JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 1.6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

 

 

 

 

 

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

a.
      indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;
b.
      indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten
         opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, moet worden
         aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of
         de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;
c.
      indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen
         niet zijn of worden nagekomen;
d.
      indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een
         daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen
         een redelijke termijn;
e.
      indien de houder of rechtverkrijgende dit verzoekt;
f.
       in het belang van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

De in het eerste lid genoemde intrekkings- en wijzigingsgronden hebben een facultatief karakter (‘kan’).

Het hangt van de omstandigheden af of tot intrekking of wijziging wordt overgegaan. Zo zal niet iedere niet-nakoming van vergunningvoorschriften nopen tot toepassing van de administratieve sanctie van intrekking van de vergunning. Met name het rechtzekerheids- en het vertrouwensbeginsel beperken nogal eens de bevoegdheid tot wijziging en intrekking.

Indien het bestuursorgaan overweegt om de vergunning of ontheffing in te trekken of te wijzigen, dient het de belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun bedenkingen in te dienen als wordt voldaan aan artikel 4:8 Awb.

Ook indien er niet exact sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 4:8 Awb doet het bestuursorgaan gelet op een zorgvuldige besluitvorming er goed aan de vergunninghouder te horen voordat tot intrekking of wijziging van de vergunning wordt overgegaan. Ingeval van een wijziging of intrekking die het gevolg is van een algemene beleidsbeslissing van het bestuursorgaan, is het echter vaak niet doenlijk om alle betrokkenen te horen. Wel is het dan gewenst om met vertegenwoordigers van belanghebbenden te overleggen.