JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.8.1 Bestuurlijke ophouding

 

 

 

 

 

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door hem aangewezen plaats indien deze personen het bepaalde in artikel 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10 of 2.6.3 van deze verordening groepsgewijs niet naleven.

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Om (in buitengewone exceptionele gevallen) beter te kunnen optreden tegen verstoringen van de openbare orde zijn in de APV nu een aantal artikelen opgenomen, namelijk het onderdeel bestuurlijke ophouding en het preventief fouilleren. Onder bestuurlijke ophouding wordt verstaan: het tijdelijk weren van aan te wijzen groepen personen op nader aan te wijzen plaatsen. Bestuurlijke ophouding is een nieuwe maatregel waarmee op bevoegdheid van de burgemeester grote groepen ordeverstoorders onder politiedwang op een bepaalde locatie voor korte tijd maximaal twaalf uur kunnen worden vastgehouden. De ophouding is mogelijk als er sprake is van een oproerige beweging, andere ernstige wanordelijkheden of rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Tot toepassing mag niet lichtvaardig worden besloten. Andere middelen moeten niet toereikend zijn om de openbare orde te herstellen. Deze verstrekkende bevoegdheid zal in de praktijk dan ook niet eerder toegepast worden dan na overleg met de korpschef van de regiopolitie en de hoofdofficier van justitie (driehoeksoverleg).