JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               18 januari 2013

 

HomeTerug

 

Advocatuur niet blij met betere toegankelijkheid kantonrechter.
Natuurlijk niet, aangezien het bij de advocatuur alleen maar draait om geld. De advocatuur is op zich al tegen iedere verandering die een vereenvoudiging van wetgeving betekent. Op zich is het al vreemd dat alleen de advocatuur gebruik kan maken van het procederen op kosten van onvermogen. Juridische ondersteuners die geen advocaat zijn zijn daarvan uitgesloten. In principe is er dan ook sprake met het strijdig handelen met het beginsel dat een persoon zijn eigen raadsman mag uitzoeken en dat zou in principe moeten kunnen betekenen er geen sprake hoeft te zijn van een advocaat. Het Nederlandse wetgevingstelsel zit echter zo in elkaar dat de advocatuur wordt beschermd en er op de markt van rechtsondersteuning geen sprake is van een vrije toegankelijkheid.
Dat de drempel bij de Kantonrechter lager wordt is ook goed voor de portemonnee van de burger. Want wie gaat er nu voor een kapotte wasmachine naar een advocaat. Die advocaat is zo duur daar kun je gemakkelijk een nieuwe wasmachine voor kopen. En zo gaat het met veel consumptie goederen. Daarnaast is de laagdrempeligheid van belang voor de bescherming van de consument ten opzichte van de fabrikant en detailhandel. Detaillisten zullen nu nog meer moeten gaan doen met betrekking tot het geven van garanties en service. Het bijkopen van garantie is nu al te gek voor woorden, maar zal in de toekomst verdwijnen. Gaat een product snel kapot en de verkoper wil geen oplossing dan is de weg naar de Kantonrechter snel gemaakt gezien de laagdrempeligheid

23-06-2009 Hoeveel onwaarheden mag een Minister President vertellen.
De brand in het Catshuis en het feit dat daar een schilder bij om het leven is gekomen zorgt weer voor veel beroering. Dat mag ook wel nu er een dodelijk slachtoffer te betreuren is. Er zijn onderzoeken geweest en die hebben blijkbaar tot bepaalde conclusies geleid. Nu heeft vervolgens de landsadvocaat en stokje gestoken voor het publiceren van deze conclusies. De conclusies die volgens de Minister President Jan Peter Balkenende niet voldragen zijn. De onderzoeker die zich daarmee behoorlijk op zijn plaats voelt gezet geeft echter onomwonden aan dat het onderzoek klaar voor publicatie was. De Minister President heeft zich in de afgelopen week achter allerlei verklaringen proberen te verstoppen. Tijdens het afleggen van die verklaringen werd ťťn ding duidelijk. De Minister President was aan het oplezen wat anderen voor hem op papier hadden gezet. Maar wat indien nu blijkt dat hij niet dan wel niet de volledige waarheid heeft gezegd. In het ambtelijk land is zo iets goed om voor ontslagen te worden. Gaat de Tweede Kamer dat nu ook doen met deze Minister President. De PVV van Wilders zal er natuurlijk alles aan doen om het kabinet te laten vallen en om te zorgen dat er nieuwe verziekingen komen. En dan zal er sprake zijn van een aardverschuiving in de Haagse politiek.
Is vandaag bijltjes dag of blijft de gevestigde orde aan de (on)macht.

30 maart 2008 Fracties in de Tweede Kamer stellen veel vragen over rookverbod.
De diverse fracties in de Tweede Kamer hebben veel vragen gesteld over het rookverbod dat op 1 juli 2008 in werking zal treden. De meeste vragen hebben betrekking op de mogelijke vindingrijkheid van diverse horeca ondernemers. Het rookverbod gaat ook gelden voor de gedoogde coffeeshops. Coffeeshops die op grond van de Opiumwet in feite niet in exploitatie zouden mogen zijn maar waarbij de overtreding van de Opiumwet wordt gedoogd onder het stellen van voorwaarden moeten wel aan andere wettelijke verplichtingen voldoen zoals het rookverbod. Coffeeshops kunnen het rookverbod ontduiken door de klanten op te dragen dat alleen pure softdrugs wordt gerookt. In het kader van de volksgezondheid een volstrekt onaanvaardbare situatie. Er wordt echter verwacht dat de coffeeshophouders hiertoe niet zullen overgaan. De kleine coffeeshop zullen door het rookverbod in de problemen komen. De grotere zullen het personeel gaan afscheiden van de rookruimte. Dit betekent dat er sprake zal zijn van loket verkoop waarbij de klant in de rookruimte zijn joint zal kunnen roken. Personeel van de coffeeshop heeft hierbij al de nodige vragen gesteld. Zoals wat indien een personeelslid van de coffeeshop die pauze heeft vervolgens in die pauze in de rookruimte gaat zitten.
De leden van de Tweede Kamer hebben vele andere vragen gesteld met name over de situaties die mogelijkerwijs op de openbare weg zullen ontstaan. Door de groothandel wordt al ingespeeld op het komende rookverbod. Zo worden terrastheaters en asbakzuilen in de aanbieding gezet.
En wat te denken bij tentfeesten die een aantal dagen duren. De tenten zijn besloten inrichtingen waarbij er in de regel ook nog alcohol wordt versterkt. Besloten inrichtingen betekent dat de tent is voorzien van vier gesloten zijden en met een dak. Ook daar geldt het rookverbod. Maar wat als, tijdens mooi weer, het dakzeil wordt verwijderd?
De minister heeft nog geen antwoord gegeven op de vele vragen uit de Tweede Kamer. Enige aandacht voor de hier gestelde vragen zou ook van betekenis kunnen zijn.
Hebt u als ondernemer vragen stel ze aan:  info@jeejar.nl

14 juni 2007 Bindende afspraken tussen VNG en de regering.
Gemeenten krijgen extra zorg, toezicht en handhavingstaken toebedeeld die er op lijken alsof de gemeente weer genoodzaakt wordt om een eigen gemeentepolitie te realiseren.
De bestuurlijke boete gaat door en er zal meer ruimte komen om op te treden tegen overlast in de openbare ruimte.
In het kader van de Wet tijdelijk huisverbod wordt een beroep gedaan op gemeenten om hulpverlening aan de slachtoffers te bieden. Daarnaast moet de nazorg ex-gedetineerden bij de gemeenten worden versterkt.
Gemeenten moeten nog actiever worden bij de bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Hierbij ondersteunt het Rijk de gemeenten in het opzetten van regionale expertisecentra, waar expertise over de verschillende aspecten van de bestuurlijke aanpak voor handen is. De regionale expertisecentra nemen geen taken van de gemeenten over, maar kunnen wel actief ondersteuning bieden. Op deze site is al aangegeven dat in de regio Almelo al een dergelijke groep werkzaam is waarbij een lid van die groep zich direct met een aanvraag om vergunning heeft bemoeid en de aanvrager zelfs aan een kruisverhoor heeft onderworpen. Dat blijkt dus in strijd met de hiervoor aangegeven afspraken.
De gemeenten zullen door de inlichtingendiensten actiever worden ingelicht over terrorismebestrijding en radicalisering.
Gemeenten krijgen zelf de verantwoordelijkheid voor niet alleen de uitvoering van de horecawetgeving maar ook het toezicht daarop wordt een exclusieve taak van de gemeenten. Dit betekent dat de huidige toezichthouder de Voedsel en Warenautoriteit die bevoegdheid of moet gaan delen met de gemeenten of deze gaat verliezen. De Drank- en Horecawet zal dan ook worden gewijzigd. Dit betekent dat de gemeenten dan actief moet toezicht bezig zullen moeten gaan en dat dus niet alleen overdag maar op alle uren van de dag en dagen van de week. Dit betekent een zeer grote inspanningsverplichting voor de gemeenten.
Tevens zullen het Rijk en de VNG nadere afspraken maken over het coffeeshopbeleid, prostitutie en fietsendiefstal.
In het kader van de brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing zullen gemeenten eind 2009 aan wettelijk vastgestelde kwaliteitsnormen moeten voldoen. De kwaliteit amvb (algemene maatregel van bestuur) die onderdeel uitmaakt van de Wet op de veiligheidsregio's verplicht de gemeenten ondermeer tot een mate van regionalisering.
Om alles te realiseren moet de bij de VNG aanwezige fondsen worden aangesproken en zal het Rijk financiŽle bijdragen leveren. Hoe deze er komen uit te zien is nog niet geheel duidelijk.
De afspraken zullen per beleidsveld op deze website nader worden uitgewerkt ten aanzien van de gevolgen.

3 mei 2007 Rechtsstaat of politiestaat????
In het westen van het land worden jongeren, die niets misdaan hebben, gefotografeerd.  En tegen hun wil zelfs met de telelens vastgelegd. En vervolgens worden de gegevens door de politie vastgelegd inclusief foto. De wet Bescherming Persoonsgegevens geeft meer dan duidelijk aan wat onder registratie wordt verstaan. Iedere soort van vastlegging in een systeem valt onder deze wet.
Indien een overheidsorgaan hiervan gebruik wil maken moet het College Bescherming Persoonsgegevens om toestemming worden gevraagd. Ook moet deze maatregel betreffende het vastleggen van gegevens worden gepubliceerd zodat  personen kunnen vragen wat er is vastgelegd, dus inhoudelijk wat er door de politie is vastgelegd, en vragen om correctie.
Zoals in ieder geciviliseerd land is iemand onschuldig tot dat zijn schuld door een rechter is vastgesteld en dan nog bestaat de mogelijkheid om daartegen in beroep of hoger beroep (cassatie)  te gaan bij de Hoge Raad.
Het fotografisch vastleggen van personen onder de bijvermelding van allerlei signalen of opmerkingen van politie ambtenaren is meer dan twee stappen te ver. Het systeem waarin wordt vastgelegd moet worden goedgekeurd en belanghebbenden moeten in de gelegenheid worden gesteld om hun gegevens in te zien en om wijzigingen te kunnen aandragen. Diegene die verantwoordelijk is voor het vastleggen moet daar aan medewerken. In de wet op de politieregisters is daaromtrent het ťťn en ander wettelijk vastgelegd. De politie houdt geen rekening met de wettelijke grondslag van hetgeen wordt vastgelegd.

23 maart 2007 Raad van State inzake bezorgen brieven op zeer glad ijs.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, als hoogste administratief rechtelijk orgaan is van mening dat de burger maar moet bewijzen dat hij een brief van een overheidsinstelling niet ontvangen heeft.
Hierbij is er sprake van omkering van de bewijslast. Daar is geen enkele wettelijke grond voor te vinden.
Dat de Raad van State akkoord gaat met het gegeven dat, in dit geval Ministerie, kan aantonen dat een betrokkene op een lijst voor komt die aangeeft dat hij een bepaalde brief zal krijgen is volstrekt in strijd met de realiteit.
Dat het Ministerie over ieder ander overheidsorgaan kan aantonen dat iemand op een lijst voor komt is nog geen enkel bewijs dat die betrokkene die brief ook daadwerkelijk heeft ontvangen. In het verleden werd alleen als bewijs geaccepteerd dat een brief aangetekend om met ontvangstbevestiging ter post was bezorgd. Dat het opnemen op een zogenaamde grosse lijst blijkbaar ook al voldoende bewijs oplevert geeft aan dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen kennis draagt van het vervolg van deze brief.
Een betreffende brief wordt aan een bedrijf aangeboden dat gespecialiseerd is in het verzenden van duizenden, zelfs honderd duizenden brieven. Deze bedrijven bieden echter geen enkele garantie dat de op de lijst vermelde personen ook feitelijk een brief toegezonden krijgen. Deze specialistische bedrijven zitten ook met een foutmarge in de verzending. Hoewel uiterst miniem is er toch sprake van een foutmarge. Dit betekent dat in een verzending van honderdduizend er ťťn tussenuit kan vallen. De foutmarge is zeer klein, maar toch kan een burger daar het slachtoffer van zijn.
Waarom de oplossing niet gekozen in het, na het uitblijven van een reactie, verzenden van een herinnering. Daarmee worden fouten nagenoeg, dus nog steeds niet helemaal, uitgesloten. Dat een burger de dupe moet worden van de massaliteit aan het verzenden van brieven is niet juist. Indien naderhand de burger aangeeft dat hij de brief niet ontvangen heeft en het klaarblijkelijk is dat hij, indien hij de brief wel ontvangen zou hebben, daarop gereageerd zou hebben, dan moet in een dergelijk geval de burger zondermeer de voordeel van de twijfel hebben.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de doos van pandora geopend ten opzichte van slecht opererende overheids instellingen zoals het UWV.
Dit kan niet de bedoeling zijn.

14 maart 2007 Escort bureaus in Twente zonder enige controle.
De Almelose burgemeester Knip heeft met zijn regiegroep prostitutie in Twente geen voet aan de grond kunnen krijgen om het toezicht op de escort branche door de gemeenten betaald door de politie te laten verrichten. De Twentse gemeenten zijn van mening dat het overgrote deel van de escort branche valt onder het begrip zware criminaliteit. Hierbij wordt voor het gemak voorbij gegaan aan die escort bureaus die op grond van plaatselijk wettelijke bepalingen in het bezit zijn van een vergunning. De discussie gaat niet over de prostitutie noch over de handhaving van de illegale prostitutie maar gaat alleen over geld en wie verantwoordelijk is voor de controle. De Twentse gemeenten zijn van mening dat de politie verantwoordelijk is. Daarmee gaan die gemeenten volledig voorbij aan hun eigen handhavende verantwoordelijkheid. Veel gemeenten hebben geen enkele wetenschap hoever die verantwoordelijkheid gaat. Gemeenten zijn verplicht om te handhaven. Het standpunt wat thans wordt ingenomen betekent niets meer en niets minder dan dat de gemeenten geen enkele kennis hebben van de middelen die hen ten dienste staan.
Voor die gemeenten: Neem contact op met info@jeejar.nl of bel. 0640920630, na 18.00 uur 0546-802635.
Wij weten wel wat u wel en niet kunt. Meer dan 20 jaar ervaring in toezicht en handhaving prostitutiebeleid.
Voor de burgers. Hebt u problemen, overlast etc. door illegale of legale prostitutie inrichtingen of escort. Ook voor u, wij weten wat gemeenten ten aanzien van u verplicht zijn.

15 maart 2007 Dagblad Tubantia voert discussie over sluitingstijden op.
Voor de duidelijkheid nog maar eens. 75% van het alcohol gebruik vindt thuis plaats. Een honderdste van die 75% wordt gedronken in de bierkeet. Van de overige 25% wordt 10% in de wijk-, club en verenigingsgebouwen gedronken en 15% in de horeca.
Sluitingstijden voor de horeca zijn in de Algemeen Plaatselijke Verordening of in de Verordening op de Openbare Inrichtingen geregeld. Het regelen van de sluitingstijden is een openbare orde en veiligheid maatregel. De grondslag om de sluitingstijden aan te passen als alcohol matiging middel is dus in wezen onjuist. De Drank- en Horecawet is de wet die beoogt regels te stellen inzake het verstrekken en gebruik van alcohol uit het oogpunt van volksgezondheid. De gemeenten hebben op grond van deze Drank- en Horecawet echter zeer beperkte mogelijkheden. Deze ooit gekozen doelstelling van de Drank- en Horecawet is op een groot aantal onderdelen van deze wet onjuist. De Drank- en Horecawet is voor een groot deel een openbare orde en veiligheidswet.
Eigenlijk is deze wet "vlees noch vis". De gemeenten rest dan ook niets anders dan zich in diverse bochten te wringen. Maar waar zijn de verslavingsnota's uit het verleden gebleven. En wat is er mee gedaan. Heeft er ooit vervolg onderzoek plaatsgevonden. De politiek heeft er blijkbaar niet meer na gevraagd.
Waar ligt nu het probleem. THUIS. Zelfs de bierketen etc. staan min of meer onder ouderlijk toezicht aangezien deze zich in schuren bevinden of op erven worden geplaatst van ouders die daar niet alleen mee akkoord gaan maar ook een stuk verantwoordelijkheid dragen.
Van midden tachtiger jaren werd er al gesproken over het "thuis indrinken" en daarna de horeca in.
Zoals hieronder al duidelijk is aangegeven hebben sluitingstijden en alcoholmisbruik maar heel weinig met elkaar te maken. En het terugbrengen van de sluitingstijden lost het probleem niet op. Ook de inspectie voor de Drankwetgeving heeft hier weinig invloed op. Het "jagen" op horeca ondernemers of supermarkten die alcohol verkopen aan jongeren onder de 16 jaar is een schijngevecht. Het in het algemeen verhogen van de leeftijd waarop alcohol mag worden gedronken kan bij de zelfde illusie, dat het iets zou opleveren, aansluiten. Het overgrote deel van de jongeren drinken thuis hun eerste glas alcohol. Ouders halen zelfs voor hun kroost de drank in de winkel of slijterij.

14 maart 2007 Nationale Ombudsman ingeschakeld inzake Winkeltijdenwet.
JEEJAR heeft een klacht ingediend, tegen de weigering van het Ministerie van Economische Zaken om op te treden tegen de regels van de gemeente Almelo, bij de Nationale Ombudsman.
Hier spelen meerdere rechtsvragen.
JEEJAR heeft het Ministerie van Economische Zaken op grond van het petitierecht gevraagd om het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almelo inzake de vaststelling van de koopzondagen in Almelo op grond van branchering te vernietigen.
Het Ministerie van EZ heeft JEEJAR gewezen op de mogelijkheid van belanghebbenden om tegen een dergelijk besluit van het college in bezwaar en beroep te komen. JEEJAR is niet te zien als een dergelijk belanghebbende. Dat kan alleen een ondernemer in Almelo doen. Nu JEEJAR het Ministerie van EZ verantwoordelijk wenst te houden voor de handhaving van regelgeving die betrekking heeft op haar departement is deze handhavingvraag voorgelegd aan de Nationale Ombudsman.
Deze moet dus eerst gaan bekijken of het petitierecht de mogelijkheid is om handhaving te vragen en ten tweede of een weigering om hier aan te voldoen onder de beoordeling valt van de Nationale Ombudsman.

1 maart 2007 Veel zelfdodingen per jaar, maar wat is de oorzaak.
Per jaar is er sprake van een groot aantal zelfdodingen. Hiermee is de pers naar buiten gekomen. Het getal is zelfs schrikbarend hoog. Wat echter van een veel groter belang is wat de achtergrond van een zelfdoding is. Is deze gelegen in de relationele sfeer, het ontbreken van een toekomstbeeld of ligt deze in de financiŽle sfeer.
Het van groot belang om de oorzaken te weten zodat er opgetreden kan worden. Dit nieuwe kabinet heeft het over "socialer zijn" en het "samen doen". Het mag duidelijk zijn dat er hier in de afgelopen jaren nogal aan heeft geschort. Kijk alleen maar eens na alle klachten over de wijze waarop het UWV haar cliŽnten behandeld. Wij krijgen de ene noodkreet na de andere binnen.

23 februari 2007. Ministerie van Economische Zaken laat misbruik Winkeltijdenwet toe.
Van deze zijde is het Ministerie van EZ er op gewezen dat de gemeente Almelo misbruik maakt van de Winkeltijdenwet. Het college van burgemeester en wethouder van deze gemeente heeft de koopzondagen niet over wijkdelen verdeeld maar over branches. Dit is in strijd met de Winkeltijdenwet. Het Ministerie van EZ heeft naar aanleiding hiervan alleen gewezen op de mogelijkheid om bij de administratieve rechter in beroep te gaan. Het ministerie gaat hierbij echter volkomen voorbij aan haar plicht om misbruik van recht tegen te gaan die onderdeel uitmaakt van haar portefeuille. Ook een minister heeft een handhavingplicht en kan dit niet naar de burger afschuiven. Daarnaast kan alleen een direct belanghebbende bezwaar of beroep aantekenen. Door niet in te grijpen maakt het ministerie gemeenschappelijk misbruik mogelijk.
Waar hebben wij dan nog een landelijke wetgever nodig?

12 februari 2007 Nieuwe politie structuur gaat niet over de burger.
De discussies bij de politiekorpsen, justitie, op de departementen, de Eerste en Tweede Kamer over de nieuwe politiestructuur gaan over organisatie, beheer, verantwoordelijkheid, inbedding, aansturing, samenwerking etc.
Wat echter in deze discussie ontbreekt is het belang van de burger en de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie voor die zelfde burger.
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een werkstuk van de zogenaamde Kafkabrigade naar buiten gebracht. In dit werkstuk staat dat de burger centraal dient te staan. Het zou goed van deze minister zijn om dit werkstuk over het Kafkaiaans werken (bureaucratische starheid neigend naar paranoia) eerst eens onder de aandacht te brengen van de ambtenaren van zijn eigen departement.
De politie gaat iedere burger aan.
 En er zou eerst eens naar de burger moeten worden gekeken en dan pas na de organisatie. Zoal het er nu uit ziet loopt er in de toekomst geen politieagent meer op straat maar nemen zij alleen nog maar deel aan ťťn van de vele vergaderingen inzake de organisatie, verantwoordelijkheid etc.

9 februari 2007 Huiselijk geweld. Praktijk is anders dan voorstelling Justitie.
Van de zijde van Justitie is aangegeven dat huiselijk geweld een speerpunt is. De realiteit is echter anders. De politie is meer dan terughoudende met het opnemen van aangiften ten aanzien van huiselijk geweld. Justitie laat niet weten hoeveel zaken zij echt vervolgd mbt huiselijk geweld. Er ligt een voornemen om de burgemeester meer bevoegdheden te geven om bij huiselijk geweld op te treden en de "dader" gedurende een bepaalde tijd de toegang tot zijn huis te ontzeggen. Dit kan meer kwaad dan goed doen. Tevens kan de betrokkene de administratieve weg volgen en naar de bestuursrechter stappen om de maatregel van de burgemeester ongedaan te maken. En wat als de burgemeester in het ongelijk wordt gesteld. Schadeclaims doemen op aan de horizon.

18 januari 2007 Politie als wetgever in strijd met de drie wegen leer.
Wij kennen in Nederland de drie wegel leer, die van de wetgevende, de rechtsprekende en uitvoerende macht. De politie heeft nu iets nieuws bedacht een gaat eisen stellen aan de alarminstallaties van winkelbedrijven. De beveiligingsbedrijven doen hier vervolgens aan mee. Dit kan de winkelbedrijven aanmerkelijk in de papieren gaan lopen.
Echter de politie is geen wetgever en de beveiligingsbedrijven al helemaal niet. De politie is een uitvoerend orgaan en de beveiligingsbedrijven zijn alleen maar particuliere ondernemingen die contracten sluiten met anderen zoals de winkeliers.
De politie heeft niets te eisen. Er is dan ook geen sprake van wettelijke voorschriften waaraan winkelbedrijven zich zouden moeten houden. De politie heeft zich zelfs niet te bemoeien met de privaatrechtelijke sector en de contracten die zij sluiten. Een beveiligingsbedrijf die een contract heeft met een winkelbedrijf krijgt een bepaalde som geld bij een alarmmelding ook al is deze vals. Iedere valse melding brengt zelfs geld in het laatje bij deze bedrijven en als zij vinden dat zij te weinig krijgen dan moeten ze de contracten aanpassen. De politie heeft al helemaal niet te willen in dit kader. Op iedere alarmering juist of onjuist zal zij moeten reageren. De winkelbedrijven zijn in de regel alleen door de verzekeringsmaatschappijen verplicht om een dergelijke installatie te hebben en ook daar kunnen vraagtekens worden gesteld. Dat heeft meer met de concurrentie positie van de verzekeringsmaatschappijen te maken of zij veel voorschriften stellen of niet.

15 januari 2008 Wet politiegegevens per 1 januari 2008 in werking getreden.
In vele jaren moesten de diverse overheidsorganen het doen met de Wet politieregisters. En oude wet met nog oudere uitgangspunten. In de laatste tien jaar hebben zijn er enkele noodverbandjes aangelegd. Deze voldeden echter niet. Van de huidige overheidsorganen wordt verwacht dat zij actief meedoen in het vangen van zogenaamde witte boorden criminelen en dat zij voorkomen dat door het verlenen van vergunningen criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Echter deze overheidsorganen konden daarbij slecht met veel moeite beschikken over informatie die bij de politie beschikbaar is. Vanuit de politie was zo nu en dan zelfs een nogal sprake van een halsstarrige houding ten aanzien van het ter beschikking stellen van informatie. En lang niet iedere burgemeester kende daarbij zijn bevoegdheden.
Door het in werking treden van deze nieuwe Wet politiegegevens worden diverse barriŤres doorbroken.
In het kader van de uitvoering en handhaving van de Drank- en Horecawet mogen nu officieel de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeester beroep doen op het verstrekken van gegevens en de burgemeesters hebben een verder gaande algemene bevoegdheid ten aanzien van de openbare orde en worden in het kader van de uitvoering van de Wet op de Kansspelen ook direct genoemd. Ook wordt het nu mogelijk om regionale teams samen te stellen en te laten delen in informatie. In dit laatste geval wordt er goed aan gedaan de zaken duidelijk op papier te zetten en de noodzaak van de uitwisseling aan te tonen.

8 januari 2007 Gemeenten dwingen burgers privaatrechtelijke afspraken te maken.
Meer en meer gemeenten gaan er toe over om burgers privaatrechtelijke afspraken af te dwingen indien zij met het bestuursrechtelijke traject niet goed uit de voeten kunnen.
Burgers worden dan gedwongen om een overeenkomst te sluiten met allerlei voorschriften, beperkingen en bepalingen waaraan zij zich moeten houden.
Hierbij is er sprake van een onjuiste toepassing van de wet. Eigenlijk valt dit soort optreden van de gemeenten onder misbruik van wetgeving zoals in het Burgerlijk Wetboek is omschreven.
In het juridische land spreekt men dan over een onaanvaardbare doorkruising tussen privaat en publiek recht. De zogenaamde tweewegen leer wordt in een dergelijk geval met voeten getreden.
In kort komt het er op neer dat indien een gemeente op grond van bestuursrechtelijke wetten, zoals bijvoorbeeld bouwverordening, bouwbesluit etc. niet kan bereiken wat zij wil zij niet via het opleggen van privaatrechtelijke voorschriften mag afdwingen. Deze wijze van handelen betekent namelijk dat de in een democratisch samenleving vastgestelde regelgeving zou kunnen worden ontdoken en daarmee in feite die democratie geweld aan wordt gedaan.
Echter wat blijkt. De gemeenten blijven zich meer en meer schuldig maken aan dergelijke praktijken en de burger die niet weet dat dit niet mag laat zich daardoor veelvuldig op het verkeerde been zetten. De betreffende, al dan niet afgedwongen, overeenkomsten zijn nietig en bestaan niet en hebben derhalve geen rechtskracht. De gemeente moet het doen met wetgeving die haar gegeven is door middel van een democratisch proces en zij zal het daarmee moeten doen. Het gaat de gemeente niet aan om vervolgens nog eens zelf een eigen traject te volgen.
De burger zij gewaarschuwd.

27 december 2006. Burgers moeten meer gebruik maken van hun recht.
Veel burgers in Nederland laten zich te makkelijk afschepen door de overheid. Dit komt voor een deel doordat burgers de mededelingen of brieven die door de overheid worden geschreven eenvoudig niet begrijpen. Tevens komt dit doordat een groot deel van de burgers niet bij machte is om ook maar op een simpele manier een brief aan de overheid te schrijven om reactie te geven op hetgeen hen aangaat.
Een ander belangrijk deel van de burgers ziet niets in het voeren van een bezwaarschriften procedure waar zij in persoon worden uitgenodigd om hun verhaal nog eens toe te lichten. En er is sprake van een zeer beperkte groep die zich er aan waagt om bij de rechtbank in beroep te gaan laat staan in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag. Deze drempels zijn altijd al veel te hoog geweest.
Hierbij komt tenslotte nog dat het onvermogen om zelf te schrijven, voor de burger, wel opgelost kan worden door een advocaat of adviseur, maar dat de kosten daarvan zo hoog zijn dat een burger het dan maar over zich heen laat komen. Advocaten kunnen nog een keer proberen hun cliŽnt op kosten van onvermogen te laten procederen. Advies bureaus, die normaal goedkoper zijn, kunnen dat niet.

20 december Gemeente kiezen eieren voor hun geld, geen kort geding bij de rechter.
De Twentse gemeenten hebben er voor gezorgd de Meulenbeldzorg haar geding bij de rechter heeft ingetrokken. Meulenbeldzorg wordt een soort tweede instantie die toch in de thuiszorg bezig blijft in de gemeenten waar zij deze uitoefende. De gemeenten hebben het blijkbaar niet aangedurfd om hun wijze van aanbesteding te laten toetsen door de rechter en hebben een compromis bereikt tussen diegene die de gunning heeft gekregen en Meulenbeldzorg die buiten de boot was gevallen.

18 december 2006  Centrale politie is gelijk aan centraal regiem.
De regering heeft een wetvoorstel aan de tweede kamer aangeboden inzake de politie bevoegdheden. Menig burger zal hierbij zijn of haar schouwders ophalen. Echter deze nieuwe wet betekent niets meer en niets minder dan dat de plaatselijke bevolking en dus ook de plaatselijke politiek (lees gemeenteraad) niets meer te zegge heeft over de politie.
Ooit was er (voor 1990) een gemeentepolitie. Hierop had de gemeenteraad direct invloed. De voormalige bazen (commissarissen van politie) kwamen in de commissie vergadering van de Commissie van Algemeen Bestuurlijke Zaken uitleggen wat zij deden en waarom. Na de regionalisatie is deze direct invloed verdwenen. De burgemeesters van iedere gemeente mogen de eisen van de gemeenteraad naar voren brengen. In de regel verdwijnen die eisen in het kader van het regionaal belang. Het nieuwe wetsvoorstel heeft het over een landelijk centraal aangestuurde politie. Dit betekent eenvoudig dat de plaatselijke gemeenteraad niets meer te vertellen heeft over de inzet van de politie laat staan dat de burgers nog enige aanpraak kunnen doen gelden.
Als het doekje voor het bloeden komt daarvoor de bestuurlijke boete in de plaats. Zie onder de link aan de linker zijde de bestuurlijke boete.
De burgers moeten eisen dat de gemeentepolitie terug komt om haar belangen te beschermen en te zorgen voor een ordelijk verloop van het plaatselijke maatschappelijke leven.

13 december 2006 Verbod op tabaksreclame mag maar niet op alles.
Het Europese Hof van Justitie heeft aangegeven dat landen in de Europese Unie een verbod mogen afkondigen op tabaksreclame. Deze mogelijkheid om een verbod op te leggen is echter niet van toepassing op reclame voor tabak in reclame folders, aanplakbiljetten, programmaboekjes of in verenigingsblaadjes blijft toegestaan. Dus voor de tabaksindustrie is er eigenlijk weer een weg geopend om reclame voor hun producten. Met name het toestaan van reclame op aanplakbiljetten is niet begrijpelijk gelet op de enorme commerciŽle activiteiten die hiermee gemoeid zijn. Denk hierbij vooral aan het illegaal aanplakken. De plakkers kunnen worden bestraft de tabaksindustrie niet.

11 december 2006. Op 21 december spannende dag voor gemeente Almelo.
Op deze datum spelen twee rechtszaken bij de rechter bij de rechtbank Almelo, Sector Bestuursrecht. In het eerste gevel is er een zaak voor de voorzieningen rechter in verband met het door Meulenbeldzorg ingediende verzoek om voorlopige voorziening in verband met de aanbesteding betreffende de thuiszorg. In het tweede geval is er een bodem procedure bij de enkelvoudige kamer van de rechtbank. In dit laatste geval is de gemeente Almelo, lees de gemeente secretaris Geerdink, in beroep gegaan tegen de uitspraak van het UWV op het bezwaarschrift, om de door de gemeente ontslagen gemeente ambtenaar van bijzondere wetten toch een WW uitkering te geven. De gemeente die tijdens de bezwarenprocedure niet in Groningen is komen opdagen heeft toch een beroepschrift ingediend bij de rechter tegen het besluit van de UWV om de betreffende ambtenaar alsnog een WW uitkering toe te wijzen. Deze zelfde ambtenaar werd eerder dit jaar in het gelijk gesteld door de rechtbank inzake het door hem aangevochten ontslag besluit van de gemeente Almelo.

Twentse burgemeesters hun bevoegdheid voorbij inzake generaal pardon.
Of er een generaal pardon komt is iets tussen de huidige, demissionaire, regering en de Tweede Kamer.
Dat Twentse burgemeesters zich nu blijkbaar geroepen voelen om openbaar hun mening uit te spreken en de politie op te dragen om iets niet te doen waarvan zij op grond van de wet verplicht zijn om uitvoering aan te geven is een bestuursrechtelijke misser.
Burgemeesters hebben alleen zeggenschap over de politie betreffende de openbare orde en veiligheid in hun gemeente en zelfs dat is minimaal. Dat blijkt vooral uit het feit dat burgemeesters zich graag verstoppen achter hun onmogelijkheid om invloed uit te oefenen op het algemene politie beleid, zoals meer blauw op straat op onveilige plaatsen.
Voor het overige valt de politie onder de zeggenschap van het Openbaar Ministerie. En daaronder valt ook de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Indien de politie opdracht uit Den Haag krijgt om mee te werken dan zal zij dat moeten doen. Daar kunnen de burgemeesters misschien een andere mening over hebben maar bestuursrechtelijk hebben zij hier niets in te brengen. De actie van de burgemeesters moet dan ook meer gezien worden als een soort etaleren van hun goede wil en een opwaardering van hun ingedeukte imago.
Zo werd het bezoek van de burgemeesters aan een drinkkeet, na een dag, extra uitgelegd dat dit had plaatsgevonden in het kader van een overleg over deze problematiek. Wat had dat bezoek dan anders voor moeten zijn ?

28 november 2006 Aanbesteding thuiszorg pure commercie.
Met name de nieuwe instellingen die door gemeenten zijn aangewezen om, op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, per 1 januari 2007 thuiszorg te gaan leveren laten nu hun ware commerciŽle aard zien.
Bijvoorbeeld heeft Thuiszorg Noord West Twente aan alle gemeenten gevraagd het persoonsgebonden budget (pgb) zo laag mogelijk te houden. Dit verzoek is gekomen nadat de gevestigde thuiszorg organisaties hebben aangegeven en door middel van advertenties en brieven aan hun cliŽnten hebben aangeboden om te zorgen voor een pgb zodat de cliŽnt de vertrouwde thuiszorghulp kan behouden. De nieuwelingen in de markt tonen duidelijk dat zij prijsvechters zijn. Alleen al het verzoek om de pgb's op een minimaal niveau te houden is hierbij een teken aan de commerciŽle wand. En wie wordt van dergelijke verzoeken de dupe. De cliŽnt. Deze mag verwachten dat hij of zij op een behoorlijke wijze thuiszorg geleverd krijgt. Dit prijsvechten betekent alleen maar dat er geld gaat naar het voeren van een concurrentie strijd en niet naar de thuiszorg die in wezen toch al te kort komt.
Waar zijn de volksvertegenwoordigingen die aan deze gang van zaken paal en perk moeten stellen. Het lijkt er op dat de mens is verworden tot een product. Producten worden als zij onrendabel zijn afgeschreven. Dit is de nieuwe maatschappij van normen en waarden.

24 november 2006. CHAOS TEKENT ZICH AF IN THUISZORGLAND!!!!!
WMO, de rechter, het persoons gebonden budget, voor 1 januari 2007??

Er zijn thuiszorg instellingen die de gunningen in het kader van de WMO ten aanzien van de thuiszorg aanvechten bij de rechter. De advocaten van deze instellingen moeten hierbij niet alleen de kwaliteit en de prijs naar voren brengen maar ook op grond van welke criteria er door de gemeente beoordeeld is en of de wijze van beoordeling wel door de beugel kan en of de gemeenten wel voldoende onderzoek hebben gepleegd naar de aanbieders.
Tevens zal het aanvragen, door de individuele cliŽnten die hun vaste thuiszorg medewerkster niet willen verliezen, van een persoons gebonden budget (pbg) zorgen voor een administratieve chaos bij de Nederlandse gemeenten. Indien er veel pbg aanvragen binnenkomen betekent dit dat die betreffende gemeenten het niet goed hebben gedaan en niet naar de cliŽnten hebben geluisterd. En dat alles moet zijn beslag krijgen voor 1 januari 2007. Een nagenoeg onmogelijke opgaaf voor de gemeenten. Zie tevens hieronder.

22 november 2006 Het begrip onderwijstijd zorgt in de onderwijswereld voor veel verwarring.
Vanaf het begin van het schooljaar 2006-2007 moeten de scholen 1040 uur lesgeven aan scholieren in de onderbouw van het voorgezet onderwijs. Dit aantal uren is door de Tweede Kamer gekozen. Het moet in feite garant staan dat scholieren per schooljaar genoeg lesuren krijgen om zich de benodigde lesstof eigen te kunnen maken.
Het grootste probleem is dat de scholen niet aan deze 1040 uur kunnen komen. Nu van de zijde van het Ministerie van Onderwijs en de Inspectie is aangegeven dat er zal worden gecontroleerd wringen de scholen in het voorgezet onderwijs zich in allerlei bochten om het begrip onderwijstijd invulling te geven. Onderwijstijd is, min of meer, die bezigheid van een scholier waarbij een onderwijzer verantwoordelijk is voor hetgeen een scholier doet.
De huidige Tweede Kamer leden die onderwijs in de portefeuille hebben weten al dat de vastgestelde uren onderwijstijd niet haalbaar zijn en dat de scholen daar grote problemen mee hebben. De politiek is ook voorbij gegaan aan het "toezicht" die de ouders hebben in de Ouderraad, Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op de hoeveelheid lestijd die hun kinderen krijgen. Dit is weer een vorm van Haagse betutteling. Hoezo deregulering. en dat terwijl binnenkort de nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen in werking zal treden waarbij de ouders nog meer inspraak krijgen.
Ondertussen zijn de Inspecteurs van het Ministerie al op pad en zij vragen de leerlingen op scholen om in hun agenda te mogen kijken en als een scholier op de gang loopt wordt er gevraagd waarom deze op dat moment geen les volgt. Voor de scholieren ťťn ding: "je bent niet tot antwoorden verplicht" laat staan dat deze Inspecteurs in je agenda mogen kijken.

22 november 2006 Wet Maatschappelijk Ondersteuning gaat veel werk kosten.
De zorg combinatie Carint/Reggeland en met name de eerste, die tijdens de aanbesteding in de thuiszorg op grond van de WMO grotendeels buiten de boot is gevallen, gaat haar cliŽnten aanmoedigen en helpen bij het aanvragen van een zogenaamd persoons gebonden budget  (pgb). Carint denkt dat haar deze actie meer dan een miljoen zal gaan kosten. Carint geeft hierbij aan dat hierbij het belang van de cliŽnt voorop staat. Waar eigenlijk sprake van is is dat cliŽnten de hun, al jaren lang, vertrouwde thuiszorg hulp niet willen verliezen. Nu er geen goede afspraken zijn gemaakt tussen de nieuwelingen op de markt en de bestaande organisaties over de overname van de thuiszorg hulpen is er dan ook een gerede kans dat cliŽnten hun vertrouwde personen zullen kwijtraken.
Bijzonder hierbij is dat het aanvragen van een Pgb niet alleen bij Carint en de andere gevestigde ornganisaties voor veel werk zal zorgen maar dat ook de gemeenten hiermee geconfronteerd zullen worden. De vraag is of de gemeenten op een zo korte termijn grote hoeveelheden aanvragen kunnen afhandelen. Indien er massaal gebruik wordt gemaakt van pgb's dan zullen de nieuwe organisaties die de gunning hebben gekregen ook moeten gaan hercalculeren aangezien zij dan veel cliŽnten zullen gaan verliezen.
Heeft de Tweede Kamer eigenlijk wel nagedacht over de nu ontstane situatie. Het gaat toch om de zorg. Er wordt nu echter veel geld gestoken in andere zaken dan de zorg.

19 november 2006. Verbod op dragen van vermomming, masker of burka niets nieuws.
In de zestiger jaren van de vorige eeuw stond in de Algemene Plaatselijke Verordeningen al een verbod om vermommingen, maskers etc. te dragen met uitzondering tijdens carnaval. In de daarop volgende jaren werd dit verbod uit de plaatselijke regelgeving verwijderd als zijnde overbodig. Het huidige nieuw aangekondigde verbod is in wezen niets anders dan het weer van stal halen van een oud niet meer toegepast verbod.

19 november 2006. Aanbestedingen in de thuiszorg ontberen BIBOB traject.
De aanbestedingen in de thuiszorg maken onderdeel uit van een miljoenen traject. Zorgvuldigheid is hierbij het credo. Geen gemeente in Nederland kan het BIBOB traject volgen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er gelden uit het criminele circuit terecht komen in de thuiszorg met name om aldaar gelden wit te wassen. Nergens in Nederland kan zo met de cijfers worden gespeeld als in de thuiszorg. De gemeenten en de VNG laten hier een enorme steek vallen in het kader van de integriteit. Waarom is bij de ontwikkeling van de WMO hier geen rekening mee gehouden en zijn de aanbestedingen in het WMO traject niet aangewezen? Artikel 5, tweede lid van de wet BIBOB en artikel 3 van het Besluit BIBOB geven hierbij de mogelijkheid om aanbestedingen op grond van de WMO te laten vallen onder de wet BIBOB.
In het kader van de gunningen die hebben plaatsgevonden in de Thuiszorg zal JEEJAR een onderzoek doen naar Thuiszorgservice Nederland B.V. i.o.

17 november 2006 Ook provincie wil zich bemoeien met drinkketen.
Van de zijde van de provincie Overijssel is aangegeven dat het aanpakken van drinkketen niet eenvoudig is. De inspectie van VROM wil de gemeenten meer bevoegdheden gaan geven. Hoe de inspectie dit wil realiseren zonder de wetgeving aan te passen blijkt echter nergens uit.
Er is sprake van veel verbaal geweld zonder werkelijke inhoud.

17 november 2006 VVD wil ouders van alcohol nuttigende kinderen beboeten.
In het Burgerlijk Wetboek is een uitvoerige regelgeving opgenomen inzake de aansprakelijheid van ouders voor de daden van hun kinderen. Laat de VVD zich houden aan de wet

13 november 2006. Aanbestedingen thuiszorg op grond van WMO zorgen voor onrust.
De aanbestedingen betreffende de thuiszorg worden gewonnen door de prijsvechters op de markt. De vertrouwde zorg instellingen zijn de verliezers. Daarbij komt dat de patiŽnten die de zorg moeten krijgen de echte verliezers zijn. Zij worden geconfronteerd met een verandering in hun zorg en de wijze waarop deze wordt uitgeoefend. De echte zorg is mensenwerk. Het logische gevolg van de hele actie is dat de prijsstunters die nu met de gunning weglopen hun alfa hulpen maar een zeer beperkte tijd en zorg toestaan van de patiŽnten.

4 november 2006 Tweede Kamer wil bevoegdheden burgemeester tegen
                                                        huiselijk geweld.

De Tweede Kamer wil burgemeester extra bevoegdheden geven ter bestrijding van huiselijk geweld. De nieuwe bevoegdheden geven de burgemeester de mogelijkheid om de pleger van huiselijk geweld voor een bepaalde tijd uit de woning te zetten.
Doet de Tweede Kamer er goed aan om een dergelijke maatregel toe te passen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wijst naar Justitie als het orgaan dat deze maatregel zou moeten kunnen toepassen.
In wezen maakt het niet uit wie de bevoegdheid krijgt. De toepassing van een dergelijk middel is spelen met vuur. Denk aan de bewijslast. In de regel staan twee partners tegenover elkaar en die worden dan geacht na de opgelegde maatregel nog weer met elkaar samen te gaan leven. Er moet sprake zijn van een gesloten systeem waarbij alle hulpverleners hun taak moeten weten en ook moeten uitvoeren. Maar wat als de betrokkene die uit huis is gezet zich niet laat helpen. Deze is of in gemeenschap van goederen getrouwd of op huwelijkse voorwaarden. Om met deze laatste te beginnen wat als het huis op grond van huwelijkse voorwaarden aan de dader toekomt. De dader kan bijvoorbeeld dan de ramen van zijn woning ingooien. Hij zal immers geen aangifte van vernieling tegen zichzelf indienen. In gemeenschap van goederen getrouwd betekent dat de dader die het na een uitzetting vervolgens de "bloemetjes gaat buiten zetten" en in een (duur) hotel gaat wonen, de financiŽn uit dit huwelijk verbruikt en de dader kan er zelfs voor zorgen dat het gezin in het rood komt te staan. Hij kan ook een dure advocaat of adviseur inhuren om hem bij te staan en een bezwaarschrift indienen alsmede een verzoek om voorlopige voorziening bij de President van de Rechtbank en dat alles op kosten van de gemeenschap van goederen. Dit betekent dat het slachtoffer ook nog eens meebetaald aan de ondersteuning van de dader.
En tenslotte zal de politie kunnen bevestigen dat heel veel slachtoffers tenslotte de aangifte tegen de dader naderhand gewoon weer intrekken. Wie gaat dan uitmaken of een huisuitzetting noodzakelijk is of als deze reeds heeft plaatsgevonden rechtmatig is.
Is de huidige situatie niet voldoende. Indien er sprake is van een echt slachtoffer van huiselijk geweld dan heeft deze aangifte gedaan bij de politie. Dan dient justitie te vervolgen en kan de rechter bijvoorbeeld naast een straf een maatregel opleggen.

4 november 2006 Ook bevolkingsregister ernstig vervuild.
Alleen de zeer grote steden hebben handhavers die controle moeten uitoefenen of hetgeen in het bevolkingsregister is vermeld ook overeenkomstig de werkelijkheid is. Het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten heef geen enkele controle hierop. Dit betekent dat deze registers ernstig vervuild zijn.
Het is in Nederland zelfs al mogelijk gebleken om iemand anders een gevangenisstraf te laten uitzitten dat de werkelijk veroordeelde.
Wie is wie in Nederland. Een naam en een sofinummer of burger service nummer is ťťn, het gezicht dat daarbij hoort is twee.

2 november 2006 Ministerie van VROM wil drinkketen aanpakken.
Van de zijde van het Ministerie is aangeven dat in de komende nieuwe wet op de ruimtelijke ordening een bepaling zal worden opgenomen waardoor ambtenaren van gemeenten de betreffende drinkketen ook na 18.00 uur zouden mogen betreden. De verwachting is dat deze nieuwe wet pas eind 2007 in werking zal treden (vermoedelijk dus later). Nu de politie de drinkketen geen prioriteit toekent betekent dit dat de jeugd in ieder geval tot eind volgend jaar vrij spel heeft.
Dat men op het ministerie van VROM niet weet dat er ook nog andere wettelijke bepalingen zijn die het mogelijk maken om tegen dergelijke keten op te treden geeft aan hoe weinig overleg er is tussen de diverse departementen in Den Haag en hoe slecht het gesteld is met de kennis op de gemeentehuizen.
Bijvoorbeeld commercieel draaiende keten vallen direct al onder de Drank- en Horecawet en in de regel ook nog onder bepalingen die in de plaatselijke verordeningen zijn opgenomen. Daarnaast is er nog een Brandweerwet en in de regel een plaatselijke brandbeveiligingsverordening. Dus wetgeving genoeg.
Het probleem schuilt echter ergens anders. Ook al krijgen gemeenten aan het eind van 2007 de mogelijkheid om controlerend op te treden dan nog is het niet verstandig om dit zonder de politie te doen. Daarnaast zullen er maar weinig ambtenaren zijn die een dergelijke controle op zich willen nemen. Niet in verband met mogelijk gevaar voor zichzelf maar eerder dat ze bij een dergelijke controle eigen zoon of dochter zouden kunnen aantreffen. Daarnaast hebben dergelijke controles geen draagvlak in de plaatselijke gemeenschap. En als die ambtenaar daar woont zal hij er hoe dan ook met een scheef oog worden aangekeken.
Een vergelijkbaar fenomeen in het oosten van het land zijn de illegale zenders. Een niet uit te roeien probleem. Met veel populariteit onder de plaatselijke bevolking. Het ministerie heeft daar al jaar en dag een eigen oplossing namelijk eigen inspecteurs die samen met de politie optreden. Waarom derhalve geen Inspecteurs van VROM op pad samen met de politie ? De werkelijkheid hier is dat deze Inspectie zelfs geen actie onderneemt als een burger hen wijst op situaties die niet door de beugel kunnen en al helemaal niet als die overtreding van de wet door de gemeente  is gecreŽerd. Laat staan dat deze Inspectie uit eigen beweging iets doet.

1 november 2006 Ministerie van Justitie politieke beerput.
De "ad interim" minister van Justitie Hirsch Ballin wil top ambtenaren van het departement op non-actief zetten. Al sinds jaar en dag is het duidelijk dat de top van het ministerie de dienst uitmaakt en niet de politiek verantwoordelijke minister of staatssecretaris. Voormalige minister Sorgdrager is hier in het verleden op een nogal harde manier achter gekomen. Het ene lijk na het andere kwam uit de kist van het departement en dat koste haar tenslotte de politieke kop. De ambtelijke sturing op dit ministerie is zo sterk dat een minister er amper grip op heeft. De huidige minister die in principe weinig te verliezen heeft zou wel eens het breekijzer kunnen zijn om de bestaande cultuur te doorbreken. De diverse ministers zijn niet bij machte geweest om een eind te maken aan de macht van de directeuren-generaal. Hirsch Ballin heeft nu de mogelijkheid om de situatie open te breken. Het is maar de vraag of na de verkiezingen de nieuwe minister van Justitie dit weet door te zetten.

26 oktober 2006 Aanpassing Wet milieubeheer beperkt beroep mogelijkheid.
In het kader van een grote aanpassing van veel wetten in verhouding met de Algemene Wet Bestuursrecht is het recht voor een ieder om tegen milieubelangen op te komen vervallen. In het kader van het milieu is de situatie in twee delen verdeeld. Een ieder kan zienswijzen indienen tegen milieuplannen echter alleen belanghebbenden kunnen vervolgens beroep aantekenen. Dit betekent dat individuele belangen van personen die niet (direct) belanghebbende zijn op voorhand al door de gemeenten zullen worden afgewezen omdat zij niet in beroep kunnen gaan.
Milieu organisaties, zoals Stichtingen en Verenigingen die in hun statuten een duidelijk omschreven doel hebben ten behoeve van het milieu worden wel aangemerkt als belanghebbende. Deze Stichtingen en Verenigingen mogen echter geen beroep instellen ten behoeve van individuele personen maar alleen op grond van hun eigen algemene doelstelling.

15 oktober 2006 Vuurwerk van 200 gram naar 500 gram kruid.
Nog deze jaarwisseling is het toegestaan om vuurwerk af te steken met aanmerkelijk meer kruid. Hoe het zit met astronauten (rotjes) of ander knal vuurwerk is maar de vraag. Ieder kruid kan zijn eigen mengsel hebben. Tevens bestaat er een ontelbare hoeveelheid aan soorten kruid. De nieuwe regeling betekent tevens dat de, in het verleden verboden, Chinese rollen zijn toegestaan. Door de vuurwerkhandel wordt ook aangegeven dat het vuurwerk door meer kruid ook langer zal branden en dus ook knallen. Het mede gevolg hiervan zal zijn dat de rommel die hierdoor ontstaat evenredig zal toenemen. Voor siervuurwerk kan er gesproken worden van een plus. In het verleden was de helft van de potten met siervuurwerk gevuld met sierkruid.
Volgens opgave is er gekozen voor een ruimer gebruik van kruid in vuurwerk om in de pas te lopen met onze buurlanden, vooral BelgiŽ en dan met name om de toevloed van illegaal vuurwerk bijna niet is in te dammen. Maar is dat nu een legitieme reden. Wij voeren toch ook niet een lichtvaardigere regeling in omtrent vuurwapens, omdat in BelgiŽ al sinds jaar en dag het makkelijker is om aan vuurwapens te komen? De toename van vuurwapens is in Nederland toch ook dweilen met de kraan open en wij staan daarom toch niet over om de regelingen te versoepelen om makkelijker aan vuurwapens te komen. 
Wat in het hele verhaal niet wordt meegenomen is de opslag van dit aanmerkelijk zwaarder vuurwerk. Het gewicht aan toegestaan opgeslagen vuurwerk blijft, waarschijnlijk, het zelfde. Echter de explosieve kracht zal met een factor van meer dan 2 toenemen. Moeten er niet extra eisen worden gesteld aan de opslag? Wat is het gevaar voor omwonenden. In Enschede heeft men met schade en schande moeten ervaren wat het betekent dat er te veel aan kruid is opgeslagen.
Het advies is, denk eerst eens na over de opslag en verkooppunten, voordat de regels versoepeld worden. De burgers moeten er zeker van kunnen zijn dat er geen gevaar is. Bij de huidige opslag en verkooppunten zal het gevoel van onzekerheid alleen maar toenemen

12 oktober 2006 Financiering landelijk begrotings tekort met als basis successierechten.
Voor de komende jaren zal het landelijke begrotings tekort worden gedekt uit de opbrengsten van de nalatenschappen van erfenissen. Dus de burger betaald dubbel. In alle hard werkende jaren wordt er gespaard. Over dit gespaarde geld wordt ieder jaar weer belasting betaald. Ouders zijn vaak extra zuinig en zetten geld weg voor de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Echter bij het overlijden gaat het gespaard geld niet zo maar over op de kinderen of kleinkinderen. Eerst komt de rijksbelastingdienst haar buit binnenhalen op grond van de te betalen successierechten. In feite betekent dit dat er twee keer voor het zelfde geld belasting moet worden betaald.
In het verleden is er sprake geweest om deze vorm van "diefstal' te laten verdwijnen. Er was zelfs sprake van dat dit binnenkort zou plaatsvinden. Echter nu blijkt dat ons landelijke begrotingstekort er mee moet worden gefinancierd zal er van afschaffing wel niets komen. Juist de vergrijzing zorgt voor een extra opbrengst. De AOWers moeten straks belasting betalen en zelfs als zij in hun graf liggen moeten zij nog een keer betalen. Kan het nog erger worden?

2 oktober meerderheid nieuwe Tweede Kamer voor afschaffing boekengeld voortgezet onderwijs.
Zo als het er nu uit ziet is er na de verkiezingen een meerderheid in de Tweede Kamer die van mening is dat het boekengeld voor het voortgezet onderwijs moet worden afgeschaft.
De Nederlandse Boekenverkopersbond (NBB) waarschuwt voor een verschraling van de kwaliteit. De NBB wrijft de scholen zelfs aan dat zij de ontvangen gelden wel eens voor andere doeleinden zouden kunnen gaan gebruiken en dat de scholen met oude leerstof en methoden zouden kunnen gaan werken.
De NBB vergeet echter dat iedere school op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (zal per 01012007 WMS worden) een Medezeggenschapsraad heeft. Deze raad bestaat uit geledingen uit de school, uit de ouders en uit de leerlingen. De MR heeft een wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid op veel onderwerpen waaronder die over de begroting en feitelijke besteding van de budgetten. Daarnaast kennen de meeste scholen van het voortgezet onderwijs ook nog een Ouderraad die ondermeer waakt over de kwaliteit van het onderwijs en die een extra impuls kan geven aan de MR. De door de NBB uitgesproken waarschuwing is dan ook onterecht. 

TROONREDE. Regering zorgt voor een toename van de stille armoede.
Uit de troonrede en de uitleg van premier Balkenende blijkt duidelijk dat iedereen aan het werk moet. Kijk hierbij naar de WIA. Er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met mensen die echt zo ziek en lichamelijke gebreken hebben dat zij niet meer kunnen werken. Deze opstelling van de regering zal direct doorwerken naar de uitvoering van deze wetgeving door de UWV.
Bij de UWV is er al sprake van zeer schrijnende gevallen. Het huidige kabinet sluit haar ogen voor alle ellende die haar beleid veroorzaakt. Veel mensen die volgens het UWV weer aan het werk moeten komen eenvoudig wet niet aan het werk en komen of in de bijstand of verdwijnen gewoon uit beeld en verdwijnen in de stille armoede. De deurwaarders kantoren varen er wel bij. Onze voormalige welvaartsstaat waarbij de sterken de last dragen voor de zwakken is niet meer. Voor deze regering moet je productie leveren en hoe je dat doet is niet van belang zolang je maar aan het productie proces deelneemt.
De kloof tussen arm en rijk zal alleen maar toenemen. Zie voor inhoudelijke voorbeelden onder UWV.

29 augustus 2006 Nieuw paspoort onderdeel van "Big Brother is watching you".
De Amerikaanse overheid heeft de eisen waaraan een pasfoto thans in Nederland moet voldoen gewoon opgelegd en de Nederlandse regering is slaafs gevolgd.
De eisen zijn zo nauwkeurig omdat de Amerikanen al langer de mogelijkheid hebben om foto's digitaal te analyseren en met lopende beelden te kunnen vergelijken. Bijvoorbeeld camera's op straat kunnen foto's maken die dan worden vergeleken met de matrix van de pasfoto's. Afwijkingen van de pasfoto's worden niet geaccepteerd omdat dan de matrix waarop gescand wordt niet meer kan worden toegepast.
Wist u dat op grond van uw betalingen in een winkel met een pinpas het winkelbedrijf precies kan zien welke producten u bij haar koopt en dat zij er ook achter kunnen komen wie u bent. Dat de banken een zelfde mogelijkheid hebben en dat dus de overheid precies kan zien waar u uw inkopen doet en wat u koopt en hoeveel. Dus bent u een zware roker of drinker. Bezoek u bepaalde horecabedrijven. Hoeveel benzine tankt u.
Door uw betaling met de pinpas of het pinnen voor geld uit de automaat kan precies de locatie en tijdstip worden bepaald. Als u met uw gsm belt dan kan uw positie ook worden bepaald en in samenhang worden gebracht met uw pin gedrag. Hierbij komt nu uw nieuwe pasfoto. U moet van uw pasfoto meerdere exemplaren inleveren. Waar gaan die extra exemplaren naar toe. Juist naar het Ministerie van Justitie. En daar komt u in een data bestand. Als ergens gedigitaliseerd camera toezicht is kunnend de beelden worden vergeleken met het data bestand van de pasfoto's. Alles exact met datum en tijdstip.
Aangezien de identificatie plicht is ingevoerd ontkomt niemand meer aan het opgeven van zijn of haar privacy en vrijheid en wij doen er zelf aan mee met ons pin en gsm gedrag.

13 juli 2006 Handelsregister van de Kamer van Koophandel ernstig vervuild.
Een ieder die zich met een legitimatiebewijs en een extra bewijsstuk, zoals toegezonden post op een bepaald adres, bij de KvK vervoegt kan zich als ondernemer laten inschrijven. En of de locatie van vestiging van de onderneming nu midden in een woonwijk ligt of niet de KvK legt hetgeen wordt aangedragen gewoon vast. De KvK heeft hierop maar ťťn verweer en dat is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens strafbaar is. Heeft de KvK al een keer aangifte gedaan bij de politie?
De KvK is lijdelijk er is geen enkele controle. Ook niet of een onderneming nog bestaat.
Er is ook geen sprak van een feitelijke controle. Politie en justitie zien hier blijkbaar niets in en dat terwijl men er van uit moeten kunnen gaan dat de informatie uit het Handelsregister correct is. Niets is dus minder waar. Er staan in het Handelsregister ondernemingen ingeschreven op adressen die al lang niet meer bestaan. Dit wekt schijnconstructies in de hand. Men kan zich achter niet bestaande ondernemingen verbergen. Het wordt tijd voor een opschoning.

3 juli 2006 Afvalcontroleurs als wisselgeld voor statiegeld.
Staatssecretaris van Geel van milieu heeft met de gemeenten en bedrijven afgesproken dat er geen statiegeld op wegwerpflesjes en blikjes. In plaats daarvan moeten er afvalcontroleurs komen die bonnen moeten gaan uitschrijven bij het wegwerpen van peuken, patatbakjes, wegwerpflessen en blikken.
De gemeenten beschikken al jaar en dag over diverse soorten controleurs die zowel proces-verbaal kunnen opmaken als in de toekomst bestuurlijke boeten kunnen opleggen. Is er iets nieuws onder de zon neen. Er moet echter alleen wel gehandhaafd worden.
Het meest schrijnende voorbeeld hiervan is de hondendrol op straat. Het mag niet, het is verboden en die zelfde ambtenaren kunnen al jaren proces-verbaal uitdelen tegen dit deze, lands grootste, ergernis. Dat die ambtenaren dat niet doen daar is nooit een onderzoek op los gelaten. Heel Nederland zit er onder en niemand doet wat.
En nu het ei van Columbus bij het wegwerpen van peuken ed. zal er worden opgetreden. Hierdoor zal er, simpel gezegd, sprake zijn van rechtsongelijkheid. Pak eerst de grootste ergernis maar eens aan en maak daar afspraken over voordat er nieuwe zaken worden aangepakt.
De tweede ergernis is kauwgom. Het kost de gemeenschap bergen met geld om die vieze troep weer van de straat te krijgen. Daar tegen beboeten, geweldig, maar net zo min als bij peuken, heeft dat enige realiteitswaarde. Voor een neergegooide peuk heeft niemand een scheldpartij over of, laat staan, bedreigingen aan zijn persoon of privť leven. Proportionaliteit zorgt er voor dat de peuken gooier aardig beschermd is. Indien hij wordt aangesproken en gewoon doorloopt is de kans klein dat hij wordt vastgrepen op basis van heterdaad. Politie ambtenaren hebben een jarenlange training achter de rug om hier mee om te gaan. Daarom treden ze waarschijnlijk niet op tegen deze ergernissen. De nieuwe afval controleurs hebben een dergelijke opleiding niet gehad.  De publiciteit zoeken om de norm omhoog te krijgen is een betere weg. Diverse Nederlandse gemeenten zien deze regeling dan ook niet zitten. De nieuwe controleurs moeten dan ook nog eens 24 uur per dag aan het werk, aangezien de politie bij het overhevelen van de taken er niets meer aan zal doen.

In Singapore is het totaal verboden om kauwgom te kauwen, aanwezig te hebben of laat staan weg te gooien en daar wordt wel en zeer strak opgetreden. Na een rookverbod een kauwverbod en dan ook nog een blowverbod.

 

15 september 2006 Haagse politici denken eerst aan zich zelf en dan aan de burger.
Iedereen heeft een vrije mening over alles. Echter als men zelf als individu geconfronteerd wordt met een bepaalde situatie dan wordt dat vrije denken heel anders. Het gaat je dan zelf aan en je bent dan onderdeel geworden van dit situatie. Zo is het ook met de politici in de Tweede Kamer. In de afgelopen jaren is er meer en meer beknibbeld op bijdragen betreffende de kinderopvang. Nu hebben onze parlementariŽrs bij de Tweede Kamer zelf een crŤche waar zij de kinderen heen kunnen brengen. Er zou zelfs sprake van zijn dat de kinderen van het Koninklijk Huis daar naar toe worden gebracht. Dat is natuurlijk nogal wrang voor de leden van de Tweede Kamer die elders in het land wonen. Die moeten gewoon betalen en hun kind naar de crŤche in hun woonplaats brengen. Maar onze volksvertegenwoordigers hebben het antwoord al gevonden. Het onderbrengen van de kroost in de crŤche moet aanmerkelijk minder geld kosten. Hoeveel Tweede Kamer leden hebben kinderen op een crŤche zitten??
Het is wel toevallig zo'n ommezwaai van meer betalen naar aanmerkelijk minder en ook nog eens een verhoging van de kinderbijslag.

26 juli 2006 Controle verkoop alcohol aan jongeren aangescherpt maar in handen van ondernemers.
Verkoop van zwak alcoholhoudende drank (bv. bier) mag alleen aan 16 jaar of ouder en de verkoop van sterke drank (de borrel) aan 18 jaar en ouder. Volgens Den Haag zit het probleem hem in de verkoop van zwak alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 16 jaar. Met name de supermarkten moeten dan ook strenger gaan controleren op de leeftijd. Men kan zich afvragen of de bewindslieden die dit bedenken ooit zelf jong zijn geweest.
Zoals op deze website al eerder is aangegeven. Wordt 75% van alle alcohol thuis genuttigd. Dit betekent dat ouders hun kinderen zelf in de gelegenheid stellen om alcohol te nuttigen. De overige 25% wordt of bij de sportvereniging, club of wijkgebouw genuttigd en bij de horeca. Dit wil niets meer en niets minder zeggen dan dat er bij de verkoop van alcoholhoudende drank in 75% procent daarop geen enkele invloed kan worden uitgeoefend en derhalve ook niet op het nuttigen van alcoholhoudende dranken door jongeren.
En in het algemeen is er in de afgelopen 30 jaar iets veranderd. Neen. Het gebruik van alcoholhoudende drank loopt zelf terug. In de vakantietijd gaan veel van onze jongeren over de grens. En daar wordt nergens naar gekeken.

17 juli 2006 Makkelijker onteigenen met nieuwe Grondexploitatiewet.
De Grondexploitatiewet moet het voor de gemeenten makkelijker maken om grond te onteigenen. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een lopende bestemmingsplan procedure en dat de onteigening pas in werkelijkheid wordt na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Dit betekent dat er weer sprake is van nieuwe wetgeving waarbij de burger dan wel de grondbezitter goed in de gaten moet houden welke ontwikkelingen er zich in zijn omgeving plaatsvinden. Het uitpluizen van de door de gemeente/overheid geplaatste advertenties betekent zo langzamerhand een verplichting om nog enig recht te kunnen claimen. De inbreng van de landelijke en plaatselijke vertegenwoordigers is dan niet meer van belang. De burger moet zich maar zelf redden en voor zijn eigen belangen opkomen. In principe betekent dit dat een burger/ondernemer/grondbezitter die zijn rechten wil waarborgen altijd een bezwaarschrift moet indienen om zijn rechten veilig te stellen.

Opslag van bijna 10 ton vuurwerk in Almelose woonbuurt als chantage middel.
De opslag van bijna 10 ton vuurwerk aan de Almelose Rietstraat wordt door de ondernemers die de opslag willen realiseren gebruikt als middel om de adviseur van de buurt de chanteren. Deze adviseur, gespecialiseerd in het milieurecht, heeft een bezwaarschrift ingediend tegen een verwerkingsbedrijf van de betreffende ondernemers. De ondernemers hebben hem de deal aangeboden het bezwaarschrift in te trekken waarbij de ondernemers dan geen vuurwerk opslag zouden realiseren.
Zie voor verdere informatie deze link.
Wat is de feitelijke rol van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo?

9 juni 2006 Avondklok voor openbare orde verstorende jongeren.
De ministers van Justitie (Donner) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Remkes) hebben een brief aan de Tweede Kamer der Staten Generaal gezonden waarin zij aankondigen de burgemeester in de Gemeentewet meer bevoegdheden te willen geven. Deze bevoegdheden hebben betrekking op overlast gevende jongeren. De maatregelen die de burgemeester kan opleggen zijn: avondklok, meldingsplicht en begeleiding.
Het is maar de vraag of deze voorstellen tot wet worden verheven door het parlement. Er zitten nogal wat haken en ogen aan het voorstel aangezien deze betrekking hebben op de vrijheid om te gaan en te staan waar men wil. Dit is niet alleen een Grondrecht maar ook vastgelegd in Internationale Verdragen.
Indien een dergelijke maatregel wel wet wordt zullen de gemeenten hierop beleid moeten ontwikkelen en op een behoorlijke wijze geobjectiveerd uitvoering aan moeten geven. Opgelegde maatregelen zullen zonder twijfel leiden tot veel administratiefrechtelijke geschillen.
Ten aanzien van de bevoegdheden van de burgemeester is het dan ook nog maar de vraag of er gekeken is naar de toekomstige gekozen burgemeester die dergelijke belangrijke afwegingen moet maken.

13 mei 2006 Tatoeages onder de 16 jaar ja/nee??
De minister van Volksgezondheid wilde het aanbrengen van tatoeages op jongeren onder de 16 jaar strafbaar stellen. De minister van Justitie heeft echter aangegeven dat de politie en justitie geen tijd hebben om dat verbod te handhaven.
Dit laatste is de wereld op zijn kop. Het is gewoon een kwestie van prioriteiten kiezen. We weten allemaal dat het te snel rijden, rijden zonder autogordel, het niet bij je hebben van de autopapieren een lucratieve bron van inkomsten is voor politie en justitie. Maar zijn zaken betreffende de volksgezondheid niet van een groter belang en is de politie op zich al niet verantwoordelijk voor het toezicht op alle voor het publiek toegankelijke inrichtingen, zoals winkels, horeca etc.
Daarnaast kunnen gemeenten in hun plaatselijke regelgeving een vergunningplicht opnemen voor de exploitatie van een tattoo- of piercingshop en aan de vergunning voorschriften verbinden in het kader van de volksgezondheid. Een aantal gemeenten heeft een dergelijke vergunningplicht al opgenomen. Ook personeel van de GGD komt in deze bedrijven om te controleren op hygiŽne
Het standpunt met betrekking tot de inzetbaarheid van de politie is derhalve onbegrijpelijk of is dit al een onaangename voorbode ten aanzien van de ontwikkelingen betreffende het nieuwe landelijke politiekorps. Waarover hieronder meer

12 mei 2006
Prof.mr. D.J. Elzinga, Hoogleraar staatsrecht RU Groningen bevestigd in het weekblad "Binnenlands Bestuur" het hier onder op 8 mei 2006 door JEEJAR geconcludeerde standpunt met betrekking tot het vormen van het landelijke politiekorps en het nagenoeg verdwijnen van de zeggenschap in het kader van de openbare orde door de gemeenten.

8 mei 2006 ER KOMT ……N LANDELIJK POLITIEKORPS
De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben zich tot doel gesteld om te komen tot ťťn landelijk politiekorps. Regionaal bestuur, beheer en zeggenschap zal daardoor verdwijnen. Van plaatselijke inspraak door de gemeenteraden of door de burgemeester zal nagenoeg niets overblijven.
Of het in de toekomst zo zal worden dat de bestuurlijke boeten en gemeentelijke toezichthouders de plaatselijke inbreng moeten vormen laat zich raden.  Zal dit dan niet op een dusdanige wijze uitgroeien dat er over een groot aantal jaren weer sprake is van zogenaamde gemeentepolitie.

10 juli 2006 Uitstel bestuurlijke boete.
Nadat de Tweede Kamer heeft zitten sleutelen aan het wetsvoorstel betreffende de bestuurlijke boete, heeft de regering de wet inclusief wijzigingsvoorstellen ter advisering voorgelegd aan de Raad van State.
De Tweede Kamer had het wetsvoorstel uitgerekt door een rij bepalingen van de Algemeen Plaatselijke Verordening toe te voegen. Tevens zijn een aantal verkeersovertredingen toegevoegd, waaronder die van het door rood licht lopen van voetgangers zowel als het door rood licht rijden van fietsers.
Bij de invoering van de bestuurlijke boete moeten de gemeenten er wel aan denken dat het opleggen van de boeten waarschijnlijk meer gaat kosten dan het opbrengt en de gemeenten zullen moeten zorgen voor 24 uurs toezicht, indien een gemeente de bestuurlijke boete gaat invoeren. Het invoeren daarvan is geen plicht. Het instellen van de gemeentelijke bestuurlijke boete betekent echter wel dat de politie de controle daarop achterwege zal laten. Dit betekent vervolgens weer dat in de avond en nacht de gemeente ook en alleen verantwoordelijk blijft voor die zaken die onder de bestuurlijke boete vallen.

7 mei 2006 Vereenvoudiging regels
Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft aan dat het aantal vergunningen kan verminderen.
De vraag die zich hierbij voordoet is welke positie de burger zal krijgen. Als een burger belanghebbende is worden zijn rechten dan niet te veel ingekort. Veel zaken zullen straks vergunning vrij zijn. Zoals het organiseren van een straatfeest. Om vergunningvrij een straatfeest te kunnen organiseren mag er niet meer dan een bepaald aantal decibellen worden geproduceerd. Een prachtig voorbeeld hoe iets volstrekt uit de hand kan lopen. Wie controleert of er sprake is van overschrijding van de vastgestelde decibel waarde. De politie?? Die heeft in de regel niet voldoende apparatuur om dit objectief vast te stellen. Of worden de bepalingen omtrent het meten ook aangepast zodat een rechter daarmee akkoord gaat.
Het vrij geven van de straat voor straatartiesten. Geweldig: "wie het eerst komt, wie het eerst zingt". En hoe zit het met de burgers die hier mee geconfronteerd worden?
En dan nog de horeca. Het ligt in het voornemen dat een ondernemer, wie dat dan ook moge zijn, zijn aanvraag digitaal kan inleveren. De naam van de leidinggevende komt alleen nog maar op een bijlage te staan zodat deze makkelijk kan worden vervangen. Hoe moeten dergelijke aanpassingen van de Drank- en Horecawet worden gezien in de context van de niet zo lang in werking getreden wet BIBOB. Een ondernemer/leidinggevende(n) maken of breken een horecabedrijf. De goede horeca zal vermoedelijk hier geen voordelen uit halen maar er zelf problemen door krijgen, omdat zogenaamde horeca/leidinggevenden nagenoeg kunnen doen en laten wat zij willen. Controle en Handhaving wordt dan altijd repressief (nadien). De gemeenten zullen hu grip op de horeca, voor zover zij deze hadden, verliezen.
En tenslotte:  de openbare weg is voor iedereen en daar hoort regulering bij anders wordt ťťn ding
werkelijkheid en dat is dat de brutaalste de hele straat heeft.

30 mei 2006 Raad van Commissarissen drukketel zonder uitlaatklep
De Raad van Commissarissen heeft zich op een bepaalde manier uitgelaten over regelgeving en handhaving die de politiek en de regering aan het denken moet zetten over verantwoordelijkheden, signalering en communicatie.
In ons democratisch bestel kennen wij de scheiding van de machten (rechtsprekende-, bestuurlijke- en uitvoerende macht). De politie behoort tot de laatste. Deze plaats zal ook niet anders worden. De Raad heeft nu echter via de medio signalen afgegeven waarbij derhalve moet worden vastgesteld dat zij geen andere weg heeft gezien dan het op deze wijze te doen. Dit betekent dat er duidelijk sprake is van een gebrek aan communicatie tussen de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Raad en dit geval de politie.
Zou het niet verstandiger zijn om de signalen van de Raad te inventariseren en deze politiek bespreekbaar te maken zodat daaruit mogelijkerwijs wetswijzigingen uit kunnen voortvloeien of juist niet.
Het via de media ventileren van gedachten en meningen geeft echter geen pas aangezien iedere burger daarmee weer zijn eigen voordeel zal willen behalen en de agent op straat het weer om de oren krijgt als hij een boete uitdeelt en er fijntjes naar wordt gewezen dat zijn "baas" het er eigenlijk niet mee eens is.
Daarnaast heeft het kabinet, onder druk van de politiek, een nieuwe weg ingeslagen door activiteiten te benoemen waarvoor geen vergunning meer nodig is. En wie moet, na het in werking treden van die nieuwe regels, bij problemen de zaak weer oplossen, de agent op straat.

Actueel 21 januari 2006
De Wet Cameratoezicht op openbare plaatsen zal eind januari 2006 gedeeltelijk in werking treden. Bij inwerkingtreding van deze wet kan de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid geven om voor een bepaalde duur cameratoezicht op openbare plaatsen uit te voeren.

24 mei 2006 DUBBELSTAD Twente
Het begrip Dubbelstad is in Den Haag weer uit het archief gehaald. De vraag is of Den Haag niets heeft geleerd van de eerdere discussie hierover. Kijk maar naar de commotie die er enkele jaren geleden heeft plaatsgevonden toen Enschede en Hengelo ťťn gemeente zouden moeten worden. De inwoners van Hengelo hebben zich toen meer dan duidelijk uitgesproken. Nu wil Den Haag zelfs Borne en Almelo daar aan toevoegen. Er wordt blijkbaar niet bij stilgestaan dat ieder van de genoemde gemeenten een eigen identiteit hebben en dat willen de inwoners ook graag zo houden. En wat te denken over de verhouding van deze ene grote gemeente ten opzichte van al die andere kleinere gemeenten die daar omheen liggen. De verstandhouding is nu al niet al te goed, wat moet dat dan in de toekomst worden.
 Maar in Den Haag wordt al lang niet meer naar de burger geluisterd. In de Randstad zijn de gemeenten toch ook niet samen gevoegd. Eťn structuur van stedenband betekent dat de burger alleen nog maar een nummer wordt in het bestuurlijke en administratieve traject.
Een suggestie is om ook in dit geval maar een referendum te houden onder de bevolking. Het antwoord is op voorhand al duidelijk. Dus is het tijd voor de plaatselijke politici om hun stem te laten horen in Den Haag.

28 mei 2006 vogelschieten
Door landelijke regelgeving en de uitvoering daarvan is het niet meer toegestaan om tijdens volksfeesten het zogenaamde vogelschieten te houden. Er wordt hierbij niet op echte vogels geschoten maar op een mast met daaraan horizontale stokken. Het geheel moet dan een soort vogel voorstellen. Daarop wordt geschoten, met een luchtdrukgeweer. Vanaf heden is dit verboden. Aan jarenlange tradities is een einde gemaakt.

1 mei 2006  Vogelgriep ophok plicht ten einde
Er zijn bepaalde soorten vogels gevoelig voor vogelgriep. Als u een dode of gewonde zwaan, reiger, gans, eend, meeuw of roofvogel tegenkomt meldt dit dan direct bij de Algemene Inspectie Dienst (AID) 045-5466230.
Raak de dieren niet aan.

Wegsleepregeling fietsen bij stations. 
De lukraak bij stations geplaatste fietsen wekken ergernis niet alleen bij de gemeenten maar ook bij de burgers. Het kan zelfs zo erg worden dat er sprake is van een gevoel van onveiligheid in de stations omgeving.
Diverse gemeenten gaan divers om met de oplossingen.
In veel gevallen kunnen de toegepaste methoden de toets van de rechter niet doorstaan. et weghalen van fietsen vindt zijn grondslag in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). De uitvoering echter dient te zijn gebaseerd op de Algemene Wet Bestuursrecht en de daarin gestelde regels. Zorgvuldigheid en openheid naar de eigenaren van de fietsen is daarbij noodzaak.
De gemeente Rotterdam heeft al schadevergoeding moeten betalen voor het wegslepen van fietsen.

JEEJAR kan als ervaringsdeskundige uw gemeente behulpzaam zijn met het opzetten van een plan van aanpak en bij de ondersteuning van de effectuering van de bestuursdwang bij het verwijderen van de fietsen.

27 maart 2006
Dat gemeentelijk dualisme faalt is niet onlogisch.
Nu na de verkiezingen van de gemeenteraden in Nederland zou het Dualisme op gemeentelijk niveau een gezicht moeten krijgen. Wat blijkt. Niets is minder waar. Wethouders worden nagenoeg allen gekozen uit de eigen kring van de gemeenteraad. De plaatselijke politiek houdt derhalve vast aan wethouders die zijn ingebed in de eigen gemeentelijke structuur en dus van eigen bodem.

In principe is dit ook niet vreemd. Wel vreemd is het om met alle geweld de plaatselijke wijze van regeren te willen spiegelen aan de landelijke manier van regeren. De landelijke fulltime job als parlementslid tegenover de plaatselijke deeltijdbaan als raadslid. En dan ook nog willen dat deze plaatselijke raadsleden op moeten kunnen tegen van buiten komende professionals. Neen, een uit eigen partij gekozen vertrouwde wethouder die ook gedragen wordt door zijn eigen partij dat geeft een aanmerkelijk geruster gevoel dan een onbekende derde van buiten. In Nederland is behoudendheid troef.

1 maart 2006
Terrorismebestrijding blijft versnippert over diverse diensten. Resultaat terrorismebestrijding valt of staat met de inzet van de plaatselijke diensten. Indien de leiding van de plaatselijke diensten geen belangstelling hebben dan zal het inzetten van menskracht minimaal zijn en is de cirkel rond aangezien er dan niemand is die een signaal functie heeft. Dit lijkt ook op het begin traject van de Bibob wetgeving. Plaatselijk geen belangstelling dan bestaat het probleem ook niet. Als het probleem er wel is zal het dus niet boven tafel komen.
Het publiek wordt nu in een landelijke actie gevraagd mee te doen. Waarom deze actie nu. Weet de regering meer. Heeft de regering signalen gekregen over mogelijke aanslagen in Nederland of is dit weer verkiezingsstunt.
Jaarlijks wordt bij de Nederlandse Spoorwegen een enorme hoeveelheid aan zaken in opslag genomen die in de trein door de passagiers worden vergeten.
Nu moet iedereen opeens opletten. Jaren van geen belang en nu plotseling wel. Met echte terrorismebestrijding heeft dit echter niets te maken. Van terrorismebestrijding is sprake als je kunt voorkomen dat er aanslagen worden gepleegd. Als de koffer met explosieven eenmaal geplaatst is dan ben je in feite te laat. En dat soort situaties moet je ook niet aan de burger overlaten.

 

 

 

 

 

       Actueel           -         Archief