JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.6A.3 Vrijstelling verbod

 

 

 

 

 

1.      Het verbod gesteld in artikel 2.6A.2 geldt niet indien carbidschieten
         plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op
         1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur, mits:
         a. daarbij gebruik wordt gemaakt  van een bus met een inhoud van
             ten hoogste 1 liter;
         b. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan
             degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet
             vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden
             voor personen of voor de omgeving;
2.      Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, geldt het verbod gesteld
          in artikel 2.6A.2 eveneens niet indien carbidschieten plaatsvindt
          op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari
          tussen 00.00 en 02.00 uur buiten de bebouwde kom, mits:
          a. daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud
              van ten hoogste 50 liter;
          b. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan
              degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet
              vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden
              voor personen of voor de omgeving;
          c. degene die het carbidschieten verricht, een schriftelijke toestemming
              daartoe kan overleggen van de eigenaar van het terrein van
              waaraf wordt geschoten;
          d. de plaats op het terrein van waaraf wordt geschoten is gelegen:
              1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing;
              2. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor
                  de intramurale zorg;
              3. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde
                 voorzieningen voor het houden van dieren;
             4. op een afstand van ten minste 500 meter van een
                 vogelbeschermingsgebied;
           e. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de
               richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;
           f. het vrijschootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde
              openbare wegen of paden liggen;
          g. er geen busdeksels of andere gevaarzettende voorwerpen worden
               weggeschoten;
          h. het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen zodanig is dat
              daardoor geen schade aan mens, dier of goed kan worden veroorzaakt;
           i.  het terrein van waaraf wordt geschoten is afgezet met linten of ander
               vergelijkbaar materiaal;
           j.  binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar
               het carbidschieten plaatsvindt, in totaal niet meer dan tien bussen
               voor het carbidschieten worden gebruikt dan wel gebruiksklaar
               voor carbidschieten aanwezig worden gehouden;
           k. de bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere
                wijze zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen;
           l.  het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste
               16 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere
               psychotrope stoffen;
          m. teneinde de veiligheid van het publiek en de eigen veiligheid te
               waarborgen, toezicht op het carbidschieten wordt gehouden door
               ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud die niet verkeert
               onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
          n. het terrein van waaraf wordt geschoten goed is verlicht indien
               het carbidschieten plaats vindt na zonsondergang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting