JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.1.6.1a Ruimen sneeuw en ijs

 

 

 

 

 

Bij sneeuwval of gladheid is de rechthebbende op een gebouw, tuin of erf verplicht:

        1.      de sneeuw en/of het ijs weg te ruimen van het openbare voetpad gelegen bij het
           gebouw, de tuin of het erf binnen de bebouwde kom en/of dat voetpad op
           voldoende wijze met voor de bestrijding van gladheid geschikte stoffen te
           bestrooien;

    2.    te zorgen, dat de sneeuw en/of het ijs bij het wegruimen wordt gebracht naar
           de langs de rijweg gelegen rand van het voetpad, zodanig dat voor het
           voetgangersverkeer en bij autobushalten voldoende ruimte open blijft, terwijl
           voldoende openingen aanwezig moeten zijn voor het afvloeien van dooiwater
           en de brand- en rioolputten vrij moeten worden gehouden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Besloten is een bepaling op te nemen voor het ruimen van ijs of sneeuw op de weg. Hoewel de bereidheid van de burger om sneeuw te ruimen is verminderd, en door andere dan de traditionele huizenbouw de mogelijkheden om de verantwoordelijke burger aan te wijzen afnemen, is deze bepaling toch opgenomen. In het kader van de wijkgerichte benadering wordt de medeverantwoordelijkheid van de burger voor de eigen woonomgeving benadrukt. Zomer en winter kan daar inhoud aan worden gegeven. Dit artikel ondersteunt de normvorming. Overwogen dient wel te worden, dat soepelheid bij de naleving moet worden betracht ten aanzien van bejaarden en onvolledige gezinnen als de ‘noaberplicht’ te kort schiet.

Dit artikel is moeilijk toe te passen op woon- en winkelerven. Daar zal naar bevind van zaken gehandeld dienen te worden teneinde toch een zekere doorgang te houd 

Red.
Een volledig begrijpelijke poging om de burgers op te roepen om sneeuw te ruimen echter op een volledig onbegrijpelijke plaats. Overtreding van dit artikel wordt met straf bedreigd. Justitieel zal het echter wel nooit zover komen. Wie is er verantwoordelijk voor de weg, trottoir etc. de gemeente als eigenaar. Wie is aansprakelijk als er met de weg of trottoir iets aan de hand is en een persoon daardoor schade leidt, de gemeente.
In de huidige woningbouw met woonerven. straten zonder trottoir, duplexwoningen etc. kan een schuldige niet worden aangewezen of is dit artikel niet van toepassing. Er is sprake van een grote mate van ongelijkheid.
Nog vreemder is het contrast met het voorgaande artikel als een burger verplicht wordt om het hemelwater terug te brengen via open goten naar de weg en dus het water over de weg te laten lopen en waardoor bij vorst ijs ontstaat dat hij dan zelf weer moet opruimen.