JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.4.11 Neerzetten van fietsen e.d.

 

 

 

 

 

Het is verboden op of aan de weg een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw dan wel in de ingang van een portiek, tegen een hek of in een passage of galerij dan wel onder ene overkapping indien:

a.  dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek, hek, passage, galerij of overkapping;

b.  daardoor die ingang versperd wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Het plaatsen van voertuigen is op verschillende plaatsen geregeld, steeds met een wisselende bedoeling: de instandhouding van het plantsoen, het tegengaan van diefstal of verkeersbelangen. In dit artikel gaat het om de voorkoming van overlast.

Het neerzetten van fietsen en bromfietsen tegen panden of in ruimten die niet door de eigenaren van de voertuigen worden bezocht of op plaatsen waar deze voertuigen hinder of schade kunnen veroorzaken, geeft vaak aanleiding tot klachten. Artikel 2.4.11 geeft de mogelijkheid hiertegen op te treden.

In werkelijkheid geeft het toepassen van dit artikel in de regel veel problemen bij de gemeenten. Op het toepassen van deze regeling zijn de algemene regels van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. De gemeenten die uitvoering aan dit artikel geven laten hier in het algemeen veel steken vallen.
De gemeenten moeten eerst zorgen voor voldoende fietsenstallingen, daarna moet de gemeente een beleid schrijven waaruit blijkt dat er sprake is van de in dit artikel genoemde omstandigheden. Dit beleid afkondigen, zodat derde belanghebbenden hierop kunnen reageren en vervolgens aangeven dat zij het beleid zal gaan uitvoeren. Per weggehaalde fiets betekent dit een afzonderlijk besluit waartegen de belanghebbende, in de regel de eigenaar van de fiets, een bezwaarschrift kan indienen. Bij het afhalen van de fiets moet de belanghebbende een schriftelijk besluit ontvangen waarin de mogelijkheid om bezwaarschrift in te dienen moet worden genoemd en waar.