J E E J A R
Juridisch Administratief Recht

 

 

 

 

 

 

 

  ALMELO

 

                                         

                                               13 februari 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                

Wat zit er nog steeds
      in het vat.


Onverbindendheid van
de verordening ter
uitvoering WMO

Resultaat onderzoek moord en zelfmoord door
politie agent in opleiding.

Evaluatie horecaverordening medio 2015.

Besteding dwangsom
Dolle Pret € 50.000,-- en
rekening en verantwoording over 2014. Wat is
er met dit geld gedaan.

Resultaat nieuw afval beleid.

Overlast gevende honden

Onverbindend growshop
verbod.

Gevaarlijke situaties bij kruising van wegen door groen.

 

 

 

                                                                         

19 november 2018. Is de nieuwe brug in de binnenstad met al duizend zuchten wel veilig ???
Tussen het parkeerdek van het oude Havenpassage complex boven voormalig AH en de nieuw gebouwde appartementen en het daar nieuw gesitueerde parkeerdek is een brug gebouwd die echter tot op heden niet kan worden gebruikt. Eerst zijn hier metalen spanten geplaatst hetgeen al de nodige voeten in aarde had, te lang, te kort. En deze spanten rusten op kleine uitsparingen in de bestaande en de nieuwbouw. Over de spanten zijn vervolgen deklagen aangebracht en tenslotte als ondergrond voor de bestrating een zandlaag. Die zandlaag is er weer afgegraven en vervolgens vervangen door zogenaamd klapzand. Echter ook deze zandlaag is er ondertussen weer afgehaald, omdat het allemaal te zwaar zou worden om op die overbrugging dan ook nog eens auto's de kunnen laten parkeren. De vraag is of deze overbrugging op zich wel als veilig is te beschouwen.

                                

                                                    Het zand is er ondertussen weer afgehaald.

6 februari 2018. De gemeente Almelo en de wet Bibob.
Bibob staat voor Bevordering integriteitbeoordeling door het openbaar bestuur. In Almelo is “The Coffee Central” in de halt van het station tegen de wet Bibob aangelopen. De burgemeester is verantwoordelijk voor de horeca en vergunningen en dus ook voor het opstarten van het Bibob traject. Maar de onderneemster geeft aan dat zij daarbij tegen een medewerker van het Riec (Regionaal informatie en expertisecentrum) is aangelopen die op het stadhuis bij het gesprek blijkbaar niet alleen aanwezig was maar zelfs een leidende rol heeft gespeeld. Deze medewerker van het Riec had daar echter niets te zoeken. Deze man valt niet onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester maar in feite onder de verantwoordelijkheid van de Korpschef van politie. Het Riec is er voor om informatie te verstrekken inzake het voorkomen van het witwassen van geld bij het verlenen van vergunningen etc. Daar valt niet onder het “politieagentje” spelen en intimideren van de aanvrager van de vergunning. Wat deze aanvrager wel kan doen is een klacht tegen de burgemeester over deze handelswijze. En wat de onderneemster ook  had mogen doen dat was het gesprek opnemen. Dus voor iedere ondernemer geldt: wordt u uitgenodigd door de gemeente in verband met een aanvraag voor een vergunning, neem het gesprek op.  Dat recht heeft u. En om duidelijkheid te creëren geeft een dag voor die afspraak aan dat u het gesprek zult gaan opnemen. En als iemand 10 jaar geleden veroordeeld is voor een strafbaar feit mag dat niet meer meespelen. De maximale termijn daarvoor is 5 jaar.
En voor de goede orde het Bureau Bibob van het Ministerie van Justitie en Veiligheid mag er 2 maanden over doen om een advies aan de burgemeester te geven en mag dit eenmalig verlengen met 4 weken. En dan komen we weer op de voorspelling uit 2008 toen de wet Bibob het “licht” zag: “je bent failliet voordat je een vergunning hebt”, omdat alle kosten wel doorlopen van huur etc. maar er geen inkomsten zijn.

1 maart 2017. Bij discussie over wijkgebouwen in Almelo ontbreekt iedere financiële onderbouwing.
De gemeenteraad van de gemeente Almelo discussieerde gisteravond over de wijkgebouwen naar aanleiding van een presentatie van de zijde van het College. In feite komt het er op neer dat het College van de gebouwen af wil. Maar een essentieel onderdeel onderdeel ontbrak. De financiën. Accres Exploitatie B.V. die, in feite tot 1 januari 2017, de exploitatie had over 5 wijkgebouwen krijgt daarvoor volgens de begroting een bedrag van 1,6 miljoen. Maar er wordt al aangegeven dat dat bedrag in feite, 2,6 miljoen is. Saillant detail is dat er in de wandelgangen werd opgemerkt dat Accres Exploitatie B.V. een winstuitkering aan Accres B.V. heeft gedaan waarvan de aandelen in handen zijn van de gemeente Apeldoorn. Dus Almelo's geld verdwijnt naar de gemeente Apeldoorn.
Maar in de hele discussie geen woord over het geld en ook niet of Stichtingen die de wijkgebouwen willen overnemen nog voor een subsidie in aanmerking komen. De Stichting 't Veurbrook, voormalige exploitant van het wijkgebouw aan de Jan Tooropstraat kreeg per jaar € 23.000,00 aan subsidie en had het gebouw om niet in gebruik. Maar de Stichting moest voor de rest wel alles zelf betalen inclusief energiekosten en de Stichting kon daar mee uit. Het wijkgebouw is ondertussen verbouwd en aanmerkelijk groter geworden zodat ook de kosten voor exploitatie hoger zullen zijn.  Stel dat al die wijkgebouwen worden overgenomen door de wijkbewoners in de vorm van een Stichting of misschien wel een B.V., om ruimere gebruiksmogelijkheden te krijgen, en allemaal € 150.000,00 aan subsidie per jaar krijgen, dan is er voor de gemeente al sprake van een besparing van bijna 2 miljoen per jaar. Het verschil ten aanzien van Stichtingen en een B.V. is dat de Drank- en Horecawet ten aanzien van Stichtingen (ook verenigingen) sterke beperkingen kent ten aanzien van de exploitatie. Zo mag een Stichting geen feesten en partijen houden en een B.V. mag dat wel.

27 februari 2017. Ook Almelo zal last krijgen van vliegverkeer Lelystad airport.
De luchthaven van Lelystad zal binnen afzienbare tijd worden vergroot en wel op een dusdanige wijze dat daar straks veel vakantiereizen zullen vertrekken en aankomen. Er is ondertussen commotie ontstaan omdat de aankomende vliegtuigen boven Salland tot een zeer laag niveau zullen gaan dalen en daar ook in een soort wachtlus kunnen worden geplaatst. Dus rondjes gaan vliegen alvorens de kunnen landen. Maar de aanvoerroute leidt ook langs Almelo en met name zuid Almelo zal de gevolgen daarvan ondervinden omdat de vliegtuigen dan tot een hoogte van 2 kilometer zullen zijn gedaald. De politiek in de provincie Overijssel heeft liggen slapen over de ongekende gevolgen van deze ontwikkeling. En in de wachtrij boven Salland zou de vlieghoogte nog wel eens aanmerkelijk lager kunnen zijn. En als er veel vliegtuigen vertrekken en aankomen zal dat voor veel extra vliegbewegingen zorgen op de af- en aanvoerroute en dus ook voor Almelo.

25 februari 2017. Het aantal camera's in de binnenstad van Almelo dekt de lading niet.
Vastgesteld dient te worden dat het aantal aanwezige camera's bij lange na niet voldoende is om een goede dekking te geven zodat ook feitelijk het hele gebied onder camera toezicht valt. Met name aanloopgebieden zijn niet gedekt. Winkeliers in de Grotestraat zuid hebben de afgelopen weken proefondervindelijk veel ellende over zich heen gekregen, zoals ingegooide etalages en veel ellende voor de ingangen van de winkels. Maar daar is geen cameratoezicht aanwezig. En ook de fietskelder heeft te weinig dekking omdat gebied echt veilig te maken voor gebruikers.
Saillant detail is dat Stadstoezicht die gekort is op het aantal menskracht nu willens en wetens in de avonduren geen toezicht meer houden en dus ook in de avond en nachtelijke uren niet achter de monitoren zitten die er ten behoeve van het cameratoezicht zijn. Het toezicht zal dan ook door de politie dienen plaats te vinden. En dan spreken we wel over een ander budget terwijl de burgemeester van Almelo aan heeft gegeven dat het inzetten van menskracht geen extra geld met zich mee zou brengen. Door de opstelling van Stadstoezicht B.V. gaat het de gemeenschap dus wel geld kosten. Maar is toch ook zo dat de gemeente en met name de gemeenteraad ook hier dat kaders dient dan wel kan vaststellen waarbinnen Stadstoezicht dient te handelen. En gezien de huidige opstelling van Stadstoezicht is het misschien verstandig om de B.V. op te heffen en het personeel gewoon weer onder te brengen bij de gemeente als gemeentelijk onderdeel en dan heeft het College wel een direct grip op de uitvoering.
Maar zo lang er onvoldoende camera's in de binnenstad hangen zijn er veel plekken waar raddraaiers gewoon hun gang kunnen gaan en die plekken zullen al heel snel bekend zijn bij het uitgaanspubliek. En ook in dit geval is het weer aan de gemeenteraad om vragen te stellen aan de burgemeester.

25 februari 2017. Nieuwe (concept) verordening WMO nog steeds in strijd met de wet.
In het voorliggende concept worden nog steeds zaken aan het College van burgemeester en wethouders overgelaten om de uitvoering van die verordening, voor met name huishoudelijke hulp, zelf nader in te vullen.
Echter heeft de wetgever aangegeven dat de gemeenteraad die de verordening moet vaststellen zelf duidelijke kaders in die verordening moet vastleggen waaraan het College zich dan dient te houden. In het concept is er geen sprake van een kaderstellende verordening in de uitvoering op de WMO waaronder dus het regelen van de huishoudelijke hulp. Dit betekent dat in het toewijzen van wel of geen huishoudelijke hulp er straks weer sprake zal zijn van willekeur en rechtsongelijkheid. En dat zal dan vervolgens weer leiden tot diverse procedures tegen het College als er weer eens gesneden gaat worden in de huishoudelijke hulp. Bij iedereen die thans huishoudelijke hulp heeft zal dit betekenen dat er weer zogenaamde keukentafel gesprekken zullen gaan plaatsvinden. Diegene die een dergelijk gesprek krijgt doet er goed aan zich te laten bijstaan door een belangenbehartiger en vooral het gesprek NIET ALLEEN aan te gaan.

13 februari 2017. Nieuwe verordening op grond van de WMO zal voor onrust blijven zorgen.
Het College van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad een nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Almelo voorleggen.
De thans nog geldende verordening is op een essentieel deel onverbindend en mag dus niet worden toegepast.
De nieuwe verordening probeert dit probleem op te lossen. Maar ook hier loopt de ontwikkeling van plaatselijke regelgeving weer achter op de juridische beperkingen. Zo wordt er in de verordening weer gewezen op mantelzorgers (kinderen, ouders, familie) of gebruikelijke hulp, hulp van andere personen uit het sociale netwerk. Door dit op te nemen in de verordening kan zelfs averechts werken en er juist toe bijdragen dat iemand zijn aanwezige sociale netwerk gaat verliezen omdat die niet verplicht willen worden om te ondersteunen.
Maar in feite heeft de Centrale Raad van Beroep bij uitspraak van 11 januari 2017 hier al een streep door heen gehaald verwijzende naar de WMO en de Memorie van toelichting van die wet waarin nadrukkelijk wordt aangegeven dat mantelzorg op geen enkele wijze kan worden afgedwongen op welke wijze dan ook. Dus als bij de nieuwe keukentafelgesprekken weer die zelfde vragen naar voren worden gebracht of de kinderen het huishouden niet kunnen doen is een simpel "dat willen ze niet" genoeg als antwoord op die vraag.

9 februar2017. Burgemeester van Almelo gaat over op cameratoezicht in het weekend.
Volgens de burgemeester zou het niets kosten omdat de camera's er toch al hangen en twee personen van Stadstoezicht de beelden in het weekend live meekijken. Net alsof die twee personen van Stadstoezicht niets kosten. En de burgemeester gaat nog voorbij aan een wettelijke plicht en dat is dat het gebied waar het cameratoezicht geldt moet worden voorzien van bordjes waaruit duidelijk blijkt dat er sprake is van cameratoezicht en dat geldt dan voor iedere toegangsweg naar dat gebied en dat zijn toch een behoorlijke hoeveelheid bordjes, die gemaakt en geplaatst moeten gaan worden. In de raadsvergadering van 7 maart 2017 zal de burgemeester van Almelo het toepassen van cameratoezicht voorleggen aan de gemeenteraad. Daarbij wordt aangegeven dat de bekende bordjes dan ook geplaatst zullen worden. In de brief van de burgemeester worden er  9 plekken aangewezen waar de camera's hangen. Vastgesteld dient te worden dat er behoorlijke "gaten" in het te controleren gebied zitten. Met name naar de toegang naar de ondergrondse fietsenstalling bij de Hagenborgh is er geen sprake van voldoende cameratoezicht. En ook een hele stukken tussen de Schuttenstraat en Koornmarkt en Hofstraat en Grotestraat-zuid zuid geen camera aanwezig.


9 februari 2017. Meerderheid gemeenteraad Almelo voor gereguleerde hennepteelt.
Deze week heeft tijdens de inspraak ronde mevrouw H. Lucassen ingesproken en gepleit voor het vrij geven van de hennepteelt en de mogelijkheid te openen voor CBD olie en THC olie. Beide producten komen van de hennep plant. De CBD olie kent geen HTC en komt in feite van het rest product van de hennepteelt. De HTC is het deel welke de bekende uitwerking heeft op de gebruiker. Mevrouw Lucassen gaf aan zelf patiënte te zijn en zelf heel veel baat te hebben bij de CBD dan wel HTC olie waarbij met name de laatste olie wordt gebruikt voor personen die veel pijn hebben. Daarnaast is er sprake van steeds meer informatie waaruit zou  moeten blijken dat deze olie een sterke wapen is tegen kanker.
        

22 januari 2017. Almelo huurt pleinenspecialist in voor bruisend plein.
Almelo heeft een club genaamd Almelo Promotion en een club Centrum Almelo Aktief die allemaal een behoorlijk bedrag uit de gemeentelijke begroting krijgen. Maar toch huurt de gemeente mevrouw R. van Roosmalen in om het centrumplein bruisend te maken. En dat met een plein dat nog in volle ontwikkeling is, nog meerdere keren op de kop zal staan in verband met allerlei afbreek en bouwwerkzaamheden. Wat kost die dame. En weten Almelo Promotion en CAA niet hoe ze  het plein bruisend krijgen. De gemeente lijkt hier weer een eigen koers te willen gaan varen. Eén ding is duidelijk de kermis komt niet meer terug. En als er straks de vele woningen rondom het plein zijn gerealiseerd dan is het maar de vraag of andere grootschalige evenementen zoals de Profronde nog wel gehouden kunnen worden. Eén nieuwe bewoner aan het plein kan dan al heel veel roet in het eten gooien en procedures beginnen over geluidsoverlast en alcohol misbruik.
Het huidige handelen van de gemeente doet ook vreemd aan aangezien de gemeente zelf in het verleden een eigen Evenementen Coördinatie Dienst had en die haalde allerlei activiteiten naar de stad. Maar daar heeft de gemeente zelf de stekker uitgetrokken. Elke euro moet worden omgedraaid maar nu even niet en wat is de meerwaarde. Gemeenteraad stel eens wat vragen wat het kost en wat het College van burgemeester en wethouders denkt dat het zal gaan opleveren.

20 januari 2017. Gemeente in strijd met Gemeentewet bij "uitkleden" gemeentelijke advertentie.
De gemeente Almelo heeft aangekondigd om de pagina van de gemeente in het Almelo's Weekblad te minimaliseren omdat de gemeente digitaal met haar burger wenst te communiceren.
In de afgelopen jaren is al veel meer te doen geweest over de gemeentelijke advertentie met name dat direct belanghebbenden niet direct worden benaderd over wijzigingen, bijvoorbeeld in bestemmingsplannen, die hun direct aangaan. De gemeente verwijst dan altijd naar de gemeentelijke advertentie: "het heeft in de gemeentelijke advertentie gestaan, dan had u de krant maar moeten lezen". Een dooddoener die kinderspeelparadijs en party centrum "Aylin" € 60.000,00 heeft gekost. En veel meer burgers die belanghebbende zijn reageren negatief op deze wijze van communicatie.
Maar nu wil de gemeente haar berichtgeving en besluitvorming nog verder minimaliseren. En dat zou al eens heel snel in strijd met de Gemeentewet kunnen zijn, omdat daarin staat dat besluiten moeten worden gepubliceerd in plaatselijke kranten. En het alleen vermelden op een gemeentelijke website is daarbij een stap te ver terug. Daarnaast zijn er veel burgers die nog steeds geen computer hebben. En diegenen die wel een computer hebben gaan echt niet iedere week actief kijken wat de gemeente allemaal op haar website plaatst. Het wachten is dus op het eerste juridische gevecht. Indien een burger overvallen wordt door een plotselinge verandering in zijn of haar omgeving waartegen die burger zienswijzen, bezwaar en beroep had kunnen aantekenen maar dat niet heeft gedaan omdat die daaraan voorafgaande besluitvorming niet in het Almelo's Weekblad heeft gestaan maar alleen op de website, zal zijn of haar recht alsnog kunnen halen desnoods bij de rechter. En diegene die bijvoorbeeld een vergunning heeft gekregen kan dan opeens alsnog met allerlei procedures worden geconfronteerd.

10 januari 2017. Stichting 't Veurbrook in de bezwarencommissie.
De nog steeds springlevende Stichting 't Veurbrook heeft op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aan het College van burgemeester en wethouders gevraagd om de cijfers te openbaren inzake hoeveel geld de gemeente aan Accres Exploitatie B.V. uitgeeft voor het draaiende houden van de wijkgebouwen. In eerste aanleg wenste het College niets te overhandigen maar nadat er een bezwaar werd ingediend kwamen de cijfers uit de begroting op tafel. Een bedrag van ruim 1,6 miljoen gaat er per jaar naar Accres. Maar het College wil andere cijfers niet bekend geven in verband met de concurrentie positie van Accres en dus betekent dat dat er blijkbaar nog andere geldstromen zijn die het daglicht niet kunnen verdragen. Morgenmiddag wordt het bezwaarschrift behandeld door de bezwarencommissie.

4 januari 2017. Overeenkomst met Accres Exploitatie B.V. inzake de wijkgebouwen met een jaar verlengd.
Zoals hieronder reeds is aangegeven zou de overeenkomst met Accres op 1 januari 2017 aflopen. Echter op de valreep van oud naar nieuw heeft het College van burgemeester en wethouders de overeenkomst met een jaar verlengd. Dit om te voorkomen dat de wijkgebouwen per direct zouden sluiten en het personeel op straat zou komen te staan.
De gemeenteraad zal zich over de toekomst van de wijkgebouwen moeten uitspreken. Maar over hoeveel geld het dan werkelijk gaat is zeer mistig. Uit de gemeentebegroting blijk dat het in ieder geval om ongeveer 1,6 miljoen gaat. De omzet die wordt gegenereerd komt echter ook Accres toe en hoe hoog die omzet is blijkt nergens uit. Daarnaast schijnt er nog sprake te zijn van een andere vergoeding(en) die het College echter niet op tafel wil leggen. Dus is het voor de gemeenteraad ook onduidelijk over welke bedragen het gaat en dat is bijzonder aangezien de gemeenteraad in feite over het geld gaat en niet het College en op grond van de Gemeentewet moet dat ook nog eens in alle openheid zijn.

21 december 2016. Blaffende honden mogen in Almelo blijven blaffen (rectificatie).
De gemeente Almelo of beter gezegd de gemeenteraad van de gemeente Almelo heeft in 2004 de Algemeen Plaatselijke Verordening ingrijpend gewijzigd en in het kader van de drift om te dereguleren diverse artikelen uit die APV geschrapt. Er is geen sprake van winst maar alleen van verlies. Zo ook de zaak van de blaffende honden. Wijkagent Buis heeft in feite in de TC Tubantia de noodklok geluid. Duidelijk is ondertussen ook dat het feitenboekje van de politie waarin hinder gevende honden wel is opgenomen met een boete van € 140,00 gekoppeld is aan de APV. In de APV niets geregeld dan geen boete maar wel buren die elkaar soms letterlijk om de oren slaan. Zo is in het verdere verleden al een keer, op basis van het toen nog in de APV voorkomende  verbod, door het College opgetreden tegen ernstig overlast gevende honden. De honden moesten het huis uit. De bewoners zijn toen verhuisd en hebben de honden natuurlijk meegenomen. Maar in die nieuwe omgeving heeft de buurt het heft in eigen hand genomen en lagen de ramen van de woning er zo uit. Daarna zijn de eigenaren van die honden in een oude boerderij gaan wonen waar niemand last hand van die blaffende honden. Dat er in 2004 niemand in de gemeenteraad heeft nagedacht over de mogelijke consequenties van het schrappen van het verbod is bijzonder. Nog meer bijzonder is het dat het College die het voorstel tot schrappen aan de gemeenteraad heeft gedaan toch daarvoor met succes was opgetreden met zeer tevreden buren.
                                                                

14 december 2016. Horeca Almelo roept om cameratoezicht.
De nieuwe burgemeester van Almelo de heer A. Gerritsen geeft aan hier wel aan mee te willen werken maar opteert voor de verkeerde variant. In 2000 lag er al een offerte bij bijzondere wetten om de binnenstad van Almelo van camera's te voorzien voor op dat moment een gering bedrag in de vorm van een turn key project, dus kant en klare aflevering, met meldkamer en opname apparatuur. Wel moesten daarvoor nog privacyregels worden opgesteld en vastgesteld. Maar het plaatsen etc van de camera's was en is niet de grootste kostenpost. Dat is wel het actueel meekijken. Daar zijn getrainde mensen (politie) voor nodig en die kosten geld. Het effectiefste is juist het actueel meekijken en aansturen van het politiepersoneel in de binnenstad om zo ook preventief te kunnen optreden. Het later nakijken van beelden dan is het kwaad reeds geschied.
En wat in het verleden ook al eens op tafel is geweest is het horeca verbod. Dit wordt thans nog aan de horeca ondernemers overgelaten met het systeem van gele en rode kaarten. Maar dat systeem is niet waterdicht. En het wordt de individuele horeca ondernemer verweten dat iemand een gele of rode kaart krijgt. Het zou goed zijn om hier de horeca ondernemers "uit de wind" te halen en houden doordat de gemeente cq de burgemeester een dergelijk verbod aan iemand oplegt.
En voor de goede orde onderstaande bord is een plicht om aan te geven dat er sprake is van cameratoezicht.

                                                          
                                                      


14 december 2016. Accres Exploitatie B.V. krijgt in ieder geval 1,6 miljoen voor 6 wijkcentra.
Is is de afgelopen tijd veel te doen over het behoud van de wijkcentra in Almelo. Zo heeft Accres 6 wijkcentra in beheer gekregen. Deze op grond van aanbesteding verkregen overeenkomst loopt op 1 januari 2017 af.
Uit de thans voorliggende cijfers uit de gemeentebegroting blijkt dat Accres voor die exploitatie 1,6 miljoen euro per jaar heeft gekregen. Dat is dus ruim 2,6 ton per jaar per wijkcentrum. De voormalige Stichting 't Veurbook die uit het wijkcentrum aan de Jan Tooropstraat is gezet, na 40 jaar exploitatie, kreeg per jaar € 25.000,00 aan subsidie en het gebruik van het wijkgebouw om niet. Dat staat toch wel in een schril contrast met wat Accres ieder jaar krijgt. En ook de overige wijkbesturen kunnen hun wijkgebouwen openhouden, met behulp van vrijwilligers, voor een aanmerkelijk goedkoper bedrag. Maar blijkbaar wil de gemeente van de stenen af waaruit die wijkgebouwen bestaan en dus ook van het onderhoud waarvoor trouwens maar een beperkt bedrag in de begroting is opgenomen. Dit bedrag is niet echt te herleiden omdat daarin ook een bedrag van het inventaris zit. En dat laatste is weer bijzonder. Zo was het inventaris van het, oude, wijkcentrum aan de Jan Tooropstraat eigendom van de Stichting 't Veurbrook. Thans is dat blijkbaar dus niet meer geval en is naast het wijkgebouw ook het inventaris van de gemeente Almelo.

9 december 2016. Ook APV Almelo kent een onverbindende bepaling.
In de afgelopen jaren hebben gemeenten in Nederland en zo ook de gemeente Almelo regels opgenomen inzake de growshops. In de huidige APV van Almelo is onder artikel 2:78 en verder die regeling nog te vinden. De regeling betreft een vergunningenstelsel.  Echter door de aanpassing van de Opiumwet zijn growshops op grond van deze wet verboden en dat betekent dat een gemeente en dus ook Almelo geen vergunningenstelsel meer mag hebben. Alle omliggende gemeenten in Twente hebben dit al aangepast en begin van dit jaar deze APV bepaling laten vervallen. Alleen Almelo niet. En ook hier slaapt de gemeenteraad als toezichthouder weer.

30 november 2016 Conclusies nieuwe binnenstadsplan.
Na een levendige avond in het stadhuis met een presentatie inzake de nieuwe binnenstad kan het volgende worden geconcludeerd. Ten eerste de kermis komt niet meer in de binnenstad. Of daarvoor echte alternatieven zijn is dan maar de vraag. Want waar hoort een kermis thuis, jawel in de binnenstad.
Albert Heijn verdwijnt en het hele pand zal gestript worden en wat wil men er dan gaan vestigen een kleinere vorm van supermarkt met speciaal zaken en horeca. Dus een soort Versland, maar die hebben we al gehad en iedereen weet wat daarvan het resultaat is geweest na twee jaar. Een volledige herhaling van zetten. Daarnaast komt er vanaf de huidige brandtrap hoek Klara Zetkinstraat tot aan het marktplein een hos speciaals. Men is nog zoekende. Maar het is en blijft een hele lange wand.
De nieuwe appartementen die worden gerealiseerd op de plaats van het voormalige Versland krijgen aan de binnenzijde op de eerste verdieping parkeerplaatsen. Niet voor de bewoners maar voor de bezoekers van de binnenstad. De bewoners krijgen een plek toegewezen in de kelder onder de huidige AH en dat geldt ook voor de nieuwe bewoners van het omgebouwde V&D pand die moeten ook onder AH parkeren. En dat is dan een behoorlijk eind van het appartement af. Saillant detail is dat bij de nieuw te realiseren appartementen de ingangen aan de binnenzijde van het complex liggen en dus kijkend op de parkeerplaatsen aan die binnenzijde en dat de galerijen niet overdekt zijn. Daar werd aan het eind van de avond nog even netjes naar gewezen door iemand die wel zou willen gaan wonen maar gezien de "gebreken" ver weg parkeren en geen overkapte galerij, er toch maar van af ziet.
De Klara Zetkinstraat wordt autovrij en alleen geschikt gemaakt voor noodhulp. Dus komt die verbinding te vervallen.

21 november 2016. College wil voor een tweede keer van de "groenploeg" af.
Reeds in de negentiger jaren wilde het toenmalige College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo haar buitendienstmedewerkers, dus groen, herstel en begraafplaats, privatiseren. Het gevolg van die poging was het protest van de medewerkers met vuurkorven op het stadhuisplein en aanwezigheid in de raadszaal. Het College heeft nu een tweede poging gewaagd om die taken over te dragen naar Twentemilieu met een snelheid die voor problemen moest zorgen. Zo zijn persoonsgegevens al naar Twentemilieu gezonden met privacy gevoelige gegevens. Gevolg het College moest door het stof. En van de zijde van de Ondernemingsraad van die dienst is duidelijk aangegeven dat men van niets wist. De belangrijkste vraag is wat is de winst bij die overdracht. Er wordt gedaan alsof er sprake zou zijn van een bezuiniging maar is dat werkelijk ook zo. Regulier werk wordt tegen een een bepaalde som weggezet en dat zou dan een bezuiniging opleveren. Maar wat dan niet meer zichtbaar is wat er met al die extra werkzaamheden en facturen gebeurd en waar die blijven in de gemeentebegroting. In het verre verleden is de gemeentelijke drukkerij ook al opgeheven. En als de rekenkamercommissie daarin zou duiken dan zal al snel duidelijk zijn dat er geen sprake is van een bezuiniging maar extra kosten. Inhuur/inkoop van derden is altijd duurder.
En hoe hoog is het totaalbedrag. En Twentemilieu moet worden gezien als een normale privaatrechtelijke partij. Moet deze privatisering niet worden aanbesteed ?
En dan hebben we het dan nog helemaal niet over al die medewerkers die al jaren bij de gemeente in dienst zijn en in Almelo werken om opeens een nieuw privaatrechtelijke baas te krijgen. De gemeente Borne heeft de zelfde stap al eerder gezet en de signalen van die medewerkers zijn niet positief. Ze worden zelfs buiten Borne ingezet. En daar zitten de Almelose medewerkers niet op te wachten.

20 september 2016. De wet Bibob gemeenteraadsleden hebben de klok horen luiden, maar...
De Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) kent een aantal bepalingen die veel verder gaan dan we in het strafrecht gewend zijn. In het strafrecht geldt het bewijs moet wettig en overtuigend zijn bewezen. In artikel 3 staan de criteria en dat is indien ernstig gevaar bestaat dat de beschikking (besluit voor een vergunning) mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of strafbare feiten te plegen. En vervolgens dat feiten en omstandigheden er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de betrokkene in relatie staat van strafbare feiten en in lid 4 van dit artikel, de betrokkene staat in relatie tot strafbare feiten, hij die strafbare feiten zelf heeft begaan, hij direct of indirect leiding geeft dan heeft gegeven aan , zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over of vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan een rechtspersoon die strafbare feiten heeft begaan of een ander deze strafbare feiten heeft gepleegd en deze persoon direct of indirect leiding geeft dan wel heeft gegeven aan, zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over, vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene, of in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat of heeft gestaan.
Artikel 3 Bibob is een waar rook is is vuur artikel. Het artikel spreekt van vermoedens. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van Statte was in het verleden nog al rigide in de toepassing en menig ondernemer heeft dat moeten ondervinden. Er lopen dan ook zaken bij het Europese Hof van Justitie in dat kader.
Echter na de aanscherping van de wet Bibob is de Afdeling Bestuursrechtspraak een toch wat andere weg ingeslagen en heeft meer gekoppeld aan het Europese Recht en het strafrecht en dat betekent dat strafrechtelijke procedures alleen kunnen worden gebruikt als in dat kader is aangetoond dat de betrokkene schuldig is. En dan geldt dus iedereen is onschuldig tot dat hij door wettig en overtuigend bewijs schuldig is bevonden en door een rechter is veroordeeld. Maar de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak zijn nog niet helemaal eenduidig.
Bij de wijziging van de wet Bibob is één ding wel voor de betrokkene waarover het Bibob rapport gaat wel veranderd. Diegene mag nu een kopie van het rapport ontvangen. In het verleden mocht het rapport alleen worden ingezien. En dat werd toch in strijd geacht met artikel 6 van Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Inzake Lenferink is dan toch maar de vraag wat het Bureau Bibob in her rapport zet. Dat daar nu opeens de lokale driehoek doorheen komt varen is wel bijzonder. Vooral als er uit het Bibob rapport niets voortkomt. Want zo maar iets opzeggen zonder motivering zal sneuvelen bij de rechter. Iedereen heeft recht om te weten wat hem of haar verweten wordt. Daar moet verweer tegen kunnen worden gevoerd. Misschien is het verstandig dat het raadspresidium in beslotenheid eens bij de burgemeester gaat vragen wat er nu precies aan de hand is.

14 september 2016. Krijgt de gemeente Almelo ook een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens.
De gemeente Arnhem heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete gekregen omdat deze gemeente werkt met een adresgebonden afvalpas voor de ondergrondse containers. Dit adres gebonden zijn is in strijd met de privacy. De gemeente Almelo heeft in de wijk het Nijrees ook ondergrondse containers met een perceelsgebonden afvalpas. Twentemilieu en de handhavers van de gemeente kunnen precies zien hoeveel keer de pas voor welke container is gebruikt. Gezien het optreden van de Autoriteit Persoonsgegevens kan worden aangenomen dat ook de gemeente Almelo een boete krijgt opgelegd.

9 september 2016. Gegevens burgers geregistreerd bij het Werkplein Twente in Almelo liggen op straat.
Dit betekent dat naast burgers van de gemeente Almelo ook die van Tubbergen, Dinkelland en Wierden het slachtoffer zijn geworden. In het hoofdartikel van de TC Tubantia staat dat deze gegevens afkomstig zijn van de servers van de gemeente Almelo. Betekent dit dan niet dat het gehele computer systeem van de gemeente Almelo is gecompromitteerd. En dat zou kunnen betekenen dat er ook gegevens van het stadhuis hierbij betrokken zouden kunnen zijn. Onderzoek heeft blijkbaar nog niets opgeleverd zelfs niet hoe het systeem is gehackt. Wat hiervan ook zij.
Wat als straks die gestolen gegevens gewoon online worden gezet op het internet. De gevolgen kunnen zeer beschadigend zijn en een inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger. Het is dan voor al die burgers die met het Werkplein Twente in Almelo te maken hebben of hebben gehad van belang om de gemeente aansprakelijk te stellen voor de mogelijke gevolgen.
Een simpel briefje met daarin een aansprakelijkheidsstelling is voldoende. Afleveren op het stadhuis tegen een ontvangstbevestiging.

                                        

5 augustus 2016. Mag autohandelaar Lenferink nog wel zaken doen met de gemeente Almelo.
Naar aanleiding van de berichtgeving in de TC Tubantia inzake de financiering van het pand aan de Twentelaan en de, mislukte actie van de burgemeester van Almelo, om het bedrijf per direct te sluiten, is de vraag in hoeverre de verwevenheid van de heer Lenferink en de handel in verdovende middelen is. Om dit duidelijker in kaart te brengen bestaat de wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Lenferink is de financier van Euro Projecten, de investeerder waarmee Hergebruik Gebouwen het oude stadhuis een tweede leven wil geven. Daar zijn vergunningen voor nodig. En juist die vergunningen moeten thans aanleiding zijn om deze kwestie in handen te geven van het Bureau Bibob van het Ministerie van Justitie. Een essentieel onderdeel van de wet Bibob is het voorkomen van iedere soort verwevenheid tussen boven en onderwereld cq drugshandel. Indien het Bureau Bibob komt met een advies dat er sprake is van ernstig gevaar dan mag de gemeente geen vergunningen meer verlenen aan de heer Lenferink en even overstappen naar een andere B.V. gaat ook niet omdat de wet Bibob ook naar het verleden kijkt.

5 augustus 2016. Betaald de gemeente Almelo de lonen van de medewerkers van Acress Ecploitatie B.V.
Sinds enkele jaren is de exploitatie van de wijkgebouwen De Driekhoek (voormalige Veurbrook), Schelfhorst, Eninver, De Schöppe, Goossenmaat en Moll'nwiek in handen van Accres Exploitatie B.V. Dit op grond van een aanbesteding en tegen het bij het aanbesteden vastgelegde bedrag. De overeenkomst met Accres is ondertussen opgezegd per 1 januari 2017. En sluiting dreigt. Echter in de perikelen rondom de exploitatie van de wijkgebouwen zijn berichten naar boven gekomen dat de gemeente Almelo per jaar een kosten personeel van Accres met betrekking tot de wijkgebouwen ook nog eens € 900.000,00 aan Accres zou betalen. Dit is een signaal dat duidelijk door de gemeenteraad moet worden opgepakt om te kijken of dit op waarheid berust. En een dergelijk bedrag staat in een schril contrast met de subsidie welke de Stichting 't Veurbrook per jaar kreeg ongeveer € 23.000,00 en welke Stichting een zeer goed lopend wijkcentrum exploiteerde waar thans nog een schim van over is.

13 juli 2016. Wijkgebouwen aangepast aan eisen maar sluiting dreigt.
Zo is het wijkgebouw aan de Jan Tooropstraat vergroot en vernieuwd, kosten 1 miljoen. In het wijkcentrum in de Schelfhorst is veel geld gestoken omdat de brandveiligheid drastisch moest worden verbeterd. Die verbeteringen hebben plaatsgevonden zodat het gebouw voldoet aan de brandveiligheidseisen met een maximum van 500 bezoekende personen.
Deze wijkgebouwen, zoals anderen, worden geëxploiteerd door Acres Exploitatie B.V. Maar dat loopt eind van dit jaar af. En met het aflopen van die overeenkomst met Accres komt waarschijnlijk ook een einde aan het bestaan van deze wijkgebouwen. Alleen de wijkgebouwen die op eigen financiële benen staan zullen, vermoedelijk, blijven bestaan. Wijkbewoners zullen dan gedwongen worden naar andere voorzieningen in de wijk over te stappen. Voor het wijkgebouw aan de Jan Tooropstraat zal dat wel de Titus Brandsmahof zijn. Dus over geldverspilling gesproken. Bij de Jan Tooropstraat voor de verbouwing toen het wijkgebouw nog de naam 't Veurbrook droeg is het bestuur uit het, toen, zeer goed lopende wijkgebouw gezet mede onder aandrang van de Wijkcommissie die vond dat het bestuur geen draagkracht had in de wijk.

6 juli 2016. Wijkplatform Almelo Centrum laat het hoofd hangen.
Nu de gemeente Almelo, onder verantwoordelijke wethouder Langius, bij het bestuur van het wijkplatform heeft aangegeven de geldkraan dicht te zullen draaien, het gaat hier maar om een klein bedrag, maar ook omdat het College aangeeft dat het wijkplatform niet meer wordt gezien als dé organisatie die de belangen van de bewoners behartigt. De vraag is natuurlijk hoe het College tot die conclusie komt. Er zijn veel vergelijkingen. Zo is jaren geleden de officiële Commissie Handel Ambachten en Diensten (bestaande uit Groot en kleinbedrijf, marktwezen, consumentenbond, Kamer van Koophandel, banken etc.) om zeep geholpen.
Enkele jaren geleden is de Stichting 't Veurbrook, die 40 jaar lang het wijkcentrum heeft gerund aan de Jan Tooropstraat, verweten geen draagkracht in de wijk te hebben. Dit werd trouwens opgestookt door de Wijkcommissie. Het gevolg daarvan het einde van een bruisend wijkcentrum en vercommercialisering die thans ook al weer is mislukt en een Wijkcommissie die, naar het zich laat aanzien, zelf ook geen draagkracht meer in de wijk heeft.
Maar het spel wordt slim door de gemeente gespeeld onder het gezegde verdeel en heers. Indien er sprake is van krachtige bestuurders van de vertegenwoordigende partijen dan worden die gezien als lastig. Als de burger individueel wordt gevraagd om een mening dan is die burger, om welke reden dan ook, vaak niet thuis. Zo blijkt ook uit de vragenrondjes inzake het parkeren in de binnenstad, met een minimale opkomst van de burger. Met die wetenschap is het dan goed vissen in troebel water.
Maar het Wijkplatform doet er goed overeind te blijven en als spreekbuis te blijven fungeren. En maak eens een rondje langs de burgers van de binnenstad voor ondersteuning en laat je niet zo wegzetten door de gemeente.

6 juli 2016 Bijzonder bijzonder in Almelo.
Een nieuw te ontwikkelen Natuurhuus in het Hagenpark is gesneuveld nu het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo en de meerderheid van de gemeenteraad geen € 180.000,00 wil bijdragen.
Maar wat schetst de verbazing als enkele dagen later bekend wordt gemaakte dat een aantal hallen van het zogenaamde Indiëterrein zullen worden omgebouwd tot evenementenhallen, inclusief horeca en toiletten. Het geheel zal naar buiten worden gebracht onder de naam: “Volkspaleis van Indië”. Met het geheel is een investering gemoeid van € 150.000,00 die de gemeente gaat betalen. En nu betaald de gemeente aan dit nieuwe gebeuren opeens wel mee. Er zit dus blijkbaar toch nog ergens geld in een potje waar de gemeenteraad niets van af weet. En het toch de gemeenteraad die de verdeelsleutel van dat geld in handen heeft.

1 juli 2016. Dolle Pret in Almelo aan het Noordbroek gecertificeerd brandveilig.
Na gesteggel van vele jaren inzake de brandveiligheid heeft Dolle Pret weer een vermogen gestopt in een brandveiligheid- en ontruimingsinstallatie. Het bijbehorende veiligheidscertificaat hangt naast het "zenuwcentrum" van de installatie. Ook is het pand al lang voorzien van vele veiligheidscamera's die binnen en op eigen terrein gericht zijn en beelden vastleggen.
Tijdens feesten waren het personeel en beveiligers in het verleden al voorzien van portofoons en stonden dan met elkaar in verbinding via het eigen, officieel gekochte, portofoonkanaal. Dit laatste blijft zo omdat personeel en beveiligers nu eenmaal sneller signaleren dan een installatie en met name waken over andere zaken dan brand.
                      

10 mei 2016. Steeds meer reclamebelasting voor financiering centrummanager.
In een bij het Gerechtshof lopende procedure inzake het horecabedrijf "Brandpunt" aan de Kerkstraat geeft de gemeente aan dat met de reclamebelasting ook de Centrummanager wordt betaald. In feite betekent dit dan dat het grootste deel van de opbrengsten van de reclamebelasting opgaan aan indirecte kosten en de Kerstverlichting en er dan nog zeer weinig overblijft voor evenementen of zoals de gemeente het noemt "reuring".

4 mei 2016. Gemeentelijk Belastingkantoor gooit geld over de balk.
De heffingen inzake Onroerendzaakbelasting, Afvalstoffenheffing, Reclamebelasting etc. zijn onder de verantwoordelijkheid gesteld van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (hierna GBT). Ook de aanvragen voor kwijtschelding worden daar behandeld. Zo heeft een Almelose inwoner, zittende in de bijstand, een aanvraag ingediend. Op 30 maart 2016 kreeg deze inwoner een ontvangstbevestiging van de aanvraag om kwijtschelding. Daarin staat dat indien er geen automatische incasso is er uitstel van betaling is, maar indien er wel een automatische incasso dan is er GEEN uitstel van betaling. Een vreemde gang van zaken.
Bij brief van 7 april 2016 krijgt deze inwoner van het GBT een exact de zelfde brief en om het nog mooier te maken bij brief van 19 april 2016 komt er nogmaals een zelfde brief. Verwarring bij de inwoner en geld over de balk gooien van het GBT.


20 april 2016. Ontwikkeling nieuwe binnenstad einde aan kermis en grootschalige evenementen.
Ondernemers willen graag een bruisende binnenstad met veel activiteiten. Gezien de ontwikkelingen van het terug brengen van het water in de binnenstad, de pleinen in hartje Almelo en het planten van bomen aldaar zal niets meer en niets minder betekenen dat de grootschalige evenementen in de binnenstad voorbij zullen zijn. Het Centrumplein en het Waagplein zullen als zodanig verdwijnen. Het Waagplein wordt Waagstraat en het Centrumplein daar worden extra woningen tegenaan gebouwd en het plein zal voorzien worden van bomen. Waar moet de kermis dan staan. En de huidige warenmarkt, die al jaren bewust is uitgekleed daarna verzelfstandigd, komt ernstig in het gedrang. En welke nieuwe inwoner wil er straks nog een tot diep in de nacht voortdurend evenement voor de deur. Met de wetgeving in de hand kunnen die nieuwe bewoners die evenementen blokkeren. Zelfs bestaande horeca terrassen zouden nog wel eens onderwerp van discussie kunnen worden. Horeca en wonen gaat nu eenmaal niet samen.

20 april 2016. Afvalberg in Almelo nog lang niet onder controle.      

              

Zoals blijkt uit deze foto van afgelopen zaterdag bij het Vincent van Goghplein.