JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 4.1.4 Verboden incidentele festiviteiten

 

 

 

 

 

Het is verboden een incidentele festiviteit te organiseren, toe te laten, feitelijke te leiden of daaraan deel te nemen indien:
a.    daarvoor door de burgemeester geen vergunning is verleend;
b.    gehandeld wordt in afwijking van de gegevens die bij de aanvraag om vergunning
       zijn versterkt;
c.    gehandeld wordt in afwijking van de aan de vergunning verbonden voorschiften;
d.    de houder van de horeca-inrichting verzuimt te doen of na te laten hetgeen redelijkerwijs
       gevergd kan worden om overmatige hinder te voorkomen;
e.    de burgemeester het organiseren van een incidentele festiviteit verboden heeft, hetzij
       op grond van het overschrijden van het maximum van twaalf incidentele festiviteiten,
       hetzij wanneer naar zijn oordeel de woon en/of leefsituatie in de omgeving van de
       horeca-inrichting en/of de openbare      orde op ontoelaatbare wijze zal worden
       be´nvloed.

 

 

 

 

 

Toelichting

 

 

volgt