JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.7.3 Openlijk drugsgebruik

 

 

 

 

 

Het is verboden, op of aan de weg, op een voor publiek toegankelijke plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw, middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen en/of stoffen voorhanden te hebben

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Vele drugsgebruikers gebruiken hun drugs – of treffen daartoe voorbereidingen – in het openbaar. Het kan hierbij zowel om hard- of softdrugs gaan. Dit veroorzaakt veel gevoelens van onbehagen en onveiligheid bij het publiek. Op basis van artikel 2.7.3 kan de politie overgaan tot  aanhouding van de betrokken gebruikers of deze van bepaalde – bij hen favoriete – plekken wegsturen. Ook kan de politie de voorwerpen waarmee de overtreding wordt gepleegd (hulpmiddelen, drugs) strafrechtelijk in beslag nemen. In het kader van de hulpverlening komt het voor, dat ook “veldwerkers” van de GGD of van andere hulpverlenende instanties op de weg in het bezit zijn van voorwerpen en/of stoffen, die worden gehanteerd bij drugsgebruik. Deze veldwerkers vallen desondanks niet onder deze strafbepaling, omdat zij deze voorwerpen en/of stoffen “ambtshalve” bij zich hebben en daarmee geen overlast veroorzaken. Het in artikel 2.7.3 gestelde verbod is in beginsel gerelateerd aan het (openlijk) gebruik van drugs en richt zich dus tot de drugsgebruikers.