JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

                                      
                              LANDELIJK ACTUEEL

 

Rookverbod blijft ontdoken. Controle zeer beperkt

 

 

 

 


 

                                               22 mei 2019

                           

HomeActueel Archief

 

    

 

 

 

CONTACT FORMULIERHOMEACTUEEL
GEMEENTEN
HORECA
UWV
BURGER
ONDERNEMER
APV
BIBOB
PROSTITUTIE
VERDOVENDE MIDDELEN
CAMERATOEZICHT
MARKTVERORDENING
KANSSPELEN
BESTUURLIJKE BOETE
OMGEVINGSVERGUNNINGRAMPEN/CALAMITEITENAlGEMENE VOORWAARDEN

 

22 mei 2019 Gemeente Apeldoorn volledig onderuit inzake reclamebelasting.
De gemeente Apeldoorn heft reclamebelasting van de ondernemers in een door de gemeenteraad aangewezen gebied.
Een ondernemer in de Beekstraat verzet zich al jaren met hand en tand tegen deze vorm van belasting.
De belasting wordt geÔnd door Tribuut belastingcentrum en wordt vervolgens door de gemeente, na aftrek van de inningskosten overgeheveld naar de Stichting thans Vereniging Centrum Management.
In eerste aanleg werd het ingediende bezwaarschrift tegen de aanslag reclamebelasting ongegrond verklaard. Bij de Rechtbank Gelderland werd het beroep gegrond verklaard. Maar Tribuut is in hoger beroep naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gestapt en had dat dus achteraf gezien beter niet kunnen doen.
Het Hof had de hele zaak minutieus doorgespit en fileerde de vertegenwoordigend ambtenaar van Tribuut en de centrum manager die tevens als gevolmachtigde aanwezig was.
De aanslag bleek op het verkeerde adres te zijn gesteld namelijk op die van de bovenwoning en van woningen mag geen reclamebelasting worden geheven.
Daarnaast verbaasde het Hof zich er over dat diverse ondernemers die in het in de binnenstad aanwezige winkelcentrum Oranjerie gevestigd zijn geen aanslag reclamebelasting krijgen. Antwoord van de zijde van Tribuut en manager binnenstad dat deze niet vanaf de openbare weg te zien zouden zijn. Het Hof prikte dit direct door daar aan te geven dat door de ramen de achterliggende winkels met hun reclame zichtbaar zijn en dat als het winkelcentrum open is het voor een ieder toegankelijk is. Dus bij het uitsluiten van die ondernemers moet de afweging berusten of er ten aanzien daarvan een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Daar kwam geen antwoord op dus een stuk willekeur en rechtsongelijkheid.
En als kers op de juridische taart kwam het Hof met de overweging dat het, gelet op de minimale verantwoording van de verstrekte subsidie, niet op te maken valt of de reclamebelasting wel voor dat gebied wordt gebruikt en ook niet voor andere doeleinden wordt gebruikt.
De druk van het Hof werd zo groot dat de vertegenwoordigend ambtenaar van Tribuut, na schorsing, de aanslag heeft ingetrokken en het Hof dus geen inhoudelijke uitspraak zal doen en Tribuut alleen zal veroordelen in de proceskosten.
Deze uitspraak kan, gelet op hetgeen ter zitting is besproken, een grote weerslag hebben op alle aanslagen reclamebelasting omdat de kwestie Oranjerie en ontbreken van een goede verantwoording van de gebruikte middelen voor iedere ondernemer opgaat die reclamebelasting moet betalen.
Saillant detail is dat deze zaak over het jaar 2017 ging en er ondertussen ook al weer een hoger beroep, nu door de winkelier aangespannen, loopt bij het zelfde Hof voor 2018.

2 december 2016 Accepteer niet zo maar het gebruik van een digitale postbus.
Instanties als het UWV en DUO (studiefinanciering) proberen hun cliŽnten te dwingen om gebruik te maken van een digitale postbus. Daar komen dan brieven en besluiten in te zitten. Echter er is maar een fractie van de cliŽnten van het UWV of DUO die iedere dag in die postbus kijken. Het komt nogal eens voor dat die cliŽnten vergeten dat die postbus bestaat. En er kan alleen worden ingelogd met Digid. En als je daar enige tijd geen gebruik van maakt vervalt die ook weer en moet er een nieuwe Digid worden aangevraagd.
Maar het niet, nagenoeg iedere dag, kijken in de postbus betekent het missen van uitnodigingen voor een gesprek of het missen van beslissingen van het UWV of DUO. En dat kan zeer nadelig uitpakken. Het niet komen opdagen voor een gesprek bij het UWV kan leiden tot vermindering of intrekken van de uitkering. Of zoals al heeft plaatsgevonden het niet meer in bezwaar kunnen gaan tegen negatieve besluitvorming omdat de termijn waarbinnen bezwaar moet worden ingesteld verstreken blijkt te zijn.
JEEJAR heeft voor cliŽnten brieven verstuurd dat die cliŽnten van het UWV alleen per reguliere post brieven wensen te ontvangen.  Het UWV moet daaraan mee werken en bevestigd ook een dergelijke afspraak. Ook DUO moet daarin open staan.

 

23 september 2016. Nieuw logo van  De RECHTSPRAAK.
                      
De Centrale Raad van Beroep te Utrecht maakt als eerste gebruik van het nieuwe logo van de Rechtspraak. Het oude logo werd als te weinig herkenbaar beschouwd voor de burger en in feite wordt vrouwe Justitia weer in ere hersteld.

16 maart 2016 PAS OP voordat u een rechtsbijstandverzekering afsluit.
Proefondervindelijk waarschuwen wij hiervoor. Niet iedere rechtsbijstandverzekeraar doet wat hij belooft. Door de uitspraak van het Europese Hof en in navolging daarvan door de Hoge Raad wringen veel rechtsbijstandverzekeraars zich in allerlei bochten om maar te voorkomen dat cliŽnten hun eigen juridische vertegenwoordiger kiezen in zaken waarvoor geen advocaat nodig is. En dat zijn dus ondermeer procedures tegen het UWV. Indien de rechtsbijstandverzekeraar de zaak zelf met eigen mensen mag doen is er geen vuiltje aan de lucht. Wil men echter naar een andere juridische vertegenwoordiger dan wordt er uit een ander vaatje getapt. Ondertussen hebben een aantal rechtsbijstandverzekeraar al hun polis voorwaarden gewijzigd en zijn de vergoedingen of de dekkingen opeens drastisch verlaagd. Zo is er een rechtsbijstandsverzekering die van mening is dat ze zelf wel cliŽnten helpen in bezwarenprocedures, maar indien door die cliŽnt een ander wordt aangewezen dan opeens die bezwarenprocedure niet meer als onafhankelijk wordt beschouwd. En als een cliŽnt van mening is dat de juridische ondersteuning door een ander door de verzekeraar dient plaats te vinden dan wordt dat opeens niet meer vergoed. Deze opstelling zal dan wel weer leiden tot klachtenprocedures en tenslotte bij het Kifid als finale beslisser over het handelen van de verzekeraars.

3 oktober 2015. CliŽnten mogen ten allen tijde zelf rechtsbijstandsverlener aanwijzen.
Europees Hof: rechtsbijstandverzekeraars moeten vrije advocaatkeuze bieden.
Hof van Justitie heeft bepaald dat rechtsbijstandverzekeraar de verzekerden een vrije advocaatkeuze moet bieden. Verzekeraars mogen niet in de verzekeringsovereenkomst opnemen dat de kosten voor een externe rechtsbijstandsverlener 'slechts vergoed worden indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed'.

De vrije advocaatkeuze geldt bij alle procedures, dus ook procedures waarvoor procesvertegenwoordiging niet verplicht is, stelt het Hof verder vast.

Het argument van de verzekeraars dat vrije advocaatkeuze grote gevolgen zou hebben voor de hoogte van de verzekeringspremies, wijst het Europese Hof van Justitie van de hand. 'Met betrekking tot de kwestie van de hoogte van de verzekeringspremies moet worden gepreciseerd dat de verschillende manieren waarop de verzekerde zijn recht op vrij keuze van rechtshulpverlener kan uitoefenen, niet uitsluiten dat in bepaalde gevallen beperkingen kunnen worden gesteld aan de kosten die door de verzekeraars worden vergoed.
Ondertussen is gebleken dat dit vermeende probleem geen sprake is, dat de verzekeringspremies niet omhoog zijn gegaan maar dat de hoogte van de dekking voor procedures door de rechtsbijstandverzekeraars dramatisch naar beneden zijn bijgesteld. Dit waarschijnlijk om andere advocatenkantoren buiten de deur te houden aangezien die voor die nieuwe lage dekking geen procedure kunnen "draaien".

De zaak kwam bij het Hof nadat de Hoge Raad had verzocht om een prejudiciŽle beslissing  tegen DAS Rechtsbijstand. De betrokkene had geŽist dat hij zelf een advocaat mag kiezen in een procedure om een schadevergoeding tegen zijn voormalige werkgever wegens 'kennelijk onredelijk ontslag'. DAS stelt zich op het standpunt dat het recht op vrije advocaatkeuze pas ontstaat op het moment dat de rechtsbijstandverzekeraar beslist dat de zaak niet door een eigen jurist kan worden gedaan, maar dat een externe advocaat moet worden ingeschakeld.

Een dergelijke restrictieve uitleg kan niet worden aanvaard, aldus het Hof. ĎVoor de uitlegging van een bepaling van Unierecht moet echter niet enkel rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context en de doelstellingen die de regeling waarvan zij deel uitmaakt, nastreeft.í Die context leidt ertoe dat de verzekerde Ďin het kader van gerechtelijke of administratieve procedures zelf zijn advocaat moet kunnen kiezen of elke andere persoon met kwalificaties die door het nationale recht worden erkend,í aldus het Hof. En dat betekent dat JEEJAR v.o.f. ook onder die kwalificatie valt.

26 februari 2015. Rechtbank Overijssel verbiedt pensioengat militairen.
De Rechtbank Overijssel heeft bij uitspraak van 24 februari 2015 de Minister van Defensie opgedragen om het wachtgeld van een militair, die in beroep was gegaan, door te betalen tot dat deze de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt zoals bedoeld in artikel 7a, eerste lid van de AOW. En daarmee dicht de Rechtbank in feite het pensioengat.
Het College van de Rechten heeft op 1 september 2014 geoordeeld dat de Minister van Defensie verboden onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt door de wachtgelduitkering van medewerkers op wie het Sociaal Beleidskader 2004 van toepassing is, te beŽindigen bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.
En dus komt de Rechtbank, onder verwijzing naar het oordeel van het College van de Rechten van de mens in strijd is met artikel 3 van de Wet gelijke behandeling leeftijd bij arbeid en artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en artikel 1 van de Grondwet en dat de toepassing van artikel 17, eerste lid, aanhef en onder a van het Wachtgeldbesluit, in het onderhavige geval, buiten toepassing dient te blijven.
Gezien dit oordeel betekent dat het zogenaamde WAO gat dus onrechtmatig is.
Uitspraak is weer te vinden op Rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBOVE:2015:974).


4 februari 2015.  Er zijn veel politieambtenaren in uniform die geen wapen mogen dragen.
Het terrorisme en vooral IS zorgt voor een substantiŽle dreiging inzake de veiligheid in Nederland. Zo heeft de hoogste politiebaas zijn politiemensen opdracht gegeven hun wapen mee naar huis te nemen. Er zijn echter ook veel politiemensen die wel een uniform aanhebben maar nog nooit op een politieschool hebben gezeten of niet voldaan hebben een de eisen om een dergelijk wapen te dragen. En die politiemensen gaan in uniform ook naar huis en hebben dus geen bescherming voor zichzelf. Gaat voor die politiemensen nu gelden dat zij niet meer in uniform naar huis en omgekeerd naar het werk mogen. Het lijkt er op alsof daar niet over nagedacht is.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres:  Postbus 815
            7600 AV Almelo

Bezoekadres: Terras 36 te Almelo
             
Tlf:        0546-802635
 
Mobiel: 0640920630 (bij spoed)
Fax:      0546-802635
E-mail: info@jeejar.nl