JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 1.2 Beslistermijn

 

 

 

 

 

 


1.
  Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of
    ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

      2.  Indien de beslissing niet binnen de in lid 1 genoemde termijn kan worden genomen,
          deelt het bestuursorgaan dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een zo kort
          mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Het uitgangspunt van artikel 4:13 van de Awb is dat in het wettelijk voorschrift de termijn aangegeven wordt waarbinnen de beschikking gegeven dient te worden. Op deze wijze kan worden nagegaan wat voor iedere situatie een goede beslistermijn is. In dit model hebben wij de beslistermijn vastgesteld op acht weken (eerste lid). Dit is gelijk aan de maximumtermijn die in artikel 4:13, tweede lid, wordt gesteld. Uiteraard kan een gemeente ook kiezen voor een andere, kortere, beslistermijn of zelfs voor per type besluit verschillende beslistermijnen. Dit laatste doet bij uitstek recht aan het algemeen beginsel van de (Awb-)wetgever dat elke termijn redelijk moet zijn. Tijdig beslissen is een rechtsplicht voor elk bestuursorgaan. Het niet tijdig beslissen kan tot gevolg hebben dat klachten worden ingediend, tijd- en kostenverslindende procedures gevolgd of zelfs schadeclaims ingediend. Er dient uiteraard ook een relatie te worden gelegd met de aanvraagtermijn van artikel 1.3 model APV. Als bijvoorbeeld overeenkomstig de aanvraagtermijn van drie weken vr een gepland evenement een vergunning wordt aangevraagd, zou het in beginsel niet redelijk zijn om pas vijf weken later op deze aanvraag te beslissen.

Het merendeel van de aanvragen zal binnen acht weken kunnen worden afgewerkt. De meer ingewikkelde aanvragen echter, zeker die waarvoor de adviezen van meerdere instanties moeten worden ingewonnen, vergen soms meer tijd. De verlenging van de beslistermijn biedt dan uitkomst.