bestaande rechten van de burger aangetast. Pensioengerechtigde leeftijd omhoog. Gespaard pensioengeld afgepakt. Huishoudelijke hulp verminderd. Kinderen moeten op de ouders passen en ondersteunen. Premies verzekeringen gezondheidszorg tot in de hemel en dus onbetaalbaar. Nog nooit zitten er zoveel mensen met schulden en hebben zelfs geen verzekeringen meer. En dat aantal zal alleen nog maar toenemen. Miljarden aan overheidsautomatisering wordt er over de balk gegooid, bij de belasting en defensie en andere overheidsorganen. Een verspilling van ongekende hoogte. En geen Tweede Kamer lid wil weten hoeveel. En dan maar aangeven dat de overheidsuitgaven naar beneden moeten. Bespaar dan eerst op verspilling welke wordt ingegeven door een beperkte groep mensen.
Miljarden verstrekken aan armlastige Europese landen zoals Griekenland, waar ze al met 55 jaar met pensioen gaan, zonder dat daar ook maar enige zekerheid tegenover is gesteld. Indien een burger een hypotheek wil hebben dan moet hij zijn huis als onderpand geven. Wat heeft Nederland voor die miljarden aan Griekenland als onderpand gekregen. NIETS.
En de burger mag bloeden voor dat slechte beleid.
 

 6 maart 2008  Het weekblad Binnenlands Bestuur heeft kritiek op rechtsgangen.

Dit tijdschrift heeft een redactioneel artikel opgenomen waarbij de wijze van handelen van de Nationale Ombudsman, dhr. Brenninkmeijer, geen fraai beeld geeft. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam vragen zich af waarom de Nationale Ombudsman in een zaak
de beginselen van gelijkheid, rechtvaardigheid, rechtszekerheid en bescherming van individuele rechten niet heeft  gehanteerd. De zaak heeft betrekking op een ambtenaar van het ministerie van Defensie die tevens zogenaamd klokkenluider was. Ten tijde waarop de ontslag procedure in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep diende was de heer Brenninkmeijer aldaar raadsheer. Tevens geeft het artikel aan dat er ten tijde van die procedure bij de Centrale Raad van Beroep tevens twijfel was over de onpartijdigheid van raadsheer mr. H.A.A.G. Vermeulen (vice president) die de zaak behandelde.

Het artikel over de Nationale Ombudsman werd eerste aangeboden aan de uitgever van het Nederlands Juristenblad. In de redactieraad van het Nederlands Juristenblad (NJB) heeft de heer  Brenninkmeijer (Nationale Ombudsman) zitting. Van de redactie van het NJB) moest het artikel worden gewijzigd.
Het weekblad Binnenlands Bestuur heeft het artikel nu gewoon opgenomen.

De zelfde mr. H.A.A.G. Vermeulen die tijdens de ontslag procedure in hoger beroep betreffende vier ambtaren van de gemeente Almelo betrokken was als voorzitter waarbij er door de CRvB werd geconcludeerd dat drie ambtenaren in het gelijk moesten worden gesteld en één niet omdat deze volgens de CRvB als coördinator moest worden beschouwd en die ambtenaar door zijn lange dienstverband beter had moeten weten. Van de CRvB mochten de drie ambtenaren zich dus verschuilen achter de langst zittende collega.
Deze uitspraak zal worden voorgelegd aan het Europese Hof.

Verbijsterend zijn wel de verwijzingen van de onderzoekers naar de integriteit en onpartijdigheid.
 

6 april 2006 Overheidsorganen maken procedurele misbruik van macht.
Of de burger nu tegen gemeenten, het UWV, provincie, departementen of inspecties vecht. Hij is altijd in het nadeel. En of hij nu bij een vakbond is aangesloten of een rechtsbijstand verzekering heeft. De overheidsorganen hebben geld veel geld om procedures door te zetten. Een burger wordt in de regel, meer dan ontmoedigd, om tegen deze logge overheids lichamen te vechten voor zijn recht. Een burger heeft niet de middelen om een dergelijk gevecht aan te gaan en ook de vakbonden en de rechtsbijstand haken snel af als het niet overduidelijk is dat de zaak zal worden gewonnen. De twee laatst genoemden hebben ook een broertje dood aan principe procedures. Procedures die jaren duren en die tenslotte bij of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of bij de Centrale Raad van Beroep uitkomen kosten enorm veel geld aan juridische ondersteuning. Alleen in die gevallen waarin een burger in het gelijk wordt gesteld bestaat de mogelijkheid om het betreffende overheidsorgaan aan te spreken op de gemaakte kosten. En ook daar zijn veelal weer procedures voor nodig.
Het recht van de burger is daardoor ondertussen sterk uitgehold. De markt voor rechtsbijstandverleners zou moeten worden opengegooid zodat er meer concurrentie komt om de markt van de juridische dienstverlening. De macht ligt nu bij de advocaten. Het wordt tijd dat dit wordt doorbroken. Het Nederlands rechtssysteem van rechtsbijstand is buiten het administratieve recht volstrekt gesloten, met uitzondering van kantongerechts procedures. Bij deze laatste procedures laten de kantonrechters ter zitting nogal eens blijken dat zij een meester in de rechten als raadsman noodzakelijk vinden.
In totaliteit kan getwijfeld worden of het bij Internationaal verdrag toegekende recht op een rechter niet wordt ondermijnd door deze beperkingen in rechtsbijstand.

14 december 2006 Incasso bureaus  brengen "fantasie" kosten in rekening.
Veel burgers worden door incasso bureaus benaderd in opdracht van derden die al dan niet iets geleverd hebben. Soms hebben deze leveringen zonder het doen van een bestelling plaatsgevonden. Het product wat geleverd wordt is dan gratis, echter moet er wel betaald worden voor de levering. Dit is op zich al onjuist aangezien de verkoper de aflever kosten moet betalen tenzij het tegenovergestelde in overeengekomen. In de regel is er niets overeengekomen en dan vallen ook de toezendingkosten niet te verhalen. Toch lenen incassobureaus zich er voor om deze afleveringskosten in te vorderen. In de loop van de tijd plussen de incassobureaus de invordering op met diverse andere kosten, zoals dossier- en herinneringskosten. In de regel is er dan op zich al snel sprake van een wanverhouding tussen het basis bedrag en het bedrag dat het incassobureau zegt te vorderen te hebben.
Voor u als consument. Laat u niet intimideren door incasso bureaus. Indien u een vordering krijgt van een dergelijk bureau moet u direct vragen wat de grondslag is van die vordering en moet u tevens vragen om bewijsstukken. De nationale Ombudsman heeft het advies afgegeven dat u als burger de zaak bij de rechter voor te leggen.
Wij kunnen u hierbij ondersteunen, info@jeejar.nl

                                                      ANGST VOOR DE OVERHEID
                                                                 WIJ NIET
                                      BENT U VAN MENING DAT U IN UW RECHT STAAT !!!
                                      WIJ VECHTEN VOOR UW RECHT (OP)RECHT
                                 GEEFT ONS UW MACHTIGING EN WIJ VECHTEN VOOR U.
                              GEEN NARE BRIEVEN VAN DE OVERHEID DIE ZIJN VOOR ONS
                                                 EN WIJ WETEN ER RAAD MEE
                                                           INFO@JEEJAR.NL

 

27 december 2006. Ambtelijke kennis daalt en daarmee het omgaan met burgers.
Het kennis niveau in het ambtelijk land is aan het verminderen. In het verleden waren er diverse bestuursacademies die ambtenaren een gedegen opleiding gaven, niet alleen in bestuursrecht, maar ook in het zogenaamde waarde vrij handelen en dat wil zeggen zonder een politieke voorkeur en open naar het bestuur en de burger toe. In de huidige tijd moeten de ambtenaren weer meer "politiek" denken en dus zitten zij aan de ketting van het gemeentebestuurder vast. Wil het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester een bepaalde kant uit dan moet er naar die kant worden geschreven. Eventuele ambtelijke bedenkingen in verband met het recht van anderen en met name de burger mogen niet meer op papier verschijnen. Ambtenaren worden geacht zonder enige vorm van kritiek opdrachten van het college te aanvaarden en uit te voeren. In veel gevallen is hierbij het management een grote speler in het veld. Soms nog groter dan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Een ambtenaar die kritisch is zal als snel merken dat dit in de organisatie niet wordt geduld.
Het resultaat van dit alles is dat ambtenaren in bepaalde gevallen volstrekt onjuiste verhalen aan de burgers vertellen en dat er volstrekt onjuiste brieven worden gezonden aan de burger.

GEDOGEN DOOR DE OVERHEID
Tot hoe ver mag de overheid gedogen. Voor de coffeeshops geldt in Nederland en wel zeer bijzondere positie. Echter voor alle andere zaken zijn er duidelijk grenzen. Gedogen mag alleen als er een vergunning aanvraag is en de vergunning binnen korte termijn verleend zal worden of indien wettelijke bepalingen binnen korte termijn zullen worden aangepast zodat een vergunning niet meer nodig is.
Voor het overige is gedogen niet toegestaan en moet er gehandhaafd worden. Dat de overheid hier het nodige laat liggen is voor een ieder duidelijk. Alleen als een burger de overheid sommeert om te gedogen zal de overheid iets moeten doen en dat is of de vergunning binnen afzienbare tijd verlenen of een eind maken aan hetgeen zonder vergunning wordt gedaan of gehouden.
Hebt u hinder of overlast van bepaalde gedragingen bijvoorbeeld horecabedrijf vraag of er een vergunning is en wat de voorschriften zijn waaraan de vergunninghouder zich moeten houden.
Ook hier geldt procederen loont en er kan direct een verzoek bij de President van de Rechtbank worden neergelegd om handhaving af te dwingen.

Recht op vrije meningsuiting werkt direct.
Indien u een zendamateur bent en daarvoor ook de benodigde diploma's hebt behaald (zonder licentie als echter radio amateur hebt u geen rechten) en u wilt een zendmast bouwen en u hebt in de directe omgeving geen buren dan kunt u in feite uw gang gaan. Wilt u uw mening uiten en u doet dat ook feitelijk dan kunt u uw gang gaan.
Artikel 10 EVRM in samenhang met artikel 93 en 94 van de Grondwet werkt direct. Dit wil zeggen dat de bij het verdrag bedongen rechten en vrijheden direct op u van toepassing zijn en u daarvan gebruikt mag maken.
Wel van belang hierbij is dat derde belanghebbenden van u geen last mogen ondervinden. Derde belanghebbenden hebben evenveel rechten om niet in hun vrijheid te worden aangetast of te worden gestoord.

PROCEDEREN LOONT
Fietsers die na een valpartij de gemeente aansprakelijk stellen voor de schade krijgen in de regel of door de gemeente of door de verzekeringsmaatschappij van de gemeente een standaard briefje waarin de aansprakelijkheid wordt afgewezen.
Een dergelijk briefje is in de regel niet gemotiveerd. Laat staan dat de gemeente of de verzekeringsmaatschappij werkelijk aandacht heeft gegeven aan de claim.
Dit betekent dat indien u een afwijzing krijgt u daartegen in beroep moet gaan
De wegbeheerder (kan buiten de gemeente grenzen ook provincie of het rijk zijn) is aansprakelijk voor de schade ontstaan door een onbehoorlijke toestand van de weg. De weg behoeft echter niet in een perfect te zijn onderhouden dat is voor de overheid een welhaast onmogelijke opgaaf. Wel lig de bewijslast bij de gemeente (provincie of rijk), die volgens het Burgerlijk Wetboek ook risico aansprakelijk is.

 

Als gewone burger komt u veel gevraag en soms ook wel ongevraagd met de overheid in aanraking.

Het overgrote deel van uw contacten zijn via het gemeentehuis in uw gemeente, niet allen het aanvragen van een paspoort maar vooral het aanvragen van vergunningen en het vragen van andere diensten waarbij de gemeente direct dan wel indirect aanspreekpunt is zoals het ophalen van het huisvuil.

De gemeente moet zich veel houden aan wettelijke regels die van bovenaf (het rijk of de provincie) zijn opgelegd. De meest bekende regels zijn die van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet. Daarmee hebt u te maken als u een woning wilt bouwen of verbouwen.
De gemeente maakt ook zelf regels. Deze worden dan opgenomen in zogenaamde verordeningen. De meest bekende is wel de Algemeen Plaatselijke Verordening afgekort APV. Hierin staan regels met betrekking tot het houden van collectes voor het goede doel, het innemen van standplaats op de openbare weg.  Als u hier meer over wilt weten dan kunt u kijken onder het onderdeel APV

Naast dat de gemeente landelijke regels moet volgen en eigen regels maakt moeten al deze regels ook worden uitgevoerd en worden gehandhaafd. Na vuurwerkramp in Enschede en de brand in Volendam en thans na de rapport van Van Volenhoven naar aanleiding van de Schiphol brand, schenkt de overheid veel aandacht aan het handhaven. Omvangrijke rapporten zijn verschenen naar aanleiding van deze rampen en er is weer een algehele roep om handhaving. Ook de rechterlijke macht in de vorm van de Administratieve rechter, zoals de Sector bestuursrecht bij de rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (te Den Haag) zijn al enige tijd de mening dat er hoe dan ook gehandhaafd moest worden.
Ondertussen zijn ook de rechter weer wat gematigder in hun oordeel omdat ook bij de rechtelijke macht het begrip is ontstaan dat alle regels niet altijd en overal en zondermeer gehandhaafd kunnen worden. Er zijn eenvoudig te veel regels en te weinig mensen om alle regels te controleren en te handhaven. Ook burgers hebben rechten.
In het verleden was er een spreekwoord: "iedereen wordt geacht de wet te kennen". Dat dit onmogelijk is weet ondertussen iedereen. Dit betekent dat als een overheidsorgaan een wet volledig naar de letter wil gaan handhaven zij daaraan de nodige publiciteit moet geven en in sommige gevallen zelfs eerst beleid moet schrijven om aan die handhaving feitelijk inhoud te kunnen geven. De overheid mag een burger niet zo maar overvallen.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Indien er sprake is van ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid dan wel er sprake is van ernstige vrees daarvan en dit klaarblijkelijk is (het moet dus duidelijk zijn dat die vrees er is en die vrees redelijkerwijs gegrond is) dan mogen handhavende regels direct worden toegepast. Deze wettelijke regels moeten dan in het verleden wel officieel zijn afgekondigd (gepubliceerd). Wordt er door de burgemeester een noodverordening afgekondigd (dus nieuwe regels gemaakt), dan moeten deze regels eerst worden afgekondigd of bekend worden gemaakt anders werken deze regels niet. Het afkondigen kan plaatsvinden door het publiek een afschrift uit te reiken. Een ieder krijgt daardoor de mogelijkheid om gehoor te geven aan de nieuwe regels.

Of het nu het bouwen of het milieu of andere zaken betreft de overheid en dus met name de gemeente zal u eerst schriftelijk moeten waarschuwen voordat zij nadere stappen kan ondernemen. Naar aanleiding van die waarschuwing kunt u uw zienswijzen naar voren brengen (dus uw mening geven). Dat mag mondeling of schriftelijk. De gemeente moet u op die mogelijkheid wijzen. Nadat uw al dan niet uw zienswijzen kenbaar hebt gemaakt kan de gemeente u zogenaamd een dwangsom of bestuursdwang aanzeggen. Beiden tegelijk mag niet. Tegen een dergelijke brief kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Denkt u er echter wel aan dat het indienen van een bezwaarschrift geen directe gevolgen heeft voor de maatregelen die de gemeente in haar brief heeft aangekondigd (bijv. afbreken van het illegaal gebouwde). Als u een dergelijk actie wilt stoppen moet u naar de President van de rechtban, Sector Bestuursrecht in uw gebied. Bij de President van de rechtbank kunt u dan naast het bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Na het indienen van uw verzoek bij de President van de rechtbank krijgt u van de rechtbank een acceptgiro toegezonden met het verzoek om € 276,-- over te maken. Niet onmiddellijk betalen betekent dat uw verzoekniet zal worden behandeld door de President van de rechtbank.

Noch voor het indienen van een bezwaarschrift noch voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening hebt u een advocaat nodig. Dit kunt u in feite zelf doen. Neem contact op met JEEJAR. JEEJAR kan u bijstaan om uw belangen te behartigen. Voor de tarieven zie de Algemene voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMEACTUEEL
GEMEENTEN
HORECA
UWV
BURGER
ONDERNEMER
APV
BIBOB
PROSTITUTIE
VERDOVENDE MIDDELEN
CAMERATOEZICHT
MARKTVERORDENING
KANSSPELEN
BESTUURLIJKE BOETE
OMGEVINGSVERGUNNINGRAMPEN/CALAMITEITENAlGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

 

Juridisch Administratief Recht

 

 

 J E E J A R
J E E J A R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEEJAR®