JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.6A.1 Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

 

In deze afdeling wordt verstaan onder:
     a. bevoegd bestuursorgaan:
het college van burgemeester en wethouders of,
         voorzover het betreft openbare samenkomsten en vermakelijkheden als
         bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester;

     b. bus:
een al dan niet originele melkbus, of een andere bus van staal of ijzer,
         een container, een opslagvat, een buis of een ander daarmee gelijk te stellen
         voorwerp;

c.      carbidschieten:
het in een bus op explosieve wijze verbranden van
         acetyleengas afkomstig van een reactie tussen carbid (calciumacetylide)
         en water of van een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting