JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.1.2.1 Optochten

 

 

 

 

 

 

1.       Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een optocht, niet zijnde
    een betoging als bedoeld in artikel 2.1.2.2, op de weg te doen plaatsvinden.

2.       De vergunning kan – indien dit naar het oordeel van de burgemeester
    noodzakelijk wordt geacht - worden geweigerd in het belang van:
    a.
      de openbare orde;
    b.
      het voorkomen of beperken van overlast;
    c.
       de verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen;

    d.
       de zedelijkheid of gezondheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Het houden van optochten, zoals carnavals‑ en Sinterklaasoptochten, bloemencorso’s enz, die niet opgevat kunnen worden als een middel tot het uiten van een mening of gedachten of gevoelens, valt niet onder de bescherming van de Grondwet of het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) of andere internationale verdragen die de vrijheid van meningsuiting waarborgen. Evenmin is hierop de Wet openbare manifestaties van toepassing.

In het belang van de openbare orde, bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, is het derhalve mogelijk om een regeling krachtens artikel 149 Gemeentewet in de APV op te nemen. Dit kan zowel een vergunningsstelsel als een kennisgevingstelsel betekenen.