JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.2.2  Organiseren evenement

 

 

 

 

 

1.       Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.
2.
       De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:
a.
      de openbare orde;
b.
      het voorkomen of beperken van overlast;
c.
       de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;
d.
      de zedelijkheid of gezondheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Voorschriften

De vraag of de burgemeester bevoegd is voorschriften te verbinden aan het houden van een evenement moet bevestigend worden beantwoord. Wij hebben hier immers te maken met een hem toekomende vrije beschikkingsbevoegdheid. Voor de toelaatbaarheid van de voorschriften geldt een aantal voorwaarden:
a.
       De voorschriften mogen niet in strijd zijn met enige wettelijke regeling.
b.
       De voorschriften moeten redelijkerwijs nodig zijn in verband met het voorkomen van
          aantasting van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid.
c.
       De voorschriften mogen niet in strijd komen met enig beginsel van behoorlijk bestuur.

Zie verder artikel 1.4 van de APV.

Evenementen op de openbare weg

In het tijdschrift “De Gemeentestem”, nr. 148 (1998) 7076, p. 281-288, is een opstel opgenomen met als titel Evenementen op de openbare weg. Hierin is uitgebreid ingegaan op de verhouding tussen het normale gebruik van een openbare weg en het gebruik daarvan voor het houden van een evenement. Eerst worden enkele opmerkingen gemaakt over de evenementenvergunning als grondslag voor het besluit om een (gemeentelijke) openbare weg af te sluiten voor het houden van een evenement, waarna de vraag wordt beantwoord wie bevoegd is om tot zo'n wegafsluiting te besluiten en wat de gevolgen daarvan zijn. Daarbij wordt o.a. aandacht besteed aan de openbaarheid van de weg en de regeling van wegafsluitingen in en krachtens de Wegenverkeerswet 1994. Vervolgens wordt ingegaan op de vragen of het heffen van entreegeld voor het bezoeken van het evenement al dan niet geoorloofd is, wie bevoegd is tot entreeheffing en of de gemeente waar het evenement gehouden wordt, een vermakelijkhedenbelasting mag heffen. Tot slot komt kort de reikwijdte van de evenementenvergunning ter sprake. Eén en ander wordt toegelicht met jurisprudentie.
Uitgangspunt is de een evenement dat op de openbare weg wordt gehouden en die voor enkele uren voor alle verkeer wordt afgesloten ten behoeve van het evenement. Of het terrein wordt afgesloten daarvoor geen entree gelden mogen worden gevraagd. Alleen evenementen die op particuliere terreinen worden gehouden daarvoor mag de particulier of organisator entree vragen. Dit is in het verlengde van het betaalde voetbal waarvoor ook voor de toegang moet worden betaald om een stadion te betreden.

 Kermissen

De beoordeling van de veiligheid van installaties die vallen onder het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen, behoort op grond van dat besluit tot de verantwoordelijkheid van de regionale Inspecties Gezondheidsbescherming van het Staatstoezicht op de volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De toetsing van de ‘veiligheid van personen of goederen’ door de burgemeester zal zich daarom meer richten op de veiligheid van personen of goederen op en rond het evenemententerrein, de plaats van de attracties ten opzichte van elkaar enz. Voor vragen over kermissen kunnen gemeenten terecht bij de Vereniging van gemeentelijke Kermisbeheerders (VGKS).