JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

                                      
                              LANDELIJK ACTUEEL

 

Rookverbod blijft ontdoken. Controle zeer beperkt

 

 

 

 


 

                                               04 January 2017

                           

HomeActueel Archief

 

    

 

 

 

CONTACT FORMULIERHOMEACTUEEL
GEMEENTEN
HORECA
UWV
BURGER
ONDERNEMER
APV
BIBOB
PROSTITUTIE
VERDOVENDE MIDDELEN
CAMERATOEZICHT
MARKTVERORDENING
KANSSPELEN
BESTUURLIJKE BOETE
OMGEVINGSVERGUNNINGRAMPEN/CALAMITEITENAlGEMENE VOORWAARDEN

 

12 december 2016 Accepteer niet zo maar het gebruik van een digitale postbus.
Instanties als het UWV en DUO (studiefinanciering) proberen hun cliŽnten te dwingen om gebruik te maken van een digitale postbus. Daar komen dan brieven en besluiten in te zitten. Echter er is maar een fractie van de cliŽnten van het UWV of DUO die iedere dag in die postbus kijken. Het komt nogal eens voor dat die cliŽnten vergeten dat die postbus bestaat. En er kan alleen worden ingelogd met Digid. En als je daar enige tijd geen gebruik van maakt vervalt die ook weer en moet er een nieuwe Digid worden aangevraagd.
Maar het niet, nagenoeg iedere dag, kijken in de postbus betekent het missen van uitnodigingen voor een gesprek of het missen van beslissingen van het UWV of DUO. En dat kan zeer nadelig uitpakken. Het niet komen opdagen voor een gesprek bij het UWV kan leiden tot vermindering of intrekken van de uitkering. Of zoals al heeft plaatsgevonden het niet meer in bezwaar kunnen gaan tegen negatieve besluitvorming omdat de termijn waarbinnen bezwaar moet worden ingesteld verstreken blijkt te zijn.
JEEJAR heeft voor cliŽnten brieven verstuurd dat die cliŽnten van het UWV alleen per reguliere post brieven wensen te ontvangen.  Het UWV moet daaraan mee werken en bevestigd ook een dergelijke afspraak. Ook DUO moet daarin open staan.

 

23 september 2016. Nieuw logo van  De RECHTSPRAAK.
                      
De Centrale Raad van Beroep te Utrecht maakt als eerste gebruik van het nieuwe logo van de Rechtspraak. Het oude logo werd als te weinig herkenbaar beschouwd voor de burger en in feite wordt vrouwe Justitia weer in ere hersteld.

16 maart 2016 PAS OP voordat u een rechtsbijstandverzekering afsluit.
Proefondervindelijk waarschuwen wij hiervoor. Niet iedere rechtsbijstandverzekeraar doet wat hij belooft. Door de uitspraak van het Europese Hof en in navolging daarvan door de Hoge Raad wringen veel rechtsbijstandverzekeraars zich in allerlei bochten om maar te voorkomen dat cliŽnten hun eigen juridische vertegenwoordiger kiezen in zaken waarvoor geen advocaat nodig is. En dat zijn dus ondermeer procedures tegen het UWV. Indien de rechtsbijstandverzekeraar de zaak zelf met eigen mensen mag doen is er geen vuiltje aan de lucht. Wil men echter naar een andere juridische vertegenwoordiger dan wordt er uit een ander vaatje getapt. Ondertussen hebben een aantal rechtsbijstandverzekeraar al hun polis voorwaarden gewijzigd en zijn de vergoedingen of de dekkingen opeens drastisch verlaagd. Zo is er een rechtsbijstandsverzekering die van mening is dat ze zelf wel cliŽnten helpen in bezwarenprocedures, maar indien door die cliŽnt een ander wordt aangewezen dan opeens die bezwarenprocedure niet meer als onafhankelijk wordt beschouwd. En als een cliŽnt van mening is dat de juridische ondersteuning door een ander door de verzekeraar dient plaats te vinden dan wordt dat opeens niet meer vergoed. Deze opstelling zal dan wel weer leiden tot klachtenprocedures en tenslotte bij het Kifid als finale beslisser over het handelen van de verzekeraars.

3 oktober 2015. CliŽnten mogen ten allen tijde zelf rechtsbijstandsverlener aanwijzen.
Europees Hof: rechtsbijstandverzekeraars moeten vrije advocaatkeuze bieden.
Hof van Justitie heeft bepaald dat rechtsbijstandverzekeraar de verzekerden een vrije advocaatkeuze moet bieden. Verzekeraars mogen niet in de verzekeringsovereenkomst opnemen dat de kosten voor een externe rechtsbijstandsverlener 'slechts vergoed worden indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed'.

De vrije advocaatkeuze geldt bij alle procedures, dus ook procedures waarvoor procesvertegenwoordiging niet verplicht is, stelt het Hof verder vast.

Het argument van de verzekeraars dat vrije advocaatkeuze grote gevolgen zou hebben voor de hoogte van de verzekeringspremies, wijst het Europese Hof van Justitie van de hand. 'Met betrekking tot de kwestie van de hoogte van de verzekeringspremies moet worden gepreciseerd dat de verschillende manieren waarop de verzekerde zijn recht op vrij keuze van rechtshulpverlener kan uitoefenen, niet uitsluiten dat in bepaalde gevallen beperkingen kunnen worden gesteld aan de kosten die door de verzekeraars worden vergoed.
Ondertussen is gebleken dat dit vermeende probleem geen sprake is, dat de verzekeringspremies niet omhoog zijn gegaan maar dat de hoogte van de dekking voor procedures door de rechtsbijstandverzekeraars dramatisch naar beneden zijn bijgesteld. Dit waarschijnlijk om andere advocatenkantoren buiten de deur te houden aangezien die voor die nieuwe lage dekking geen procedure kunnen "draaien".

De zaak kwam bij het Hof nadat de Hoge Raad had verzocht om een prejudiciŽle beslissing  tegen DAS Rechtsbijstand. De betrokkene had geŽist dat hij zelf een advocaat mag kiezen in een procedure om een schadevergoeding tegen zijn voormalige werkgever wegens 'kennelijk onredelijk ontslag'. DAS stelt zich op het standpunt dat het recht op vrije advocaatkeuze pas ontstaat op het moment dat de rechtsbijstandverzekeraar beslist dat de zaak niet door een eigen jurist kan worden gedaan, maar dat een externe advocaat moet worden ingeschakeld.

Een dergelijke restrictieve uitleg kan niet worden aanvaard, aldus het Hof. ĎVoor de uitlegging van een bepaling van Unierecht moet echter niet enkel rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context en de doelstellingen die de regeling waarvan zij deel uitmaakt, nastreeft.í Die context leidt ertoe dat de verzekerde Ďin het kader van gerechtelijke of administratieve procedures zelf zijn advocaat moet kunnen kiezen of elke andere persoon met kwalificaties die door het nationale recht worden erkend,í aldus het Hof. En dat betekent dat JEEJAR v.o.f. ook onder die kwalificatie valt.

26 februari 2015. Rechtbank Overijssel verbiedt pensioengat militairen.
De Rechtbank Overijssel heeft bij uitspraak van 24 februari 2015 de Minister van Defensie opgedragen om het wachtgeld van een militair, die in beroep was gegaan, door te betalen tot dat deze de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt zoals bedoeld in artikel 7a, eerste lid van de AOW. En daarmee dicht de Rechtbank in feite het pensioengat.
Het College van de Rechten heeft op 1 september 2014 geoordeeld dat de Minister van Defensie verboden onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt door de wachtgelduitkering van medewerkers op wie het Sociaal Beleidskader 2004 van toepassing is, te beŽindigen bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.
En dus komt de Rechtbank, onder verwijzing naar het oordeel van het College van de Rechten van de mens in strijd is met artikel 3 van de Wet gelijke behandeling leeftijd bij arbeid en artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en artikel 1 van de Grondwet en dat de toepassing van artikel 17, eerste lid, aanhef en onder a van het Wachtgeldbesluit, in het onderhavige geval, buiten toepassing dient te blijven.
Gezien dit oordeel betekent dat het zogenaamde WAO gat dus onrechtmatig is.
Uitspraak is weer te vinden op Rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBOVE:2015:974).


4 februari 2015.  Er zijn veel politieambtenaren in uniform die geen wapen mogen dragen.
Het terrorisme en vooral IS zorgt voor een substantiŽle dreiging inzake de veiligheid in Nederland. Zo heeft de hoogste politiebaas zijn politiemensen opdracht gegeven hun wapen mee naar huis te nemen. Er zijn echter ook veel politiemensen die wel een uniform aanhebben maar nog nooit op een politieschool hebben gezeten of niet voldaan hebben een de eisen om een dergelijk wapen te dragen. En die politiemensen gaan in uniform ook naar huis en hebben dus geen bescherming voor zichzelf. Gaat voor die politiemensen nu gelden dat zij niet meer in uniform naar huis en omgekeerd naar het werk mogen. Het lijkt er op alsof daar niet over nagedacht is.

8 januari 2015. P.R de Vries in de fout inzake moordpartij in Frankrijk.
Gisteravond ging P.R. de Vries, als misdaad verslaggever, behoorlijk de fout in door de aanslag bijna recht te praten door aan te geven dat de spotprenten van Charlie Hebdo ten opzicht van de Islam wel zeer kwetsend zouden zijn geweest. Dus een duidelijk eigen mening daarover van de Vries.
Daphne Deckers probeerde daarop een volstrekt terechte vraag te stellen dat indien daar dan (zeer kwetsende spotprenten) sprake zou zijn dit dan niet aan de rechter zou moeten worden voorgelegd. Deze terechte opmerking werd echter in de uitzending van RTL Boulevard volledig ondergesneeuwd en kwam niet meer ter sprake.
Mijnheer de Vries eigen rechter spelen mag niet ook niet in Frankrijk. Het is aan de Rechter te bepalen of iets wel of niet kan. Zo zit ons democratisch systeem in elkaar. En als u iets als kwetsend ervaart dan stapt toch ook naar de rechter.

3 juli 2014. Eenvoudige kantonrechterprocedure via internet.
Het is mogelijk om eenvoudige geschillen, zoals huur en detailhandelskwesties onder het berdrag van Ä 25.000,00 bij de kantonrechter via het internet te voeren. Er zit echter wat addertjes onder het gras en dat is dat beide partijen in moeten stemmen met die internet procedure en er geen hoger beroep tegen mogelijk is. En er zijn maar twee rechtbanken, sector kanton, die dit soort zaken behandelen en die zitten in Den Bosch en Rotterdam. Misschien toch een dode mus.

14 augustus 2013 Kamer van Koophandel dient zorgvuldig te zijn met Handelsregister.

De Handelsregisterwet 2007 (artikel 6 en 18) en het Handelsregister Besluit (artikel 4 en 5) geven aan dat de Kamer van Koophandel inschrijvingen of wijzigingen in het handelsregister niet zo maar klakkeloos mogen accepteren. Er moet een inspanningsverplichting worden gepleegd door de Kamer van Koophandel om de bevestiging te krijgen dat hetgeen wordt voorgesteld ook realiteit is. Aldus het College van Beroep voor het bedrijfsleven bij vonnis van 28 maart 2013. Echter wat wel verbazingwekkend in de motivering van het vonnis is is dat diegene die de opgave doet van inschrijving of wijziging daarvoor verantwoordelijk is dat deze juist is en dat de Kamer van Koophandel daar in feite van uit moet kunnen gaan. En dan komt het: "Een onderzoek van de kamer houdt niet in dat op alle mogelijke onjuistheden wordt gecontroleerd; daartoe ontbreekt de mankracht en het zou ook een ongewenste verzwaring van de administratieve lasten met zich meebrengen"
Dus de wetgever stelt verplichtingen op in wetgeving die, volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven maar summier uitgevoerd behoeven te worden gelet op de beperkte aanwezigheid van menskracht en mogelijke verhoging van de administratieve lasten. Dat is nog eens wat anders dan de uitvoering van de wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur). Daar verzuipt een ondernemer in de administratieve lasten. Het is voor het eerst dat een rechtscollege het ontbreken aan menskracht als grondslag accepteert om taken niet zorgvuldig uit te voeren. En dat geldt ook voor de administratieve lasten. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft nog nooit geaccepteerd dat een overheidsorgaan iets niet doet, bijvoorbeeld handhaven, omdat de menskracht ontbreekt.
Maar de uitspraak noopt de Kamers van Koophandel tot voorzichtigheid om niet zo maar alles aan te nemen van de kamer voorgeschoteld krijgt.
En voor de insiders. Er is geen register zo vervuild met onvolledig, onjuiste of achterhaalde gegevens dan het Handelsregister. Zo staan er bij verenigingen of stichtingen nog personen vermeld die al lang overleden zijn.

8 maart 2013 Debacle Haren had voorkomen kunnen worden.
Achteraf praten is altijd makkelijk. Maar inzake het feestje in Haren heeft het openbaar bestuur lang zitten slapen. Maar wat wil je met een nieuwe burgemeester die het nog moet "leren". En ambtenaren die niet zijn opgeleid om hier mee om te gaan of zelfs maar een behoorlijk advies kunnen afgeven.
Het kan ook anders. Jaren geleden was er bij een jaarlijks pinksterfeest in een kleine dorpskern, die pas bij een grotere gemeente was gevoegd, een melding bij de organiserende stichting een telefax binnengekomen met daarin een dreiging met een aanslag. Dit werd op de ambtelijk mat neergelegd en in dit geval bij een ambtenaar met de opleiding Hoger Bestuur Ambtenaar en bekend met politie optredens, die ook nog eens zes jaar lang gedetacheerd was geweest bij de politie. Deze ambtenaar vroeg eerst via zijn interne kanalen bij de toenmalige CID en CRI na of de dreiging serieus diende te worden genomen of dat deze in de prullenbak kon. De politie gaf aan niet zeker te kunnen zeggen of dit prullenbak waardig was of niet. Daarop had deze ambtenaar nog geen uur nodig om zijn burgemeester van de ernst van de situatie onder ogen te brengen en met name nu de politie niet met zekerheid kon zeggen of dit allemaal wel als serieus diende te worden genomen. Op de vraag van de ambtenaar volle inzet of niet gaf de burgemeester opdracht op een volle inspanningsverplichting te leveren. Bij de opbouw van het terrein werd dit volledig omsloten door een omheining en werd een beveiligingsbedrijf ingehuurd bij de toegang.
De gemeente zelf ging over tot het inrichten van een centrale post met kaarten en volledige communicatie middelen, zowel intern als extern, inclusief zenders. Alle vrijwilligers van de organisatie, de beveiligers en de ambtenaren werden voorzien van portofoons, ieder met een eigen kanaal, alles gestuurd vanuit de ter plaatse aanwezige centrale post. In het dorp werd extra gepatrouilleerd door stadstoezicht en de politie.
Het waren rustige en gecontroleerde feestdagen in deze dorpskern met bewoners van die kern die iedereen bedankten voor hun inzet.
Indien dit in Haren ook was gebeurd en de toegangswegen op grond van een noodverordening zouden zijn gesloten, waaronder natuurlijk het station, en indien er een Centrale Post zou zijn opgericht en tegenwoordig kan dat ook nog met extra cameratoezicht dan had deze burgemeester met een minimale inzet aan personeel de zaak in bedwang kunnen houden.


5 februari 2013.
College bescherming persoonsgegevens van brullende tijger naar spinnende poes.
Het College bescherming persoonsgegevens was in het verleden de waakhond voor iedere aantasting van de privacy. Zo was bij het begin van het eerste cameratoezicht dit college zeer kritisch inzake het live meekijken met de beelden, het opnemen, opslaan, bewaren en gebruiken van de beelden. Nu is er van brullende tijger niets meer overgebleven. Terug in de mand. Bijvoorbeeld bij cameratoezicht daar is het College van mening dat zij daarin geen rol meer kan spelen. Daar gelden andere en volgens het College zwaardere regels, die de privacy beter zouden beschermen. En wat indien het plaatsen van de camera's in strijd met de wettelijke regels is. Dan nog vindt het College dat er geen taak voor haar is. Indien bijvoorbeeld een gemeente, zoals de gemeente Almelo, in het voorbijgaan aan de regels in de Gemeentewet toch tot permanent cameratoezicht overgaat dat er dan andere wegen zijn om die gemeente aan te pakken. Welke regels het College dan op het oog heeft wordt er echter niet bijgezegd. In principe is het dan aan de gemeenteraad om daar wat van te vinden. Maar als die raad er niets van vindt dan kan er rustig illegaal worden opgenomen, bewaard etc. etc.
Indien er gebruik wordt gemaakt van die beelden om een vermoedelijke verdacht te veroordelen voor het plegen van een strafbaar feit dan heeft de advocaat het voor het inkoppen. Onrechtmatig verkregen bewijs niets meer en niets minder.
Maar cameratoezicht kan en mag alleen maar indien het hoogste orgaan in de gemeente en dat is nog steeds de gemeenteraad daar mee akkoord gaat. En dan moet er nog aan allerlei formaliteiten worden voldaan en moet het publiek door middel van borden gewaarschuwd worden dat er sprake is van cameratoezicht. In Almelo wel camera's maar geen enkel waarschuwingsbord laat staan een raadsbesluit.


4-03-2010 Hypotheekrente gaat heersen over landelijke verkiezingen.

De Nederlandse economie is voor een groot deel gebouwd op de opbrengsten van het aardgas. Daarnaast heeft de economie niet zo veel meer voor te stellen. Nederland heeft, naast het aardgas, een groot deel van haar economie opgebouwd aan de regeling inzake de hypotheek. Vele landen zijn daar jaloers op. Het aantasten van die wetmatigheid van aftrek en regelgeving zal een ongekend effect hebben op de Nederlandse economie. Het bouwen van nieuwe huizen en kunnen kopen van een eigen huis heeft er als sinds vele tientallen jaren voor gezorgd dat het, op dat deel, goed gaat met Nederland. Aantasten van bestaande rechten betekent krimp in de economie. En niet alleen ten aanzien van de bouw van huizen maar ook van alles wat daar direct mee te maken heeft. Keukenbouwers, schilders, installatiebedrijven etc. etc. alles hangt aan de bouw vast. Een gelijk effect heeft de wettelijke rente. Indien het lenen van geld duurder wordt is het ook afgelopen met de bouw. Indien de hypotheek rechten worden aangetast is het ook afgelopen met de bouw en alles wat er bij hoort. Politieke partijen moeten zich daar zeer bewust van zijn. D66 is nu al van mening dat er zwaar op de hypotheek bezuinigd kan worden. Een aflossingsvrije hypotheek  is er dan niet meer bij. Veel nieuwkomers op de markt met een hoge hypotheek hebben altijd gedacht dat zij in de toekomst meer loon zouden krijgen en dus de hypotheek zouden kunnen aflossen. Echter de werkelijkheid is anders. Geen loonsverhoging meer en soms zelfs geen baan meer. Deze huizenbezitters leven aan de rand van de afgrond. En als ze failliet gaan waar gaan zij dan wonen ??

1-10-2009 Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.
Deze wet is per heden ingegaan. Simpel komt het er op neer dat de Algemene wet bestuursrecht is aangepast alsmede een aantal wetten en gemeentelijke verordeningen die termijnen kennen bij het afdoen van aanvragen om vergunning.
Een overheidsorgaan die niet binnen de wettelijke termijn een aanvraag om vergunning afdoet of geen beslissing op een bezwaarschrift heeft afgehandeld moet daarvoor een boete gaan betalen. Wat de aanvrager of in dit geval volgens de nieuwe wet de  belanghebbende moet doen is de gemeente in gebreke stellen. Verstandig is dus omdat met een aangetekende brief te doen. Daarna heeft het overheidsorgaan nog twee weken de tijd om een besluit te nemen. Doet het overheidsorgaan dat niet dan begint de boete te lopen. De eerste 14 dagen Ä 20,00 per dag, de tweede 14 dagen Ä 30,00 per dag en de derde 14 dagen Ä 40,00 per dag. Dus maximaal 42 dagen en een maximale boete van Ä 1260,00.
De vraag is of daar een gemeente wakker van ligt. Het is toch alleen maar gemeenschapsgeld. Een groter belang is dat er bij nalatigheid van een overheidorgaan  de rechter kan worden ingeschakeld om corrigerend op te treden.
En natuurlijk zijn er door onze Tweede Kamer weer uitzonderingen bedacht. Zoals de Vreemdelingenwet en de WIA en Wajong. Bij de laats genoemden zijn het dus de uitkeringsgerechtigden, die financieel toch al in de problemen zitten, die worden gepasseerd. Het UWV heeft er blijkbaar een dusdanige organisatorische puinhoop van dat het tot 2012 mag duren voor dat de problemen bij het UWV behoren te zijn opgelost. De Tweede Kamer heeft haar sociale gezicht al lang verloren en dat blijkt thans. Meer dan 200.000  cliŽnten hebben met het UWV te maken en velen hebben aan den lijve ondervonden wat dat betekent, die organisatorische puinhoop. Daar is tot op heden nog sprake van. En cliŽnten van het UWV blijven tot 2012 de dupe en kunnen daardoor nog steeds in grote financiŽle problemen terecht komen. Tijd voor nieuwe verkiezingen.

Dienstenrichtlijn en "Lex silencio positivo" wat betekent het voor de burger.
De Dienstenrichtlijn heeft te maken met Europese wetgeving. Regelgeving waar de Nederlandse burgers niet voor naar de stembus willen gaan maar wel directe invloed heeft op de handel en wandel van die zelfde burgers. Europa gaat voor vrij verkeer van goederen, werk, diensten en kapitaal. Werk en diensten mag niets in de weg worden gelegd. Ook niet op plaatselijk niveau. Gemeentelijke wetgeving bijvoorbeeld in de Algemeen Plaatselijke Verordening komt daarmee onder druk te staan. In de APV mogen dan geen belemmerende regels worden opgenomen. Het vervolg daarop is het begrip: "Lex silencio positivo". Dat wil zeggen, indien iemand een verzoek om vergunning heeft gedaan en de gemeente geeft daarop binnen een bepaalde termijn geen reactie dan is de vergunning verleend. Voor de aanvrager van de vergunning natuurlijk zeer positief. Voor derde belanghebbenden natuurlijk zeer negatief. De stil zittende overheid zorgt er dan voor dat de vergunning op grond van de wet verleend is. En de belanghebbenden hebben het nakijken. En dat geldt dan voor heel veel soorten vergunningen. De regering heeft een tijdelijke wet in voorbereiding op grond waarvan diverse wettelijke bepalingen worden uitgesloten. Dit betekent dat die vergunningen niet zo maar van rechtswege verleend kunnen zijn. Zoals de Drank- en Horecawet vergunning.
Bijzonder hierbij is dat de plaatselijke wetgever (dus de gemeenteraad) tot 2012 de tijd heeft op aan te geven welke regels er gaan gelden voor de plaatselijke verordeningen waaronder  de Algemeen Plaatselijke Verordening en de Horecaverordening.
De regering is van plan, om de tijd tot 2012 te kunnen overbruggen, een nood/reparatie- wetgeving in het leven te roepen voor de landelijke en gemeentelijke wetgever.
Wel is duidelijk dat na 2012 de gemeenten onder zware druk komen te staan betreffende hun eigen vergunningen stelsels

12-03-2009
Europese Hof bepaald dat ook langdurig zieken recht op vakantiegeld hebben.

Werknemers die langdurig ziek zijn blijven hun recht op vakantiegeld behouden. Veel werknemers bepalen dat na 6 maanden ziek zijn er geen recht meer bestaat op de verdere opbouw van vakantiegeld. Het Europese Hof heeft thans echter bepaald dat ook na 6 maanden ziekte er gewoon vakantiegeld wordt opgebouwd. In de Ziektewet "zitten" kan in beginsel maximaal 24 maanden. Bij een Ziektewet periode van 24 maanden betekent dit dat bij een doorlopende opbouw van het vakantiegeld aan het einde van de periode van 24 maanden bijna 2 maandlonen extra moeten worden uitgekeerd.
Het betekent tevens dat na het verstrijken van die periode de arbeidsverhouding tevens ten einde is op medische gronden. Tevens is de zieke werknemer dan al terechtgekomen in de handen van het UWV. 

12-01-2009 Politie, brandweer en ambulance krijgen nieuw geluidssignaal.
Vanaf 1 maart 2009 krijgen nieuwe politie, brandweer en ambulance voertuigen het geluidssignaal dat u zo juist bij het aanklikken van deze pagina hebt gehoord. De nieuwe sirene kent een lage toon van 375 hertz en een hoge toon van 500 hertz en het minimale volume wordt verhoogd van 100 naar 110 dB. Dus alle hulpdiensten krijgen ťťn zelfde sirene.
Ook zwaailichten, flitslichten en lichtbalk worden uitgevoerd in een vastgestelde kleur blauw. Daarnaast moest er ook een geel zwaai- of flitslicht worden gevoerd.
De gehele aanpassing kent echter wel een overgangstermijn. Huidige voortuigen moeten uiterlijk 1 januari 2014 zijn omgebouwd. Dit betekent dat er vanaf 1 maart 2009 er in feite een nieuw geluid bijkomt en per 1 januari 2004 er nog ťťn overblijft en de alom bekende signalen van de politie, brandweer en ambulance verdwijnen. Klik hier voor het nieuwe geluidsignaal.

 

21 september 2007
Gemeenten worden verantwoordelijk voor alcohol verstrekkende detailhandel.

In de opvolging van de troonrede komt naar voren dat gemeenten verantwoordelijk worden voor het verstrekken van alcoholhoudende drank aan jongeren. Dit betekent onder de 16 jaar geen zwak-alcoholhoudende drank (bijv. bier) en onder de 18 jaar geen sterke drank (bijv. jenever).
Tot nu toe is de Voedsel en Waren Autoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op de detailhandel en de verkoop van alcohol aan onder de leeftijdsgrens.
Blijkbaar ligt er, gezien het gestelde naar aanleiding van de troonrede, het voornemen om de gemeenten daarvoor verantwoordelijk te maken. Hieruit kan niets anders worden geconcludeerd dan dat de Voedsel en Waren Autoriteit haar werk niet aan kan en vervolgens de verantwoordelijkheid doorschuift naar de gemeenten. De gemeenten krijgen voor die bevoegdheid geen euro cent. Vervolgens zal de VWA de gemeenten aanspreken op het uitvoeren, de handhaving en toezicht op dat beleid. Iets wat de VWA niet aan kan wordt door gespeeld naar de gemeenten die er vervolgens door die zelfde VWA op worden aangesproken dat niet wordt voldaan aan de eisen van de wet. Hier is er duidelijk sprake van het gezegde de pot verwijten dat de kachel zwart ziet. Wat de VWA niet heeft kunnen waarmaken komt nu op het bordje van de gemeenten te liggen die de betreffende situatie niet zelf kon handhaven en die dan de gemeenten daarop gaat aanspreken. De gemeenten en met hen de VNG mogen wel alert zijn op de wettelijke tekst van de Drank- en Horecawet die dat alles moet gaan regelen.

4 mei 2007 Politie houdt meer registers bij dan die bij wet zijn vastgelegd.
Naast Den Haag blijken ook andere politiekorpsen databanken te hebben waarin allerlei zaken worden vastgelegd. De politie kent op grond van de wet het Bedrijfsprocessen Systeem en het CID register. Echter thans blijken er nog veel meer gegevens te worden opgeslagen over personen op een andere manier dan voorschreven bij wet. Nu is iedere gestructureerde vastlegging van persoonsgegevens gebonden aan hetgeen daaromtrent is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en moeten deze registers worden aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Het is maar zeer de vraag of daarvan ook feitelijk sprake is. Dat er bij de situatie in Den Haag de zaak wordt voorgelegd aan dit College geeft al aan dat dit College hiervan niets afweet. De politie die geacht wordt de wet te handhaven overtreedt zelf de wet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres:  Postbus 815
            7600 AV Almelo

Bezoekadres: Terras 36 te Almelo
             
Tlf:        0546-802635
 
Mobiel: 0640920630 (bij spoed)
Fax:      0546-802635
E-mail: info@jeejar.nl