JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.4.21a Wilde dieren

 

 

 

 

 

1.     Het is verboden een wild dier, waaronder een reptiel, dat bij ontsnapping voor mens
        of dier gevaar kan opleveren, te houden of aanwezig te hebben anders dan ten
        behoeve van een circus dat in de gemeente optreedt, nadat overeenkomstig
        artikel 2.2.2 hiervoor vergunning is verleend.
 2.    Burgemeester en wethouders kunnen van het in het eerste lid gestelde verbod
        voor bepaalde tijd ontheffing verlenen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting
Er is steeds meer mode om exotische diersoorten in huis te houden en te kweken. In niet lang alle gevallen is dat van gevaar ontbloot.
Met name het houden van slangen kan een ernstige inbreuk maken op het ordelijk verloop van het maatschappelijk leven in een gemeente, buurt of straat.
Het komt nogal eens voor dat er slangen ontsnappen uit hun terrarium en de buurt onveilig maken. In de regel worden dan de politie en de dierenbescherming ingeschakeld om jacht te maken op de ontsnapte slang. Expertise over de gevaarzetting van een bepaalde soort slang is in de regel bij de politie niet aanwezig en bij de dierenbescherming slechts in sommige gevallen.
Reeds eerder in den lande is gekozen voor het maken van een keuze tussen objectief gevaarlijke slangen en subjectief gevaarlijke slangen.
Objectief gevaarlijk zijn die slangen die door het bijten en spuiten van git mens en dier kunnen verwonden of zelf kunnen doden. Als subjectief gevaarlijk worden in de regel wurgslangen beschouwd met dien verstande dat dieren ook door wurgslangen kunnen worden gedood en dat zelfde geldt in principe voor kleine kinderen.

Een gemeente kan hierop beleid opstellen en bijvoorbeeld objectief gevaarlijke slangen in de gemeente verbieden en aan het houden en kweken van subjectief gevaarlijke slangen via een ontheffing voorschriften verbinden.
Ten behoeve van de hulpverlenende diensten is het tevens van belang om te weten waar en welke soorten zich ergens bevinden.
De gemeente Almelo heeft bijvoorbeeld gekozen, om haar moverende redenen, om dit artikel te laten vervallen omdat in het Wetboek van Strafrecht al een vergelijkbaar artikel zou zijn opgenomen. Deze redenering kan niet worden gevolgd nu in de APV ook een artikel staat over agressieve honden en die bepaling zou dan ook geregeld zijn in het zelfde artikel van het Wetboek van Strafrecht. Maar met name dit artikel heeft tot doel het ordelijk verloop van het maatschappelijk leven in goede banen te leiden en de burgers een stuk veiligheid te geven in hun leefomgeving en dat geldt ook voor allen die hierin een taak hebben zoals de broeders van de ggd, de politie en de brandweer.