JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.1.6.3 Hinderlijke beplanting of voorwerp

 

 

 

 

 

Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daaraan op andere wijze hinder of gevaar oplevert.

 

 

 

 

 

Toelichting

Indien door bomen of planten het uitzicht zodanig wordt belemmerd dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt, kan het college op basis van zijn bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen ex artikel 125 Gemeentewet, een last opleggen om de bomen of beplanting te verwijderen of te snoeien. Indien iemand een dergelijke last krijgt opgelegd, is geen kapvergunning vereist. Artikel 2, lid 3 van de Bodemverordening geeft namelijk aan dat het verbod om zonder vergunning van het college een houtopstand te vellen of doen vellen niet geldt in die gevallen dat dit gebeurt in het kader van een opgelegde last.
Een ieder die schade veroorzaakt kan op grond van artikel 162 van het Burgerlijk Wetboek worden aangesproken inzake onrechtmatige daad. Artikel 173 van het BW heeft het naast de algemene termen van aansprakelijkheid ook over de aansprakelijkheid betreffende roerende zaken.
Indien een burger door de gemeente wordt aangesproken op basis van dit artikel en er ontstaat nadien schade dan kan deze burger zich niet meer beroepen om het onbekend zijn met de situatie die tenslotte de schade heeft veroorzaakt. Dus een eerste informatieve brief van de gemeente om zaken aan te passen heeft in het kader van het BW kan verre gaande gevolgen hebben. De gemeente doet er verstandig aan de burger hier op te wijzen.