JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.3.1.2 Misbruik van alcoholische drank

 

 

 

 

 

1.       Het is personen, die naar het oordeel van de burgemeester misbruik van alcoholische drank plegen te maken of van slecht zedelijk gedrag zijn, na aanschrijving van de burgemeester verboden zich in de in artikel 2.3.1.1 bedoelde inrichtingen, dan wel zich in een ruimte waarvoor een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet geldt of een aangewezen gebied waarbinnen ten behoeve van een evenement meerdere artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffingen zijn verleend, zich te bevinden.

2.   Het is de houder van een in artikel 2.3.1.1 van deze verordening bedoelde inrichting, dan wel de houder van een krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet verleende ontheffing, verboden toe te laten, dat in die inrichting aanwezig zijn niet tot het gezin van de houder behorende personen, die naar het oordeel van de burgemeester misbruik van alcoholische drank plegen te maken of van slecht zedelijk gedrag zijn en wier namen als zodanig door de burgemeester schriftelijk aan die houder zijn opgegeven.

3.    De houder van de inrichting is verplicht, indien een persoon als bedoeld in het eerste lid,  die zich in zijn inrichting bevindt, in gebreke blijft deze te verlaten, hiervan terstond kennis te geven aan de politie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Problemen worden in de regel veroorzaakt door dezelfde personen die bij alcoholgebruik zeer agressief worden en met iedereen ruzie maken, vechtpartijen beginnen en het straatmeubilair vernielen. Strafrechtelijke maatregelen hebben hierbij geen enkel effect. De horecaondernemers worden telkens weer met dezelfde problemen en personen geconfronteerd. Na een aantal vechtpartijen in en voor de zaak komen de ‘normale’ bezoekers niet meer in de horecabedrijven met als resultaat teruglopende omzet en tenslotte sluiting. De betreffende personen worden bij bepaalde horecabedrijven geweigerd met alle gevolgen van dien (vechtpartijen voor de deur, ingooien van de ramen van het cafébedrijf). Op het horecapubliek heeft dit een zeer nadelig effect. Bezoekers die deze gewelddadigheden zien blijven in de toekomst weg. Er zijn horecaondernemers die niet bij machte zijn om een bepaald publiek te wezen uit hun horecabedrijf. Het is krachtens de Drank- en Horecawet verboden om dronken personen in het horecabedrijf toe te laten. Het naleven van deze regel is voor bepaalde horecaondernemers nagenoeg een onmogelijke zaak. Doordat dit publiek wel in bepaalde horecabedrijven ongewild wordt toegelaten heeft dit een direct nadelig effect op de overige horecabedrijven.

Tevens is er steeds meer sprake van alcoholvandalisme en het onder invloed bedreigen van personen en zelfs feitelijke aanranding van personen met lichamelijk letsel tot gevolg. Tevens is er steeds meer sprake van geweld tegen politieambtenaren. Met name door de invloed van alcoholhoudende drank verliezen bepaalde personen per voorkomend geval iedere norm uit het oog en randen niet alleen personen aan maar gaan zelfs openlijke vechtpartijen aan met politieambtenaren en bedreigen hen zelfs met de dood. Als de staat van ontnuchtering is aangebroken weet men veelal niet eens meer wat er heeft plaatsgevonden.

Het vernielen van andermans zaken, het plegen van geweld is onacceptabel en het is dan ook noodzakelijk om de verbinding tussen horeca en betrokkene voor enige tijd te onderbreken. Hiermee wordt beoogd de openbare orde, veiligheid en zedelijkheid te beschermen in de vorm dat het overmatige alcoholgebruik of het gebruik van geweld wordt gescheiden van die openbare gelegenheden waar veel personen samen komen. Hierdoor worden de goedwillende gescheiden van de kwaadwillenden. Tevens kan van het toepassen van een dergelijke maatregel een preventieve werking uitgaan.

Om tot een uitsluiting te komen kan een puntensysteem worden toegepast waarbij de graad van alcoholmisbruik en/of geweld en/of vernielingen etc. kan leiden tot een toekenning van een dusdanig aantal punten dat herhaling moet leiden tot een uitsluiting als bedoeld in dit artikel. Geweld tegen politieambtenaren kan feitelijk nies anders leiden dan tot een onmiddellijke uitsluiting voor een bepaalde tijd.
Het verbod kan tevens betrekking hebben op een bepaalde gebied ten behoeve van het houden van een evenement waarbij dan in de regel een groot aantal artikel 35 Drank- en Horecawet ontheffingen zijn verleend. Bij dergelijke evenementen is er nog meer de mogelijkheid van een escalerende tendens.