JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.1.6.11 Veiligheid op het ijs

 

 

 

 

 

1.       Het is verboden:
a.      voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te beschadigen, te verontreinigen,
      te versperren of het verkeer daarop op enige andere wijze te belemmeren of in
      gevaar te brengen;
b.      bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de
      onder a bedoelde ijsvlakten te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of
      op enige andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren.

2.       Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voorzover het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale Vaarwegenverordening van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Dit artikel vraagt geen nadere toelichting.